■n, :anen, «dingen. K.EN tam” pen enz. De Oorlog. Donderdag 15 April 1915. No. 12756. 54e Jaargang. A Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. >000.-. Sïxxxiezci laxx<a. FËL1LLETOA 'iïerwoeste Jïovetu. et Leven, jn's In kt! k de BESTE SCHADELIJK 10LLAND. iep stuk <«o«D 'EST11TEN80IB, pril 1915, 8 uur, Hem t«. (UMk. mm, eraar te Leiden, i Heiden en wat :t leven denkt. XTie’vx^rs- ezx -A™d.^rertezxtie“bleLcL hrcox O-o-cló-sl ezx O3xa.strelz:ezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Oorsprong amer van Koop- en te Gouda, verzending van tar het land N ZOON, rt 31, Gouda. dagelijks ten, den ÏT 4 luidt 9 tegen aanval zekering tegen blad, van 8UC>- durft zou dus spoedig thans zeide kun- die In een rok en d>e be- (Wordt vervolgd.) oens pan Zn., Gouda. Duitschland en de V. S. Vele groote Duitsche bladen, ..__.11. - L X A 1IA.. Xw <-.1. n voedingswaarde Medaille». Geen compromis. Men meldt ons uit Den Haag Het fe deratieve bestuur van de S. D, A. P. res.), Dr. A. E. DEN, Dr. P. H. Een beeld der werkelijkheid een ver reden heeft LAG. DÜDA. wij geregeld i ontvangen ten, Brf. 2ND VAN 9-6. iw- en Wonlngtoe- iéring Onderstands- org. „Han Barbiers Bestuur, BAS, Secretaris. GOlllSdIE COURANT. .Harmonie”, Verg. Kap- v echten in do richtingen rokh dëre ging tijdig van vermakelijkhe- m in onze agenda Verdun en het Oosten waar de straat- Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d.d. 14 April Een nachtelijke aanval van den vijand bij Berry-au-Bac is mislukt. Ten Noord-Westen van Verdun bezigden ver- onze Hot officieele O o s t e n r ij k s c h e com muniqué van 14 April meldt De algemeene toestand is onveranderd. Aan het Karpathenfront hadden in de meeste sectoren slechts' artillerio-gevech- ten plaats. Noordwestelijk van den Us- zooerpas werd de door de Russen,. bezette stelling in volle uitgestrektheid' bij aanval van do Hongaarsche troepen overd. In ZuidëOost Galiciö en in de Boeko- wina heerscht rust. De Duitsche stellingen. In verband met de uitvoerige mededéo- lingen uit liet Duitsche groote hoofd kwartier worden de Duitsche linie en de loop der gevechten in de laatste dagen door de Kolnische Zeitung als volgt aan gegeven. Van de Maas af gaat de linie in een uur in de Re al bare Vergadering ttenbond. Spreker Hartman, Hoogleer- iderwerp Wat een een Heiden denkt dat liedje, niemand wil ooit beken dat hij te diep in het glaasje geke- jo hebt dén avond doorge- fccctV™™, en nu weet je bericht omtrent een ernstige ziekte van den Russischeivopperbevelhebber: Er wordt gewag gemaakt van een niet gevaarlooze ziekte ven den Russischen generallissimus, grootvorst Nikolaas Nikólajewitz. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden t’ w Markt 31, bij onze Agenten. PRIJS DERADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels-met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan het Oostelijk Front Hot Russisch communiqué van 14 April uit Petrograd, meldt Het groote hoofd)- kwartier deelt het volgende mede In de Karpathon duren de gevechten in de oim geving van den Uszok-pas voort. In den nacht van 13 April hebben qnze troepen eenige vorderingen gemaakt en hebben zij kraken zijner deur en weten of hij hot was. Men trad op haar kamer toe; dan moest hij hot wel zijn, en vol blijdschap open de zij de deur, zoodra men daaraan klopte, maar tot haar schrik trad er een vreem de, oen politie-agént binnen. De man groette beleefd en „Ik ben blij dat gij nog op zijt. Mijn kameraad en ik brengen een zieke thuis, die wij in. de Champs-Élysées op een bank vonden liggen. Hij zeide hier te wonen en noemde herhaaldelijk uw naant. Ik veronderstel dat hij alleen woont, en hij kan van nacht niet onverzorgd blij ven.” „Dat is niets, ik zal hetn verplegen hij is de boste vriend van mijn broeder.”* „Dus kunt gij ons zijn nnam zeggen?” „Onno Holdius.” „Van beroep „Toonkunstenaar. Hij is orkest-directeur in een café-chantant der Champe-Elyseés.” „Hij spreekt alsof hij ijlhoofdig wan, ëh komt telkens neer op een huwelijk dat van daag gesloten zou zijn. „Ja, de vrouw van wie hij gescheiden is, hertrouwde van, morgen.” „Met baron de Josach Odette hoog toestemmend het hoofd. „Daar is mijn kameraad”, hernam de man. „Wilt gij ons even voorlichten naar zijne kamer te, gij weet wel, Odette Moreau, die als eene zuster voor mij is. „Waar woont zij klonk het nu delijdend. „In de Miromesnil-straat, ik zal het u wijzen-, maar ik kan niet voort, en mijn vioolkist is zoo zwaar.” „Ziet gij wel dat ik gelijk had mom pelde de tweede agent tot zijn kame raad. „Waar is de vioolkist Ik ziai haar dragen.” a i I- n hij tastte naar het voorwerp, dat hij op de bank vond. Eén oogwenk la ter igrepen beiden den kunstenaar onder den arm, en het was op deze wijze dat hij huiswaarts keerde. Odette zat nog over haar werk gebo gen. Hare taak voor den afgeloopen dag was sedert lang voltooid, maar ofschoon de klok reeds twee uur had geslagen en zij zich bijzonder vermoeid voelde, wilde zij nog van geen rust weten aleer zij zeker was van Onno’s terugkeer. Zij had hem nog gezien voor zijn vertrek dien avond, en hij was haar zoo onrustba rend bleek voorgekomen, dat zij vreesde dat hem een ongeluk zou zijn overko men. Met de minuut nam thans haar angst toe; het was nog nooit gebeurd dat hij zoo laat te huis kwam; zou hij on derweg ziek geworden zijn en misschien reeds in het een of andere hospitaal rus ten i Éindelijk, eindelijk vernam zij voetstap pen op de trap; zij durfde niet gaan kij ken; het mocht een» een der andere bu ren zijn, maar zij kende het eigenaardige Grootvorst Nicolaas. De Lokal Anzeiger bevat, naar uit Berlijn wordt gemeld, het volgende Vele groote Duitsche bladen, zoo wordt uit Aken van Duitsche zijde gemeld, toonen zich niet zeer inge nomen met de door de regeering te Washington ten aanzien van Engeland gevoerde politiek. De nota, begin April door de V. S. aan Engeland ter hand gesteld, heeft daarin weinig verbete ring gebracht, en men beschuldigt dè regeering te Washington van politieke zwakheid. Het is waar, dat de Vereenigde Staten in hun nota het wettige karak ter der blokkade niet aanwezig achten; ook verzetten zij zich zeer duidelijk De jonge man waanzinnigen lacht uit den toon „Ik heb feestgevierd; ja, ik heb feest gevierd; hoe zou dat ook anders nen; mijne vrouw is heden getrouwd niet baron Emmanuel de Josach. Ik heb im mers de gebeurtenis wel moeten vieren.” I en tweede politic-agent, dóe zijn kame raad op den voet gevolgd was, voegde den ander haastig toe „Het is misschien geen wartaal wat hij (laar zegt. De baron is werkelijk van morgen getrouwd!; ik moest op post staan voor dé woning van de bruid, en on der de menigte werd pr gefluisterd dlat zij eene gescheiden vrouw was en dat haar eerste echtgenoot hier ergens in een cafi-chantant speelde. Dat zou verklaren* waarom hij in een rok is.” Een weinig onthutst over zijne ruw, heid, klopte de eerste agent den zieke op den schouder en zeide hij t „Komaan, vriend, je weet immers wel dat het tegen de politie-verordeningen strijdt dial iemand' den nacht op een hank in dé open lucht zou doorbrengen. Ik ben dus wel verplicht je Van hier op te jagen; maar zeg mij, waar je woont, en als je niet in staat bent naar huis te loopen, zullen wij je helpen.” „Ja, breng mij naar huisnaar Odet- tegen het opbrengen van Amerikaan- handelsschepen, zoo deze geen contra bande vervoeren, en zij behouden zich het recht voor, vergoeding teeischen voor schade, toegebracht aan Ame- rikaansch eigendom. Door dit standpunt in te nemenjten aanzien van het optreden van Enge land en zijn bondgenooten gaat net bericht voort kon de Amerikaan- sche nota in Duitschland slechts een gevoel van wrevel wekken. De pers legt een zeker misnoegen aan den dag, wegens het feit dat Amerka, achter het masker van een quasi-energiek optreden, voor Engeland de gelegen heid openlaat om Duitschland aoor middel van voortdurende schendingen van het volkenrecht, te bestrijden. Het is duidelijk, dat voor Engeland de quaestie der schadevergoeding niet zwaar weegt en men te Londen gaarne geneigd is elke geëischte vergoeding te betalen, indien het aldus zijn strijd- methode tegen Duitschland kan voort zetten, ook is het geenszins het doel der Engelsche regeering, die schepen, welke zij aanhoudt, wegens het ver breken der blokkade prijs te maken. Het wenscht slechts, dat de ladingen niet in Duitschland aankomen. Dat de hierdoor veroorzaakte schade voor Engeland lang zoo belangrijk niet is, als men te Londen meent, doet weinig ter zake. Do houding van de Scandinavische rij- ken wordt flinker geacht, dftt die der Vereenigde Staten. Het Hamburger Freni denblatt vestigt hier dé aandacht op doch zegt tevens, dat de krachten der Scandinavische landen niet toereikend ’zijn. Hetzelfde blad noemt die houding van Nederland gereserveerd, zonder dit evenwel af te keuren. Do houding van Italië, dat toch in elk geval een be langrijke zeemacht tot zijne beschikking heeft, vindt hot Hamburgscho blad zeer verbluffend. In hot begin van den oor log, toen dé Engelsche vloot nog schit terde in al haar glans, kon men begrij pen, dat Rome bleef zwijgen, doelt thans Is hiervoor, zegt het blad, geen moor. De I-ngolsch» oorlogsvloot sterke verliezen geleden, niet het minst wat de Middéllandsche Zoe-eskaders aan gaat, en in do Duitsche vloot heeft zij een tegenstander moeten erkennen, voor wel ke zij de nationale wateren niet verlaten. waaronder 53 officieren, terwijl een non en een twintigtal mitrailleuses onze handen vielen. Bij de hoogten ten zuiden van Volos- sali, met name in dé spreek van Ko- ziouwska is de vijand met aanzienlijke strijdkrachten tot het .Offensief overge gaan. Alle aanvallen worden odder mot ontzaglijke verliezen aan dé zijde van den vijand afgeslagen. In de Bukowina deedl de vijand in don nacht van 11 dézer op een uitgestrekt front in de richting van Zalestchiki ver woede aanvallen, onder stroomenden re gen en in ondoordringbare duisternis, doch overal had onze infanterie, die den vijand met bajonetsteken ontving, de overhand. Op het front ten westen van de Nje- inen sloegen wij verscheiden Duitsche aan vallen af. In de andere sectoren van ons geheele front namen do botsingen verkenningstroepen in aantal toe. Aan het Westelijk Front. Veldmaarschalk French geeft volgens een telegram uit Londen d.d. 14 April in zijn rapport van den 5en dezer een overzicht van de verliezen bij Neuve Cha- peile geleden. Het aantal dooden bedroeg 190 officieren en 2337 minderen. Voorts werden 359 officieren en 8173 mindhren gewond en 23 officieren en 1728 minde ren vermist. De resultaten van den strijd, waren echter zoo groot en vèr-strekkend, dat dit verlies niet als zwaar kan wor den beschouwd. Verscheidene duizendtallen gedoode vijan den werden bij Battlefield geteld. Twaalf duizend werden gewond per trein wegge voerd. Alle Britsohe verliezen werden in wei nige dagen aangevuld. Intusschen legt French in zijn rapport den nadruk op de noodzakelijkheid! van steeds onbeperkte aanvulling te bezitten. aanhoudend Maroelle’s beeld ook voor hem oprees, hij maakte zijne compositie af en speelde haar dienzelfdeu avond voor het eerst tusschen het straatliedje eener geschilderde vrouw, en de kunsten van een paljas in. Hij dirigeerde het orkest, begeleidde zelf de plano de grillige dansen van twee Engelsche dames, en toen hij ten laatste den strijkstok neer mocht leggen, duizel de alles om hem heen en was hij nau welijks meer in staat den afscheidsgroet zijner muzikanten te beantwoorden. Het was een heerlijke nacht, vol ster ren en geuren, de maan wierp een zee van licht over de Champs Elysées heen, en dé ongelukkige zwierf onder de bla derrijke kastanjeboomen voort, zondér zich meer te herinneren waarheen hij zijne schreden moest wenden. Hij eindigde met op een bank neer te vallen en daar in een soort verdóoving te geraken. Omstreeks een uur later werd hij op ruwe wijze daaruit wakker geschud'. Er stond een politie-agent voor hem, hem toesnauwde „Schaam-jc je niet In een rok en witten da» en dan nog dronken op den openbaren weg „Ik ben niet dronken”, stamelde kunstenaar, pogende zich overeind! te hef fen, want onder den zweepslag dier leediging kwam de oude trots weer bo ven. „Een mooie geschiedenis I Je kunt niet op je boenen staan. Maar we ken de Franschen gisteren mijnen met stikkende gasontwikkeling linies. Tusschen Maas en Moezel werd dé sUijd voortgezet. Bij een krachtigen Franschen op do linlo Maizeroy-Marcheville drongen Ue Franschen op een smalle plaats bij Marcheville in onze stelling. Zij werden er echter door een tegenaanval weer spoe dig uit verdreven. Up het overig front mislukte de aanval reeds vóór onze stel ling. Tusschen Combres en St. Mihiel von den gisteren slechts artillerie-gevechten plaats. In het bosch van Ailly werden, na vruchtelooze pogingen omonze stel ling in de lucht te laten vliegen, drie vijandélijke aanvallen afgeslagen. De aan* val aan. beide zijden van den weg van 1 ssey naar Flirey mislukte ten Westen van dezen straatweg, en leidde ten Oos ten daarvan tot gevechten van man to gen man, waarin onze troepen de over hand hielden. In het Bois-lc-Prètre werden geen ge vechten geleverd. In de Vogezen mislukte een aanval dier Franschen op de Schnepfenriethkopf, ten Zuid-Westen van, Metzeral. zware artillerie voorbereid konden worden. Onze troepen, zegt het Duitsche hebben echter bij de verdediging tegen de vijandelijke aanvallen dezelfde stalen kracht aan den dag gelegd! als in den grooten slag in Champagne, en wanneer dé ge legenheid zich aanbood, zijn zij tot cesvol Ie tegenaanvallen overgegaan. In een communiqué van den Russischen grooten generalen staf wordt d.d. 14 April het volgende medegedeeld Den lln en 12n dézer werd de strijd in de KarpatluAi van de richting van Bartfeld tot aan die van Stry met groote hevigheid voort gezet. Onze troepen maakten vorderingen op de beide oevers van de Ondava, tem zui den van Stropko en veroverden verschei den hoogten ten noordoosten van Tele- potsj. Zij behaalden verder een succes in de richting van Uzsok, waar na een uiterst verbitterd gevecht de hoogten in de streek der dorpen Bukowits, Benof en Wyssokonizy in ons bezit geraakten. Wij maakten daar 2700 krijgsgevangenen, waaronder 53 officieren, terwijl een ka ïn Do houding van Italië. In de Neue Züricher Nachrichten schrijft de Italiaansche filosoof prof. Guglielmo Salvador! over de houding van Italië „Het is niet waar, dat do openbare mee- ning den oorlog tegen Oostenrijk wenscht, ja, ik beweer dat juist het tegendeel het geval is. Onze boste denkers en Staats lieden zijn voor het behoud van het Drie voudige Verbond', dat gedurende 32 jaar den vrede in Europa heeft verzekerd. Door de regeering wordt dit bondgenoot schap als een natuurlijk historische nood zakelijkheid beschouwd en de instandhou ding van het Ooetenrijksche rijk ©en be langrijke factor tot handhaving van het Furopeescho evenwicht geacht. DaHabs- Imrgwche monarchie lieteekent voor Ita lië lnwhexudug ..Legen het panslavism® ca bescherming togen de Russische hegemo nie op dén Balkan. boog om de buitenforten van hun tusschenstellingen naar tot aan de hoogte van Etain, van Metz over Conflans komende weg en de spoorlijn over de Ome gaan, welke naar de Moezel stroomt. In de streek van Parsondirupt gaat de linie, die langs den linkeroever der Orne liep, op den rechteroever over, om zich via Marcheville naar Combres uit te strek ken. Daar houden dé Duitschérs de voor ste hoogten van de Cotes de Meuse be zet, togen welke de Franschen van het noordwaarts gelegen Les E parges steeds weder met aanzienlijke strijdkrachten op rukken. Van Combres uit nadert de Duitsche linie de Maas over de streek van Seu- zey, Lamorville en Spada naar St. Mi hiel. Ten Noorden van dat stadje wordt de rivier overschreden, zoodat het plaatsje Chauvonoourt in Duitech bezit is. Do boog wendt zich nu naar de Maas ten Zuiden van St. Mihiel terug en be reikt weder den rechteroever, van waar zuidelijk van het front Camp des Ro mains over de wouden van Ailly en Apremont de linie verder naar het Oos ten gaat, ten Noorden van den weg Bou- convilie-Flirey-Pont Mousson. Noordelijk van deze stad breidt zich het Bois-de-Prètre uit, waarin sedert maan den gevochten wordlt, en westelijk daar van bevinden zich aan den weg van Port-ii-Mousson naar Thiacourt de dér- pon Fey-en-Haye en Regniéville. Ten Wes ten van déze dorpen en ten Noordén van Flirey ligt liet bosch Mort-Mare met het dorp Remenauville voor zijn oostelijken rand. Tegen alle doelen van deze Duitsche linie zjjn in den loop dér laatste dagen door do Franschen met wisselende kracht aanvallen gedaan. Het bezit van Verdun en omgeving steldé hen in staat tot snelle troepen verschuivingen en onbelommerden overtocht, terwijl de nabijheid van Toul, waarmede de verbinding niet verbroken is, op het oostelijk deel van het ge vechtsterrein op dezelfdé wijze de opera ties ondersteunt, welke door hot vuur der en beschermd De oorlog in de lucht. Uit Karlsruhe wordt d.d. 14 April ge seind Gisterenochtend heeft een vijande lijke vlieger boven verscheidene plaatsen in het Zuidelijk doel van het Schwarz- wald Ixmimen geworpen. Ook werdén bo ven Stokach 4 boonm geworpen. 103) Odette hield zijne hand vast en vroeg smeekend’ „Wilt gij mij niet beloven dien inspan- nendén arbeid te staken, zoodra gij ge voelt niet door te kunnen gaan „Het is immers ónmogelijk hem te la ten varen. Ik zeide het u reeds.” „Wees verstandig”, smeekte de jonge vrouw, terwijl haar ernstig gelaat door een zacht rood gekleurd werd. „Wij zijn geen van allen rijk, maar daarom juist ook kunnen wij elkander zonder valsche schaamte bijstaan, en ik heb «eene klei nigheid ter zijdé gelegd voor kwade da gen. Zij zijn voor u aangebrokentoon ons dan ook dat gij als een broeder van ons beschouwt en als het werken u te zwaar valt, laat ons u dan die honderd francen geven.” Onno’s lippen beefden, bij het verne men van dit schijnbaar zoo eenvoudig voorstel, dat heel Odette’s karakter deed kennen, en buiten staat haar anders te danken, beloofdé hij haar wat zij wilde; maar hij zou zichzélf een ellendeling heb ben geacht, indien hij niet alles beproefd had, om hure hulp niet te* behoeven, en hóe pijnlijk zijne slapen ook' klopten, hoe met succes herhaaldélijk uitgevoerde vij andelijke tegenaanvallen op de linie Vo- losatc—Boekovic afgeslagen. Wij hebben daarbij ongeveer 1000;- vijanden krijgsge vangen gemaakt en 2 miTfattirtirw'^ver overd. De pogingen van den vijand om tot het offensief over te gaan op de hoog ten ten Zuiden van d© Kozioewka en de Boecovina en op den rechteroever van de Proeth, in do omstreken van Czernowice, zijn mislukt. Op do andere sectors van ons geheele front heerscht volkomen rust. Overal hoeft dé voorjaarsdooi de wegen in een slechten toestand gebracht. Aan het Zuidelijk Front. In don Kaukasus. 1 lot Russisch communiqué van 14 April Dp groote generale staf van liet leger in den Kaukasus meldt, dat de ge- - J- dt van de Tcho- en de kust voortduren. In de an- richtingen trad! geen enkele wijzi- f 1.25 .1.50 1.50 1-90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. en ma. nen nen ken heeft, j bracht met feestvieren, niet meer naar huis te komen.” stiet een vreeselijken en riep op lui-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1