De Oorlog. 12*45. Woensdag 31 Maart 1915. 53e Jaargang. JSTie'O.'ws- eua. -^d.^rertean.tie"bl3-d. voor G-©-u.d.a, @:el Oaaa.©tr©Hs=o3a. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. SïsïESAt5HJ Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Eerste Blad, FEUILLETON *2feru>cesfe Jïevena. (lOIMIIE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f t.25 Idem franco per post150 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post.1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Bockhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5- gewone regels met bew^snummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. t nummer bestaat uit twee "en. Aan het Westelijk Front. Het Fransche middagooiwnuniqué van Maart luidt De Dnitschers hebben de stad! Nieuwpoort en Nieuwpoort-Bad beschoten. Daarbij werd aan# de brug over den Yser schade van weinig betee- keuia toegebracht. In Champagne wierpen do Duitschers bommen op Reims. Twee personen wer den gewond en een projectiel kwam te recht in het koor van een kerk. In do omgeving van Beausséjour had een ar tillerie-actie plaats. In Argonne kwam het tot een kanon- id© en het werpen van bommen, voor namelijk in de streek van Bagatelle, waar aan weerszijden een zeer levendige be drijvigheid bleef heerechen. Het geregel de vuur der Fransche artillerie nood zaakte de Dultschers om in wanorde het dorp Hendicourt ten Noord-Ooeten van Bi. Mihielte ontruimen. Overal elders verliep de dag kalm zonder inlanterie-actie. Uit het groote Duitsche hoofdkwar tier werd d.d. 30 Maart officieel ge meld Op het westelijk oorlogstooneel von den slechts artillerie- en loopgraafge vechten plaats. -President Poincaró aan tiet front. Uit Parijs wordt d.d. 30 Maart ge seind President Poincaró braoht Zon dag het leger in Champagne een be zoek, ten einde generaal Joffre persoon lijk zijn gelnkwenscjien te betuigen voor de schitterend bewijzen van moed en vol harding cMe door zijn troepen dezer da gen waren gegeven in de streken van Perthes, Souain, Meenilleo-Hurlus, waar door zij weer belangrijke vorderingen had dien gemaakt. De President maakte een tocht door dte streek waar de jongste gevechten zijn ge leverd en nam het terrein in oogen- nchouw, door de onzen veroverd. Voorts bezocht hij die gewonden en ontbeet hij te midden van die soldaten. Poincaró ging don volgenden dag de troepen in Argonno geiukwenschen, om dat deze zich de laatste dagen zoo bij zonder onderscheidden. Voorts bezichtig de hij de artillerieetellingen en de loop graven. Met verschillende officieren en soldaten knoopte hij een gesprek aan in hnn verblijven. Een beeld der werkelijkheid 92) „Ja van den uitgever. Hij liet mij te rugroepen, toen ik reeds op het punt stond het buis te verlaten, om mij op te dragen u uit zijn naam te zeggen, dat hij hijzonder tevreden was en dat uw werk zooverre dat zijner gewone teeke naars overtrof, dat hij meer en meer uw talent wildle gebruiken, en u verzocht vijf verschillende toekeningen te maken bij de novelle die hij mij voor u mee gaf." I n hij haaldte een rol manuscript uit den dak, terwijl zich oen blos ge noegen over het gelaat zijner toehoorstei verspreidde." „Ik had dat nooit durven hopen, mom pelde zij, „het is waar, ik deed' mijn best; maar de anderen zullen dat ook gedtoan hebben." Voor het eerst sedert zijn afscheid van Maroelle smaakte Onno een oögenblik van geluk. Het deed hem zooveel goed de vreugde te aanschouwen, welke zijne bood. schap te weeg had gebracht. „Hoe zal ik u genoegzaam danken mijnheer ging de jonge vrouw voort. „Gij hebt mij weer nieuwen moed ge schonken om voort te gaan. en gij weet Overal in Champagne, zoowel als in Argonno uond de President de leiders vol vertrouwen en de manschappen uitstekend gehumeurd. Alle munten uit en zijn vol moed en vol vertrouwen op de over winning, die ten slotte hun deel zal zijn. In België. LtJIKSGESTEL,s29 Mrt. (part.) De smokkelhandel heeft hier op de grens nog altijd groote afmetingen. Er wor den dagelijks eenige tientallen smok kelaars aangehouden zoowel door de Hollandsche als de Duitsche militairen en Belgische tolbeambten. Ik verneem uit goede bron dat in de laatste week 183 personen zijn aangehouden, meest vrouwen. Van de grens, d.d. 29 Maart Het grenstoezicht is aanmerkelijk versterkt. In Lommei, Heel en andere plaatsen in de Kempen werden kennis gevingen aangeplakt, dat de ouders aansprakelijk zijn voor de af wezigheid hunner zonen, die volgens Duitsche beschiking eenmaal in de veertien da gen op appèl moeten zijn. De bruggen over het kanaal van Turnhout worden streng bewaakt. De doorvarende sche pen vvorden gecontroleerd. De „Echo Beige" meldtDe fabrie ken van Cockerill te Seraing zijn we der in werkmg getreden. Momenteel is men orders uitte voe ren voor "ïlederlancr en Nederlandsch- Indië. De opdrachten bestaan hoofd zakelijk uit de vervaardiging van spoor- Uit Eisden wordt gemeld dat aan den nieuwen straatweg van den spoor weg Aken-Luik, door de gemeenten Visé, Moüland en Berneau naar de lgn van Tongeren druk wordt ge werkt. Er zouden zelfs Russische krijgs gevangenen aan werkzaam zijn. De landweg zal het traject van Aken naar Brussel en Ostende meerdere K.M. verkorten. Over dezen landweg is door de Belgische Regeering en de provin cie Luik jarenlang van gedachten ge wisseld. Aan het Oostelijk Front Het RusSisol» communiqué van 30 Maart luidt Ten Weston van de Njemen beb- Iwn wij overal j de Duitschere belet tegen aanvallen te tkfen. Fen bataljon van het 21ste Duitèche legercorps dat op 27 de zer over het bevroren meet van Doussia tot onze achterhoede was doorgedrongen, werd bij het dorp lebreszki in een ba- ^(jorp^be niet hoeveel mij dat waard is, want ik heb niet alleen voor mijzelve te zorgen." „Woont gij bier dan met uwe moeder?" „i\een; ik heb mijne oudera reads ver scheidene jaren verloren; maar mijn jongste broeder is hier, en gij zult zelf zien dat hij verzorging noodig heeft. Wilt gij niet eóns binnen komen bij hem? Hel zal hein zooveel genoegen doen, want hij kent geen gelukkiger oogenblikken dan wanneer gij viool spéélt." „Gaarne, als gij denkt dat hij mij nu zou kunnen ontvangen „O zeker. IJc zal het hem even zeg gen." lti zij trad op eene zijdeur toe en opende deze om op buitengewone zachten toon te vragen „Georges, zijt gij wel genoeg om on zen buurman te zien f" Ken© zwakke Btem gal ieta ten ant woord dat niet door Holidua verstaan werd, en onmiddellijk daarop werd bij toegelaten in een vertrek, dat er in weer wil van den regenachtige® dag, zoo zon nig uitzag dat bij zich op eens in eene geheel andere wereld verplaatst waande, dan (He sombere zolderkamertjes, welke op zoo onverbiddelijke wijze de armoede der bewoners aangegen. Al wat het vrou welijke vernuft slechts bad kunnen be denken om die naakte wanden, die arm zalige venstertjes te versieren, was hier aangebracht. Overal hingen klimplanten, die op sierlijke wijze geleid waren lange de ouderweteche lijsten van portretten. Fenige fraaie bloemstukken verspreidden jonetgevecht vernietigd. Bij Useowioe zwijgt do Vijandelijke artillerie bijna vol komen. Tubschen de Szkwa en de Or- cize duurt de strijd voort. Bij een zeer verbitterd gevecht om hot dorp Bach heb ben wij 9 machinegeweren veroverd. In de Karpatbe® deden de Oostenrij kers den 2Ven hardnekkige aanvallen tus- schen Gorl(ce en Bartveld zonder resul taat bij de dorpen Gladichef en Pregetof. In de richting van Bakigrod en aan den linker oever van de Boven-San hebben wij terrein 1 gewonnen in den sector Rad- sSiejoef-Poliafnka-Laboretoh en 600 Oosten rijkers gevangen genomen en 4 machine geweren veroverd. Nieuwe aanvallen der Duitscbers jbij Koziouka werden den 26e® afgeslagen, i Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. 30 MaartBij de gevechten om Taurozgen, welke tot de verovering van die plaats leidden, heeft volgens een be richt van den daarbij tegenwoordige® prins Joackim van Pruissen de Oost-Prui sische landstorm zich schitterend gedra gen en 100 krijgsgevangenen gemaakt. Bij Kraönopol leden de Russen zeer zware verliezen (ongeveer 2000 doqden). Onze krijgsbuit bij het gevecht aldaar be droeg gisterenavond 3000 gevangenen, ze ven machinegeweren, een kanon en ver scheiden munitiewagen». Aan de Bkwa, bij Klimki.j werden bij een mislukten Rus>- siachen aajnval twee Russische officieren en 600 man gevangen genomen. In de ètreek van Olscyny, op den linkeroevoij der Omule zijn twee nachte lijke aanvallen van dl» Russen afgesla gen. 1 - De pogingen van d« Russen, om de Benoden-Bzoera over to trekken, werden verijdeld, i Het officieel© Oosteorijksche communi qué van 00 Maart meldt Op het front in de Karpathen hebben in de streken, ten Zuiden en ten Oosten van Lupkow gisteren Weder hevige gevechten plaats gehad. Sterke Russische troepen gingen daarbij opnieuw tot den aanval over; do strijd duurde tot in den nacht toe, waar bij de vijand groote verliezen leed on bijna ovéral teruggeslagen werd. Tus- schen do j vallei van Lupkok en den Us1- zok-pas Werd oAneens hardnekkig ge streden. 'Van de laatstelijk voor Prze- mysl gestaan hebbende Russische troepen worden bjj de aanvallen ten Zuiden van Dwernlk de troepen eener divisie gecon stateerd. In Oost-Galiciö aan de Dunajcc en in Russisoh-Polen is do toestand on veranderd' gebleven. Aan het Zuidelijk Front. In den Kaukasus. Uit Gonstantinopel wordt d.d. 19 Maart gemeldVolgens uit vertrouwbare bron een zounigen gloed in het rond, en rustbank,, waarop de zieke lag uitge strekt, was omgeven van kleine rieten ta feltjes met boeken en allerlei, zoodat hij slechts dp hand behoefde uit te strekken om zichzelf te bedienen. „Mijn broeder Georges Moreau", zeide de jonge vrouw, terwijl haar blik vol jiefdo rustte op don twintigjarigen jonge ling, wiens doodzwak gelaat zonderling afstak bij dè stralend© oogen. Georges was Zeer blond en zijne geheel bijzondere schoonheid deed hou» op oen engel gelij ken, maar op een droefgeestigen engel, want zoo hij alles beproefde om voor zijne zuster te verbergen hoeveel hij on der zijn toestand leed, zijne oogen kon den niemand bedriegen. Hij stak Onno de uitgeteerde hand toe. „Het is heel vriendelijk van u hier ge komen te zijn," sprak hij. „Ik heb al lang gewenacht u te kennen, want ik hield zqoveel van uwe viool; zij heeft mij zooi dikwijls mijne pijnen doen ver geten. Ik bon u echter nog dankbaarder voor uW© goedheid jegens Odeite. Het was waarlijk een echt noodweer, en ik had haar te vergeefs gesmeekt thuis te blijven." „O 1 voorlaan zal ik gaarne altijd voor uwe zusier gaan", antwoordde Holdius, plaats nemende op de® stoel, hem door Odette Moreau toegeschoven. „Ik bee des middags bijna altijd vrij en blij dan tot do eene of andere wandeling gedwon gen te zijn. Daarbij heb ik geluk gehad goed© tijding mee te brengen, zoodat ik ontvangen particuliere berichten hebben eergisteren Russische kozakken en infan terie tegen de Turksche troepc®, ten Zui den van de rivier Arak aanvallen uitge voerd. De aanvallers werden met zware verliezen teruggeslagen. Bij Artidin wer den eveneens Russische aanvallen alge slagen. Ten jNoorden van Olty is een Russische aanval door de TurkBche troe pen tegengehouden. Fe® Russisch vliege nier wierp bij Passinlez een aantal pro clamaties in d© Turksche taal uitdie naar beweerd werddoor Mussel- nmnnon in den Kaukasus zouden zijn op gesteld. In Asorljeidchen heerscht volko men rust-, de Russen trekken hun hoofdl- t roepen In de omgeving van Chol De aotle tegen d© Dardanelles Uit Berlijn wordt d.d. 30 Maart ge seind1 De vloot der geallieerden is, vol gens berichten uit Rome, weer in actie, maar nog zonder succes. Bij het inval len van de duisternis verlietenalle sche pen de zeeëngte. Ken vlootraad moet naar het heet, zeer belangrijk© besluiten hebben genomen; een beslissende actie een veldslag wordt aangekondigd. Van Turksche ambtelijke zijd© beweert ine® daarop voorbereid te zijn en te verlan gen naar de gelegenheid zich met de ge allieerden to meten. Aan de mogelijk heid, dal Constantinopel ingenomen wordt, gelooft gem Turk. De veerkracht der Rubsoti. Dr. Steiner, de oorlogscorrespondent van den Berliner Lokal-Anzeiger houdt be langwekkende beschouwingen over de veer kracht van liet Russische leger. Nauwo- Masooren wordt opnieuw in het gouver- lijks drie weke® na den wintorslag in nemont Soowalki gestreden, zoo zegt hij. Het zou niet meer dan natuurlijk ge weest zijn, dat hot Russische leger zich na deze dóbaole onder bescherming van de vestinglinie verzamelde, om tegen een nieuwe® aanval van het zegevierend© Duit sche loger bestand te zijn. Nauwelijks was het tiende leger verslagen en de jammer lijke overblijfsels binnen de veetinglinio Kowno-Olita>-G^odno, gered, of wij zien weer de wanhopige uitvallen van het vijf tiende corps uit Grodno. Kn het offen sief /van generaal Leontowitsj uit Kowno, Beide deze aanvallen zijn zonder bijzon dore inspanning teruggeworpen. Het doel van den Russisohen uitval uit Kowno was onzen opmarsch tegen Kalwrija-Mari- ampol tegen te houden en het Duitsche plan van do omsingeling dór Russische (roepen in het gebied Soewalki-Augusto- wp-Sejny-Sopockinio te verijdelen. Deze aanval had voor de in zuidelijke rich ting ip^rcheerende Duitsche colonne slechts 'gevaarlijk kunnen worden, als men niet j voor voldoend© 'fiankdekklng had gezorgd. Daar echter niet» verzuimd wi eindigde de uitval uit Kowno met hoop nog dikwijls tot zondbod© te kun nen dienen." „Gij zjjt waarlijk al te goed," verze kerd© Odbtte getroffen. „Ja, Georges, ver beeld u dat de uitgever zoo tevreden is, d»t hij uiij nog meer werk opdraagt." De oogen van den zieke flikkerden van gonoegeO. „Zal ik u da® weder mogen helpen?" vroeg hij' snel. „Dat niet alleen; maar ik denk dat dpze taak juist iets zijn zou om uitslui tend door u verricht te worden. Men zendt tjdj eene novelle te illustreoren." Mot een diepen zucht van geluk wierp de jongeling het hoofd achterover tegen de leuning der rustbank, en sloot do pogen, terwijl zijne zuster tot Onnovoort- ®ing „Tot dusverre toekende hij al de hoof den voor mijne mode-figuren, en ik twij fel niet of zij werden daarom zoo gooi gevonden." „Bezit gij dan denzelfden aanleg als uwe zuster vroeg Holdius aan den zieke. „Ik heb evenals zij U' g^had van ipijn vader, maar veel korfer-Yten Odette, want vader stierf reeds toen ik twaalf jaren oud was, en sedert heb ik mijzelf geoefend." T „TeeRcnd© uw vader zoo goed1 „Ja. i Hij was een der voornaamste tee- kenleeraren der stad", antwoordde d© jon ge vrouw, „en hij had1 gemakkelijk' for tuin kunnen maken, indien hij alleen wa re gewpest, maar hij besteedde al zijne nederlaag, zonder dat bij ©en minuut lang gevaarlijk geweest was voor onze ope raties. Ieder andter leger ter wereld zou na een nederlaag als het Russische leger bij al deze operaties geleden had, gedurende langen tijd volkomen verlamd geweest liijn. Al wa» het maar door den ui©-, roeien indruk. Niet eohter hot Russisch©. Zelfs d© zwaarst© nederlaag hooft op den IraAg denkenden Russischen soldaat lang niet den invloed, dien zij bij een West- uropeesch leger zou hebben. Het is een moment, dat voor hem bijna in het ge heel niet meesproekt. Overwinning of neder laag zijn voor deze machine vrij onver schillig. - Zij gaat voorwaarts als men haar voorwaarts leidt, zij gaat terug op het oogenblik waarop d© offièier niet tot liet tegendeel dwingt. Dit leger zal nooit door nederlagen wordten gedemoraliseerd, omdat het nooit een eigenlijke moraal ge had heeft. De sterke wil om te over winnen, die den Duitsohen, Oostenrijk- schen en Franschen soldaat bezielt, heeft de Russische soldaat nooit zoo diepgaan de, dat daaruit een verlamming zou kun nen ontstaan. Met moreele indrukken is de Rus niet klein te krijgen, alleen door meedoogenlooz© vervolging en vernieti ging. Gelukt liet niet het verslagen le ger geheel te vernietigen, dan kan m«n weinige dagen later het zelfde leger, dat in wilde, verwarde vlucht voor dten overwinnaar weggoloopon is, geordend ep verjongd weer tegenover den vijand zien optreden, zonder de minste spoor van dip geleden nederlaag. Ken klassiek voor beeld voor de ongelooflijk snelle wijze van herstel van het Russische leger biedt het leger van Rennonkampf, dat in be gin September Verslagen werd. Na een grondige nederlaag over de geheel© linie, na ontzettende verliezen aan menschenen oorlogsmateriaal, vluchtte hot leger in wanordo achter do Njemen-linlo. De Duit sche Infanterie, vermoeid door de ontzet tende inarschon van de vroegere gevech ten, kon den vijand niet behouden. De cavalerie kan hem ©veneens den weg niet meer afsnijden. Kn zoo ontkomt do vij and. Drie weken later staat het gereor ganiseerde leger van Ronnenkampf weer als gelijkwaardige tegenstander tegenover de Duitscbers en deze moeten ofschoon zich krachtig verdedigend, terug wijlen voor het zelfde leger, dat zij als een kudde schapen voor zich uitgedreven heb ben, het gouvernement Soewalki opgeven. De Russen bezetten weer Oost-Pruisen tot aan de Angerap en de Masoerisohe roe ren en behouden dit gebied drie maan den. Bluhm Pasja. 1 en officier die Bluhm Pasja in Turkije aan het werk heeft gezien, schrijft in de Filler Kriegszeitung verdiensten aan de opvoeding zijner kin deren, en wij waren met ons zessen. Mjjn vier andero broeders en zusters zijn al len goed getrouwd en geplaatst. Georges en ik zijn steeds bij elkander gebleven wt gelukkig aldus, niet waar P" Do zieke stak haar met een zonnigen glimlach de beid© handen toe. „Ik ben koel gelukkig", prevelde hij, „Eeo prins zon niet beter verzorgd kun nen worden." „Het eenige wat ik voor hem betreur", hernam Odette, „is dat wij zoo ver van de straat verwijderd leve®. Ken© beneden woning was t© kostbaar voor ons. Mis schien zal het nog eenmaal gaan, al» ik veel moclit beginnen te verdienen mot onze teekeninge®, en dan zal hij bok weder eens in de lucht kunnen gaan. Vroeger droeg ik hen» dagelijks naar bo nedon en mocht hein dan in het wagen tje van een onzer buren rondrijden, maar hij is oKK) zwaar geworden dat ik bang ben mot hem to vallen." „Kn hieldt gij van dergelijke toch ton? „O 1 ja," sprak Georges, met zwak ken glimlach „Odette bracht mij dan naar de Champs-Elysóes of het park Monceau, dit huis ligt daar juist tusschen in, en als ik het groen van verre zag, voelde ik mij herleven." „Zou hot wagentje er nog altijdizijn?" (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1