SMITS in Zoon IGAS i Hl M if’tlERK te lettei TAZUN VAN oopjesü el e n, als Tafels, ipiegels, Schilde- on- en Huiskamer teren- en Kapok- en, Uittrektafels, f 17.60 de zes, okamermeubelen, io, Westminster ES VOOR LEEN. IGAS is dit werk door iet het 'grootst. Eerste Blad. landeL feuilleton ^oraooesta Havana. Ben boeld «er werkelykheld No. 12743. Zaterdag 27 Maart 101*5. 53e Jaargang. .©-o."ws- ©xx ^.c3-'xr©xtexxtïelolsud. voor G-oxxc3.su ©zx Ozxxstr©3s:©zx. Verschijnt dagelijks en Feestdagen. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMANEN ZOON. Telefoon Interc. 82. kkerij Daden van willekeur. tt 31 m tot nor- I - i [werken IOIJ Kz. MNOERWAARD II Bericht. I. Gouda. AAYZONEN 5 licht hebben? ver- HOOFDSTUK IX. 17 dim teloo*. op- het geitje» brachermra.' (Wordt vervolgd.) man& Zn. Gouda herhaald Hot Diiitrtchc gouvernemrat zelf heeft in haar „Denkschrift" ter Iwgehddfag >1 en voor porti- OEDKOOPÜ! aat 44 Ie Sehiekede, dam. l’O op ik a vfaii- flom- Dit nummer bestaat uit twee bladen. roe- plicht hom te valt, Zlk die zich met iagaag vaa i April op dit Blad abonneeren ontvang»» de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennis making toegezondon. DE ADMINISTRATIE. it 1879) on- van ver- 4 reg«- i r 7KBM. THEEËN worden erd in verzegelde van i J en een Ned. zet telijk geboord. Dat dit feit hier te lande oen hoogst pijnlijken indruk teweeg gebracht heeft, te liegrijpelijk, en wij twijfelen niet, of onze regeering zal zich daarvan hij de woestra kreet van berouw wierp vornie- onwaar- Met eon jr~-~7“ zij zich ter aardt*, geheel en al tigd onter het bewustzijn barer diglieid. J Ira offeren Tegen te* Bekendmaking" van Februari hooft te N'odorland»che i ring destijds in krachtige termen protrateard. O.m. word daarin aangeveerd, dal tegen dezen maatregel h«»to»lfte viel in te brengen, wat dn Neterlanteche |g- «tering bij het l.ngetsche gouvernement had ingébracht tegen de proclamatie ter Brltsci»» Admiraliteit van 3 November, waarbij do geheeie Noordzee tot mill fair ttrrrrin werd verklaard; n.|. tet dit altera op ’t terrein van te werke lijke actie dér oorlogvoerenden kan wor den toeg«*|MMt, («n dat door hiertoe een zoo uitgwuiekt gebied als de geheth' Noordzee te verklaren, een zware in breuk word gemaakt op hot beginsel van te vrijheid ter zee. dat door alle naties fier wereld wordt erkend. 1 JAC. KOOU Ks. Wieringerwaard, ut met het instal- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1Ï5 Idem franco per post. .1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ,1.50 Idem franco per post. ,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: len Boekhandel en de Postkantoren. GOUDSCHE COURANT. grootc onislcmmhig en bitterheid oorzaken on er niet too bijdragen te gevoelen» tegenover vriéndelijker to maken.” Ik* Nieuw» Courant zegt „Het geval in moeilijk verklaarbaar en ziet er onmiskenliaar ernstig uit. In dien het waar te datd» gezagvoerder van de Duiteche dulklmot U 28 na on derzoek van de schoopspapierra en vol komen op de hoogte van de nationali teit van het met fruit geladen «chip «Ut In koelen bloede in den grond hoeft gelmord, dan valt deze gewelddaad ge heel buiten de bekende waarschuwing van te Duitscho Itegraring, waarbij de onzijdige scheepvaart werd aangomaand na 18 Februari het tot oorlogsgebied verklaard»» gecteelte van de Noordzee te mijfhm, omdat zij daar gevaar liep op mijnen te «tooien of door Duiteche duik- Itooten te worden vernield in verband met het door Engeland aanbevolen mis bruik der vreemde vlag, (Me het derkennra der ware nationaliteit koopvaardijschepen bemoeilijkte. De zekering werd (men Winnert het zich) helpen, dat gij niet Mnlndet. (la than» ter ruste en bekommer u niet verder over mij. Ik blijf nog een poo» dit heerlijke lantechap aanschouwen. Het zal mij ge heel en al tot kalmte brengen. Slaap wel zoo er ooit een oogtmblik was waar- verdriet heb gedaan, laat mij er Ik heb PRIJS DER ADVERTENTIÊN. Van i—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 b(j vooruit betaling, elke regel meer fi cte. Reclames f 0 Ï5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. begreep dat -eij7 dien morgen het ontbijt komende. haar <»cb<g«mool wrontachul- u 0 than» vorgiffenle voor vragen; nooit de bedoeling gehad te krenken." Hij naderde haar, tot haar over om een hare lokken te drukken. Een snik door tintelde daarbij zijne liornt en hij vluchtte naar he< venster om haar zijne aandoening lo verbergen. Al« geheid versuft gehoorzaamde Mar cello hen; doch lang nog lag zij wak- ,ker, met brandende oogen te staren naar die lange, slanke gestalte aan bet raam, met het fraaie door het maanlicht besche nen hoofd. Zij wisl dat zij slechts één enkel woord Mioetóe te spreken om luun voor altijd aan hare zijde terug te penzij gevoelde dat het haar j was; dat zij liand aan hand met zijn moei tevol len weg door het leven moest vervolgenzij verachtte zichzelve om hare kleinmoedigheid, tv toch had zij d« kracht niet heel hare toekomst op die wijze te verbinden. Hij kwam haar won- derlmar groot en verheven voor, even edel als Filipe, en zij vroeg zich af boe het mogelijk was dat twee dergelijke man nen haar bemind hadden, haar die zoo weinig op hen gelede, wier leven enkel zelfziuftt WM geweest. Zij hadden beiden niets Anders gevfaagd of nagesfreefd dan vijf, twee en ottjt melding van Nom- Prijs, voorzien van iaand Merk, vol- Wet gedeponeerd, tot de uitvoering >eerde orden wn- ;d, C. BIJL, EEBAART Lz. va» de ..Bekendmaking" van 4 Fe bruari geklaagd «ver het toeiaten door mnitrale mogendheden in het algemeen dat van hunne (neutrale) schepen we- dorrechtelijk Duitsche perwnen on goe deren door I' ngelsche vaartuigen dl«>’ haar aanhielden, werden weggenomen. Wij aten niet in, dat hetgeen thans gebeurd is, in den grond daarvan ver schilt. Door van ons thans to vergen, dm wij ditzelfde van haar zullen toela ten. vlecht tij van ons wat zij zelf in de neutralen afkeurdc.." Hetkan niet in het 1**1 tuig van Duitscbiand zijn, dat de Dultadx» sym- pathie in Holland, die door do Hohen- ding van Ikdgié’s neutraliteit en hot- jpxn daarop gevolgd te, aanmerkelijk i» gedaaht door «yi dergdljk optnvten van de Du it wik* marine oputeuw ettelijke graden naar omlaag gaal. Af ge* km van liet direct» voor DulUmhJnnd onaange name jjjvolg. di' blokkade van Zoebrug- ge door de I ngvtoche vlooi. I» het dan ook in het Imlang van Du i lach land zelf, dat die al te groote ijver aan lianden worde gelegd. Wij sluiten ons daarom aan hij do» wenscb, door ile Ncderlandache regoe- ring in hare imuuorie van 12 Fe bruari aan de Duitachoi te kennen geven, dat de»» aan hare marine dn m<MMt stipte orders zal goven, to alle oiiMtandiglwden het neutraal karakter <h»r Ncdcrlandeeho soheepvaart te oer- biodCge». De Tijd schrijft: ..liuHen het in don grond boren van M Nwterlandache stoomschip Mede» zich werkelijk heeft toegixlragcn, gelijk de Britsebc admiraJiteft bericht, zou dit een ernstig vergrijp lieteekcww tegen onze rechten al» neutrale mogendheid Mi met het oMivouóig geven eener op heldering door Duitscliland zou moei lijk kunnoti worden volstaan. InltiMschvn dient idmi een definitief oordeel over hot gebeurde op te schor- t«*n, tot ook van Dultoche zijde de toe dracht rfc*r zaken Is nns*gedeeld. Abonnementen worden dagelijl Markt 31by onze Agentende On», llrgit-rlrm telneft iiUHiliyk. (kgi-n. ■'Uuaetrttes als deze op te lossen op zoo- «mtnp* ^ijze dat geen Inbreuk wordt toc- g<»lalHi op de rechten van ons land als netitrak» staat, waarbij levens ren vrede lievende Imudlng moet worden aangeno men. verdscht groote staatsmanswijnheld mi diplomatiek Meld. Wij hehbcn echter oen groot Mrouwen In onze Rrgeerlng, die zich In kritieke momenten zoo krachtig heeft getoond <«n twijfelen ook thans niet of haar optre den zal ook thans met succes worden !»•- kroond. Duiteche regering de tolk maken, en zich het recht herinneren om schade vergoeding te eischen, dat zij zich bij haar antwoord-nota van 12 Februari lieeft voorbehouden. Het Alg. H a n d e 1 a h I a d geeft als haar meening ,,Het is ons niet mogelijk te begrij pen, welke schijn van rechtsgrond aan do laatste handeling van een der oor log voerende tegen onze handelsvloot ge geven kan worden. De „Meden" vor- voerde een artikel sinaasappelen dat zelf» niet tot de conditioned»1 con trabande gerekend kan worden. I en effectieve blokkade van Engeland, be staat niet ieder kan zion hoe de ge regelde diensten op Engeland haam on gestoord gehandhaafd worden, hoe ide vrachtvaart op Engeland het drukker lieeft dan ooit. - Zoo gezien* i» liet in den grond bo ren van de „Meden" een daad van willekeur en geweid, die niet als het torpedeeren van andere neutrale sclie- pen al» ('en botreurenswaardige glswing Iswchottwd kan worden. De»» daad kan. evenals liet Minnen werpen op Ncderlandsehe tiehepen, slecht» verklaard word<>n indien men «annocnit, dat de Duitsche regeering vrijwel zeker te dat zoo lang slecht» geen vroemdo troepen of ooriogasche- pen on» land aanvallen. <>lke daad van willekeur en geweid tegen Nederland- sche onder danen of Nederlandschc eigen dom geoorloofd te. Iioeh wij zijn overtuigd dat een vol ledige Hclimk'vergoedlng van Doltoch tend getocht moet worden, i en scha devergoeding voor schip en lading. Deze laatste dazd van Dui tochtend zal. wij zijn er zeker van, hier te lande vor- om Duitscbland van bitterheid worden aangngrepen, van j avond kan ik (Hechte aan het verleden denken en dat stemt mij weeker. „Zie", en hij schoof de venstergordij nen weg en blies het nachtlicht uit. „het maanlicht verspreidt over allen zijü vre de; zoo wa» het gedurende de eerste avonden van onze verloving aan boord: in den aanvang van on» leven in Ne derland, en zelf»later somtijd» in onze eenzaamheid daarginds in de wildernis sen laat het aldus wezen voor ons laat ste uur van samenzijn. Morgen zal ik nog enkel voor uw geest verrijzen, als een dier dooden, wier heengaan door nie mand wordt beweend. Het eenige wat ik van u vraag, waarom ik u zelfs zou willen smeeken”, on hier beefde zijne stem voor het eerst, „het is van tijd tot1 tijd nog eens aan ons kind te denken. (»ij behoeft Elsar’» graf njet te bezoeken, ik zal het voor ons beiden ‘'doenmaar in (te toekomst zult gij zooveel afleiding helibeo, door zooveel andere zaken in bMag worden genomen, en ik zou toch niet willen dal gij haar geheel en al ver gat; mij dunkt zoolang hare herinnering u bijtilijft zal zij u met hare engelen vleu geltjes iHWhffllK»." „Ik beloof het u”, snikte Marcelle, op eenmaal gevoelende hoezeer zij dien man verongelijkt had, en hoeverre hij haar in zielenadel overtrof. „O I vergeef mij. ver geef mij dat ik uw ganache leven ver woestte." „Te vergeven heb ik niet,” ant woordde hij zachtken». kunt het niet <1 sur bij gegeven en herhaald dat de Duitsche marine niettemin niets zou na laten teneinde <te Mangen en rechten <ter neutralen t>’ eerbiedigen en te ont zien. Op grond van of ingevolge het edict van 4/18 Februari kan dus het Nedcr- Innitech stoomschip van welks nations- liteti de g zagvoerder der U 28 op <te hoogte was, niet vernield zijn. Contra- handt* in den ofticieetan zin had liet niet aan boord; wellicht contrabande in <ten zin dien iu»m (zonder notificatie van Duitechen kant) al» jongste repré saille tegen de Britech-Fransche re présaille daaraan misschien ia gaan hechtenZou dan <te gevolgtrekking gewettigd zijn, dat de commandanten der Duitsche dulkbooten order hebb«i gekregen, allen toevoer van tevens- mlddelvn en goederen, van wolken aard en aan boord van welke schepen ook, naar I ngcland te beletten door op- ItrMiging naar een Duiteche haven als 't kan, vernieling als het (zooab» met do Medea bij" Wight) niet antters kan. van onzijdige handelsschepen die <te zoogenaamde contrabande ver voeren Dan Hiaat derhalve elk No- derlandsch schip dal met lading naar Engeland op weg is, bloot aan opzet telijke vernieling.” Aan Het Vaderland ontloonen wij «U een artikel over do bedreigd»» scheep vaart „Het in den grond boren van Medea” zal, naar te vermoeten geschied zijn Op grond van de verden king dat het schip een Fmgolsch vaar tuig was en valsciielijk de HollandMm vlag voerde. Deze daad berust du» op te door Duitschland uitgevaardigde Be kendmaking van 4 Februari, terwijl het opbrengeti van de „Zaanstroom" «i te ..Batavier V” een toepassing was van Ik»1 op het zeerecht gegronde recht van onderzoek. Marcelle aan t hij mevrouw fxmiérc moest digen ten opzichte van zijn overhaast ver trek. Zij gaf voor dat hij zich plotse ling herinnerd had reeds om tten uur in d« sUwl te irKStHii zijn m haar had gedragen hunm» gastvrouw eerbiedig voor Mn te groeten, maar hoe waarschijnlijk dit voorwendsel ook mocht schijnen, de oogen (ter jonge vrouw vertoonden zoo duidelijk sporen van tranen, dat Emma- nuel de Josach, die haar voorstekte eene morgenwandeling met baar te maken, ter wijl mevrouw I*eoiére u^H het huishouteo liezig zon ziju, zich naewdijks met haar alleen bevond In de donkere laan welke is-n aan alter oog onttrok, of hij zrite ..•Mij kunt gij ntet mtoleittee, zoodra het UW geluk geldt, (iy Wit geleden sedert ik u voor bet laatm sprak.” Marcello wierp Mu een somten-n blik toe. ..Ja, ik b«b geleden, maar wat betee- kent dat P” sprak zij kortaf, „Voor mij, alles. Weel gij dan niet dat ik aanstond» al wat Ik Is-zlt op zou wil- om u gelukkig te zien F’ door een Duiteche treiter zou zijn be schoten. Wei moet dit bericht onter te grootste reserve worden aanvaard, daar het waarschijnlijk is ^at de beschieting niet was gertelil tegen het Nederland- sche stoomschip, doch tegen een zich in de nabijheid bevindend watervliegtuig doch bevorderlijk voor een gunstige steno ming ten opzichte van Duitschland Is dit incident zeker niet. Daarbij komt nog de liedreiging van het s.s. „Zevenber gen”, door een Duitech vliegtuig, onr- trent te toedracht waarvan nog niets na ders bekend is geworden. Het ernstigste geval is echter het ge- lieurte met het aan te Kon. Ned. Stoom boot-Maatschappij liehoorende stoomschip „Medea", dat na aanhouding bij het eiland Wight, in ten grond is geboord nadat uit te scheepspapieren te nation» liteit van het schip was gebleken, dat bovendien de (hiideiijke kenteekenen daar van droeg. Do groote bladen bespreken alle deze tead van macht en willekeur en geven daarover hun ernstige ontstemming te kennen. De N. Rolt. Courant zegt het al dus „Dit Neterlandsche schip i» in dra grond geboord, nadat te Duiteche mi litaire autoriteit, die zich met deze ver nieling heeft Mast, de scheepspapieren had kunnen ingira, en omtrent te na tionaliteit van het schip alle zekerheid verkrijgen. Htor ia dus van eene ver gissing geen sprake, maar 1» bij volle bewustzijn een Nedcrfautech schip naar den Imtem d<»r zee gezonden. D<w» handeling overschrijdt de per ken van hetgeen aha de neutrale sta ten was in hel vooruitzicht gesteld toen de du ik bootenoorlog veertien da gen voor dra aanvang werd' Meekend. ..Hoewel heette bet toen de Duit sche strijdkrachten ter zee opdracht hebben, gewelddadigheden togen neu trale schepen, voor zoover zij als zoo danig herkenbaar zijn, na to laten, kan het toch, gegeven het door te Britecho n-geeriog verordend*» 'misbruik van de neutrale vlag ra do toeval lig- heten van den oorlog, niet inraier ver meten worden, dat ook zij aan era tegen een vijandélijk schip bedoriten aanval tra offer vallen." Welnu, hier bij de Medea is noch van een mis bruik van de Nedcrlandsche vlag spra ke geweest ra daarvan heeft te commandant van de U 28 zich te vo ren overtuigdnoch van eene toe valligheid van den zeeoorlog. Hier I» du», over de waarschuwing van liegin Februari heen, een neutraal schip op en welbewust in ten grond haar geluk en zij, wat had zij bun daar voor in ruil geschonken Zou Fllip», wanwer hij hare daad vernam, niet dui zendmaal moer lijden dan den dag waar op hij zijne rarNte liefde grafwaarts dra gen zag Kn zijzij zou te vrouw worten van Emmanuel te J orach Waarom ho ving haar zulk een afschuw bij dat voor- nilzlcht F Vergeleek zij Iwvn hij don man daarginds aan het venster, bij dra fijnge- voriigen kunstenaar die alleen g.ra g»dd- rekening had getioudra omdat hij 1 haar van’ woelde had omringen Zij verborg het hoofd In* de kussen», niets meer willende zien, noch de oraen van het verleden, noch het bore l»«e|d van dira nacht, noch de scha duwen ter toekomst. Aldus sltep zij In; het was era slaap zonter droomen, rustig ra verkwikkend als die van era kind, De zon stond reed» hoog aan dra he mel toen zij ontwaakte. Met een schrik gat zij zich op een» weder rekenschap van hot voorgevallene, ra «prong over eind. Hij was reeds vertrokken ra... ge lijk hij slechte al te goed had voorzien, WM Zij niet gewekt door het liewustztjn dat era deel van haar leven haar ver liet. Zij waggelte naar de deur toe, in de hoop hem nog te achterhalen. Op tafel lag era stuk papier met te in potlood graohrevra woorden „Vaarwel We» gelukkigmorgen zend Ik u al de noodige stukken tot uwe bovrijdlng toe.” Moet Nederland tegen wil ra dank wor den mediegeeleept in ten verwoeden krijg tumehen te natiën, dte elkaar op leven en dood bekampen Moet het land, dat niets liever wrascht dan als kleine staat mede te doen aan ten wedijver voor do werkra des vrede», gedwongen worden te wapenen op te nemen om zich te wer pen in een wreeden krijg die niets dan weedom ra ellende over land en volk kan brengen De ernstige gebeurtenissen ter laatste dagen zuilen bij velen deze vragen doen opperen. Het heeft den schijn alsof de strikt neutrale houding van .Nederlaiul prikkelt tot het doen van daden, diëten aanleiding zouden kunnen worten tot bet laten varra van het tot nu toe ingrao- men standpunt waarop de Nederlanteclte Regeering zich heeft gesteld. W’at ten aanzien van te Nederlandsche overzeesclie scheepvaart in de laatste dagen is geschied, ie waarlijk niet be vorderlijk om tegenover onzen oostelijken nabuur van een vriendschappelijke ver houding te doen blijken of de meer of minder bestaande sympathie te doen ver- meerderen. Integendeel. De actie door de Duitsche marine tegen de Nederlandscho handelsschepen ondernouira, zal door ieder Nederlander niet wrevel zijn vernomen. De „Zaanrtroom” en te „Batavier V" voor 1 Dgeiand bestemd, varende onder Nederlandsche vlag zijn door een Duit- «ebe duikboot opgebracht naar Zeebrugge waar de lading is gelost ra beidt* scho- pen zullen blijkens een telegram van den kapitein aan zijn directie te Amsterdam voor een prijRgerceht worden gebracht dat omtrent dó verbeurdverklaring, welke aanvankelijk was geschied, een uitspraak zal doen. Hoe te juiste toedracht in deze is, is, niettegenstaande er reed» eenigc dagen verliepen, nog niet bekend ge worden. Na deze reeds ontstemming wekkende daad is het mede onrust-brragrade be richt gekomen, dat bet stoomschip „Meck- Iraburg" van te Maatschappij „Zeeland" 89) „God behoede mij daarvoor, want dat zou, zelfs nu, oene laaghartigheid we zen. Neen, al wat ik bedoelde was dit gij kunt niet anders handelen. Van uwe wieg «f heeft uw vader u geleerd het goud te huldigen. Wie u slechts armoe de heeft te schenken is een domoor in uwe oogen. Ga dus waarheen te mag neet, die men in uw gemoed heeft ge legd, u heenroept. Vaarwel thans, wij hebben elkander niet» meer te zeggen.” „Gij gaat toch niet heen f Nu reed», op dit uur „Neen, maar morgenochtend, bij aanhrekra van ten dageraad." „Omaar, dan zal ik wakker zijn." „Gelooft gij Ik ntet," zeide hij, met eene zw&kke poging om te glimlachen „Men slaapt zoo gerust al» het hart niet ■preekt.” „Maar dat zou afschuwelijk wezen, On- nol" riep zij uit. „Zou het zaoveei erger zijn dan uwe toestemming m aam stoeidtog f vroeg te jong» kuastenaar zacht. „Neen. Mar- «ite, het i» wijMr dat wij thans al- «cheid «ene»; marge» wellicht zou Ik, op het laatote oogenbHk door ten gevoed ra tmog zich sprakeloos om em afscheidskus op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1