GAS 1J.MS iMITS, mdel. 11 t,u tui 8 VOOR', JEN. u J. Alter Gracht 2«9 tAG, TE WAAK- NB neskleeding of gedeelten edihgen de Jouraat :ce«. GAS 12762. Donderdag 22 April 1916. 54e Jaargang. feuilleton XTie\iws- ezx -^tad.’vertezxtieToleud. voor G-oixcLeu eaa. Oaaajstxelceaex. De Oorlog. o. behalve Zon en Feestdagen. 1 Telefoon Inters. 82. immcndi Verschijnt dagelijks JU Kz. noerwaabd .4 t >1 VaraoMte £w9M. ilALTSK. idschappen ligen. u Gouda. icht hebbes A. BRINKMAN EN ZOON. Telefook Intero. 82. u zij general i- rs verkeerd ta hoe het er san het front uit Ik herinner inij de beedirijving van schuilplaats voor de soldaten, wsgr< gtyegd werdb .1» v ^Jitgever» rechler-Itajesleroever door de Oostenr|k- sche artiliarie vornteld werd, waarbij op deu Boekowina-kaat nog Kusetocbe stel lingeu waren. De Russen trachtten daaiDp een jxjutonbrug te slaan, doch de artil lerio heeft de half voltooide brug ver nield. zoodot de RusHteche soldaten van bet lioofdieger a/gesnedeu werden. De verbinding i» nog slechte met schui|ru mogeiijk. looa. iae*'«i. «an het Bureau. 2 de stad aan huil r April. in.u.j ue Ant. bericht, dat bij Caleoziky d»> ..Ik geloof aiet dal ik ooit een oog- rokten <b' blotmicn ter ••vcoata lOe^taMlt l het Cotuaibia- vsrvolgd.) 1» VAN HE T A BONNEME NT: in A« len en tcgan- haar aie- U De j haar li was tyd voor den val der vesting, het outset van Prsemyal niet meer het hoofddoel van hun Karpet hen leger» geweest is. loor de 1- rgn- a 21eu dee zeven uur 8 IKK) (teurn reeds Bso beeld der wer 1 ijk heid »Sli, AM. f 1.25.1 deerd/ i La- riem./ Is de rvenl leer 30/ rgoed. ff en ADRES icht 269‘ AAG. ern •Ti zich mt de Wt> ie zulle a dat op- *ef kracht/ agrwor- i Uitval- en voor- ECHT. “van .enkengerei, tlderdeelen. zeer aangenaam geweeot zijn, on» persoon) iMer een GOIBSIIIE KI! IVI. I18T9.) nachten lentemorgen irad den wrn der nevenlanen van PRIJS Per kwartaal Idem franco per poel Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per poet. Abonnementen worden Markt 31bij ante Agenten ih overtuigd, besluit hst blad, dal Scandinavische rijk thana over een georganiseerd leger kan lirachikkim wanneer het werkelijk noodig mocht blij ken in vereen iging im< zijn goed inge- richte vloot zijn positie in de took on at te verzekeren. ii kosten slechts iHig: voor elke' regel HERLIJN, 21 April. (W. B.) De Lokai -r 't r- hindingsbrug tussohen den linker ep dun 1» AC. KOP» Ka. •e™««rwaard, met het instel- zij zijn 21 nalnnlw lH»S- iet nh wri voorsgCteo hoe wq otttoMron. eu th soldaten al deze regenmaanden in de Argonoen gdngm hebben. Men iuok du» niet generallaveren. H« kan z|n. dat men hier en daar ooriielig ver van onze, ioopgra^n vorstelijk woont, maar wij hebben weinig daarvan gemerkt. Ook met het musiceer**, en»., giet het er Sn- tor» uil. Ik l*« jaloeraoh op allo ka meraden, <He zich dit veroorlooven kin nen en gun ln< hun van ganwher harte. W j hebben het twijfel achtige genoegen se dert maanden, dag in dag uit en aedirrt I korten lijd ook nacht». onder den druk te liggro van een uitnemend gorkix I ranwh artillerievuur eu dan heeft men. voortdurend met doodrn *m gewonden Sin zieh heen, geheel andere gedachten. Russische persstemmen. Over het verloop van den oorlög schrijft de Russki Invalid: De huidige oorlog heeft zijn eigen, in vroegeie oorlogen nog nooit ver toond karakter. Daar ia in de eerste plaats het gemis van overvleugelende strategische combinaties en aan be slissende manoeuvres. Hij bestaat oit onophoudelijke frontale botsingen. De omtrekking en de flankaanval zijn nog altyd, vooral aan Duitoohe ayde, het laatste doel, doch ay werden tot dusver zelden bereikt. Aan Hinden-, burg is nu en dan wel deae omsin/ gelende druk op de verbindingslynfk gelukt, maar het resultaat is steeds gering en leidde slechts tot verawak- king van enkele legerdeelen. De snelle verlenging van het Russische front herstelde altyd weer spoedig het front- gevecht. De oorlog kan alleen ge ëindigd worden, als hy totaal van karakter verandert, zoodra het aan een der partyen gelukt zal zijn, den vijand tegelyk op bet heele rewuu-htige front tot den stryd te dwingen. Dat is echter pas mogelyk, wanneer een der partgen door afzonderlyke gedeel telijke nederlagen een groote ver zwakking van hun heele organisme ondergaan heeft. De Nowoje Wremja schryft over hetzelfde thema: Dese oorlog is een voUuoorlog en syn beslissing zal waar- schijnlyk met op de slagvelden vallen. Het lot van heel Europa kan niet dbor eenige gelukkige aabelklappen beslist worden. De Rjetsch schryft, twee weken na den val van Przemysl: De totaal* operaties vertoonden na den val van I*rzemysi wezenlijk nog hetzelfde beeld ën het verloop der Oostenryksche operaties in de Karpathen doet thans zien, dat, ten minste in den laalsten Aan het Oosteltyk Front. De Ruwieche generl^ staf van leger in den Kaukamie deelt d.d. April mede, dat liet gerucht door SArdige lieden verspreid als zou dorp Olty door de Turken bezet zijn, On waar ia en dal dit dorp evenals Artoine en de geheele grensstreek tusschen deze plaatsen door onze troepen bezet zijn. in Weel-Galicië sloegen wij in den r nacht van 20 dezer een aanval der Ots- tenrijkers bij Gorliche af. In de Karpathen deed' de vijand op den 19n dezer aanvallen op onze Mcltingun sto-eek Verthniaja—Jablonka—Po vbordelijk van Oroszpatak. Aan het ZuMetyk Front In eu ocu de Dardanellun. Utt Athene wordt aan Lokal A*z. d-J. 21 April geweid. De nieuwe opstel ling sast troepen van de Triple Entente vuor du Dardaoelkm heeft ten doel, naar de cvrrcepoudent van bevoegde zijdu .'Huwam, om dtt neutrale Baikanstateu Op lezelfde wijze te trachten te üuiteeren, Sis hH begin van Maart is gepoogd te Ion. Toen werd gemeld, dal de geaih- rvrden over lödjüüü man iandingslroepeu llH-Hchikten i thans heet bet, dat er 2&0.0OU /man staan. De waarheid is, dat de gml- lieerden vAi begin Maart voor de l>ar- I danellen 35O00 man bijeen g*<rokken had- Kien, ter Wijl zij thans daar 50.000 nmu hebben geconoentreerd, welk aantal, an der aanuMirkehjke verzwakking vso *|^eC ngelMchl-Egy ptfeebe leger hoogwteus op HOOÜO geljracht kan worden, waarvan het grootste -gedetdle koloniale troepen zijn, zonder gevechtawaarde. De I ugdsclien verbieden jmmi haikdelseciM'pen Tenedoe en lx«iHinOM aan te dom of te verlaten; ui.* mand mag van de eilanden vertrekieo. PRIJS DER A 0 V E R T E N TI N: 1 H*"*’011* r^K’‘ls H'*-1 bewjjsnuininer. f 0 55 nieer *.10 IBydtejr Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dein tegen twee berekend. j| Dienstaanbiedingen per plaatsing van I—regels 10.35 bjj vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames 10.35 per regel. JjLLM Groote letters en randen naar plantsruimte. Het schijnt dat Zwedr» door den KW)g der gUM-urtenisoen, ia de loekouiM '•elan/prijke rol zal spelen. Wat zou werkelijk vltMandig Fiaiand. dat toet rnn eigen leger sou kunnen dedigen, niet voor ,ds veiligheid en vnedxaue* ontwikkeling van h«t bcandi nas ische rijk lieduidra I I hi i tech land's en Zwednu's belangen zijn door den loop der oowtandighedm nasw mot tMkaar \«rtM>ndcn. Met een oprechte innerh^ie vreugde heeft Duitachland de RvnipathiHte van de Scaudtasvischo be volking liegroet eto mei innige dmikltaar heid waargenomen, dal Zweden in Duitesh land zijn waren vriend siK. Duitachland bet goed om, s,.. wenk wrok legeu haar heli gevoeld; sij blijft lot jn zekeren ma gebieden over al de genen die haar eenmaal Iwtibeu lief- geiuul, en daarbij, tijzelve it> ongelukkig. Het uioi’i ontzettend wezen voort te loven ouder bet gewicht van een geechaodvlek ten namu. O I waarom heeft sij uwe ziel niet mogen bvsittau, Odette f”- ,.Dan zoudt gij haar waarschijnlijk niet ht-bhm liefgehad,klonk bet bijna ruw, „Zeg mij vroeg hij snel, „wij z|jn alleen, en na' die ontiuoeiing van heden te liet mjj ónmogelijk langer du vraag te zwijgen, die mij al zoolang op de lippco to bet mij Ik brandt: toen ik ziek was, hd> ik toen gidroomd* of niet, dat zij tot kwam jfuttroord mij de waarheid, beb hofrecht het ie weten." i vrpuw zou op dat oogenblik n hebben gegeven om hem te kunnedAerblijdeu, maar zij was wel ge» dyoogm' ontkennend-het'hoofd te «chud- „Msér dan die'vrouw, aan wie ik do rust to danken bad, die in het eind over mij kwam en mij redde, de vrouw die mij in hare armen nam en mij zeidn dat zij mij lief had F’ Ken donker/» blo» bedekte bet gelaat der teekenaree. „Het was enkel het geneesmidriel der ziekenverpleegster’’, sprak zij met zwak-* ken glimlach, „en zij was oud genoeg, om dat zonder gevaar te mogen aan wenden." Onno antwoordde niet aanstonds. Voor f I TJ 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ]L ten, den Boekhandel en de Postkantoren. C De houding ven Italii. SoguMMüe -> schrijft de Daily News In reu neer te-lMgwekkead artikel —mel den <te bericht**, dat Halte op het punt zou staan, aan dm oorlog deel te De- l/| te een groote verleidtag, ihu y geloot te slaan, maar wij zullen ten. niet te veel op dmv bertebten •rouwen. oorstohtige opsserksr» 'bratenken. dai do berichten atol in grl»or«u wenteu m dat Parijs tendu ■usaudeu wn niet at te betrouw- liareV nieuwsbron is. Zij tullen ook op- uwrkvn, dat de Italisauecbe pers mbo geeft. f r zijn iu de liaitaauache per» krach tige oorlogMsdvocaien. inaar er zijn er ook, die Midi (teariegen koeren eu dea»» liebbea dm grootnteu le««<eskriag. De voeialiMcn voeren een krachtige pro- pa«ai»da legru dm oorlog en deser dB- K*m kwauiuu te Milaan 2U0.UM) wérklte <lm bijrm, om tegen interventie te plei tte Ualtaaniwhe regeeriag sal over lts- HA politiek iMteliMteU en *ij «at tb groote wwerderheid der Italianen achter wteh heb ben wat sij ook bedutte. Maar de Ito- liaannche regeoriag te even iwljgznd ai* ile llalioanechc joiirnaliHm en de publie ke manom spraak»aaau zijn. Hare ware >H*kMding moet naguwpeurd wordm. W|j in Higdand moeten rekening hou- Vn met het Ht, dat hrt probtam van Itm llaliaanorh ministerie, dat veroist- woonMlgc is voor de grarMedenl», min der eenvoudig la dsn voor dm men op tersat alhier. De Italiaaascbc r(ignoring zal nlH ton oorlog gaan, teuslj het In twee ImoMsaken aai raste overtuiging heeft ta. dat do botidgraoot’-n sullen winnm. 2o. dat bij <te eln<lregeling Ila- lia'a aanspraken tra volle voldaan wor tien. Fr Is nog gem bewlj» voor, dat - Italië overtuigd Is van do overwinning der Hondgrriootm Hot sou dal wellicht hob l<m gedacht, Indien dn l>oodgenootm meer '•siiccwa hnddtvi gehad san de Dardanwllm en op dm Balkan. De eerste aanval op Dsrdhndlm ndwliikte («oo'n ruiterlijke hekanfonb fasen wo nog nergens. Red.) en hij inlteitkte (Mn dezelfde roden, waar om het moblli»««wrm van <ten Balkan niet -laog'h'. De strategie der Itonilgfnootaii steunde op hun diplomatie m hun diplo matie bleek «m gteirokm rite. Do diplo matie der Hondgenooten wilde de vlot«*n steunen mte om Balkanleg.-r. maar tij wilde nlte flink Hat oentrain problmmi on- dor de oogvn xlm. Zij dacht, dut ze Griekenland had gewonnen m dot dat alleen onmisbaar was. maar een Hl la, 1 dit werk door het grootste 'd tot inhechtenisneming^ tegen dm ge- *4uksoeker Cornells Hartt uitgeleerd; maar de avonturier had zich reed» pit de voe ten gemaakt en zijn eenige straf bestóiid lm rin dat hij voortaan Frankrijk niot mevr In-tretk-n kon, en zich als groot-of ficier van het legioen van F er zag ge schrapt. 110) „Het is waarlijk heel, heel goed van u' gaf xij ten antwoord, de portefeuille van hem aanntmteude, „ik Wilde dat ik u «‘'ggen kon wpl gij van mij wenscht. MisscMen zal laterde dBg .koroen..." ,..lA4er eerst F' herhaalde hij met een snik. „Gij wilt toch niet dal ta erne waarheid zou zeggen Maar later, later, migpchien „Goeden, nacht ngrak hij op g» smoorden toon, m hij liet haar gaa/Q zonder haar zelfk te ^omhelzen. „Zij ook haat mij’’” prevelde hij, toen hij alleen wa$ gebleven. Daarna begaf hij zich ter ruste. Den volgenden morgen 'tond hij zeer vroeg op en verliet zijne woning om daar nimmer terug te keeren. Ite administrateurs vsa hei Cotumbia kanaal werden allen totg gevangenisstraf veroordeeld. De meetee overige personen die bij het proceo betrokken waren kwa men vrij, ,en Karel de Suez boette Het zwaarte van allen, ofschoon hij ribh ver armd had r voor de 'onderneming. ^Mkc hij»uit kinderliefde had gvteeund. IMienl hield woord. Er werd een* bé- meegebraoht, een* gsnsche doos vol kote- bth-e rozen, doch (oen Onno’s blik den hare ontmoette, vielen hare handen niaeh- teioos neder, en aarde. Zij gedoelde dat hij all een hel recht had dit graf te bezoeken. De ku net «naar raadde wat er in haar omgtag, en zijne zi(jl werd door groot modelijden vervuld. Ja, zij bchiildig geweest, ja zij had zijn leven vurntetigd; 'door haar wa» hij rampzalig, arm en oud geworden voor zijn- lijd, en zij stond daar, nog altijd oven schoon m rijk door do edelmoedigheid van oen ander; inaar In bet graf aan hunne voe ten rustte zijn kind, dat ook liet hare wa» geweest, en welk recht zij ook vor- lieurd mocht hebben, tfn ElM’s zijde bleef nog altijd liarc plaatt. Rij zou zich g<- Hi-haannl hcbl.en haar daarvan te ver drijven. Haa»tig bukte hij zich en raapte de to- zen weder in haar doos bijeen, daarna reed» hij overeind en rHkte haar bloemen over. „Breng ze aan on» kind", sprak hij met nauw hoorbare stem, „bet moet haar zooveel genoegen doen, in den hemel 'lal gij ii dezen dag hebt herinnerd." F n den hoed a/nteDende, verdween hij, om haar niet langer te' storpi. T& hui» teruggekeerd zijnde, trad hl) bij Odette binnen en vertaalde haar zijne ontmoeting. Zij werd zoo* bleek dat zdfs ^ïij er zich door getroffen voelde, maar toch vroeg hij whljDhaae^ bedaard x het eerst wae hem e** licht opgegaan. Iu nederige woning, In zijne araoede en verlatenhjjjd had hij eeae liefde gc- vondtel, «ene liefde zóó groot, zóó vol- konten al» hij nUH meer liewtaanlxar achtte op aarde, on dr hand ullter<*kkendr, xcl de hij op xachten toon „Mijne oude, teOkbude verpleegster wilt gij nog («nmaal de barmhartigheid hebben mij de woorden van torn U» h«r- halen. Ik ben even ziek heden ala dim nacht, en evenals toen,taint taA allcvo mij reiMco.” x’ ZIJ luui 1m1 gelaat afg<-w<nd» ea vroeg .rich te vergeef» af waarom hij haar al dus folterde. „Odette", ging l^kwiKM-kend voort, „jk wfl nlH trachten u*«n Gooitara* te schei den; maar wij zijn alle drlyarm, en zoo gij mijne vrouw wildot welden, zou Ik miiwchhm nieuwe kracht vinden om mijne kunst te doen zegepralen." Ditmaal wendde xij zich naar hom too; hare oogen stonden vol tranen, en al wat zij antwoordde wsa „Tk lien zooveel geluk niet waard maar zx>o gij u tevreden wilt stellen met mijne liefde, zij ten mftu^ls onincteiljk zal altijd nog jong - Op een - - - - man langs wn der nevenlanen van het kerkhof Montparnasse. Hij was nog in de voile kracht des leven», jji-t hoofd bleef nog fraai en jong; maar zijne lokken waren zilverwit en zijne gestalte was ge bogen als dij» van een grijsaard. Hij te-gaf zicji naar het uiteinde van den doodenakker, en zocht het lommer rijk plekje op waar Jules S&ndeau in zijn nederig graf rust. Bijna /lak tegen over de tombe van <lcn gevierden ■edirij- v er verhief zich ren marmeren bwddje 'het was het gedrnkteekeo van een kiad. en daaronder las men den naam Elsa Holdius. Het was beden hfiar geboortedag en de leilninie man had zijn laatste geld be steed aan l»« koopen der bloemen, die hiKthans voorzichtig op den steen neer- legdA Daarna knielde hij op de aarde neer, Hu het gelaat met de banden be dekkende. bleef hij ‘daar gerulmen tijd lig gen. I en doffe snik deed hem in het eind verschrikt opzien. Achter hem stond eene in diepen roaw gehulde vrouw. Zij ook had Noemen Het Londenaohe persbureau meldt ifcd. 21 April dat de vijand nog voortdurend hevige tegenaan val leu op heuvel 60 Uit voert. In denx avond van gisteren wér den 2 hevige aan vallen door de mfanterie algwlagrn met* groote vijandelijke verle zen. De heuvel wufdi deu geiteden naifil liejrig beschoten. Verscheidene verdere aanvallen werden afgeslagen. Een stoeit moedige aanval, die volkomen succes had, word op de vijanddijke lucIrtscMp- loods te Gent ondernomen, waar bijl aan merkelijke schade werd aangericht. Ixiopgraveu. i.en officier schrijft van bet WeeteMjk front aan do Kolniscbe Volkszritung Hoe dikwijls hebben wij ons nijdig ge maakt over dv ongdooiijko teekeniugeu die sedert een half jMr in veie gdllgs- teerde bladen en tijdschriften over de loopgraven verschenen zijn. Wij hoblieu oen verzameling aangelegd van dergvhjke ónmogelijke aflieddingen en na den oor log zal er nog wd gelegenheid zijn de waarheid te verspreiden. Dit geldt in de eerste plaat» voor de schuil plaatsen. Hier kan ik den oorlogxoorreepondeuten verwijl niet besparen jtal I werden en tnfllioenen iMeri lichtten, hoe het er aan 1 ziet. OH» in gelegd werd» De schuilplaats i» meer dan twee meter hoog. De grond te ipot planken bedekt, planken pijn aan do tij wanden aangebracht en aan de zolèi»- ring, l en spiegel ontbreekt niet on even min een yaschstd. De slaapplaatsen krij gen sleede nieuw stroo en xijn met plan ken gescheiden, znodat er geen komt in de overige ruimte. In toon ging hd verder.....i Ik heb vjer waanden in de Argonncn gelegen en het ^ou on» zeer aangenaam geweoet zijn. indiciX hij ons een oorlogscorfewpondrnl gekomen ware, lietgeen echter om rede- n n vart [H-rwon^ke vrilighdd ónmoge lijk i»3 I >aar 1m<l «onze rcgimontecoin- mamhuT oen »chuilpl>ato, waarin bet voortdurend op tafel regende. Dezo sch li ploste was ongeveer anderhalf meter hoog. r waren planken op den grond en te gen de zoldering, doch de muren be stonden uit aarde met riet. F>n kleine tafel was or on een paar stoelen. Maar alles heel klein. Do regimentscomman dant sliep op trtroo. dat zeer zeiden ver nieuwd kon worden. Een ieder kan zich Zweden in dim wereldoorlog. De Vos». Ztg. schrijft onder het I mold: „Zwed*m in den wereldoorlog", een Ar tikel, waarin wordt aangetoond, lioe ster ke sympathieën in Zweden jegens Duitseh- land‘ IteHtaan en waarin tevens de wijze waarop hot Scandinavische Rijk zijn toe komst tracht te verzekeren, wordt uiteen- <eML De Britscho „worelddroom” en de |{gs- sische „expansiepolitiek" zijn de Htioli- ten» van ’den F uropeoechen wereldbrand; i de oorzakpn van de onlzrtterfde catastrophe, waarin I uropa thans te ge bracht. I ngeland’s uithongeringstaktiek over hot Duitsche rijk, wdke In verniotigingswoedo ook don neutralen Sta len enorme schade veroorzaakt, deed in Zweden stemmen van verontwaardiging opgaan. Zoo verhieven o.a. de Profcsóo- ron Gustav Steffen en Gustav Cassel htfa- ne stemmen daartegen. Prof. \lSteffen, een der kenhers/ van ‘het BriMche rijk bij uHnomendhonl. wijst in z\w werjc „Krieg und Knltur" voort durend op de gevaarlijke expagsiekraeht van Engeland. Prof. Cassel dodt op I ngeland’» heer schappij., diqfcyitaluitcnd gebaseerd te pp niachi en riiwop recht»- Aan het Westelijk Front. Het 1 rausche communiqué van 21 A{^il lank In de streek van Atrecht en i«» »cbeu Uwe eu Ataue had eeü vrq he- vige iuuMMinade piaata. Vijftig brand stichtende bommen werden geworpen op Kheuus. Tusaohen Maas en Moezel, in hel iMweh van Montwpre, bij den weg vau 1 lirej naar rjmey, maakten de Er|n- Hchou met bun aanvallen lichte vordertn gen. Twee Duiteche tegouaanvaiieu opLk- loopgraaf linies, den 20eu taloc- schim genomen, werden Jm avouch luswchen half zeveu eo algen lag en. In het Boie-le-Prètre deden de Duit- sclwrs, ua de Frausche stellingen in sde Lroix-de-Carme» hevig gebombar deerd te hebben, een aaavatepogmg, <ie t-tbter dadelijk door de Frauscbe artifte rie verijdeld werd. Aan de zooiueu vau bet lioech van l’arroy had ecu vry ie- veudige kauonnade piaata eu werden vofr- posieugevechten geleverd. Den IVea le zer werden des avonds twee Duiteche ie- genaaovallen bij Hartmanns wei lerkopf M- gtmiagen. Belgisch** v liegtmiere hebben bei «r»e- uMl van Brugge en het vliegterrein v>n Lissewegge bestookt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1