riJNis SMITS, bande! endtngen. ES VOOB IEEV I i enhuis 1 No. 12749. Me Jaargang. «miliirnk fata. De Oorlog. Woensdag 7 April 1915. XTïe“ka-"ws- exx voor G-ovlcLsu exx. Ozxxstxelcezx. I a Verschijnt dagelijks behalve Zon- I >n n n FEUILLETON 1 recht. n h J AN.& ZOON, irkt 31, Goud*. tyeraoeste £&vent. per stuk I. Gouda. mi Oorsprong Kamer van Koop- eken te Gouda, j verzending van naar het eland sreedschappei rktuigen. én Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOON. Telefoon Interc. 82. ikn in ifi*. ,1‘VH i enz. (Wordt vervolgd.) .1 □kroan A Zn., Goud» Q offers ratels Een beeld der werkelijkheid I znfl-D bt 1879.) or HU*-. Aan het Westelijk Front Hei I ngelsch communiqué van 6 April luidtDe toestand! blijft rustig. In den morgen van den 3en doden wij een mijn springen onder Duitsche loopgraven na bij La Basséo, waardoor 100 M. loop graaf werd vernietigd met het gevolg dat het geheèle Duitsche optreden in den om trek werd onderdrukt- De Duitsche ar tillerie ondernam echter op dit gedeelte van het front 'een hevig bombardement. v/h. Brokkenhui», orz. ITZIG, Vice-Voon. Secr. TENDORST, Penn. ik Ofl» hol la En nu. nu is alles te laat!" durft mij dat alles te verwij-r betraande De oorlog in de lucht. De vorige week heeft, naar men weet, tusschen Ronsselaere en Dix* muiden een hevig luchtduel plaats gehad tusschen den Franschen vliege nier Garros en een met twee Duitsche officieren bemande aeroplane. uil. Op hoogtepunten Oostelijk van het Lab< reza-dal veroverden gisteren Duit- «die en onze troepen sterke stollingen. De Kusson verloren hierbij 5040 man aan krijgsgevangenen. In de aansluitende motoren wérden ver scheidene heftige aanvallen van de Rus sen onder groote verliezen voor hen af- geslagen. Wij maakten 2530 gevangenen. In Zuid-Ooat-GaliciÖ mislukte op pun ten N’oordoostelijk van Dttynia oen nach- telijko aanval van den vijand. Bij den op den ten dezer ondernomen aanval van (ten vijand op don Zuidotij- ken Dnjester-oevec, Z.nidweatelijk van Üs- rlcsclro, zijn twee bataljons van hot Rus sische AhTandrini'-rcgimont vernietigd. naakt bekend, dat V ergader i ng van ihouden te Gouda, L5, de onderstaande Geldleening, groot Itgeloot: 134, 172, 188, 9, 362, 47a El a.8. a pari be ren KANTORE te eeren R. MEES 4 rdam. 1915. Van de Belgische grens. Zaterdag zouden, zoo wordt aan de „Maasbode” uit Putte geseind, te Ant werpen eenige uit het hospitaal ont slagen Belgische krijgsgevangenen naar Duitschland vervoerd worden. Aan het station ontstond een op stootje omdat sommige der krijgsge vangenen riepen „Vive la Belgique.” Er werd een klein gevecht geleverd met de Duitsche begeleiders, die echter den toestand meester waren. Aan bovengenoemd blad wordt nog uit Boechoute gemeld „De bewaking der grenzen door de Duitsche soldaten is in de laatste dagen veel verscherpt. De toestand op de t breed Het front der verbonden legers van Verdun naar Nieuwpoort heeft precies den vorm van een passer, waarvan de beide deelen even lang zijn en een hoek van honderd graden vormen. Het scharnier van den passer ligt aan de Oise, tusschep Compiègneen Noyon. Aan de binnenzijde van den hoek strijden de Duitsche legers. De eerste gedachte, die in den geest oprijst, om een passer te breken, is het losmaken van net scharnier. Daar om, schrijft de militaire medewerker van een Fransch blad, heeft men het recht te veronderstellen, dat een Duit sche krijgsraad, die zijn besluiten al leen neemt om militaire redenen, de Engelsch schip getorpedeerd. LONDEN, 6 April. Het Engelsche stoomschip Northlands is gisteren bij Beachy Head door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. De North lands zonk in tien minuten. De be manning werd gered door het Belgi sche stoomschip Topaz. De Northlands meet 2776 ton. liül lkSI IIE Uil HAM wijk Bouchoutsche Haven is al zeer eigenaardig. De huizen staan hier bijna alle op Belgisch grondgebied, terwijl de tuinen in Nederland liggen. Tusschen tuinen en woningen is eed hooge prikkeldraad gespannen. De bewoners mogen zonder toestemming niet achter uit hun woningen komen, noch met de Nederlanders spreken. Bijna in eiken tuin loopt dag en nacht een schildwacht, terwijl de officieren in de onmiddellijke nabijheid der grens ingekwartierd zijn. Vier- tot vijfmaal daags worden alle wachten geïnspec teerd door de officieren. Deze week werd bekend gemaakt, dat alle tarwe en haver moest inge leverd worden. De landbouwer C., zoon van den burgemeester der Neder- landsche gemeente Philippine, wiens schuur juist op de grens staat, had een hoop haver van den eenen kant der schuur naar den anderen kant der schuur gebracht en werd hiervoor opgebracht naar de Kommandatur, waar hij een hooge boete moest be talen. Een zevental personen is opgebracht, beticht van personen over de grens te helpen. Een zekere K. kreeg zes weken gevangenis. De anderen moesten boete betalen. De soldaten, die hier aan de grens staan, kregen verlof om een tiental dagen naar hun haardsteden terug te gaan om dringende zaken te regelen. Ze werden per auto gehaald naar Ecoloo om verder met den trein te vertrekken. Vele visschers hebben dezer dagen een pas gekregen, die geldig is voor een maand, waarmeee ze dan langs Zelzaete uit België komen. Ook veie landbouwers kregen een pas om hun landerijen in Nederland te bewerken.” IJN VAN Keukengerei, i onderdeden. aanval van zijn leger» richten zou op de streek van de Oise, waar een over winning de verbreking van het werk tuig en daarmede de scheiding zijner deelen ten gevolge zou hebben. Deze poging werd trouwens in October in 't werk gesteld, toen de insluiting van Roye, Lassigny en Tracy-le-Mont we ken lang het onderwerp der dage- lijksche communiqués uitmaakte. Maar het scharnier was van uit muntend staal. Een nieuwe harding en versterkingen hebben zijn weer stands vermogen nog aanmerkelijk vergroot. Sedert geruimén tijd hebben de Duitschers vaq hun aanval hrop afgezien. De as van den passer niet kunnende verbreken, hebben zij ge tracht door den druk hunner massa’s op het uiteinde van'een der deelen de hoek vormige omklemming op te hef fen. Vandaar de slagen aan den Yser, bij Yperon, de eiddelooze gevochten tusschen de Leie en Attrecht. Uit België. Over de blokkade van Zeebrugge wordt door den oorlogscorr. van de Tijd, uit Sluis gemeld, dat eergisteren weder den gebeden dag de Eng. oorlogsschepen in zicht waren, den ring der zeezijde rond om Zeebrugge nog wal nauwer aanha lende. De Duitschers deden met vlieg machines (ten geheel en (Bag verkenningen. Gisterenavond te half zeven openden twee kruisers het vuur op de haven en waarschijnlijk ook op de cokes-fabrieken. Bijzondere heteekenis had het gebeurde echter niet, daar de Engelsche vloot slechts enkele schoten gelost heeft. De Duitschers echter hebben met hun kustbatterijen ecu half uur lang hevig geschoten. Een Tau- l>e ging de uitwerking van de Duitsche batterijen na. Correspondenten, die de blokkade eerst ontkend hadden, bevestigen haar nu ook. Om 5 uur ’s middags kwam weer een Engelsche, In ieder geval ’n „geallieer de” vliegmachine, boven Brugge. De vile* ger wierp twee bommen, die zonder scha de aan te richten buiten de stad ont ploften. De vliegenier werd: heftig be schoten. De troepenbewegingen hebben opgehou den. Gisteren is een geducht artillerie vuur hoorbaar geweest. Blijkbaar heeft ’do I ngolsche viool de kust ten Zuiden van Ostende weer beschoten. De militaire toestand van Rusland. Na het buitengewoon wisselend ka rakter van dezen oorlog vastgesteld te hebben, bespreekt de militaire me dewerker van de Times den huldigen militairen toestand van Rusland, dien hij zeer gunstig vindt. De val van Przemysl, zegt hij, maakt het belegeringsleger vrij en het natuur lijk gevolg daarvan was toenemende druk op de Karpathen. De grootvorst behoeft zijn legers in Polen niet meer te verzwakken en wellicht voorgeno men operaties over de Zwarte Zee kunnen thans worden uitgevoerd. Sinds 21 Maart, de val van Przemysl, is de heele bergketen, vooral de Bes- kiden, onafgebroken van uit het Noor den aangevallen. Het doel is den weg té banen voor een toekomstige actie der Russische legers‘en de spoorwegen door het gebergte te herstellen. Den sector van Dukla bij Wizskow geldt de hoofdaanval der Russen en tot dus ver zijn er nog geen ernstige teeke- nen van een aanval op de meer oos telijke forten of van een poging in de Bukowina druk uit te oefenen. Het succes der Russen teekentzich tot dusver duidelijk af, maar wij moe ten wel bedenken, dat Oostenrijk thans zijn hoofdmacht hier bijeen heeft en, dat, blijkens verschillende berichten, Duitschland versterkingen naar Hon garije zond. Hoe onaangenaam het Duitschland ook wezen mag, voorde; Oostenrijkers is het van het grootste belang, groote krachten in Hongarije te hebben. De dreigende Russische inval is al erg genoeg, maar behalve die zijn er nog andere gevaren. Do lente nadert. De bergpassen zullen spoedig begaanbaar zijn en in Mei zul len wij een totale verandering tusschen de Karpathen en de Julian'Alpen waarnemen. 96) Toen hjj zich door het kleine deurtje der muzikanten wilde verwijderen, riep ik hem toe; hij herkende mij aanstonds en wij spraken samen af, elkander na af loop van het stuk op te wachten. Sedert zijn wij dagelijks bijeen geweest. Ik lo geer in een hotel, want op zijn zolder kamertje is geen plaats, maar wij heb ben toch veel tijd om samen te spreken.’’ „En hoe is hij Uw gezelschap moet hem goed doen.” „Ik hoop het. In elk geval kan ik hero niet genoeg bewonderen. Niet Alleen draagt hij zijne armoede en de vergetel heid waarin hij leeft zonder een enkele klacht, maar nooit komt hem een woord van verbittering tegen u over de lippen. O I zoo de vrouwen wisten te erkennen wie hare liefde verdient!” Maar men was aangekomen, en Mar cello gaf haar tochtgenoot een wenk haar naar l>oven te volgen. „Ik ben voor niemand' te spreken,” zei- dc zij snel tot den bediende, die de deur opende. „Zeg aan mevrouw Lecière dat ik bezoek heb.” Een oogenblik later bevonden beiden zich in haar zi tv er trek, een aierlijk g**- Bij de gevechten in het Oosten en de wederzqdache strijdmachten inWast- Galicië en Midden Polen in de maand Maart niet op de voorgrond getreden. Blykbaar had men in geen der beide legers daar plannen. Tusschen Ooet- Pruisen echter en de Narew en Njemen is echter voortdurend gevochten en niets bewyst, dat von Hindenberg daar in Noord-Polen niet meer het bette deel van 15 legercorpsen byeen sou hebben. Er stonden 5 op het front Kofno—Grodno, 2 ongeveer by Omo- viec, 2 aan de Omulew en 6 verder westelyk. Alle «ijn zwaar geteisterd en eenigen «ijn voor herstel tydelijk teruggetrokken. In het algemeen heb ben de Russeij al hun stellingen ge handhaafd. Wij nemen onsen hoed af voor de Russische legers en hun schitterende verrichtingen tijdens dezen strengen en vreeselyken winter-veldtocht tijden» welke de meest wanhopige doorbraak pogingen van den vyand op niets uit liepen. De Russische soldaten hebben menigmaal hun legendarische volhou- dendheid bewezen en hun aanvallende hoedanigheden onder de moeilykste omstandigheden. Wij mogen aannemen, dat het len teweer belangrijke operaties in de moerassen van Oost-Pruisen voorloopig zal beletten en de eerstkomende weken gebruikt zullen worden om de voor bereiding van een ernstige aanval er gens elders. Elke „stille” week betee- kent de samenhooping van versche troepen en oorlogsvoorraad en wy kunnen er op rekenen, dat, zoodrade grond gedroogd is voor ernstig werk, de Russische legers klaar zullen staan, om onze actie in het Westen zoo krachtig mogelyk te steunen. du had mij voor mijzelve kunnen redden, had mij kunnen beletten mij door de ver maken 'l»’r wereld te laten tmxatepen want d&arlu ligt <le oorsprong vau al het kwaad. Ik had mij tevreden moeten atol len tiirt nederig, huiselijk leven, en duizenden waren gropaard geblevenOn- no zou minsten» drie ja ren den tijd ge had hebben naar «wn vasten werkkring uil to zien. Maar gij waart zoo verre zóó verre dat ik de gedachte aan u poog de to dooden in al die genoegen», die mij dagvlijk», voor enkele uren tenminste, vergetelheid brachten. Ik lien ttohuldig mlMhdlg, lafhartig goweeat, al wat gij wilt maar u tenminste hel» ik liefge had; indjen gij arm waart wedergekeiyrd, even arm a|»Onno, ik zou u than» «iweken neem mij tot u en ik zal voor geen ontbering vreezxv», geen vernedering duchten, ik zal gdukkig zijn met u tot in <te laagste kringen der maatschappij." Er flikkerde een lichtstraal in de oogen van den man die haar onafgebroken ga desloeg. Hij mocht haar gevonnisd heb ben, dn Iwrinnerlng aan h<4 wezen dal hij eenmaal had bemind1, wa« hem nog zoo (Herbaar, dat hij behoefte gevoelde aan haar te gdooven. ache lev»» in het uwe opging, ihe zelfs nu nog niet kan nalaten u te beminaon, zal in weerwil van wereld en men»chen, voor God en lot zelf» voor uw eigen ge weten, uw echtgenoot blijven. Do© wat gij wilt,, leg uw hart hel stilzwijgen op dood alle gevool in uzdve, toch zult gij erkennen, den dag waarop gij «w an der naar hot altaar volgt, een misdaad' te Ltdrijven.” „En gij ten Gij riep zij uit, de oogïNi naar hem opheffende. „Wie zou daartoe zoozeer het recht besitton ah Ik vroeg I’llips «omber terwijl hij nwt wno onbeschrijfelijke uit drukking van droefheid op haar neder- hlikte „Heb ik u nl<*t liefgehad uit Ix-e-l de kracht mijner ziel En heb ik niet vrijwillig afstand gedaan van alle hoop, om u zonder eenig zelfverwijt het leven door te doen gaan Heb ik terugge beefd voor welk offer dan ook, om u groot te zien blijven onder alle beproe vingen die u nog wftchten konden O f Ik weet wel dat niemand ander» n den «teen zal worpen, dat gij oogenschijnlijk lelieblank uw weg kunt vervolgen... maar cr 1» nog eeno andbre meening." „Du» wilt gij mij geen vergiffenis schenken „Ik wilde dal gij het mij mogelijk hadt gemaakt.” „OFillp», zog dat niet smeekte zij, de handen tot hem opheffend: „Weeg niet onverbiddelijk hard. Gij weet niet hoezeer ik aan u gehecht ben. Uwe Hef- beider kind', en herinnering bleef u beiden ver- De ontmoeting had plaats op een hoogte van 1800 meter. Eerst wilden de Duitschers vluchten^ maar Garros ging hun achterna en sQMridtaa weg af door diverse manoeuvres. Hij steeg dertig meter boven zijn vijand en opende toen het vuur. De Duit schers schoten terug en een aantal kogels troffen het toestel van den Franschman zonder echter de fijnere onderdeelen te beschadigen. Nadat Garros vijf en dertig schoten had ge lost, duikelde het Duitsche vliegtuig twee keer om. Het oliereservoir was doorboord en weldra vatte alles vlam. Garros volgde het Duitsche vliegtuig omlaag, waaruit reeds de twee Duit sche officieren waren gevallen. Bene den gekomen, landde hij vlak bij zijn troepen, die het schouwspel met ont zetting hadden aangestaard. Hij stapte> uit zijn aeroplane, ging naar de lijkpn der Duitschers, die beiden het 1 J j^rten Kruis droegen, toe, salueerdeviel daarna zelf neer, overstelpt door de geweldige emoties. Aan het Oosteltyk Front. Het OMtenrljkMhe communiqué van 6 April luidt Officieel. De gevechten in de Karpathen breiden zich eteedn verder HDe krijgsverrichtingen ter Zee. De thdkhoottict-oortog. Uit Londen wordt d.d. 6 April ge- wlnd'Een telegram ,Jh Gllyih meldt, dal de EngeliKho trawler „Acautha" gintorm ter hoogte van IxmgHlone in de Noord-, jM-o I» getorpedeerd. Dertien man werd door een Zweecbch eohip gered. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: O P H IJ S 0 E R AOVËÏÏT E N TI N Per kwartaal f 1.25 Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer(0.55 Idem franco per postw 1.50 tne*r0.10 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 MEe By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze te«en twee berekend. Idem franco per post,1.90 fyW IY H Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruii- Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: betaling, elke regel meer 6 cis. Reclames f0.25 per regel. Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters en randen naar plaatsruimte. meubelde kamer, waar alles van weelde en rijkdiem getuigde. Mlips liet een weemoedigen blik over het geheel glijden. „Het ziet er hier ander» uit al» bij Holdiue," mompelde hij. ,,\iet» van dit alle» Ixthoort mij toe," zeide zij haaatig om zich te verontochuk digen. „Ik geniet hier enkel gastvrijheid. Maar het is niet daarover dat ik u spro ken wilde, het is over het noodlot dat ons vervolgd heeft sedert het huwelijk. Gij zijl ons reed» eenmaal te hulp ge komen, inziende dat het leven, daar ginds in die wildernissen, voor mij zoo veel al» schijndood beteekende, hier ech ter werd alles nog duizendmaal erger. Alles liep Onno tegenhij is thans we der aan de opera geplaatst; maar op bet oogenblik onzer scheiding verdiende hij slechts een gulden daags. Wat wil men daarmede beginnen, al ia men ook nog zoo zuinig Immers niets En dan de armoede op zidhzelf genomen zou nog dragelijk zijn maar wat haar onduidelijk maakt, het is dat men daardoor geheel en al tot een anderen maatechappelijken stand vervalt. Hot zolderkamertje jaagt mij minder schrik aan dan de buren, dan de aanraking met de lieden bij wie oene vrouw ter markt moet gaan.” „Zoo gij hem lief hadt gehad, zoudt gij dal allee als niets geteld hebben. Eeno hooghartig» ziel blijft hare waar digheid behouden, onverschillig in welk midden zij verplaatst wordt. Maar zelfs ik erken dat het lot dat u wachtte hard was, dat liet u het‘1 wat geestkracht en ziolfverloochoning zou hebben gekost er u aan t<> onderwerpen; wat meer zegt, ik heb ook aan Onno te kennen gegeven dat hij volgens mij het recht niet gehad een Vergelijk offer van u te eiachen. Neen, hij had u rustig in uwe tegenwoordige omgeving moeten laten, en mij behooreü te schrijven hoe de zaken stonden, zou dan alles aangewend hebben hem aan ome vaste betrekking te pen. Geld vermag, helaas 1 zooveel de wereld. „Ja, te laat I" herhaalde Marcello, in een leuningstoel mvterva!lende en het ge laat met do handen bedekkende. „Ik vraag u niet wat gij verder möt uw leven zult heginwn. Holditis heeft daarover gezwegen, maar ik kan het ra tten- Zonder dat ware uwe echtscheiding nirt noodtakel ijk g<»w«est; gij hadt op een afstand van elkander kunnen leven, maar de nagedachtenis van uw kind die zich tusschen u beiden verhief ware geëer biedigd." „I lsa kon niets meer van mij vragen; zij was niet meer.” „Maar zij wa» uw zelfs hye hinden.” „Du. gij gwti mij ongulljk „OnvoorwuurffeJijk.” ..Gij keurt ba al dut ik mijn toe- koraal <k»r een twewte huwelijk zoek te verzekeren „Ja. Want wet mag u van Onno g<wch<*ten hebben: Me man. wl«w gan- papier opgaart en ns jne halen too dik- it. loopt door de stad Aiop staat „Annen- anhuia”. ^eregeld bij U aan- U hem ontbieden geteekenden of per

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1