riJNis 3i I [biedingen enhuis De Oorlog. Woensdag 14 'April 1915. No. 12755. 54e Jaargang. en Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOON. jSTD-A» Keukengerei, onderdeelen. reedschappen ktuigen. 14 i Courant laken een pole. entten kosten slechts ittbelallng: XTieix-w^s- ezx ^.d.-v-extezxtie'bleud. voor G-o-cuc3.su ezx Oïxxstre3x:exx. Vereehijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. FEUILLETON Verwoeste JSevena. Telefoon Latere. 82. Telefoon Interc. 82. SI J] iRl dagelijks ten, den weder echter terstond ar Amm. N. BMbut en RECHT. TWAALFDE HOOFDSTUK. van wenk te gaan en hij Kap- tusschen dé ont- ons (Wordt vervolgd.) km an A Zn., Goads. Aan het Zuidelijk Front. Uit Petersburg wordt geseindDe [JN VAN een nen t ooit Tot i zwakken wel i in de in «e- ik had af- i papier opgaart en >ns v/h. Brokkenhuis, orz. [TZIG, Vice-Voorz. Beer. TENDORST, Penn. “ttu-nziHvuEi HELDU N H V tEUWKU U HtfH “VINlUttE.» i wij geregeld [en. ontvangen ’er ten. toon. gaan zal. 9UCC99. .35, voor elke regel nd aan het Bureau. ■’v nie- u en het «ywlon 1 Mk. GOUDSCHE COIRANT. i was gebleven, sloot liet zich neervallen op ijekille slang binnen Weet gij dat zij heden her bouw- en Woningtoe- gadéring Onderstands- mzorg. ifé „Harmonie”. Ve«g- L Barbiers en ontroostbare Ook prevelde hij, gelijk. Het doet voelen Uj<üg van vermakelijkhe- dan in onze agenda den, naast de marteling die ik mijzelve opleg om, rijk te worden O krankzin nige die ik ben, krankzinnige ven. Zij werden teruggedreven. i en vijandelijke streek ten Oosten Ten Noorck-Ooeten tegen ons Even te voren had een colonne aan de zijde van Alasjkert offensief op tredend drie Turksche compagnieën bij Zeidchian door een omtrekkende beweging ingesloten. De Perzen trokken zich nadat echec van de Turken terug ten zuiden van het Oermiameer, toonde zich toch ge. neigd aan te vallen bij Choizij wer. 8 dur in de Re- apenbare Vergadering itantenbond. Spreker Hartman, Hoogleer- Onderwerp Wat een it een Heiden denkt Een beold der werkelijkheid aar keer flink’ryft KMMUDIfi INIKERS F. 0.71). voeg i salon.” J dat ik f 1.25 ƒ1.50 1 50 1.90 aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS VAN HEJ ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten, d< nargroei— ArwoMeln be de en er volgens meer voor Volgens andere be richten evenwel zal nu den strijd tegen de zeeëngte op een andere, krachtige ma nier worden aangepakt. Hoe het ook zij, naar het einde verlangt ieder. PRIJS DER AD VERTENTIÈN: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. genei ale staf van het Kaukasische leger meldt nog: Den 29 Maart trokken de Russische troepen, die aan het Tsjordkfrontope- reerden, met een kolonne, die vanuit Ardonoetsj offensief! optrad over Tsjo- rak, bezetten Artwin en wierpen, in zuidelijke richting voorwaarts ruk kende, de Turken terug over de Rus sische grens. Onze£tro«pen, die onge looflijke moeilijkheden moesten over winnen ten gevolge van den zweren sneeuwval en het ruwe weer, hadden daarmede einde Maart hun taak vol bracht het Trans-Tsjorqhgebied en de omgeving van Artwin zijn voorgoed van vijandelijke troepen [gezuiverd. In dezelfde periode, te beginnen met 5 Maart, maakten onze troepen een begin met het terugwerpen van benden en geregelde Turksche troepen in het bergachtige gebied tusschen Olby en Ardanoetsj. Onze troepen moesten offensief optreden van dorp tot dorp over een breed front en on der buitengewone ongunstige omstan digheden de bergketens^ langs diep onder de sneeuw liggende passen over trekken. Zij hadden deze taak vol bracht tegen 8 April, toen waren in alle richtingen de Turken en de benden óf vernietigd óf teruggeworpen. In de richting van Sarykamysi had den tusschen half Januari en 1 Maart slechts eenige onbeteekenende botsin gen plaats. De Turken toonden bijzon dere activiteit in het begin van Maart in de omgevjng van den karadirbent- pa's, welke de valleien Alasjkert en Passine verbindt en die den Turken de gelegenheid bood troepeft van de eene vallei naar de andere te brengen. Bij een poging van de Turken om zulk een troepenverschuiving te doen plaats vinden, werd een deel van onze troepen gedirigeerd naar den door gang en de Turksche stellingen in de Passinevallei die den doorgang aan de Westzijde dekken. Een van onze oude Kausische regimenten viel den Turken onder het zingen van het volkslied aan. Deze vluchtten in Weste lijke richting en wij namen bezit van den doorgang en van de zuidwaarts het bericht van mand anders zal vernemen dan van ik wil van hare verrassing genieten mij binnen tien minuten in .Dat is goed, Marcelie, want bedenk op onzen verlovingsdag wel eenig recht op .uw bijzijn heb.” - Zij gaf hem een gehoorzaamde haar. Zoodra zij alleen zij de deur af en 1r dezelfde plek waar zij voor Filips noer- k- gcr in de Kaukasus meldt d.d. 13 April, dat de Russische troepen in de richting van Artvine vorderingen maken. In de kuststreek en in de streek bij Olty had den artilleriegevechten plaats. In de overige sectoren viel niets ver- meldonswaardigs voor. bergte aan beide zijden van den Umo ker-pas vooruit te dringen, ook hier wer den in de laatste dagen de aanvallen der Russen onder groote verliezen voor den vijand toruggcelageo. De overige positie is ongewijzigd. Op een fraai en zomerdag, dat Holdius van zijne repetitie ih de Champff-Elyséeo wederkeerde, werd) hij op zijn tocht thuis- waarts tegengehouden door eene half waanzinnige menigte, die zich om een rijtuig heendrong, waaruit aan weerszij den eene hand1 geldstukken strooide. Het was den kunstenaar Ónmogelijk een voót te verzetten, voordat de mensehelijke zwerm voorbij was, en hij bleef daar staan op den rand van het trottoir, in zijne thans zoo armoedige kleeding, met zijn vioolkist in de hand1; de menigte dwarrelde om hem heen en verdween als wervelwind, hij had nu verder kun- gaan. maar zijne beenen weigerden hem voort te dragen, zijn starre blik was gevestigd' op het laatste rijtuig dat den stoet uitmaakte, en daarin troonde eene bruid’ aan de zijde van den brui degom. Hij herkende bedden, en ofschoon hij instinctmatig gevoelde dat hij verder had moeten gaan, ging dit zijne kracht te boven. Hij verkeerde als onder betoove- ring, en toen de rijke équipage hem voor bij kwam, langzaam, heel langzaam door de volte in de straat, ontmoette de blik der bruid den zijne en kwam er Iets als wanhoop op haar fraai gelaat. Nog was haar geweten niet gansch en Onno hief den blik naar haar op, en in zijne oogen las zij eene eindeloozo droefheid. ,,De koude komt niet vanbuiten, maar uit mijn hart voort,” mompelde hij, „hjt is- alsof daar een ijekille slang binnen „Ik heb alïeen een maar het zal zoo gaan.” „Wilt gij niet een oogenblik bij komen uitrusten Ik zal leis klaarma ken dat u goed1 zal doen.” „Ik zal niets gebruiken, maar zoo het Hot Oostenrijksolm communiqué meldt d.d. 13 April De Russische offensieven, die reeds sedert 20 Maart in de Karpa- then voortduren,' zijn over het geboete front tot slaan gebracht. Toen de vijand gedurende de l’aaschdagen in een vor- bitterdep strijd met groote strijdkrachten trachtte door te breken in het Lalmrcza- en Ondawa-dal, mislukte doze poging. Op- a nieuw trachtte de vijand in het woudge- gelegen pas. Yehakie las op 29 Maart, bergte aan beide zijden van den U®zo- f 102) ..Ja; ik heb te veel ken, om verwonderen Wees trouwens steld )>en dat zij lang bij u uit te rusten. Odet- bang geworden voor de een- bang voor mijz^lven en voor Het Duitsche Communiqué van 13 April luidt: Aan het Karpathenfront blijft de toestand voor de Oostenrijkers gunstig, hoewel het regenweer de operaties belemmert. In Noord Hongarije en Galicië daalde de thermometer zoo sterk, dat de sneeuwmassa op de ber gen en de hellingen aan weerszijden weer dikker geworden is. Het zuide lijk leger, dat bestaat uit Duitsche en Oostenrijkschet roepen vecht ten Z. van Uszok. Ten 0. van Virava werden Russische aanvallen afgeslagen. Over den terugtocht der Russen van de grens van Bukowina wordt mede gedeeld, dat een gelukte aanval der Oostenrijkers de Russen, tot vliegeraanval in de van Rheims mislukte, van Snippers werden wederom projectielen met be dwelmende gasontwikkeling gebezigd. Tpsachen Maas en Moezel zetten de Franschen hun offensief voort, op som mige plaatsen met hevigheid, doch zon der resultaat. Drie aanvallen in de och tenduren bij Maizeroy ten Oosten van Verdun werden afgesiagen, onder zware verliezen aan de zijde van den vijand door ons vuur. Des middags en 's avonds bij Marcheville, ten Zuid-Westen van Maizeroy gedane aanvallen, waarbij de vijand sterke kolonnen in den strijd' braoht, hadden flfltmzelfden afloop. De aanval, wel ke heden bij het aanbreken van den dag op het front Maizeroy-Maroheville gedaan werd, is weder met zeer aanzienlijke ver liezen voor den vijand! afgesiagen. In het Bois-le-Prétre hadden overjag en ‘s nacht» verbitterde gevechten van man tegen man plaats, waarbij wij lang zaam terrein wonnen. Ten Zuiden van Hartmansweilerkopf werd gisteravond een Fransche aanval af geslagen. aan haar te dan- haar den tijd te laten zich te over uw bezoek aan mij. gerust; zoo ik er op ge- .■4 11 l 11 fO u waarlijk niet verveelt, zal ik blij zijn een poosje te. Ik lx» zaamheid, mijne smart.” ..Kom méde, wilt gij bij Georges gaan?” „IJever niet, het zou hem slechts be droeven mij in dezen toestand te zien i maar hier, in uw werkkamer ben ik kal mer. Wat is het koud van daag!” „Koud herhaalde Odette, die hem klappertanden zag, gij moet werkelijk de Iworts hebben, want het is bijna ondra- gehjlh warm. Waar hebt gij koude ge- heeft u „Ja, ik ben Jagen achtereen voortgozworven. Maar ik werken; het stuk is reeds gramma vermeld.” ..Kan het niet even goed morgenavond ten gehoorc worden gebracht?” „Ónmogelijk, of ik zou honderd francs schadevergoeding moeten betalen.” „Het zij dan zoo, maar over een paar uur kom ik nog eons kijken of gij niet» nooilig hebt, en u wat bouillon bren- F Onno greep hare hand zijne. „Gij zijt goedi. ved te goed voor mij,” prevelde hij, ,,en misschien hebt gij on- mij dee te scherper ge- hoe weinig liefde ik ooit aan eigen Ijaard gevonden heb. Tot straks dtó.” trne halen zoo dik st. loopt door de stad larop staat Armen- enlniis”. jeregeld bij U aan- U hem ontbieden geteekenden of per al gestorven. Zij gevoelde de vreeeelijke tegenstelling tusschen zijne armoede en «•den rijkdom dien zij, dank zij Tiijn offer, te gemoet ging, en zij erkende dat zij zelfs het recht niet bezat hem met haar goud te steunen. Als in een droom keerde Onno naar zijn zolderkamertje terug. Aan zijne door koortshitte verschroeide oogen ont snapte geen enkele traan. Hij voelde nau welijks meer dat hijMeed, zoo ontzettend was de pijn die hem verteerde, zoozeer verdoofde zij alle bewustzijn in hem. Hij wist nog slechts één ding: dat zijn le ven een lange schipbreuk was geweest. en dat hij ronddobberde op een wrak zonder ergens een vuurbaak van hoop te ontdekken. „Zijt gij niet wel vroeg Odette, die hem tegen de deur zijner kamer aange- teund vond staan. Hij had de kracht gemist daar binnen te treden. Zijne verlatenheid joeg hom schrik aan. „Ja, heel wel. Ik dank u”, sprak hij werktuigeiijk. „Neen, gij zegt da* slechts om mij ge rust te stellen,” hernam zij angstig. „Gij ziet er door en door ziek uit.” Onno bracht de hand aan het hoofd, weinig pijn hier. aanstond» voorbij De Toestand. Het blijkt steeds duidelijker, dat op het oogenblik het hoofdpunt van den strijd op het Wegtelijk front gelegen is in de streek tusschen Maas e» Moezel. Daar wenden de Franschen aiie krachten aan om zich ais een wig tusschen de Duit sche linies te wringen en zoodoende den vijand te noodzaken tot terugtrekken van beide vleugels van het front. Gaan wij de oommunjqué’s na, door beide partijen uitgegeven en volgen wij de kaart daar bij, dan eerst kunnen wij beseffen, hoe om iedere handbreed! grond verwoed g<s streden wordt, hoeveel offers ieder plekje kost en toch hoe weinig er bereikt wordt. Het blijft bij de verovering en herove ring van een loopgraaf en over en weer werpen met bommen. Volgens het Fran- sche communiqué werdén de Duitsehers bij Eparges na verwoede gevechten te- ruggeslagen, evenzoo in het Bois le Prê tre, volgens het Duitsche bericht weriten de /‘'ranschen in hetaeifde boech terug geslagen. De juiste waarheid zal wel in het midden liggen. De Duitsehers maken eveneens melding van het gebruiken door de Franschen van granaten met bedwel mende gassen. Op het Oostelijk front schijnt het offensief van de Russen tot staan gebracht, en hebben de vereenigdb Uultach-Oostenrijksche troepen hen weer (■enigszins achteruitgedrongen. Daardoor zullen waarschijnlijk aan het Westelijk front sterke troepenmachten onttrokken worden, waardoor het oogenblik voor de l-’ranschen misschien zeer gelukkig ge- kozen schijnt om zi<?fr niet al hun macht op den vijand te werpen. Of zij succes zullen hebben Of zij de steeds sterker wordende stellingen van de Duitsehers t zullen kunnen veroveren Ook wat de Dardanellen betreft, staat er groote onzekerheid. Volgens Turken zijn er reeds zooveel kruipers torpedojagers vernield!, dat onze berekening bijna niets den strijd! overbüjft. Óoftenrijkers de Russen, die in het offensief waren tot dat oogenblik dwong voor het onverdraaglijk artil lerievuur der Oostenrijkert terug te trekken. Deze terugtocht werd over een klein gedeelte in de buurt van Bojan tot een vlucht. Hier hadden de Russen hun troepen tot aan de grens teruggetrokken. Tot de Russische ne derlaag bij Zaleszyki voor eenige dagen droeg ook de Oostenrijkschq aanval bij Bojan en de grensoverschrijding daar bij. Hot\g^volg van deze met succes gevoerde \operaties was, dat de Russen hun tróepen oostelijk van Zaleszyki niet slechts weer uit de Bukowina, maar ook op Russisch ge bied tot den noordelijken oever van de Dnjesir tot den laataten man terug trokken. is alsof daar gegleden is. trouwde Odette vroeg niet eens wie hij bedoel de: zij raadde het slechts al te goed. ..Neen", was al wat zij antwoordde. „Ook mij was het onbekend. En ik ont moette haar, op weg naar huis; ode vertwijfeling van dat oogenblik.” f’n met een zwaren slag -zonk zijn hoofd voorover op dé tafel neer terwijl een dof gekerm aan zijne borst snapte. Het was ontzettend! die droefheid gade te slaan. Ook Odette huiverde thans. Zij. vond geen woordiom hem toe te voegen. Wat zou zlj^ hom gezegd hebben dat zijne wond nog niet vergrootte r zijn pijnen waarvoor geen genezing beslaat. Zwijgend maakte zij een warmen drank voor hem gereed on dwong hem zacht- kens een glas daarvan te ledigen. „Ik dank u”, zeidie hij op „Ik geloof dat het nu wel weer en ik heb nog iets af te ma ken; eene nieuwe compositie voor avond.” „Laat dat rusten tot morgen. De schok te zeer uitgeput.” even afgemat, alsof zondei uitrusten moe* het op het pro- Het einde van den stilstand. en. der oorlogscorrespondenten van de Crt. schrijft uit Noord-Frankrijk, ikk April Reeds kondigt zich het einde van don stilstand op het Wester front weer aan. Dezer dagen had ik op een reis door h rankrijk, gelegenheid met menschen tocetaudeüi. in aanraking te komen, waar- door over menig punt opheldering werd 1 verkregen. In handelskringen meende men I dat de oorlog nog wel een jaar kon du- ,ren. Men leidde dit af uit het feit, dat het Bureau Ijelast jnet het tot staodbren- gen van haudelsrelaties, buiten de Duit- 1 schors om, eerst over een jaar met dien arbeid gereed behoeft te zijn. Daartegen nu staat dfe meening in militaire krin gen, dat de oorlog niet langer dan 4 6 inaandbn zal düren. Men grondt in mi litaire kringen die meening op het feit, dat bij den tegenstander in dien tijd alle weerstand zoodanig zal zijn gebroken, dat voortzetting onmogelijk is, terwijl de ge- allieerd'en steeds sterker worden. Reeds is de lichting 1917 der Franschen zich voor een groot deel aan ’t vooroefenen- Ik zag dezer dagen nog een transport Duitsche krijgsgevangenen. Ongeveer 2000 waren 't, die waren krijgsgevangen ge- maakt bij Neuve Chapelle. In een Fran sche haven werdén ze ingescheept om naar ngeland vervoerd te worden.4 Met en kelen kon ik nog een kort gesprek heb- ben. 5 Ze erkendén dat het zelfvertrouwen, dat hen in ’t vorige jaar bezielde nu men bedenke dat zij in gevangenschap ver keerden ten .eenenmate ontbrak. Ze ontvingen bovendien van huis meermalen ongunstige berichten over de moeilijkhe den om rond te komen. Ik las dezer dagen in de „Nieuwe Crt.” een artikel over de rol, die de ruiterij speelde en nog zal spelen in dezen oor log. Ik las daarin hoe de ruiterij der Duiteebers had geleden. Ik vond 't van belang, een» te informeeren hoe 't stond met dit wapen hier. Wel Jiad' ik uit eigen aanschouwing al veel van de ruiterij ge zien, doch ai» leek wilde ik niet alleen daarop afgaan. Ik herinner in dit ver band aan hetgeen ik reeds eenige maan den geleden meedeelde ten opzichte der Belgische ruiterij. Toen reeds constateerde ik dat geheele regimenten van dit wapen nog intakt wa ren. Inzonderheid de landers. Doch na dien zag ik ook de ruiterij der Fran schen en die der 1 ngeisdhen. Ik zag op oiiderecheidene plaatsen achter het front duizenden van dit wapen. Bij informatie deelde men mij medé, dat de ruiterij der geallieerden nog geen 25 pCt. had ver loren van haar oorspronkelijke kracht. Men kon er trouwen» nu nog niet mee voor den dag komen. Fn het karakter van den oorlog, en de terreingeschiktheid was een beletsel voor de ruiterij kracht te ontplooien. De ruiterij is vooral aan gewezen al» wapen bij do vervolging, al dus een ritmeester der kurassier» tegen mij. Doch mocht het zoover komen, en daaraan twijfelde hij niet, zou Europa oen» wat zien. Daarenboven leveren de En- gelschen behalve het paardenmateriad) voor dc artillerie, eveneens veel ruiters. De algemeen beoefende pdferdensport ngeland, maakte dit voor een niet ring deel mogelijk. Ook vernam ik nadere bijzonderheden over het verongelukken van de Zeppelin, die op 4 Maart bij Thienen moest lan den. -Een betrouwbaar ooggetuige, die pas uit België naar Frankrijk is terug gekeerd, vertelde nog De Zepjxjlin was vervolgd vanaf de Maas door Engelsoho en Fransche vliegers. De inzittenden on het gevaarte hadden dermate geleden, dat de landing onvermijdelijk was. Bij het landen bleek dlat de bemanning alle zware voorwerpen over boord' had geworpen, zelfs de waarneiningsworktuigen en de mitrailleur. Men had lichtbommen laten vallen om den weg te verkennen. Behalve 11 doo- den, waren er 2 zwaar gewonden, wion de kogels der Engelschen doorde ge watteerde ondervesten waren heengegaan. Voor zé te Thienen waren geland', had den ze l'/i uur gezocht. Op 6 Maart werd de ballon gedemonteerd en de overblijfselen op 17 wagens gela den, aan oen trein die ook twee wagon» Fransche krijgsgevangenen vervoerde. Aan het Oostelijk Front De Russische generale staf van het le- geknield had gelegen. Haar hoofd rustte op do zitting van een stoel, en handen wringend prevelde zij ..Gebonden, voor eeuwig vastgeketend aan dien man dien ik verfoei. Ik heb mijzelve verkocht, en het geluk van an deren met voeten getreden; morgen zal m hem nog slechts minachting afdwin- g«n. en dat alles omdat ik lafhartig ben, omdat mij den moed ontbreekt wat ar moede te door worstelen. Armoede is lij- Aan het Westelijk Front. Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt De Franschen beweren vijftig bommen op het zoestation en een gieterij te Brugge geworpen te hebben. Er vielen echter slechts negen bommen in de omgeving vam Ostende en twee bij Brugge, zonder sclrade aan te richten. Wij hebben daar na hedennacht op de door de Engelschen liezette plaatsen Poperinghe, Hazebrouck en Gasset verscheiden bommen geworpen. Bij Berry-au-Bac drongen de Fran- »chen des nacht» in een onzer loopgra-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1