I i ictie’s. rijden. 11 hting I EN BOER De Oorlog. No. 12740. Donderdag 25 Maart 1915. 53e Jaargang. Eerste Blad. AADT. XTievL-ws- exi. ^ud.“vertexxtieloleud. voor 0-ond.su ezx Ozxistxefeezx. I t “1 I I if r+ Zon- en Feestdagen. behalve Telefoon Interc. 82. I i! I JD. DUDA. tion voor het rsoon. I I Verschijnt dagelijks FEUILLETON 'UfortDOOtfo <£f9V9M.\ Een beeld dee werkelijkheid Bericht. A 15 CT. I Telefoon Interc. 82. KENMSGFA1AG rr«* Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. (lOUNlIE COURANT f 1.25 Soesman. welke .SINGEL. i i Een telegram uit Athene geeft de 40 1110111- gelach heafil- die Xk wx> de aangrenzende (Wordt vervolgd.) man A Zn., Gouda. I-QUELLE1 10NWATER Dit nummer bestaat uit twee bladen. aakbord”, S’/j uur. eeniging Burger ni(jn goed- zelf» ■I lendaal II TW. AM. Ivo ia daar de eenige oorzaak nooit een leerling gehad veroverden 5 machine- mi»- ftf) dkn heeft laar bij bp i. Echter den staf van 14 Se in de haven van Antwerpen iiK|e- van het ‘4 thans Zl|, die zich met ingang van i April dit Blad abonneeren ontvangen ge tot dien datum verschijnende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne tor kennis making toegezonden. DE ADMINISTRATIE! „Zijt gij daar riep mevrouw Éo- ciére, toen zij ham onverwacht binnen zag treden, terwijl zij rustig thee zat te drinken met hare heide logeergasten en eenige bezoekers uit het dorp „Wel f dat is eene aangename verrassing, en ik hoop nu maar dm gij minsten» tot Maan dag blijven vult.” Holding voelde zich, in al zijne ellén de, weldadig getroffen door deze harte lijke woorden, en antwoordde „Qij weet niet hoe gaarne ik terstond uwe uitnoodiging aan zou nementot m(jn spijt moet ik morgenavond reed» te Pa rijs terug zijn, en ben ik juist heden ge komen, omdat ik Zaterdag en Zondag niet weg zou kunnen.” Hij wendde zich daarom tot Mare,die wij geregeld tijdig n ontvangen van rten, vermakelijkhe- ian in onze agen* I*RIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal j. Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten 87) Het antwoord bleef slechts drie dagen uit en het luidde „Uw brief beeft mij uitermate bedroefd. Waart gij hierheen gekomen, aanstonds na uw terugkeer uit Amerika, dan had ik veel voor u, kunnen verrichten. Thans echter sta ik machteloos. Meer dan gij vermoeden kunt, houdt men in Nederland het oog gevestigd op onze artisten, die zich in den vreemde vestigen, cn ik mag u niet verbergen dat bet een aller- treurigaten indruk heeft gemaakt een aoo door en door begaafd man als gij te zien vervatten tot het laagste peil waartoe oen toonkunstenaar geraken kan. Nadat gij n hebt Ipte* hooren aan de zijde van Ijsden die nooit muziek geleerd bobben, wier optreden eene bespotting der kunst is, zijt gij voor ons verloren; behoeft gij hier noch op eene aanstelling noch zelfs op lessen te rekenen. Misschien is dit laatste wat ver gedreven, en zouden eepi- gC onwetende burgers u de opleiding hun ner domme, onbegaafde jongens toever trouwen. Vergeef mij zoo deze regelen u hard mochten voorkomen. Mijne tetedr- gjgjjLgj, JEN OP REKENING "ERUGGAAF VERGOED: volgende schets van het tooneel na den slag: De lijken der matrozen worden door torpedojagers opgevischt, welke hen vervolgens n^ar de hospitaalschepen Canada en Soudan overbrengen. By het voorby varen van deze roem- ryke dooden presenteeren de beman ningen der schepen het geweer, de vlaggen dalen halfstok en de klokken luiden. Op den oever werpen talrijke Griek- sche vrouwen bloeipen in de zee en zij branden wierook, tranen stortende voor de onbekende heldei}. De oorlogscorrespondent van de Petit Parisien aan de Dardanellen schrijft aan eijn blad o. a.: Ik hoor door allen telkens herhalen, dat het absoluut noodzakelyk is, de door de schepen geteisterde batterijen te doen bezetten door troepen. De omstandigheden zijn «oo, dat het voor de schepen, die in een beperkte ruimte moeten optreden, totaal onmogeWk is, vooral tijdens den nacht, te big ven liggen voor de vestingwerken, welke «ij over dag aangevallen hebben. Men is verplicht tot ’t doen van een reeks snelle en op elkaar volgende operaties: lederen morgen vaart de vloot de straat binnen, bombardeert en brengt tot zwygen die en die sterkten, maar eiken avond moet zij weer weg, om, vooral in de omgeving van Tenedos, een veiliger ankerplaats te zoeken. Niet zelden wordt zij ’b morgens weer ontvangen met vuur uit de haastig herstelde en van nieuwen voorraad voorziene batteryen. De medewerking van landingstroepen, die dadelijk de door de scheepskanonnen vernielde versterkingen bezetten, zou het succes zeer verhaasten en het telkens her nieuwd offensief van den vyand belet ten. Ik herhaal nogmaals, wat ik.hoor zeggen, doch veroorloof mij zelf niet, een meening in deze te hebben. De strijd bij het Sues-kanaal. Londensohe bladen melden dat gis teren |een Engelsche patrouille by net krieken van den dag, Turksche strijd krachten bij El Koebri heeft aange troffen, een póst ten Oosten^van Suez gelegen. Vliegtuigen schatten de sterkte op 1000 man, infanterie, artillerie en cavalerie. De kanonnen te El Koebri openden het vuur en brachten den Turken verliezen toe. Deze trokken terug en sloegen 8 mylen ten O. van het Suez-kanaal een kamp op. Hedenochtend vroeg heeft een troe penmacht onder aanvoering van gene- Bommen op onderzeeër». Officieel wordt uit Londen d.d. 24 Maart niedegedevld dat twee Britsche vliegeniers acht hammen wierpen op onderzeeërs, Aio do Duitschers bezig zijn te Hoboken na- bij Antwerpen te bouwen. Men meent »e- ker te weten, dat zoowel het dok al» twee onderzeeërs aanzienlijke schade heb ben geleden. Men zag, dat de werkplaat sen in brand geraakten, waar vijf onder zeeërs lagen. Driq vliegenier» waren verplicht Hollandsch grondgebied te dalen. en omhelsd» haar, waarna hij ook de aqn- wezige hoeren groette. „In wat zegt men wei te Parijn van den val van het kabinet vr^eg Jo- sach. komt gij vandaan vriend sprak de oude vrouw hartig. „Sedert drie dagen la er hier van niets ander» sprake; maar het ia waar, gij kunstenaars leeft in zooveel hoogere sferen dan de politiek.” „Ik ben inderdaad deze laatste dagen zoo druk bezig geweest,” zeldo Holdips, om zich te veronteohuldlgen. „Nu, wij vergeven het u gaarne, rafts gij one van avond op wat goede muziek vergaat.” „Hoe gaarne ik dat ook doen zou, het zal mij, helaas I ónmogelijk wezen, heb mijn viool niet toet ■gebracht.” „Dat ia waarlijk schande; maar gemakkelijk komt gij er niet van at. Qij weet, mijn echtgenoot deed zelf veel aan muziek, en gij zult u van avond wel van zijn viool willen bedienen. Ik *1 schjri- len om haar to laten halen.” Er viel niet aan tegenstreven te den ken. Zijne gastvrouw kon ook onmogelijk raden wat hem door do ziel ging bij |et vooruitzicht zijn ganache moegefolteniiu ziel voor deze vreemden uit te moeten storten. Hij nam deze pijn aan ah den laateten droppel van den bitteren kelk Hot groote Dtfftscho hoofdkwartier meldt d.d. 24 Maart. Onze noordelijk van Me mel den vijand vervolgende troepen na men hij Belangen 500 Ruggen gevangen en maakten 3 kanonnen en 3 machinege weren buit. Voorte Ontnamen zij den vij and veel geroofd vee, paarden en onder goed. Bij Longzargen, zuidweetelijk van Tanroggen en noordoostelijk van Mariapi- pol werden do Russische aanvallen on der Zware verliezen voor den vijand <f- geslagen. Noordweetelijk van Ostrolenka mislukten eenige Russische aanvallen. Wij namen 20 officieren on mwr dan 2300 PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienst aanbiedingen •'per plaatsing van 15 regels f0.35 b(j vooruit, totaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.45 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan het Oostelijk Front. UB het hoofdkwartier van den Russi- schen generale staf wordt gemeld, dat den keizer de vlag i» aangeboden van het Duitwhe 34e’ infaotorie-regünent, ten ZJO. van Prasjnisj veroverd. ()vergebleven<?n van het regiment, dat zich gevangen had gegeven, hadden do vlag in een put var- stopt, waaruit de Ruaoen dte weer Ito voorschijn haalden. Na eten 21nten Itebben de Duitecher» him zware batterijen van voor Ossawiek weg gehaald. Slechts vier zijn achtergebleven mei twee mortieren van 42 c.M. Op het slagveld is een der zware stukken ach tergebleven dat door het vuur der Ri|»- «en was tewehadigd. Geen enkel schot uit de mortieren heeft de Itetonversterkingen van de vesting ge raakt. Geen der kazematten van de ves ting werd ingeslagen. De meerderheid bij het schieten was merkbaar aan Russi sche zijde. Niet enkel was het er veffo van dal de aanval der Duitocberu der forties van Ossnwiek in een kriettekam toestand bracht, inaar de Duitschers slaag den er zelfs niet in de Russen uit hpn kampwerken te verdrijven. Den 19den Maart vielen de Duitschors de Russische werken aan het front Liolz- na—Rapica Rocsska aan. De Dultechars ontketenden een wereldetorm uifKhun 4' c.M. mortiëten, die met hun vuur de ba taljons steunden. De Duitschers vielen de in getal veel minder sterke Russen <hw morgens te vier uur aan. De Huamscfie infanterie opende het vuur zonder eenige overhaasting, doch goed mikkende. Dabr reserve bijgestaan naderden de Duit schers de itussische loopgraven tot op 200 pas. If die zooveel voor de toekomst Ijeloofdp die zoo groot, zoo wertMcMwroinKl had moeten wordon; maar gij zelf hebt upo genie gedood; gij hebt uw strijkstok ge broken, den dag waarop gij hem aan etn Parijsch café-concert hebt verkocht. Ik wil aannemen, want gij zijt buitengewoon begaafd, dat uw spel er niet onder jjcle- den heeft, dat gij aan het gespleten in strument nog even schoone toonen als weleer kunt ontlokken; maar de menigte zoü weigeren dat nog te gelooven, cn gij kent het publiek, het wil gehypnotiseerd worden.” Toen Onno deze regelen tot het eind toe gelezen had, zag hij in dat hem geen hoop meer op aarde overbleef, en zijn blik die door het vertrek heendwaalde als wilde hij zieh overtuigen dat’ hij niet ten prooi was aan eene afgrijsdijke nacht merrie, viel op Elsa’» portret. Zijne bran dende oogen vulden zich met tranen. Hoe zeer had hij zijn kind niet liefgehad, en toch moest hij er zich thans bijna over verblijden dat zij hem ontnomen was, en niet mede onderworpen zou worden aan zijn strijd om het leven. En toch, zou Marccllc wellicht in hare moederliefdei kracht geput hebben om de donkere toe komst aan de zijde van de haren te ge- moet gaan. Waarom dacht hij op eenmaal aan Em manuel de Josach Zou het den bankier ernst geweest zijn, dat bij haar int zijne vrouw wilde ma ken, indien zij vrij zoude «ijrt Hij haalde zijn contract met den nieu- man gevangen en geweren. Ode zuidelijk van Plock lukten de vijandelijke aanvallen. Het Duitsche leger betuigt zijn tarte- l ijken dank aan do dappere bezetting van Przemyt»!, die onder groote opofferingen 4 maanden zich verdedigde en alleen door den honger overwonnen kon worden. Het Oosteurijkscbe communiqué van 24 Maart meldt In do Westdijke Rarpathep ontwikkel de zich aan het front bij Uzsoker pas oen slag, die mot groote hevigheid voort duurt. Sterke Russische krijgsmachten gingen tot .den aanval over en aan de liooger gehoon stellingen werd1 lievig gevochten. Tussohen Pruth en Dniester is het in het N. O. deel van de Bukowina tot var- schillende gevechten gekomen, waarbij de vijand op enkele punten word verdreven en hij genoodzaakt was tot de grens te rug te gaan. Ten Noordtm van Czerno- wltz aan gene zijd<‘ van de Pruth voted de vijahd terrein, dat geschikt was voor ondernemingen tegen de stad, <Mo van vijanden is Ixwrijd. In Polen on West-Gallcfö is geen var- andering ingotreden. De bruggen, die de Russen bij Offl- now aan de onder-1 hinajec hinkten w. bouwd, werden glsAeren door onze artil lerie vernietigd. Aan het Zuidelijk Front. De strijd aan de Dardanellen. In zyn bespreking van den 18 Maart- aanvat, die zooveel kostte, schrijft Polybe in de Figaro: De tragische dood van zooveel dap peren, de besten onder de besten, aie terugkeerden na een dag vol glorie f— de vernieling van eenige oude schepen, die {reeds vervangen werden, beteekent niets bevat een les, welke ik niet verzwaren zal met een aantal gemak kelijke commentaren van een profeet- uit-het-verleden. Daar de mijnenvegers blykbaar de zee alleen van vaste mijnen kunnen zuiveren, moet men de schepen zelf tegen de drijvende mijnen beschermen. De deugdelijkheid van de welbe kende beschermende netten is nog eenige maanden geleden aangetoond, toen onze Curie, moedig doorgedron gen in de haven van Pola, haar tor pedo in het net schoot en op die wyze van de glorie beroofd werd. Het eenige bezwaar tegen de netten is, dat zij de vaart der schepen ver tragen, maar by een beweging als die tegen de Dardanellen beteekent een verminderde snelheid niets. Nu misachtige verliezen te hebben fe- leden en de reeerven geheel waren uit geput, trokken de Duitschers tegen 9 tutr ixn de Russische sfelliugeo i^rug. Ht*l geheele terrein van hun offeopief was im‘t dooden en gewonden overdekt. De geheele 39 honvwl-di visie nam aan den hernieuwden aanval deel. De Hon- gaarsche soldaten drongen dronken van woede door de ijzerdraadversperringen heen en leden verschrikkelijke verliezsn. De Russische stelling op de hoogte van Stackkowka ging ihrietuaal van de heel den van de eene in die van de andere over. Bij den vienien tegenaanval wiflpp een handvol Russische dapperen de Hon garen van de hoogte af. De woede vpn liet Russische regiment, dat eerst de loop graven had verforen was zoo groot, dat bij het gevecht 'van man tegen man, dat nu volgde, gem gevangenen werden ge maakt. Door hun succes medegesleepl joo- getl de Russen de Hongaren met de ba jonet ver na. In den nacht van 13 dezer begonnen drie Oostenrijkschc regimenten een aan val op den sektor Senkow--Messina»- Male. Een vijfhonderdtal manschappen Un der overste Traganof wierpen de OooMn- rijkers in den nacht over de rivier Sen- kowkas terug. Zij veroverden twee mi trailleurs en namen 5 officieren en soldaten gevangen. Deze wanhopige aanval, Oostenrijker» geweldige verliezen gekost bij wei 14 regimenten, had gct*n ander doel don de aandacht der Russen af te leiden van Przemysl en een gijn- stigen strategischen toestand te scheppen voor een tewlUwondcn «Atval van het gar nizoen dezer vesting, welke den volgtjn- den dag dan ook^ Ijegon. De grootte van het leger dat zlcb te Przemysl heeft overgegeven was aanvan kelijk gesteld op 150.000 man. De parle mentair die in hei Russische kampkwbfu liepaalde dit cijfer op 130.000. blijkt uit de gegevens van der de vesting dal hel garnizoen tegen Maart bestond uit 126.000 soldaten. Ondanks de ontlieringen hadden er in de vesting geen epidemieën gewoed en waren er slechte weinig zieken, behalve dat 20 pCt. der manschappen leed akn scheurbuik. De BURGEMEESTER van GOUDA brt-ngt bij deze ter kennis van de |e- l&nghebbenden, dat door den heer f)i- rectewr der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den 23en Maart executoir z(jn verklaard de Voljaars-Kohieren no. 1 en 3 der Personeele belasting, dienst 1915 dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den heer Ont vanger, dat ieder, die daarop voorkomt, verplicht is zijnen aanslag op den bij>dc Wet Ijepaahten voet te voldoen en ëat heden ingaat de termijn van zes w*e- k o n binnen welken de reclames liehfo- ren te worden ingediend. GOUDA, Jen 25 Jtaarl 1915. De Burgemeester voorn. R. L. MARTENS4 m;.-j’T Aan het Westelijk Front Op den Hartmansweilerkopf. Uit Parijs wordt d.d. 24 Maart seindAinbtelijk wordt ntedegedeeld, dat op den Hartmaneweilerkopf onze troejien eIo eerste en tweede rij loopgraven i|a- tnen en zij achter de tweede rij wisten stand te houden op zeer korten afstand van den top. Het of&cieele Daitsche Commaniqhé van 24 Maart: In Champagne hadden enkel artfl- leriegevechten plaats. In het Bois le Prêtre noordwestelijk van Pont-a- Moussoun werd de vijand, die den ge wonnen grond ons wilde betwisten, teruggeworpen. Nieuwe vijandelijke aanvallen noordooetelyk van Badoh- viller en den Reichsackerkopf zonken voor ons vuttr ineen. Om den Hart- mannsweilerkopf wordt op het oogeki- blik niet gestreden. „Is hot ministerie gevallen pelde Onno werktuigelijk. Een algemeen en luid woordde deze, vraag. „Waar komt gij wen directeur te voorschijnhet verlumd hem met ingang van den vijftiimden co men schreef 14 Aug. Den volgendkm Za terdag zou hij dus niet vrij wezen zich naar Méricourt te begeven. Indien bij thans eens ging Hij kon nog juist den trein halen Üe daar des avonds aankwam, en hij ge voelde er behoefte aan zijne ccbtgenoSte te spreken, haar alles fo bekennen, en zelf zijn lot van haar te vernemen. Misschien zou zij voor eenmaal mode lijdend zijn, ent hem opbeuren, hem be loven alles met hem te dragen f O lioezeer snakte hij naar dat woord, dat hem weder tot een geheel ander mensch zou maken I Een uur later vobrde de trein hem hot landgoed te gemoet. 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. dien hij reeds geledigdi iiad; maar toen m*'ii hem het speeltuig bracht, en hij (iaqrin reeds bij de eerste aanraking een Stradivarius herkende, zoo geheel ver schillend van zijn eigen weinig kostbaar instrument, ontwaakte op eena weder do kunstenaar in hem en volgde hi/ met een zeken* bittere vreugde Marcello hem begeleiden zou aan de piano. Hij speelde gelijk hij nooit, zelfs niet op een omteert, gespeeld had. Zelf» de jonge vrouw werd er door getroffen. Het was als boordt- zij in zijne melodteo zjjn eerste liefde jubelen, daarop ging de vreug de over in een smartelijken twijfel; en vernam zij het rollen der golven, het gc- ruisoh van den avondwind over Malvi- uia’s eenzame vlakten en eindelijk het gejubel der woelige stadhet weeklagen van hun stervend klad, om over te gaan in, een ontzetteoden chaos van lij den, waarvan zij niet» verstond, maar die haar eene huivering aanjoeg. „Onno, wal 1» er vroeg zij vol angst, zoodra zij zich (Men avond op hunne kamer bevonden. „Is er niemand in ^(•rtrekken „Niemand, en trouwens de muren zijn zoo dik dat geen storvelinf ons zou kun nen hooren. Maar wat ia er gebeurd Hij zag haar aan met wn Mik vol vertwijfeling en antwoordde langzaam „Ik ben nog anuer dan te voren.” In België. De haven van Antwerpen. Üit Berlijn wordt d.d. 24 Maart seind ten onder medewerking van het Ant werps che gemeenteljestuur thans groote werkzaamheden i^ overweging zijn ge nomen, in liet Auwder tot verlietoring en uitbreiding deNJfdok werken. Mot do voorgenomen werken is reeds gedeelte lijk liegonnen. Het gemeentebestuur heeft voor dit doel bijna 4000 arbeiders in ditmst genomen. 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1