1.K Alter 5 Gracht 269 AAG, stewaak- igen .meskleeding e of gedeelten I; T I I t Feestdagen. Zon- behalve en i' Telefoon Interc. 82. Eerste Blad» FEUILLETON TTD-A-. B ^ertoo&ste JSqvqiis. .1 klcerij n&Zoon t 31 ed.E. ALTER. 1 Vooruitzichten. 4 - Telefoon Interc. 82. No. 12764.Saterdag 24 April 1915.54e jaargang. ezx ^.ci.’v-extexxtïe'blsi.^. -voor Q-o’vxdeu ezx Oxrtstrelcezx. Verschijnt dagelijks yjg r leven fa rzaak| zal blitó vrede zal'zijn! wé itaurt nu welarr mmuwuu. x^^u^digen schatten kosten van dien krijg*’, lop pl.m. 138 lioen gulden per etmaal. VennenigVij j dat bëdrag nu eens niet 270, en hete zett u, als gij u afvraagt hoe deze zensominen. op den duur betaald tzj kunhen wordien. Op de belastingbetj in de oorlogvoerende Staten zal eeh zienlijk deel der kopten worden afgewen- teld, doch in hoofdtaak zullen de kosten zich afteekenen in een reusachtige toenar me der Staatsschulden. De bekende Amö- rikaansche econoom Ferrin, gaf reeds in het Septembernummer van 1914 van „Moo- om- Brieven uit de Hofstad. werken Uitgevers A. BRDTKMAN EN ZOON. arm naar fSTl a uit terecht i rei 'rej strijder i de stad aan huis <*n HAGENAAR. inaar naam u. daar. nnmieeie „Armen- EINDE. i Dit nummer, .bestaat uit twee bladen. burg 1% u. Uit- Zangvereeniging joe- van Frankrijk Duitschland Rusland Oostenrijk Gr.-Brlttannië België Japan Een b»«>a d.r w k 1 t|k h U Millioen dollars. 6283 5000 4550 3750 l 3500 750 3750 Genoegen”, 8 de Haan. uur. Prop. Feest- Onth. Bond. „Harmonie”, Verg. Barbiers en Kap- een kunnen de Zij eene bloeien. in "■i’ tol lij, ««lala versjhil. gevan- „De schuld wereld zullen komende gea drukken.” p wij geregeld tijdig ontvangen dn Zn., Gouda. aan den we openbaar, hi in J vaii,i eigffl zoo| (0119 lisd was naar de kerkeraads- boopsgezinde kerk aan den pnder die portretten hing ook Isel van GOosen Centen door dy’s Magazine” de volgende cijfers trent de schuldenlasten der groote gendheded alle .Ma concludeert daar- 1. i—v stei» over de gaasche edunende verscheidene én ’loodzwaar Rijven tot nog toe weinig bekende, legen plaatsen, in. Poe een nog weinig iM'ei seum t handelaars wel eens zou terugwinden, waarschijnlijk. i van rermakelijkhe- onze agenda <k in de loopgraven een been, en nige weken getroffen in i lichaam en ergoed. (Af en ADRES *acht 269A IAAG. [1st tik dBen/’Ji Idhe Mul Wie. het dagelijksch leven in de groote i stad i ‘I ernotij het zijn Abonnementen worden dagelijks aangenomen MaAkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel efl PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer010 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen -n^ar plaatsruimte. h PRIJS VAN HET ABONNE Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. had1 zij dertig jaar lang hare ondankbare taak voortgezet, zonder een enkele klacht, zonder een enkel verwijt, en was zij in geslapen met den zaligen glimlach van hen die een onmetelijk geluk tegemoet gaan. Marcello huiverde. Waarom kwam zij haar op eenmaal zoo schoon en zoo verheven voor, de nederige vrouw, die voorbij was gegaan als een viooltje te midden der haren Waarom scheen zij haar plotseling zoo wijs toe, zij wier „domheid” zoo vaak in eigen kring beepot was geworden I n zij die om haar gelachen hadden, wat was er van hen geworden De Oceaan sleurde in zijn rustelooze vaart het gebeente van den kunstschilder mede; hare broeders en zusters waren alle schipbreukelingen des levens, die een vloek waren voor hunne omgeving, schep selen voor wie geen woorden als „eer” of „deugd1” meer bestonden. En zijzelve? Zij bezat hem eindelijk, den demon van het goud, dien zij zoo hartstochtelijk had nagejaagd I Wat had hij haar anders ge bracht als wanhoop? Was hij bij machte geweest haar ook maar één enkele vreug de te schenken Zij was alleen op de wereld, zij die Engeland weer naar eeft^hij niet bereikt, zag er waren I r Is echter een andere uitweg: Een parig afschaffen der reusachtige bewape ningen. Doch Ferrin, hoe groot vredes- inan hij is, acht volledige ontwapening niet mogelijk. Wel meent hij, dat krach tige beperking de ramp zou kunnen af- G0UD8CHE COURANT mo- 112) Hij ook, hij viel d«s in het eind als haar slachtoffer; gej/jk Eduard Helm- veld was gestorven, gelijk Onno op den rand van het graf had) gezweefd, en nog ontbering vc^rtworstelde, gelijk zij t deugd ffizenlooze toewijding voor n enkel woord van tee lde tegemoet had) laten waar zij langs was getre- vloek en verderf verspreid. Ind was aan hare zijde be dijk een teere rozenknop ver- >Dier dfe pestwalmen van giftige /en zondier dlat zijzelve wist te waarom, rees het beeld harer moe- .seling voor haar geest. Julie de aps hadi zoo stil, zoo vergeten dat haar heengaan nauwelijks een o had' achtergelaten; hare stem hadi eigen haard als niets geteld, en toch Doch ook dp wereldconflict M cenigde 8tatenEa|i deli, tijd nog in thans l^t gcy^ levensmiddelen (vt den. Diij prijzig voortbrengselen ven ze fmisscbietó tip graanprijzen j itwijfel# .aanzieai iH1 vólg wji iptlen Mlhuldena trordcWl «olie fwad Europópjk „The W bij een o dernensnif der <1& uuüiulrlhwUt Juli 1914 was. wenden, die eeï schulden met het niet tot die?) rin, dat de gels uitweg dan eett den overblijft, j.’ ring ontkolen. iW reldoorlog 'evenwit oorlioigen dfe j a r en te za uit terecht '1' mijner geboorte, in een kerkeraadskamer een Rembrandt zou ontdekken, die nog niet lang geleden op een Hofje hing slechts een paar minuten gelegen van het huis waar ik te Amsterdam woopdde, zie, dat had ik nooit verwacht I Maar mijn vriend Veth heeft het eens geschreven, dat ik steeds door een zeld- z.urnv „veine” vervolgd wordI Z'oekonde met graaf Myeielski, uit Kra kau, naar schilderijen van Christoffel Lu- binietzki die zich, volgens Moes „Icono- graphia Batava”, op ’t Rijpenhofje aan de Rozengracht onder portretten, door de stichterd' van dat Hofje vermaakt, moes ten bevinden, bleek het, dat het grootste deel der daar vroeger aanwezige schil derijen verhu kamer der Singel. En 'J het conterfeiJ ^enibramUt.’^ ;Djt is zouden zi ten catah d«n ellendding slechts éétte bezat: zijne gW* haar, zonder derheld zijn gaan. Overt den had zij Zelfs haar/' zweken, wélkt bloemeD zeggen, der pfc zullen moeten afzien, omdat magere jaren in het vooruitzicht zijn,! ccLxiy. Er zijn grapte m&tinen, wier grootheid evenzeer bekend en jgehuldigd woïldt in kleinen kring., als zd vaak onbekepd en onerkend blijW in den iireedpn kring der gansche satnenleving. IJun werk ligt niet wordt zfelfe maar ten deele naam verschynt af- ën toe flje bladen, maar een wa/e schatting l hetgeen zij in de stille van hun IM leven, tot stand brengen, blijft uit Wng niet bij enkele gelegenheden daar jJ het volle licht op geworpen wordt, i'do'ii ip^n is o.a. dr. Bredius, de hfeere <lffocteur vanhet tyauritshuis pMj-l- j^óhdag zijn W)en verjaardag vier- dtplsiecn^s heel flauw zal in ‘de kringen Imjwh dip welke, zich interesseeren voor |chil(jjbrkunst, zijn)> napm bekend zijn, zoo i^it ten aanzien van iemand on- jk is J is het ditj wel ten opzichte van Bredius. Wat fflij voor de kunst in mand lieefi gedaan i| verdient ten Schering ook Jvan bcwondei Oius is een sktip, düe ve* |et allec]ii1 tiëreeering van siaats- zou brengen. Komt b lerking, dan vreest 1- ep en natiën geen hndere Aet-erkenning van schui len zij aan verhonge- rrin schat, dat de we- i zal kosten als ",r laaüste vijf'ti<g| fipn en oorlo^^ft eoni eim irdenO|Wgt-keei ihsMeiscli Miam rs n tot nor- I bn «oor lUrtl. j arm als met en i den, een ben. mobilisatie, alsof het heil voor Volk en Vaderland te wachten was van de witte vlag met het roode kruis en geen nutti ger arbeid in de omstandigheden, waar in wij toen verkeerden, was te verrichten dan ha&r te hijschen, vooral verontrus tend hoog en, voor de vele bangen van toen, benauwend van angstwekkendheid. n toen de vluchtelingen nieuw tijdver drijf beloofden te brengen aan menigeen, hunkerend naar belangwekkendheid, och, löen is de Roode Kruls-band wat mis bruikt, bijna nog erger, in elk geval nog meer dan de Roode Kruis-vlag. Toen ik slechts kort te volde was kreeg ik opdracht, een kijkje te gajn ne- (juen. ergens op een dorp in oen groot gebouw, waar de R. KL vlag statig bo ven woei. Liefst moest ik eenige kiekjes zien meebrengen, opdat men een duide lijk beeld zou krijgen van de inrichting! Maar tot^i ik uio vervoegde aan het hui» en op mijn bellen geen gehoor kreeg, ont dekte ik, dat de bewoners afwezig wa ren. Geen nood elders zou ik den sleu tel wel kunnen krijgen, verzekerde men mij. Inderdaad, aan het opgegeven adres werd me opengedaan en toegang ver leend. Mijn verzoek echter om pen kijkje te mogen nemen verwekte «enige onrust, mijn vraag naar de kiekjes was gauw be antwoord men had ze niet- En toon. want een paar ledekanten mei wat staap- kamerbenoodigd'heden had men in een ver trek bijeengebracht; dit alles werd gedekt door de R. K.-vlag I Wat men ermede voor had Qoh, ja 1 ook wel verpleging van gewonde of zieke soldaten, maar toch ook beveiliging en... Iedereen deed im mers iets I Bij de beveiliging dacht men voornamelijk natuurlijk aan de vliegtui gen en bovendien aan... roofzuchtige en brandstichtende vijandelijke legerdrommen. Ook de R. K.-band werd aan persoonlij ke belangen spoedig dienstbaar gemaakt, gaf toegang tot een beschikking over een plaatsje in epn auto, deed de bedienden in koffiehuizen en eetgelegenheden dra ven, stelde den drager in de gelegenheid, vooraan te kunnen staan in eene men- schenmenigte en zelfs om in de dagen van spanning ongemoeid over de grens te trekken. Het behoeft wel niet aange wezen, dat een onderscheidingsteeken, met zóó weinig eerbied' gebruikt en zóó wei- jaardag van alle zijden hulde te vernemen, dat ook wij hem a|le bescheidenheid en eerbied, brengen. 1, dat niet dollars van voor werkelijkheid' ontbreekt het bij en Kruis des van beteekenis zou mogen verwacht warden. Met den band (om den t gedragen) al even erg en ergerlijk ;net- de vlag schijnt het aangenaam gemakkelijk spelen te( zijn voor lie- die naar eigen ondervinding juist tikje gewichtigheid tó weinig heb- Het was in de eerste weken der vee broers reels ge. •d daarop naar Dub- ar wist hij een schild- •est bewaken, bewus- diens uniform aan weg stal hij wnnx). t hij Luik te berel- familie te bezoeken, tagde hij er vervol- ideche grens te pae- nograaals gewond ststeek in dén Voeg hierbij nu de oorlogsuitgaven en men zal niet zoover van de waarheid af zijn, als men voorspelt, dat bij1 het einde van dpn krijg deze staatsschulden verdub beld zullen blijken te zijn Het vraag stuk, hoe de burgers van een oorlogvoe renden Staat dé interesten der enorme staateecKtilden zullen kunnen opbrengen en daarnaast in het levensonderhoud der hunnen zullen kunnen voorzien, is puzzle, dfte slechte opgelost zal worden op de wijze als Alexander Groote het deed' met den Gordfiaanschen knoop. Dat wil zeggen, er zal gebeuren, wat Ferrin vreest, een gedeeltelijke niet- orkenning der aangegane schulden zal de uitweg worden. riteite-bibliotheek. Leiden, dat menal- et de slooping van dén lande bekende, iteits-bibliotheek aan veel grooter ge- n de plaats komen. Het waren liaro laatste woorden oen seconde later lag zij door pijn en smart uitgeput, roerloos uitgealrekt. Dienzelfden dag, op hetzelfde oogen- blik, stierf Filips, zijn gansche vermo gen achterlatende aan Onno Holdius, die hem tot het laatst toe had verpleegd. Den volgenden morgen vonden de bosch- wachters het lijk eener jonge, rijkgekloe- de vrouw in een der eenzaamste lanen van het Bois de Boulogne liggen. Zij droeg niets bij zich dat kon aangeven waar zij thuis behoorde, en men bracht het stoffelijk overschot naar de Morgue over. Heel dien dag rustte zij scheen slechts te slapen en geleek lelie die op een mestvaalt zou Een glimlach vol vrede, den vrede dien zij te laat had' loeren kennen, speelde om hare verstijfde lippen. Dulzóndën nieuws gierigen verdrongen zich voor het bree d's glas, waarachter zij rustte. De gis singen waarin men zich verdiepte, gen eene huivering door de leden ernstige lieden, die deze sombere plek lie- zochten. Tegen den avond werd zij herkend door een koetsier die zij vroeger uit haar dienst had verjaagd. teerden trein e. De man zijn wonden m. Thans I, hij ta riem. Men bracht haar over naar hare wo- ping en den volgenden morgen vermeld den de dagbladen het feit dat baronet» mmanuel dc Josach onverwacht in liet bosch was overleden. Twee dagen later werd zij grafwaarts gedragen. De rijke wagen droeg geen en kele bloem, als alleen een grooten krans violen, waarop de woorden „aan Elsa’s moeder" te lezen stonden. Slechts één persoon ook volgde bloots hoofds'het lijk. Zijn fraai gelaat was als van pijn verwrongen, want ofschoon hij een nieuwe, edele teederheid op zijn pad had ontmoet, herinnerde hij zich in deze donkere ure slechts dat de doode zijn eer ste, zijn groote, zijne onvergetelijke lief de was geweest. Op het kerkhof gekomen richtte men zich naar Elsa’s graf, want hij hai ge wild dat zij aan de zijde van hun kind zou rusten? Hijzelf bleef het laatst aan de openslaande groeve achter, ea toen doodgraver en dragers zich verwijderd hadden, fluisterde hij „God vergeve u even volkomen als ik u vergiffenis schonk jENT: I f i.E B ,1.50 I 1.50 I 1.90 iaan ons Bureau: de Postkantoren. nder gevolg zalhet lichj brengeéi.^ De Ver- sn i|n den ë^élvolgen wéel Oneerdere matq dan leveraöbier^ vda iffiOude WéreHwtrf- BLmerika voor deu|e imt, zullen, af bïij- it i|op de höogte, djte s ihebbcn bereikt, ow- liboger blijven dan iJh 1 en Anmrika van ir van Europa g a^n Amerikaan- in het bezit van is endrm groot. eer Journal” constateerde onderhoek naar 131 industrieele on- igen in AmeriÜa, dat niet min- ■818 dïilliocn (dollars van de dioaov onAotneiuiujcn op ~l-' l in handen van buitenlanders Het bedrag, dat aan spoorweglee- ningen, enz., in Europa is genomen, i» nog lied wat grooter. Als Amerika van schuldenaar schuld'- eischer wordt, beteekent dit in het eco nomische leven oen enorme verandering. Ferrin, aan wiens artikel wij al deze ge gevens ontleenen, betoogt terecht, dat de schuldenlasten loodzwaar op de heele we reld zullen drukken. Ook op de neu trale'Staten, en wij voegen er bij: ook op ons land. Het etftat er voorshands niet naar, dat spoedig gedemobiliseerd zal worden, en duurt de krijg nog verschei den maanden, dftn kon op de 275 mil- lioensleening wel een nieuwe last moe ten volgen. Bij dat vooruitzicht mag gevraagd of niet veel meer dan tot dusverre aan het geheele volk fnoet worden voorgehouden, dat zuinigheid moet voorzitten. Niet een zuinigheid als in Den Haag, het schrik beeld is voor menig aAibtenaar, n.l. dat het seizoenswerk ook door hen. die ’t be telen kunnen, wordt teruggehouden. In het Haagsche schildersbedrijf b.v., wordt terecht geklaagd, dat zelfs groote maat schappijen zeer weinig werk laten ver richten. Fen dergelijke zuinigheid leidt tot ontwrichting van bedrijven, houdt hét maatschappelijk leven uit zijn normalen gang on is allerminst gewenscht. De. zuinigheid, waarop wij doelen, is, dat wij, veel meer dan tot dusverre ge schiedt, van zekere weelde, waaraan de vette jaren ons gewoon deden raken zoozeer bemind was geworden, slechts met liefde had gespeeld. Zij bezat een titel; maar haar was geschandvlekt. Zij zou iiQg dertig, misschien veertig jaar het bestaan moeten voortsleepen en daarna Met een luiden ffligstkr^pt sloeg zij de handen voor het gdjaat. O I die pijn, die ontzettende pijn in liet gelaat, waarom verhief zij zich met zulk eene vernieuw de woede Werd hare ziel dan niet reed» genoegzaam gefolterd I Het was ondui delijk, die knaging. Hare moeder had dik wijls diezelfde smarten verdragen, en dat zonder eene enkele klacht; maar Julfe Clinchamps had het geloof gehad' om haar te troosten, en zij... zij bezat niets dergelijks. F en onweerstaanbare loomheid kwam over hare leden, zij Het zich op het gras nederzinken en mompelde „Slapen Zou ik dan eindelijk weder slapen Ja. want al dat lijden ver dwijnt, ik voel zelfs nauwelijks meer dat ik ongelukkig ben. Ik zal al mijn geld) aan de armen geven... ik zal herstellen... zelf de zieken gaan verzorgen... ik heb gezondigd, maar dé toekomst zal alles goedmaken... er Is vergelding..." UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE. XXXIIL Het aidtiri gereed gemaakte terrein wordt dan arbeidsveld voor den Genees- kuudigeü Dienst en wanneer jneu den oorlogstoestand zoo getrouw mogelijk kan weergeven voor Roode Kruis-vrijwil- tigjers. In onAte veel aan deugdelijke leiding vwrbereiding vanwege het Roode I' dan dat .van dien kant in het uur gevaars iets van beteekenis zou drC( Br inJI.vL Lvol» wagldeering ook buitel dat kleine |ki,fi|gatid*Aran bewonderaars. t. W. Iffdtu» is een kqust-hlsigricus met Jwnjiepjüitte, die ver, over onzé grenajep gaai. Met aUeep center was het zijn Stijmo vaii de Eipijft die ‘hem naani Iji'Korgde: bij werd liekend als de kunst- koéper, ]dé verzamelaar bij uitnemend heid. Hoe ver zijn liefde daarvoor ging bewijst zijn daad van ^f.98, toén op de li.-irrln aTtütl’-nlvyilStC'lifng lö’ AmSlCTlftllIT tlCt lx?roemde schilderij verscheen: David harpspelende voor Saul”. Dr. Brediiis wilde het koopen en hij aarzelde niet zijn pquipago af te schaffen ten einde de gel den daarvoor beschikbaar te krijgen. Hij kocht het schilderij en stond het in bruik leen af aan het Mauritshuis, waar het nog steeds te zien is en waar het een der grootste attracties vormt van het go heele museum. 1 en der grootste verdiensten van dr. Bredius zijn zijn nasporingen naar oude schilderstukken geweest. Overal heeft hij gezworven om weer bijeen te brengen wat in den loop der eeuwen van de ,Neder- landscho schilderkunst over de grenzen ging en elders in musea van particulie ren werd) opgeborgen. Het is bijzonder merkwaardig hét een en ander van zijn nasporingen te lezen. Zelf heeft dr. Bre- dius daarover interessante mededeelingen gedaan. Vér weg ging hij vaak op den zoek en dan bleek hem soms onverwachts dat in zijn onmiddellijke nabijheid een schat verborgen was, waarvan hij niet had kunnen dlroomen. Wil men daarvan een typisch staaltje, dan citeeren wij hier hetgeen hij zelf eenige jaren geleden daar over schreef „Dat ik met voortdurend1 onderzoek in soms afge- Poolsche kasteelen, in o jrzocht klein mu te Moskou, of M^ij Engelsche kunst- ...;a vergeten Rembrandts was niet geheel on- Maar dat ik in do stad en Ierland de schilderijen in het i van gévallen als in. Nu eens wist hij in Hol let een en ander te vinden l oogenblik blijkt hij iets in p in Spllnjc gevonden te keer ontdekt hij dat een C. nog toe vöor waardeloos gehóuden stukje een zeer beroemd schilderij is. En allee wist hij machtig tp worden. Wat eenmaal wellicht voor enkele guldens de grens is. overgevoerd, komt nu terug, helaas niet dan nadat hondervoudig het vroegere be drag is teruggegeven. Straks staat het lanx l»M[ («aaerdc KhUterJ stuk m het Maurltshuis of het Rijksmu- seum en achter die enkele woorden „in bruikleen van dr. Bredius” verschuilt zich dan een boekdeel van beslommerin gen en zorgen eer dat stuk op die plaats was aangeland. Thans vierde deze onvermoeide strijder voor de schilderkunst zijn 60en verjaar- j dag. Ongetwijfeld! verdient hij het dat ge- heel Nederland! hem dank weet voor het- geen hij tot stand heeft gebracht. Zoo- als, wij in den aanvang van dezen brief j schreven, is het slechts aan een kleinen j kring gegeven de studie en de navor- schingen van dezen geleerde naar waarde i te schatten. Toch zullen deze beide èn de studie èn de resultaten van zijn opspo- ringen nog na vele eeuwen door allen t herdacht en geprezen worden. Wij hebben gemeend onze lezers en le zeressen, waarvan er velen wellicht nim- mer den naam van dr. Bredius hoorden en anderen hem niet meer kennen dan i aks „man-van-de-kunst”, het een en an der van zijn werk te moeten vertellen wij hopen dat zij het met ons eens zullen zijn, dat deze verdienstelijke man t ten volle verdionde op zijn zestigsten ver- 1 een woord van in gaarne i igaat, en wat meer tóp de hoogte studie of prdetijk van die, zeer i beroering, «tóe de wereldoorlog in onomische levén heeft gebracht zich wel eens af, of het volk in >heel zich wel voldoende leken schap^ geeft y van den fternst |er;ttijde(L Wij doelei^j nu niet op'|den móejllijkeni 7 toe- stand,$<|1e 0118 laftd-q te midden' vai| logvotgönde Statep hebbed, het oog opl dering, die in het ej| den wereldkrijg ver® zijn, ais eenmaal d< gekeeir^. Dè oorlog gen ^banden. Deski ie v van een de m staaltje uit do vele, die er op te somifcen. In zijl groo- _us van Cl Ma&ritshuiS zijn dozijnen dit te viiid< land zelf 1 een volgens een plaatsj ben, dan 1 gévallen als I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1