llioff tartje. s GAS llllll 5 Hing s /RIJ De Oorlog. GAS Dinsdag 13 April 1915. 54e Jaargang. flo. 12754 Harkt, Uitgevers A. BBINKMAN EN ZOON. i PEN 1 1 FEUlLLEIOy r £svens. )IJ Kz. licht hebben? XTxe’CL’WS- ezx -^.c3.-v-ertezxtïe“blsuQL voor G-o-clcLsu ezx OzxxstreHsexL. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. X veel 80 1 tot 6 ure. het wor- ben dat gij mij Ik WOT- om ,na- op, denkt be- wiflen het (Wordt vervolgd.) n A Zn., Gouda. „Zullen 2'. n w besluit troepen terugge- Een beeld der werkelijkheid rij geregeld ontvangen h XGERWAARD. BEZOEKER 1 KAARTJE Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 12 April luidt j tijdig van vermakelijkhe- in onze agenda Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. 12 April: In Argonne mislukten kleine ge deeltelijke aanvallen der Fransenen tusschen Maas en Moezel. Gisteren was het betrekkelijk rustig. Eerst in de avonduren gingen de Franschen tot den aanval op de andere stellin- uur in de Re- bare Vergadering inbond. Spreker wtinan, Hoogleer- erwerp Wat een en Heiden (AC. KOOIJKz. leringerwaard, t met het instal- 8 ditzflterk doof b hetgrootste loos. GOUDSCHE COURANT. PRIJS DER AD VER TENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het wae op een fraaien lentedag, dat Emmanuel de Jog&ch een bezoek aan gen over. Na een gevecht van twee 1 uren werd de aanval afgeslagen. In het bosch van Ailly en het Bois- le-Prêtre hadden overdag gevechten van man tegen man plaats, waarin wij de overhand hielden. Een nieuwe aanval des nachts werd afgeslagen. In antwoord op het werpen van bommen den 5n deser door vijande lijke vliegers op de open, buiten het operatie-gebied gelegen stad Müllheim, waarbij drie vrouwen gedood werden, is Chanzy, de hoofdplaats van de ver* sterkingsgroep van denzelfden naam, door ons hevig met spring-en brand bommen beschoten. Volgens verklaringen van Fransche officieren zijn de kathedralen Notre Dame te Parijs en Troyes, alsmede de groote staatsgebouwen als de Nationale Bibliotheek, Museums, Hotel des In valides, Louvre enz. van militaire inrichtingen, zoeklichten, draadlooze stations en machinegeweren voorzien. 101) „Het uur zal aanbreken waarop allee schipbreuk lijdt. O I dat hij dien dag niet moge beleven; dat zijne grootheid ten minste onverbleekt moge voortschitteren, in onze geschiedenis 1 Wij zijn allen, tot de laatste toe bereid als zondebokken to dienen, zoo hij slechts gespaard blijft, en het is die gedachte welke mij verhindert in eens den strijd op te geven, waaron der ik dikwijls mijn verstand voel wan kelen.” Een licht gedruiscb deed zich aan dé deur van het vertrek vernemen, de grijs aard was ontwaakt en trad binnen. „Daar is mijn rechterhand reeds”, sprak hij met een glimlach vol zonneschijn en liefde. „Zou er wel een gelukkiger ster veling op aarde gevonden worden dan ik, die zulk eene vrouw en zulke kin deren bezit Zeg mij, Karei, wat is er voor nieuws met betrekking tot het kar naai „Niets als goeds, vader, zooala altijd”, luidde het, terwijl de jongere man zich geweld aandeedl om vroolijk te schijnen. krachten niet, Marcolie, gij zoudt ónmo gelijk de vernederingen, kunnen dragen, waaraan onze maatschappij de vrouw on derwerpt, die door eigen verdiensten in haar onderhoud wil voorzien.” Wees Verstandig, gij zult na ons thu- welijk zoo vrij zijn als een vogel, ben zoodanig met mijne zaken bozig, dat gij mij overdag bijna niet zult zien; des avonds zal ik u in die wereld vergezel len. Gij zult over mijne gansche woning, mijne stallen, mijn fortuin heersohen, allee zal ter uwer beschikking staan. I» dat te vergelijken bij hetgeen uw lot zou zijn, indien gij van anderen afhankelijk werdt Elk zijner woorden had een weerklank gevonden in haar geest. Haar hart wor stelde nog alleen met haar zelfzucht. Zij zag Filips voor zich staan, golijk hij daar dien oenen dag voor haar was ver rezen, als haar gewetep, haar beter ik. Maar had juist hij haar niet aan dozen zwaren tweestrijd overgelatenwas hij niet vertrokken, op het oogenblik zelf dat zij het meest zijn steun behoefde Ook aJ offerde zij hare toekomst om gehoor te geven aan Zijne smeekte- de, bleef hij niet wen goed voor haar Verloren, alsof hij nooit voor haar staan had Zij stiet een krawpachtigen lach uit. V r e d' e 8 g e r u o h t o n. Voortdurend gaan er geruchten, dat )oslenrijk en Turkije afzonderlijk vredfe zouden willen sluiten. Het is goed in dit verband, de rfde- neering van een Engelsch blad te r«su- meeren. Deze geruchten, wat er ook van aan is, hebben om twee redenen zoo goed als geen kans in feiten over te gaan een politieke en een militaire reden. 'De politieke is d*eze, dat die Russische refec- ring beloofde, geen afzonderlijken vrede te zuilen sluiten. De militaire reden is even krachtig. Het Oostonrijksch-Hongaarscbf le ger heeft de hoop van den Duitschen staf Aan het Oostelijk Front. De groote Russische generalen staf deelt d.d. 11 April het volgende mede: Ten westen van de Njemen worden de afzonderlijke gevechten voortgezet in de streek van de rivier Gheszuppa. In de Karpathen deed de vijand den 9n dezer en gedurende den nacht van den lOn in gesloten colonnes een krachtigen aanval op onze troepen, die waren voortgetrokken in de rich ting van Rostok uatcr de zuidelijke hellingen der hoofdketen. Deze aan vallen werden afgeslagen, met ont zaglijke verliezen voor den vijand. Daarbij namen wij een bataljon met 23 officieren gevangen, terwijl mitrail leuses door ons buitgemaakt werden. In de richting van üszok hebben wij na een verbitterd gevecht ver scheiden hoogten in bezit genomen. Wij maakten duizend soldaten met 22 officieren krijgsgevangen en ver meesterden vier mitrailleuses. In de richting van Stryi zet de vijand zijn aanvallen voort. In de overige sectoren van het front hebben geen veranderingen van be- teekenis plaats gevonden. Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. 12 April: Bij een aanval vanuit Mariampol in oostelijke richting namen wij negen Russische officieren en 1350 man ge vangen, terwijl vier machinegeweren in onze handen vielen. Ten noordoosten van Lomza wier- van teleurgesteld on hei is thans niet meer dan een gekrookt riet. Zonder DuiUchen bijstand zjjn de Ooe- tenrijkers niet sterk genoeg meer om hun eigen grens te verdedigen en de Duit- achers kunnen geen troepen, meer mis sen, om hen te helpen. Er vechten nu &ker een half dozijn Duitsche legercorp sen, zoo niet meer, naast de Oostenrij kers op de Galiolsche grenzen. Duitsch land heeft deae troepen voor zich zelf uoodig. Indien Oostenrijk zich van Dultsch- land losmaakt en vrede sluit, dan staan de Duitschen op eigen voet on worden ze niet langer opgebouden door hot voor hun ongelukkigon bondgenoot de kastan jes uit het vuur halen. De Bondgenooten zien dit echter even goed in als Duitschland en zij zullen het voordeel niet prijs geven, dat zij spoedig hopen te bereiken het gebruiken van Oostenrijk-Hongarije als strategische basis voor den inval ia Duitschland. Wanneer de Bondgenooten Budapest en Weenen heb- ben bezet, dan zullen zij den offenstef- oorlog tegen Duitschland) niet staken, doch pas beginnen, want de Ooetenrijksche grens van Duitschland is veel meer tref- baar dan de Fransche en Russische grens. Lndien aan Oostenrijk werd toege- staan op eigen getegenhetó vrede te slui ten, dan zouden de achterdeuren in 81- lezië, Saksen en Beyeren j^or de Bond genooten gesloten worden, en een krach tige hefboom voor het vernietigen van l’ruisun’s macht zou vorloren zijn. Do Bondgenooten kunnen dit niet toestaan. bij do versterking onder vuur genomen werden, signaleerden onze verkenners ver zamelingen in do vijandelijke loopgraven. en aanval had daarop plaats ten Oos ten en ten Westen van het Noordelijk vooruitspringende deel der versterking dat zich als een schicht naar de Duit sche stellingen uitstrekt. Vrijwilligers, be boerende tot alle regimenten der divisie, voerden den aanval uit, in twee Com pagnieën geschaard, en gevolgd door dto troepen. Onze mitrailleurs aan de flan ken namen den vijand onder vuur. De aanvallende beweging kwam ten Noord westen uit, waarop de artillerie aan stonds in het werk gesteld, tot een he vige beschieting van dat terrein over ging. Alvorens dan ook hun doel be reikt te hebben werden de Duitsche troe pen weggemaaid, en maar weinig aan vallers konden in de loopgraven, van waaruit zij gekomen waren, terugkeepen. Ten koste van zeer hevige verliezen kon den de Duitschers eenig terrein winnen in loopgangen, waarop dadelijk tegen aanvallen werden uitgevoerd. De Duit schers verdedigden zich den geheclen nacht met groote moeite. Niettemin wer den nieuwe aanvallen uitgevoerd tegen ons front bij de verschansingen meer ten Westen gelegen van het vooruitspringend doel, döch de uitwerking van het vuur van onze artillerie en infanterie brak de kracht der Duitsohers, die niet in staat waren hun loopgraven te bereiken. Op 9 April slaagde oen bataljon er in hen uit de omgeving van het blokhuis te ver jagen, waar zij nog waren. De zware artillerie en de veld-artlllerie overdekten het terrein met projectielen, daar de vij anden de loopgraven en verschansingen gevuld hadden mot compagnieën van 400 man, (Re zij aan zij in de nauwe ruimten stonden en elkanders bewegin gen ten zeerste beletttmerdien. Onze infan teristen stormden met de bajonet voor waarts on slechts een tiende deel van die vijanden, welke de granaten gespaard hadden, slaagde er in te ontvluchten. On ze verliezen zijn zeer gering. De Duit sche aanvallen werden ontegenzeggelijk met kracht en doodsverachting uitgevoerd. Onze vijanden betoonden zich bereid, een overigens geheel en al plaatselijk suècee zeer duur to willen botsten. De gelodtew nederlaag en het onnoodige der slachting zullen de Duitsche troepen, die reeds van onze superioriteit overtuigd zijn, npg meer demoraiisaerwi. „Hst zij zoosprak zij, „van oogenblik af dat gij nl<* ander» wilt, tuit gij u ook over niet» te beklagen kribben, indien ik niet aan uwo droomen alseeht- genooto lieaatwoord. Wanneer wilt gij De strijd bij Beau-Séjour. Het officieel Fransche communiqué geeft het volgend) relaas van de nieuwe Duit sche nederlaag bij fret blokhuis van Beau- Séjour. De Duitschers trachtten op 8 April deze versterking te hernemen, die op 27 Februari bij een aanval der ko loniale infanterie in onze handen geval len was. Sedert werd deze stelling bij Beau-Séjour, die terdege bevestigd was, meermalen beschoten, maar de vijand wae daarbij geen enkele maal tot een infan- terieaanval overgegaan. Op 8 April in den namiddag, nadat een heviger be schieting dhn gewoonlijk had plaats ge had, waarbij tegelijkertijd de loopgraven PRIJS VAÏÏ HÉT ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad.1-50 Idem franco per post -i••*0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Inlusschen vindt hetzelfde blad het nog tc vroeg van een Oostonrijksche debacle in tte Karpathen te sproken, daar Duit* scho versterkingwi uit Homonna zijn aan gevoerd, om don Russischen opmarsch langs de L&borcz-rivier tegen te houden. Hoewel de aanvallen van den vijand mot succes zijn afgeslagon, i» er toch op het oogenblik nog geen sprake van een vlucht eh de Duitsch-Oostenrijksche schijnen in goede orde te zijn trokken. Niettemin wordt do opmarsch Dukla-Lupkow-Uzsok-linfe dagelijks duide lijker en indien de Russische troepen nog niet op alle punten over de grenzen zijn, dan staan zij toch heel dicht bij dit re sultaat. Rechts van den genoemden sector hebben de Russen Stropko bereikt, 16 mijlen zuidelijk van den Dukla-pas, ter wijl do Uzsok-po» feitelijk schijnt omge trokken door de taktische overwinning der Russen bij Volosate. Er bestaat geen twijfel meer, of de Russen zullen zeer spoedig in de Hongaarsche vlakte staan. V ergeldingwmaatregolen Van Duitsche zijde wordt gemeldDe door de Engelsche regeering afgekondig- de maatregel, om de bij de vervulling van hun plicht in Engelsche krijgsgevangen schap geraakte hemanningen van onder- Krijgsverrichtingen ter Zee. Engolsch schip getorpedeerd. üit Liverpopl wordt gemeld, dat stoomschip Wayfarer van de Harrisonlijn door een Duitsche duikboot is getorpe deerd. Bijzonderheden ontbreken. In België, in de streek van Ant werpen tusschen Oise en Aisne en in Champagne had een artilleriestrijd plaats. Ten Noorden van Albert deden de Duitschers in den nacht van 10 op 11 April een aanval op beide oevers van de Angre tegen de Fransche loop graven van Hamel en van Bois Thfep- val. De Duitschers werden na een strijd van man tegen man teruggeworpen. In dien zelfden nacht had een zeer hevige strijd in de Argonnen plahts. De Fransohen braken een Duitsch blokhuis af, namen 300 M. loopgraaf en handhaafden hun winst na twee tegenaanvallen. Tusschen Maas en Moezel valt gee- nerlei infanterieactie in de streek van Eparges en Combres te vermelden. Na hun succes bij Combres op dep 9en organiseerden de Franschen de geno men stellingen. In het Bois d’Ailly maakten de Franschen zich door een aanval in den avond van den lOen meester van nieuwe loopgravenlinies. In ’tBois Montmare slaagden de Duitschers er in den nacht van110 op 11 April loopgraven te heroveren die zij in den loop van den dag had den verloren. De posities die de Fran schen den 8en hadden veroverd, bleven geheel in hun handen. In Bois le Prêtre, op den rand van de „Quart en réserve” zijn twee hevige tegenaanvallen der Duitschers door het Fransche artillerievuur mislukt. Fransche vliegtuigen wierpen bom men van 155 m.M. op het maritieme station en de gieterij te Brugge. dat het huwelijk voltrokken zal den „Zoodra mogolijk, pog dezen zomer, en zijne hand zocht de hare. „Gij weet niet hoe dankbaar ik u niet langer verstoot/’ „Maar uwe kinderen „Nu gij er werkelijk in toestemt mijne vrouw te worden, zal ik nog van avond aan hen schrijven.” zij niet In verztd treden tegen „Zij swIJmj zich daar wel vpor wach ten. Zij zijn grootendeel» afhankelijk van mij, en voor hot overige is bet hen vrij wel onverschillig op welke wijze ik mijn leven inricht. Tussehen heo on mij hee-ft nooit die innige l>and bestaan, welke tot Ijverzucht kan leiden omtrent de gevoelens die men aan anderen toedraagt, en geen hunner die mij lief genoeg heeft gehad om hij mij te blijven, Zij kunnen er zich dn» niet over verwonderen zoo ik c<m eind wenach te maken aan mijne een zaamheid.” „Ik reken op u om er zorg voor te dragen dat mij van hunne zijde geen on- aangename bejeging te wachten staat. Mag ik o ook verzoek/m de lijding aan me vrouw Lecière te gaan inededeclen „Nu reeds?” vroeg hjj, met een zucht. pen de Russen met werpmachines bommen, die niet ontploften, dóch langzaam ontbrandden en kwalijk riekende gassen ontwikkelden. Het officieele bericht van Russische zyde, dat door de bladen gepubliceerd werd, omtrent de verminking van een Russischen onderofficier in tegenwoor digheid van Duitsche officieren, be hoeft, als zijnde een grove zinnelooze leugen, geen nadere tegenspraak. Het Oostenrijkaoh oorlogskwartier méldt d.d. 12 April uit Wecuen Op het ge- heele front in do Karpathen is hot I be paald kalmer geworden. In het W<*rte- lijk gedeelte wordt sedert verscheidene da gen niet gestreden, nadat door de Rus sen in de dalen van de Ondawa en' de Laborcza met sterke troepen getracht was door te breken, welke pogingen in den slag, <Me in de PaaschdagBD plaats had, met buitengewone verliezen voor den vij- a»d volkomen mislukt zijn. De in het gedeelte tusschen Virawa en den Us«ok- pafi staande troepen hebben gedurende dto laatste dagen in de linie TelepoeZel- loe— Joehfcslak— Patakof alle vijamtelijko aanvallen afgeslagen. De den Üszok-pas ten Noorden bestrijkende hoogten zijn (hor oncte troepen in hiwige gevechten, die drie dagen duurden, behouden. Gisteren had hier slechts een artilleriegevechl plaats. Ten Noorden van Tuoholk» en Slavsko slaagden de Duitschers en onze troepen er in verscheidene stellingente veroveren en gevangenen te maken. Het sedert den va) van Przemysl voortduren de offensief der Russen is over het ge- herjo front der Karpathen tot staan ge komen en werd door de tegenaanvallen van onze troepen op verscheidene plaat sen gevoelig getroffen. de voor u." „Neen ik geloof dat gij mij bemipt”, antwoordkte Marcello langzaam. „Gode zij dtmk I Maar wat is er dan dat u zoo geheel anders stemt „Niets als dit ééne Ik heb mijzelve nauwkeurig onderzocht, en ik geloof niet dat ik ooit uwe echtgenoote kan den.” „Waarom niét klonk het verschrikt. „Omdat ik u niet liefheb; wat meer zegt, omdat ik nooit aan u hechten zal.” „En eisoh ik dit van u? Vraag ik iets anders dan uw geluk Marcello Ik heb u, van don aanvang af, gezegd', dat ik mij volkomen bewust was van ons verschil in leeftijd, en hoe weinig ik bij u voegde; maar het gevoel dat ik u toedraag is zoo oprecht, 2joo krachtig, dat ik u vroeg of laat zal loeren aan mij te hechten en op mij te vertrouwen als op uw besten vriend. Of wel is er een an der huwelijk dat gij zoudt verkiezen „Neen; ik kën hier niemand aan’wien ik mijn lot zou willen verbinden.” „En toch kunt gij niet ongehuwd blij ven.” „Waarom niet „Omdat gijzelt niet altijd op koeten van mevrouw Lecière zult willen leven.” „Maar ik kan mijn eigen brood gaan verdienen.” „Als huishoudster ol iets dergelijks, ze ker sprak hij vol bitterheid. „Maar bedrieg u zelve daaromtrent niet, Mar- celle. Gij zijt er even ongeschikt toe als om armoede te lijden. Overachat üwh f 1.25 n 1-50 Marcolie bracht, en voor het eerst Ver zocht had de jonge vrouw alleen te spre ken. Hij werd toegeiaten in hetzelfde ver trek waar zij Filips gelaten had', en trad! op haar toe, mot zulk eene zenuwaehtige uitdrukking van gelaat, dat zij bij zijn aanbiik huiverde en reeds voorzag wat er volgen zou. Zij had het altijd' gewe ten dat die ure niet kon uitblijven; maar hoe waagde hij het hier te komen, in dat heiligdom, waaraan voor haar fuik eene herinnering vol smart en liefde ver- bonden was Zij maakte geen enkele beweging hem welkom te heeten, en zag hem niet dreigend gerimpelde wenkbrauwen deren. „Vergeef mij dat ik naar u alleen ge vraagd heb, Marcolie,” sprak hij, zich ongenoodigd naast haar neerzettende, vn te zeer ontroerd om op te inerken hoe weinig aanmoedigend) haar ontvangst wa». „Maar ik word van ongeduld' verteerd, nu dat het tijdstip nadert, waarop ik u mijn naam zal mogen geven. Stel mijn geduld niet langer op de proef, en geef mij het recht een ieder bekend te ma ken met onze plannen.” „Met de uwe...” verbeterde zij kortaf. „Waarom zegt gij dat „Zoudt gij mijne vrouw niet worden Hebt gij het oor geleend aan vreemde invioedlen. O f ik heb onver zoenlijke vijanden, dfie niet aarzelen zul ten zich tusschen mij en- mijn geluk te plaatsen; maar beloof mij dat niets ter wereld u «hl doen twijfelen aan mijne Bef-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1