«1 en 1 J en. hand orden KTTZIG, De Oorlog. I Me Jaargang. XT5.e-ut.-ws- exi. -^d.’rrertexi.tie’bls.cL voox ,Gro\xcl©, ezx OzxxstreHEezx. No. 12748. Dinsdag 6 April 1015. y en Feestdagen. m, Voiles ostume*. I n en stoffen rtc. 5-7. 280 'I FEUILLETON ^orcooesfe Jfevona, Telefoon latere. 82. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOOS. behalve Zon- i W, TW 3 vrouw van einde in beweging zette. wel oen» mot r.f2.50. Hoe lip» uit to vinden. Tot heken ea Holdius wa» i stotterde zij met neerge- RS (Wordt vervolgd.). 60 wliM« voorkomt dat. avond en 1 dat lediging bit- stond GOUDA. o j een deze foltering te maken. Zij was als ,Doo dat niet. VriaNtechap zelfs kan t troosten over een verloren liefde.” „En daarna F’ „Daarna keer ik weder naar Malvlnia „r_ u smeek F’ ,Dan heb ik slechts ie gehoorzamen.” don mede. De plaats i» daartoe i, en bewaarde zij stilzwijgen, hem idf» zulks het geval ia met gewonde onder officieren eerste klasse. Het Duitsche communiqué van 5 April luidt: Een Russische aanval bij Mariampol is onder zwaar verlies voor den vijand afgeslagen. Overigens niets bijzonders op dit front. knelde ik er tevens ijn vinger en blauw, dat mijn k er den erzachting en kon ik im heb ik gers weer noodig is. De Dardanelles Uit Athene wordt aan de Daily Chronicle geseind, dat de schade, aan gericht door het bombardement van de Dardanelles zoo ernstig is, dat hot den Turken praktisch ónmogelijk is een der vermelde forten of verdedi gingswerken te herstellen. Het zware geschut der verbonden vloot heeft hen in een volmaakte chaos herschapen. Men gelooft* dat, wanneer de aanval hervat wordt, de vfland het verlies van kanonnen wel zal gevoelen. Ge meld wordt, dat zich thans een sterke Türksche strijdkracht op het schier eiland Gallipoli bevindt; daar zijn thans de beste Anatolische troepen en een deel van de divisie van Smyrna bij eengetrokken en het mag als zeker worden aangenomen, dat zy een wan- hopigen tegenstand zullen bieden. In Het Russisch communiqué van 6 April luidt: De generale staf deelt mede, dat in de streek om Zaleszikow tijdens een nachtelijken strijd de Oostenrijkers na een hevig bombardement met zwaar geschut op een van onze versterkte plaatsen alle verdedigers hebben ge dood. Zij vielen daarna vermetel op ons aan, doch werden door een tegen aanval van onze compagnie terugge worpen. Deze tegenaanval bevrijdden den telefonist van ons regiment, den sol daat Alexis Makoukha, dien de Oos- tenrijksche soldaten schandelijk hadden mishandeld door hem den tong uit te snijden toen hij weigerde den vijand mededeelingen omtrent militaire ge heimen te verstrekken. De generalissimus heeft Makoukha bevorderd tot onderofficier en hem het kruis van St. George ie klasse ver leend. Hij betuigde den telefonist zijn persoonlijken dank voor den trouw, dien hij had betoond en hij vestigde de aandacht van den Tsaar op hem. Zijn soldij werd verdubbeld, gelijk allee» oiii eu daar kuönw al - - ®n ik ontvang nooit ander» al» d*« avond».” Fillp» riep een rijtuig aan, en gaf den koetsier, lionder eetóge weifeling Mar cello’s adrw» op. ,»Gij wint du» waar ik woondevtoog zij verbaasd, terwijl het paard zich beweging zette. „Ja. ik vroeg het aan Onno.” „Spreekt gij dan nog hem over mij F’ „Hij komt telken» zij nu reeds zoo lang geslingerd was en zij wilde beproeven bet adres van lip» uit te vinden. Tot wien zou zich daartoe wende®, ai» het niet Holdius wae Het middel stnitte haar wel tegen’ de borst; zij gevoelde dat zij daardoor we derom al de wonden van den ongelukkige zou openrijten; maar leed zfj zelve dan niet Zij, die zoo Weinig bestemd wa» om pijn te verduren Fn nogmaals ze gepraalde haar zelfzucht. Niets was haar gemakkelijker geweest dan onbemerkt vah Joeach te vernemen op welk uur de repetities aan de Opera beginnen. Zij liet zich dus met een huur rijtuig brengen naar de artistendeur, en wachtte daar af totdat zij Onno zou zien verochijnen. Het Fransche middagcommuniqhé van 5 April luidt: De dag verliep kalm, behalve aan het front bij Woëvre, waar de Frah- sohen voortgaan vorderingen te makqn. Zij veroverden ’t dorp Regnieville, 2*/2 K.M. Westelijk van Feyenhayp, dat bp den eersten dezer door de Duitschérs bezet was. Het Fransche legerbestuur ontvipg nauwkeurige inlichtingen over de re sultaten van de bombardementen dqor Engelsche vliegeniers op 26 Maarfin België uitgevoerd. Deze resultaten zijn: Hangars voor bestuurbare lucht schepen te Berchem en St. Agatte ernstig beschadigdzoomede een lucht schip, dat er was opgeborgen. Te Hoboken zijn de constructiewerken voor Antwerpsche schepen in brahd gevlogen. Twee Duitsche onderzee- booten zijn vernield, het derde bescha digd. Veertig Duitsche werklieden jfijn gedood en 62 gewond. Het Duitsche communiqué van 4 April meldt: Op het Westelijk front bij het Ys jr- kanaal ten Zuiden van Dixmuk en bezetten onze troepen het plaat sje Driegrachten, dat door de Belj en bezet was. In de streek aan den Westelijken oever en in het Bois-le-Prêtre werden verschillende Fransche aanvallen afge slagen. Het Duitsche communiqué van 5 April luidt: Officieel wordt door het groote ho<yd- kwartier gemeld: Nabij het plaaisje Driegrachten, dat sedert den 3n de ser op enkele huizen na aan de Noordz jde in ons bezit was, trachtten de Bel| en versterkingen aan te voeren. Zij wer- b..ld dar w t k 1 IJ k h d terug.” ..Zij» gij dan enkel on nentwil uwrgekomen F’ Hij knikte toestenniHud. „Ik had gedacht,” «prak zij vol terbeid, „dat Onno hoog genoeg om zich ntet bij zijne vrienden te, gaan beklagen.” „Dan hebt gij u niet vergist. Het wa» juist zijn stilzwijgen, dat mij verwittigde dat or de wn of andere ramp’ geschied wa». Hij, die zulk ee® trouw briefschrij ver wa», die mij op de hoogte had ge houden van zijne pogingen om hier car- riöre te maken, liet op een» taal nog tee- ken moer van zich hoeren, lullen h«n een ongeluk overkomo ware, zendt gij mij zulk» gemeld hebben. Er wa» du» oene droefheid over zijn leven neer ge daald, waarvan hij mij niet sproken wil- de, on na gewacht, te vergeef» gewacht hebben, liet ik mijn cow-boy het bestuur der zaken daarginds over en begaf mij op rel» naar Europa.” „Maar hoe hebt gij hen» uitgevonden Parijs is zoo groot.” „Dat was toch niet moeilijk. Ik llot mij naar uwe vroegere woning brengen, en vwnMo aldaar uwe scheiding, zoowel als Onno’» tegenwoordig adres. Het was avond, men zeide mij toen ik daar aan kwam dat hij zich in dc opera bevond en ik kwam er aan op het oogenbllk dat •llte bedrijf ten Hmfe Hep. 1 I. Ill !h« den echter door ons artillerievuur ve’r- dreven. Eveneens verhinderde ons artillerievuur Fransche aanvalspogin- gen in het Argonnerwoud. Krachtige vijandelijke aanvallen tegen ons front Westelijk van Bourreuilles (Zuidelijk van Varennes) werden dicht vóór onze versperringen afgeslagen. Fransche infanterie-ftanvallen ten Westen van Pont-ii-Móusson blevèn zonder succes. In Bois-le-’Prötre vër- overden wij door het laten springèn van mijnen eenig terrein. Aan het Oosteltyk Front. Het .Russische groote hoofókwariier meldt d.d. 5 April In den loop van 4 April liebljen onze troepen op het front Westelijk van de Njeiuen verdere vorde ringen gemaakt en hebben zij op vfer- schilleude punten succes behaald. In de Karpathen werd in den nacht van 3 April en den daarop volgenden dag 'in de omstreken fèn Noorden van de rich ting Hartfeld een hardnekkig artillcrie'jgt*- vecht gbleverd. Wij maakten daarbij"1 20 officier*»» en meer dan 1200 soldaten krijgsgevangen en veroverden 2 mitrailleur». Terzettdlertijd zijn wij voortgegaan met succes te be halen op het front tusschen de richtin gen Mezolabortche en Oujok, waarbij wij in den loop yan den dag ongeveer 25 officieren en 2000 soldaten krijgsgevangen maakten en 3 kanonnen veroverden. Na dat wij het station Trisna, in deze streek gelegen, veroverd* hadden, hebben wijdte locomotieven en waggons, alsmede groote hoeveelheid munitie en een deelte der leveosmiddelen-coloyne» gemaakt. Ten Noorden van 95) f'" Wanneer hij haar bezocht, kostte het haajJ do grootste inspanning hem ni(4 uit (h<^J>ijzijn to verjagen, en V-“n bijna voortdurend het. voort latendo praten zonder ook maar naar hem te luisteren, tdp zekeren dag besloot zij aan waanzinnig door den tweestrijd waardoor -A ~i H- zij tot een ge- bfait- Ten Noorden van Czernovitz hebben wij bij liet dorp Okna op 3 en 4 April een hardnekkigen strijd geleverd, met het gevolg, dat meer dan 1000 vij anden krijgsgevangen gemaakt werden. Op do overige doelen van het front heeft de algemeene toestand geen Ijepaalde wij ziging ondergaan. Op 3 April heeft in de Zwarte Zee bij de kust van de KHm onze vloot op groeten afatafiti. schoten ge- wisaeld met de kruiser» „Goben” en „BreslMi” en beeft zij deze vervolgd tot de duisternis inviel. De» nachts zijn ohze torpedojagers over 100 mijl den Bospo rus ingevaren; do kruisers vielen hen aan, rfoch toen zij een levendig vuur ont wikkelden, ontweken do Vijanden den strijd'. Do ge vochten op het front ten Oosten van de Njomen ontwikkelen zich ieer ten gunste van ons. Onze cavalerie hooft Op den straatweg tu»schen Culwaria en Soewalki in de omstreken van het dorp Zelonaia-Buda, na een hardnekkig ge- vedht op 2 April met de Duitsche ca valerie ondersteund door infanterie, oen s( bij (toutmoedigen aanval de talrijke vij- '.BJ9J-LHL J" «t» Een voor een zag zij de choristen in <iunne versleten plunje den ingang bin nentreden, en reeds begon zij zich ohge- rust te maken of hij niet wellicht reeds te voren was aangekomen, om met den orkestdirecteur te spreken, toen zij plot seling verbleekte. Door het raampje, ach ter in het rijtuig, zag zij hem aanko men in gezelschap van Filips. Nog een maal wa» het lot haar dtis gunstig I Zij behoefde haar echtgenoot niets te vra gen. Hij dien zij zocht, bevond ziclï op slechts enkele plaatsen afstand» van haar. Zij wachtte totdat de beide vrienden af scheid van elkaar genomen hadden, en dat Holdius verdwenen was met de an- dide artlsten, terwijl Filipe langzaam den terugweg aannamdaarop sprong zfi uit het rijtuig, betaalde den koetsier en ach terhaalde den eenzamen wandelaar. „Filips zeide zij, met bevende hand zijn arm aanrakende. De jonge man ontstelde merkbaar, doch hij was zichzelven aanstonds weder hhwo- ter, en den hoed afnwnende, zonder haar de hand toe te steken, mompelde hij „Ik verwachtte niet u hier te zien.” Ho«' «troef klonk zijn stem niet’. Er viel niet meer aan Ie twijfelen zij be vond zich tegenover een rechter. „Ik heb u weergezien op een in de opera, nu zen weken gelede® sedert te vergeefs gehoopt dat gij tot mij zoudt, komen," stotterde zij met neerge slagen oogen. Zijn blik rustte streng, ruaar vol droef heid, op haar. er op voorbereid dienen te zijn zware verliezen gelijkmoedig te dragen. Wegens een reeks van vflhcnillende redenen, o. a door het ongestadige weer, hebben de Turken en hun Dnit- sche raadslieden al den tyd gehad hun stellingen aan beide zijden van de zee straten te versterken. Bovendien zijn zy aangemoedigd door de gebeurtenis sen van 18 Maart. Zy beschikken over heel wat artil lerie, waaronder talryke beweegbare stukken van 4 tot 6 duims kaliber, en hebben uitnemende stellingen voor hun kanonnen, welke niet altyd be reikbaar zijn voor het scheepsgeschut der bondgenooten. De Turken beseffen ongetwijfeld een mislukking hunner verdedig voor hen zelf een heel wat erger ramp zou zijn, dan het verlies van hun re- belsohe provincies in Europa. Niets wjjst er op, dat onder een groot gedeelte der Türksche officieren oen ontevreden stemming heerschtof dat het gebrek van kameraadschap tusschen de Duitsche en de Türksche officieren de gevechtskracht van het leger noemenswaardig verzwakt. De Turk is bovendien op syn best, als hy zich verdedigt. Men mag dus rekenen op véél barden strnd, waarin de Bond genooten zware verliezen moeten lijden, voordat zij hun kanonnen zullen Kun nen richten op de kruitfabrieken van Mabrikeui en op de Verheven Porte. De correspondent besluit dan met hulde te brengen aan de kracht en de bekwaamheid welke de Engelsche en in het bijzonder de Frantche vloot hebben aan den dag gelegd. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué vam4 April luidt: Te Dompierre, Z.O. van Peronnle, gingen de Franschen voort met htin mijnen-aanval. Nabij Lassigny beproefden de Du|t- schers een aanvul te openen, doch zij werden door het Fransche vuur bij het verlaten van. hun loopgraven tegengehouden. In den Boven-Elzas nabij Burn- haupt-le-Haut sloegen de Franschèn twee Duitsche aanvallen af. „Waartoe vroeg hij op doffen toon. „Wat zouden wij elkander te zeggen heb ben gehad V Ten tweede male heb ik do vrouw, di« ik liefheb overleefd,” Zij wierp het hoofd achterover en zag Irem uitdagend aan. „Gij wilt mij verwijten dat ik (te kracht miste armoede en zorgen te dragen. Maak er mij Hwer een misdaad van dat ik mijn echtgenoot niet beminde. Indien ik hem lief had gehad, zooal» ik... wn an der bemin, dan zou ik mij, in weerwil alle» aan hem vawtgckleind hebben, het somberste lot hebben verkozen bo ven de smart van luw te scheiden,” „Ik geloof u; maar roeent gij dat dit verontech uldiging vrouw aan weer op u terug.' Uw hoeld bevolkt al zijne liefste lii'rin ner ingen. en zij voor wie geen geluk meer i» weggelegd, vertoeven gaarrte in het verledkm.’’ „Zijt gij hier voor geruhncn lijd „Alleen zoolang al» ik geloof dat mijn tegenwoordigheid Holthus nuttig kan zijn, oiu hem wetter te doen herleven en Inoodl to doen vinden, en nlett<*gen»ta*nde alles met het lot te worstelen.” „Weet gij dnt ik hem zou kunnen he- nijten F’ J’ - niet andvu neergoaabeld, krijgsgevangenen ge maakt, de Duitscher» uil de streek var- dreven, dio zij Iwzet hielden, en hen ten slotte vervolgd. Iu de Karpathen bobben wij in den loop van 2 April een aan merkelijk succes behaald in den Noorde lijken sector van de richting Bartfeld en in de streek tusschen de richtingen Me- zolaborezet en Lutowiska. In den loop van 2 April heblten wy aan het front in de Karpathen moer dfin 2100 soldaten krijgsgevangen gemaakt en 3 kanonnen, benevens 3 mitrailleur» veroverd^ In de omgeving van Zalositren hebben de Oostenrijker» getracht tot het offen sief over te gaan, doch al hun aanval len mislukten volkomen. Wij hebben hier 2 officieren en ongeveer 100 soldaten krijgsgevangen gemaakt. In de richting van Chotin heblx-n de Oostenrijker», na de ernstige nederlaag, die gedeelten On zer cavalerie hun op 30 Maart toebrach ten en waarbij onze artillerie een on- woerstaanbaren aanval te voet uitvoerde tegen een vijanüeiijk infanterie-dietache- lïw'nt, Ons gebied ontruimd en trokken zij zich op hun grens terug, waar z" versterken. In dezen «lag van 30 Maart heeft onze cavalerie een durf en onge- evenaarden moed aan den dag gelegd door te voet de vijandelijke inlantorie-eenho- den met bajonet, sabel en lans aan te vallen. In de Zwarte Zw I» in dc golf van Odessa een Turkache kruiset, naar het schijnt do .Aledjittioh”, op een onzer mij nen gelooptm en gezonken. in mijpe oogen eene kan zijn Wanneer wn vrouw volko men vrijwillig hare hand aan «m man heeft gereikt, en die man heeft geduren de al <te jaren van hun huwelijk geen ander doelwit voor oogen gehad dan haar geluk, meent gij dan, dat zij slechts be hoeft te zeggen: Ik heb mij indertijd1 ver gist; ik had hom niet IM; om hem daar na te mogen verlaten in de ure waar op hij het mofist behoefte heeft aan hare teederheid F’ „Wilt gij althan» mijne verdediging niet aanhooren F‘ „Waartoe dat te doen F’ vroeg hij hoofdschiuktend. het onherstelbare is ge schied. Z4ul|on wij dtuMMfer noodeloo» kweiiffl F’ „Maar zdo ik „Di— „Kom Het Oostenrijksch communiqué v»n 4 April luidt: In de Karpathen duren de gevechten op de hoogten aan weerszijden van het dal van de Laborcza voort. Een gisteren ondernomen tegenaanval pp de Oostelijk aangrenzende hoogten werd afgeslagen. De vijand, die hevig aanviel, werd op verscheidene punten teruggedreven. Ook Oostelijk vpn Viava is een sterke Russische aanval afgeslagen. In de gevechten van gis teren zijn 2000 Russen gevangen ge- nomen. zij zloh Ten Noorden van den Uzsoker pas is de toestand onveranderd. Een nieuwe aanval der Russen mislukte na een kört gevecht. Op de overige gedeelten van het front viel niets belangrijks voor. Het Qostenryksche communiqué v^an 5 April luidt In de Karpathen in het dal van den Laborcza en de daarbij aansluitende terreinen wordt hevig voort gestreden. Op alle andere gedeelten van het front hadden óf artilleriegevechien plaats óf heersche rust. By Dsebusznie, Oostelyk van Za- lezczyck, trachtten krachtige vytn» delijke strijdmachten op den Zuide lijken Dnjestr-oever vasten voet te krygen. Zy werden na een strijd van vele uren teruggeworpen. Vierhonderd man werd gevangen genomen en zefon machinegeweren vqpoverd. Aan het Zuidelijk Front. De Bondgenooten by de Dardanelles De Times vwneemt van ziin bijzon deren correspondent te Mytilene, d.d. 1 April: Behalve enkele schoten op 28 eq 30 Maart, aldus meldt men, en een be schieting door de Queen Elizabeth van enkele Türksche stellingen aan de Golf van Saros is er bij dé Dardanelle# in den laatsten tijd niet gpvochten. i Het Engelsche volk, dat de onder neming tegen de poorten van -het Türksche rijk te licht kan hebben op gevat, zal geduld moeten oefenen en hier bitter weinig geschikt. Een rijtuig zal on» binnen enkele oogenblikken naar mijne woning brongen, wij rustig spreken.” „Het ih goed,” luidde het op (fenzvif- den toon. „Mits dat ik geen vreemdwi behoeft te ontmoeten." „Hiel II geniet; mijne vriendelijke gaat- hoeft iwe»? kwner» geheel on lot mijn particulier gebruik afgestaan, PRIJS DER A BV ER TENTIÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 cte. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. (MWJDSCHE mRANT. PRIJS VAN HeT ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Idem franco per post. 1.9Ö Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1