&Zoon HITS, idal. Mi THEE i MG VOOR !l huis De Oorlog. Mo. 12759. rijz.-Herv. Telefoon Interc. 82. kerij 31 een groote. erken TIK Uil, Gouda. IERK to letten FEUILLETON ^eraoeste <£evens. Ee» b..ia dar w r k 1 Ij k b e I d YZONEN Verschijnt dagelijks XTie“ó-“ws- ezx ertezxtïetjlebd. voor G-©“kxcLsu ©zx behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BR1NKMAK EN ZOON. Am Maandag 19 April 1915. I i 54e Jaargang. Antwerpen 3ESTUUR. Duit- terugwerkende Ter kennis van zweeft dan weer kalm in lalen zoo dik- (N. K. Ct.) Brokkenhuis, DORST, Penn. tot nor- DERTIENDE HOOFDSTUK. 1, Vioo-Voore. BIJL, (AART La. V«U1 er opgaart en Fran- Fran- de g<»- Mjen meldt on» uit Antwerpen vliegmachine» uit do vliegloods woor Mirti- ie el- eeu Er waren vele maanden verstreken. Ge durende den ganschen winter had men te Partje Machte «sproken van de schitfe- de» avonds IN” der Soc. 79.) door de stad staat Armen s’’. >ld bij U aan- tem ontbieden cenden of per van ger was. marktplein op de prenten van thans, huis op een graf, do dood op het leven. 107) Al haar spaarpenningen lopig door de i voorstel om regl. op het schrappen de wat betreft ofduak, debat i der voreeni- Spion nago. Men meldt ons uit Putte Het gerudht gaat dat de heer Dubois, directeur van de spoorwegen te Gent door de Duit- «(.'hors wegens spionnage is gefusilleerd. Al vliegmachines uit do vlieglooda te Bra- sohacten zijn door de Duitschers opgela- VAM ML 1EËN worden in verzegelde vijf, twee en een Ned. ons ing van Nom- voorzien van 1 Merk, vol- gedeponeerd, de uitvoering e orders aan- PRIJS VA.\ HEI AÏÏO KNEU E NT? Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Dienzelfden dag stond1 Marcello ge leund aan het hotel dat haar echtgenoot ?n zij te Rome betrokken hadden. Em manuel de Josach was op auddöntie bij den eersten minister, om hem te wijzen op het onberekenbaar nut dat het moest hebben een zoo hoogst verdienstelijk ge leerde als Cornells Hartt tot ridder de oever hebben de Franschen zich meester gemaakt van een vooruitstekend punt ten iS.W. van Sillakerwaeen. Ten Westen van Melzeval hebben Fransche jagers .na oen schitterende aanval den top van den Sehnepfenrietkopf genomen, 1255 meter hoog, een punt, dat de beide valleien scheidt die uitkomen bij Metzeval. Een Belgische vlieger heeft een schen vlieger bij Rousselain- neergescho- ten. q In dezelfde streek heeft een der Fran- sche vlieg-eskaders met blijkbaren uitslag het vijandelijk vliegterrein met bommen bestookt. i I en Duitscho vlieger is in België bij Boesinghe neergescholen. De machine viel in de Fransche linies-, de bestuurder word gedood on de waarnemer gevangen ge nomen. Fen Fransche bestuurbare luchtballon heeft het station en de vliegtuigenloodrt bij Freiburg in Breisgau gebombardeerd. In België. Het besluit der Belgische rogeering waarbij ongehuwd» Belgen, geboren inde jareu 1890 tot '96, zijn opgeroeptm voor den dienst, zal ingevolge een afspraak disselten dk> Engelscim en do Belgische regeering Ook gelden voor de naar En geland gevluchte Belgen. heid lo smaken, vond hij den vogel ge vlogen en kreeg hij van de bedienden ten antwoord dat de barones uit rijden was gegaan, of hel een of andere feest bij woonde. Hij durfde zich daarover niet t een» be klagen. Had hij niet vooraf geweten ho? zij Holdius behandeld' had? En indien zij dat in haai armoede had gedaan, wat vid er dan te verwachten nu zij over duizenden beschikte Op zekeren herfstavond dat zij juist van tafel opstonden, en Marcello zich gereed zou maken om eene nieuwe opera- voorstelling bij to wonen, meldde men den oti(|-minis<er Homier aan, die uitdrukke lijk verzocht bij don hoer des huizes toe gelaten te worden. De hoor Ronder was een nog >««<Mg man, op wiens gezelschap Marcello bij zonder gestold was, en zij drong or dan ooit °P ftan ’,at men aanstonds in do eetzaal toe zou laten. Maar de anders zoo geestige staatsman zag er bleek en ontdaan uit, cn groette haar met blijkbare verstrooidheid. i.Ik weet dat Ik in uw bijzijn spreken mag, mevrouw," zeidc hij, „ook al bretig ik slechte tijding." f,Slechte tijding? Spreek zonder omwe gen. Zij betreft ons immers niet l-mmapuel de Josach wierp zijn be zoeker een smeekenden blik toe, die aan- stond» door dezen. begrepen werd, Hij poogde te glimlachen en wendde zich ge ruststellend tot de jonge vrouw. „Hoe zou hot lot smakeloos nemingen siexen, en wm» hij mee*nat uou ganschen op zijn kantoor de jonge vrouw zegende de vrijheid'wol er do aan In Champagne ten Noordoosten Perthes deden de Duitschers twee mijnen springen in de nabijheid van de ache loopgraven en wisten twee sche verbindingsgangen te veroveren. De Franschen joegen hen dadelijk uit 8én er van zij behielden den anderen. Geen enkel deel -van de Fransche loopgraven werd echter door de Duitschers bezet. Niet ver daar vandaan, ten Noorden van Mes- nil, werd een Duitsohe aanval tegen de Fransche links gemnkkefijk nfeeslagcn. In Woövro hadden artilleriegevechten plaats, met name in de omstreken van liet booch van Montmarne. Geen enkel infanteriegevecht had' plaats, gisteren noch heden. In do Vogezen werd een Duitsohe aan val, die was voorbereid door een' hevig bombardement van een bataljon tegen die Fransche stellingen N.W. van Orby, in den Elzas, afgeolagcn. De Duitschers He. ten talrijke dooden achter voor de Fran- Bche loopgraven. De Franschen maakten een 40-tal vijanden krijgsgevangen. De Franschen hebben aanmerkelijke vorde ringen gemaakt aan bekte zijden van de rivier de Focht. Op den Noordelijken Annunziado-orde te benoemen, en voor het eerst sedert haar huwelijk Ijevond de jonge vrouw zich voor eenige uren al leen. Zij had dagen te voren reeds naar dat oogienblik gesnakt, en nu hot aange broken was, dwaalden hare oogen over de Eeuwige stad', zonder iets te aan schouwen. van het heerlijke panorama dat zich voor haar ontrolde. Zij zag niets anders als het lot dat zij voor zichzelve gekozen had; die weelde welke geen en kelen zonnestraal v&n geluk bevatte; die verbintenis welke zonder eenige liefde ge sloten was en die zij nu reeds ror- wenschte, en zij herinnerde zich denman, wiens blik den hare ontmoet had op den morgen toen de jjankier haar -zegevierend naar het Stadhuis voerdezij dacht te rug aan zijne teedere vereering, stille toewijding, zijne hooge ziel, naast Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van Zater dagmiddag luidt Te Notre Dame de Lorette vion*, Duitschers driemaal aan, terwijl zij ken tegenaanval voorbereidden met lievig bombardement. Zij werden alle zee reu volkomen tegengehouden. Ook faal den zij in hun pogingen in den nacht van 15 op 16 April. Bij een artillerie- gevecht in Mortmarne-bosch brachten de rranschen 8 bat^rijeo. tot zwijgen en de den zij een aiömunitie-depot in de lucht springen. De Fransche aviatiek toonde zich zeer ijverig. Tien bommen werden geworpen op dc spoorwegfabrieken bij het station Leopoldhohe, oostelijk van Huningue, die op t ©ogenblik voor het vervaardigen van bommen gebruikt worden. Tien bom men werdén geworpen op de kruitfabriek te Rottweil. Zee troffen. Een groote roode vlam verhinf zich onder een dikken rook pluim. De vliegeniers kregen bomstukken in hun toestel, maar zij keerden behou den terug. Veertig bommen (de moesten troffen) werden op de electriache cen trale te Meeièree-lee-Metz, ten noorden van Metz, geworpen. Deze fabriek voorziet de stad en de forten van licht. Een dikke rookwolk kwam uit het middengebouw. Op hun terugoer ontmoetten de Fran- sohen drie vijandelijke vliegeniers, maak ten jacht op dezen en dwongen hen tot landen. Trots de hevige kanonnade van de Metz-forten kreeg niemand letsel. 1 zijne en zijn 'ijeeïd zag zij dat van haar kind verrijzen. OI aan hunne zijde had zij ontbering gekend, was zij vervolgd geworden door de zorgen voor de toe komst, maar had zij ook uren doorleefd, die dat alles vergoeden... terwijl nu De liefde van haar echtgenoot deed haar huiveren van afschuw; haar rijk dom was enkel ellende. De vergelding was reeds aangebroken voor haar. haar gesproken. daarover niet. jeugd voorbij was, dat zij niets meer be- zat wat den blik van een man kon boei en Maar wat kwam haar eigen geluk er op aan? Het eenige wat zij van den- hemel afsmeekte was dat Onno hier be neden nog eenige vreugde mocht ken nen, en vooral ook dat hij bekend mocht worden als de groote kunstenaar die hij kunnen zijn u te treffen Noen, geldt hier oen nationale ramp. Het land eiseht dat men de administrateuren der oltunbia-maalHohappij gevangen zal ne men.” De bankier slaakte oen doffen uit roep. Het wa» hem als zag hij plotseling oen afgrond voor zijne voeten opensplljten. „Maar hoe te dat mogeiijk vroeg Marcello verbaasd. „Kan’men hen aan- sprakelijk stelten voor ImM inislukkim hun ner ijverige pogingwi Niemand (Me het zoozeer betreurt niet geslaagd te zijn al» zij zdven." „Het ware te wenachen dat de natte or even verstandig ovbr dacht ate gij, mwrouw. Waar leidt liet toe ate m<m zijn groote mannen door het slijk laat haten? D« tdeurgestekh» aandeel houders xnll.«n daarmede hunne gulden niet terugkrijgen, m Frankrijk dient op die wijze weldra tot spot aan gansoh Europa. Helaas I de heethoofd**) die de uitapraak der recht- Imnk over hen eisoben, schuilen onder onze oig<me volkvertegenwoordigers en zij schreeuwen zoo luid dat hunne stern het zwijgen oplegt aan de gematigden." „En waarvan .kan men die hoeren be- schuldigwi „Men klaagt hen aan het kapitaal der maatschappij verkwist te hebben aaa za ken, die niets met het kanaal te maken hadden, on voor da laatste ileaning de stem van een honderdtal kamerleden te hébben omgekocht, zoowel ate de pers be taaid ie hoblsm om leugenachtige lofarti kels ie schrijven. (Wordt vervolgd.) J. IHlIWi I In Champagne hebben de Franschen naast de eergisteren door ons veroverde stelling een loopgraaf doen springen zon der daarbij eenig voordeel te behalen. Tusschen Maas en Moezel hebben slechts artilleriegevechten plaats gehad. In de Vogezen veroverden wijten^. Wvan den bergkam van Stosswoier een vooruitgeschoven F ransche stelling ten Z.W. van Metzeval werden onze voor posten tegenover een overmachtigen vij and teruggeplaatst. D i x m u i den. i Ludwig Ganghofer schrijft in het Ham burger Fremdenblatt over het verwoeste Dixinuiden o.a. Het is niet mogeiijk een beschrijving to geven hoo deze verwoeste stad er uit ziet. Ik wil daartoe dan ook geen po ging doen. In dé puinhoopenstraat, die naar het stadhuis voert, kunnen geen meuschen meer lx>v«n den grond wonen. De laht- inwoner van Dixinuiden is reeds lang ge- v lucht*. Onze reserves, die hier moeten blijven, huizen in de gewelfde kelders. En om in deze duisternis wat licht te heb- ben, haalden de soldaten uit de verwoeste huizen de nog niet gebroken spiegels, alle glimmende stukken blik en gepolijst hout en maakten déze in schuine richting vast voor de keldergaten, waar zij nu als reflectoren van het licht dienst doen. De puinhoopenstraat is leeg. Af en toe ziet 'men oen Duitschen soldaat uit een keldergat kruipen en in een ander ver dwijnen. Ik kom aan oen ruïne, die in October nog een prachtig gothi^ch stadhuis was. Wat er nu nog van staat, kan ik niet zeggen, zoo onzinnig ziet het er uit. In liet houten geraamte, dat er van het dak nog overgebleven is, steekt nog een slank, sierlijk torentje, met den voet naar hoven, de punt naar beneden. En niet ver daarvan is een raadsel van de me chanica te aanschouwen. Een groote gra naat van honderden ponden, die een balk van het dak vernielde zonder te ontplof fen, is langs het dak gerold en dwars over een plank, niet dikker dan een vuist, in evenwicht blijven liggen. Trillen de muren tengevolge van een ontploffing dan schommelt de granaat wat heen en weer en zweeft dan Weer kalm in de lucht. Over het marktplein loopt ^een verlaten loopgraaf met een muur van straatstee- neji. En een puinhoop, die vroeger een mooi huls was, is veranderd in 'een ge weldigen krater van een Duitsohe gra naat. Ik had in Brugge’prentbriefkaarten ge kocht van Dixmuiden, zooate het vroe- En ik zit «*n hoekje van liet een steenhoop en vergelijk van vroeger met het beeld Zij lijken op elkaar als een GOIDSCHE COURANT. Frws DER ADVERTÊNTIËN: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummerf 0.56 Elke regel meer„0.10 BH drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels fü.35 b|j vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. vijandelijke lijken lagen nm xriif uur ’g morgens 1 van den vij- in den nteu- Uit Parijs wordt d.di. 18 April geseind: Iji een officieele nota worden bijzonder heden gemeld over do verovering in do algdoopen maand van hel bosch Jaune- Brulé. Dit bosch vormt oen rechthoek van 700 M. lengte bij 600 M. breedte, hetwelk de vijand krachtig versterkt had. Wij slaagden er in het te veroveren na dat eerst de vooruitgeschoven loopgraven vernietigd waren en het voorterrein na een woedenden aanval Was bezet. Hier door kwamen wij in de onmiddellijke nabije lieid der voornaamste verdedigingswer ken van don vijand'. Don volgoncten mor gen hebben wij een bataljon in de rich ting van den rechterflank der vijandelijke positie gflcjonden dat do eerste zij-loop- g raven van den vijand' veroverde. N’ervolgens iiebben wij een fronlaanval gedaan tegen het hoogtepunt der vijande lijke verschansingen, gepaard gaande met een levendig vuur. Tegen het vallen van den avond hebben wij den kam bereikt, jen honderdtal op den grond. Om vijf hebben wij een tegenaanval and afgeslagen, die zich i wen Franschen uniform hadi vermomd'. Wij Waren daarop definitief meester van de stelling. De houding van onze troe pen was uitstekend zij waren zeer ver ontwaardigd over de wreedheden begaan op Onze gewondefi. Deze wreedheden zijn heden fotografisch opgenomen. Het Duitóche communiqué van 18 April luidt Het groote hoofdkwartier meldt het vol- ,gende Na het laten springen van mij nen drongen de Engelsclien gisterenavond dicht ten Noorden van het Yserkanaal door. Zij werden echter bij een bomaan val aanstonds daar weder uitgeworpen. r wordt nog slechts om drie van door de 1- ngeischen bezette punten vochten. - -rr-o~.. zouden aan zijne ziekte opgaan, en daarna... daarna zou zij opnieuw beginnen met over te leggen wat zij kon voor de slechte da gen dio mochten volgen, en voor hare eigen begrafenis en die van hare broe der. Holdius Mou hen weder verlaten geen oogwenk zelfs had zijn hart voor jgjj verwonderde zich Wist zij niet dat hare den en naar het station te vervoerd. f 1.25 1-5» W 1.50 1-90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. M aar te dc prachtige gothischo kerk Is soms de krankzinnige ruïne, die uitste4kt achter de puinhoopen het raadhuis, deze kerk Is dat de prachtige kerk geweest En terwijl ik zoo zit, stil en treurig, en steeds weer kijk naar het gruwelijke tooneei van vernieling, hoor Ik hoog in de lucht hot knetterende fo- ruisch van een vliegmachine. Andere keek ik onmiddellijk in de lucht, zoodra ik dit geluid hoorde. Maar wat maal ik om een vlieger Steeds weer moet ik kijken naar dit gruwelijke ding, dat oeue een kerk, een raadhuis en een nteoi plein was. Een officier zegt me, dat ik van deze plaats weg moet gaan, daar do vlieger ons gezien heeft. Even later zijn W» iu een anderen hoek. En achter one, juist bij wn steenhoop, waar we daareven to ten, kraakt en dondert het. En de steen hoop vliegt In elkaar. Nu zijn wij in de loopgraven, bij den dijk van de Yzer. De stelling te niet in den grond gegraven, doch loopt over den beganen grond. Ze wordt tegeu <fen vijand bvscliermd door zandzakken. Ze loopt door huizen eu tuinen, door <mn toren, over een brug, door een kapél. Juist zooate hot in de middeleeuwen was. Zoo moet het er in de zestiende eeuw uilgezlen hebben bij de verdediging v^n oen stad of een burcht. Alleen de kloe ten ep do wapen» zijn nu een bootje aniler». Ik kijk door de schietspleet van een stalen schild on zie het water van de Yzer. waarin de blauwe lucht zich spie gelt. Ik zie de vijandelijke stelling, die slechts dertig meter van de onze ligt en die op dezelfde wijze gemaakt is uit steen en zandzakken. Uit do schletspleten ste ken de stalen geweerloopen. Boven do vijandelijke borstwering steken de puin hoopen uit. Sedert den morgen zijn een paar honderd granaten op do puinhoopen vap DixiiMiiden gevallen. Zij hebben geon lo vend wezen kwaad gedaan, Zij wroetten alleen een paar dooden uit hun graven. Men meldt ons uit Antwerpen In de Gemeonteroadszitling van morgen zal het college van Burgemeester on Wethouders aan den Raad voorstellen, de afhouding van een kwart op de jaarwedden der wijze te beperken, dal gehuwde gemeente- beambten een loon van minstens >fr. 12<X) ontvangen on geen afhouding zpl wor den toegepast op de wedden on loonen l werklieden en bedienden, wier have goed bij do beschieting vernield werd. Deze nieuwe maatregel zal onmiddcflijk iu werking treden met t„_wL-’_2- kracht. Men meldt ona uit Den Haag De Bel gische legatie deelt medv van de regeoring van den koning te ge bracht, dat verschillendo verordeningen der Duitecho Overheid, die het land be zat houdt zonder eenige noodzaak dn noodzaak de Befgisclie wetgeving van liet land 'veranderen. De Raad van Orde van Advocaten hij het Hof van Appèl te Brussel heeft in zijn vergadering van 19 Februari 1915 onder protect van een zoo grove schending van de beginselen van het volkimrecht besloten aan eiken gevertigden of stage vervullenden advo caat te verbieden op «’nlgerlei wijzo zelfs niet door liet eenvoudig opstellen van dagvaardingen, conclusion, inemoriOn of nota’s méde te werken tot do uitoefe ning der bijzondere rechtspleging inge- steld door de verordeningen van do Duit- sche regoerlng van 3 Febr. 1915, waar door wijziging wordt gebracht in liet de creet van 10vendémiaire van 4 en van 10 Februari 1915, waardoor scheidsge rechten worden ingesteld voor gedingen inzake- huur. Do dok«m van de orde heeft bij schrij ven van 22 Februari 1915 dit lieMuit ter kennis van het Duitscho bestuur gebracht en dit in kennis gesteld mot de redenen van de strekking daarvan. Do Belgische Itegeerlng heeft do oor dow» nieuwe schen dingen van de regelen van het volken recht door don overweldiger In Bolgiö l>c- drevon, onder de aandacht van do onzij dige staten te brengen. Aan het Oosteltyk Front Het Russische communiqué van 17 April van den gencralen staf luidt Onze actie in de Karpathen concentreerde zich op den 15on In den sector tusschon do dor- Aiun Telepoteoh en Zuolla waar wij na negigc bajofMd-gevechUm vasten vöet wis ten te krijgen op do Jioogtepunten die door den vijand bezet waren. Wij maak ten 1140 govangenep, waaronder 24 offi cieren en veroverden 3 mitrailleurs. Do vijand waagde tegenaanvallen die geen rcmiltaat opkrverden. In de richting van de Stryl sloegen wij met succes den vijand af die ons op nieuw aanviel. rende feesten door de jonge barones de Josaoh in haar paleis van het park Monceau gegevenen hetzij wangunst hetzij dat de booze tongen werkelijk ge lijk hadden, men voegde er bij dat Mar cello een toonbeeld' van coquetterie was. Hoe het ook zij, Emmanuel dé Josach hield weinig tijd meer over om zich met zijn echtgenoote bezig te houden, of schoon zijne liefde voor haar verre van verbleekt was. Inkgcndwl, hoe ongeluk kig hij zich ook gevoelde over hare on veranderlijke koelheid, zijne bewondering voor haar was nog slechte toegenomen ïhaar hij was juist buiten machte haar ooit een harer kostbare grillen te weigeren en terwijl hij, dank zij Marcolle's ver kwisting, thans M dubbele uitgaf van vroeger, ging het ai slechter en slechter met de zaken. Hol Colurhbiakanaal, zijn voornaamste goudmijn, was gestaakt moe ten worden, bij gebrek aan het noodige kapitaal om de doorgraving voort teziet- ten, en Cornells Hartt, die zijn begeerde ridderorde niet verkregen had, eischte ter vergoeding daarvan nog slechte hoo- gero sommen van den liankier. Om in dit alles te kpnnen voorzien, moest hij zich in allerlei nieuwe onder nemingen steken, en was hij meestal den ganschen op zijn kantoor - -A. 1 ke zij daardoor genoot, on QMUÜcte ruimschoots gebruik van. Wanneer financier voor enkele oogenblikken zijn kwellende zorgen ontsnapte, in do Itoop eenige verandering in hare nabij-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1