De Oorlog. .0. 12765. Maandag pO^Apri! *9*3 54e Jaargang. Nieuws- o :q. ^^d."v©rteza.tie"bl©.cL voor GrotjLcLa. ©n. Oaao-stxellsera- Versohijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. FEUILLETON avansstr ij üitg' behalve Zon- en Feestdagen. evers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I (iOlDStHE COURANT. PRIJS VAM HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem fwico per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad,1.50 Idem franco per post.,1.90, Abonnementen worden dagelijks aangenomen ,aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front Franse he c o m ra u n i q u é's. Het Fransche middagcominuniquê van 24 April luidt Een aanvullend rapport verduidelijkt d$ omstandigheden, waaronder de Duitschora den 22en April er in slaagden, de Fr ari sche Unies ten Noorden van Yperen tus- schen het Yserkanaal en den weg naar Poelkapelle te doen tefug treken. Een zware, gele rook uit de Duitsche loopgraven, voortgestuwd! door den Noor denwind, bracht de Frarische troepen in een volkomen staat van bedwelming, di» gevoeld werd1 tot de Fransche stellingen van de tweede linie. ,Ee® tegenaanval op 28 April deed' de Franschen terrein wia- nen naar het Noorden tusschen Steeu- straete en den weg YperenPoelkapellé. Do toestand! der Franschen is volkomen bevestigd. Hun actie wordt onder goede voorwaarden voortgezet, met den steuii van Brltsche en Belgische troepen. Dfe Bondgenooten maakten gevangenen van drie verschillende Duitsche regimenten. In Champagne bij Beauséjour verniel den de Franschen een Duitsch kanon on der een kazemat en namen zij een rij loopgraven op de Maashoogten. De Duitschers beproefden twee aanval len op de loopgraven bij Calonne en Corl- bres, welke echter onmiddellijk tot staan werden gebracht. Btj Eparges werden eveneens twee aan vallen afgeslagen. In het bosoh bijApr#- mont werd een aanval od de Tète-de-vochie afgeslagen. Do vorde^mgen der Fran ches duren voort. Zij vonden in eefi or-loopgraaf 200 doode Duitschers. De Fransche artillerie deed' twee inuniti^- bergplaatsen springen, waarbij zich een compagnie Duitsche infanterie bevond^ die bijna totaal vernietigd' werd. De Fran schen veroverden een bommenwerper, ecfi mitrailleuse en materiaal. Fen Duitsche aanval op het bosch Paf- roy of den Reichackerkopf werd door hét Fransche vuur tot staan gebracht. Tïp Duitschers leden ernstige verliezen. Het avondcommfuniqué van 24 April lakH»De strijd ten Noorden van Ypercfc wordt ten gunste der geallieerden voort gezet. De Duitschers vielen ver8chillenc|B punten van het Britsche front ten Noof- den, Zuiden, Noord-Oosten en Zuid-Wei ten aan, doch wonnen geen terrein. W|j maakten door krachtige tegenaanvallöh vorderingen op den rechteroever van hit Yserkanaal. Op het overige front valt nergens le^ van belang (o melden. Het middagcommuniqué van 25 April luidt Ten Nóorden van Yperen hebbdh do Duitschers in den nacht van Vrljf Ijdog EERSTE HOOFDSTUK. De zon scheen heerlijk, de vogels kwin keleerden in de booinen, wier takken door een zacht windje in beweging werden gf- hracht. Door de openstaande vensters drong oen lieflijke bloemengeur het heerenhuis van het landgoed; de Heezenberg binno^. Voor een van die openstaande venstens versoheen oen slanke jonge dame. Vluch tig sloeg zij een blik op die geurende bloemen jn de perken voor het huis, «i ging toen voor een' grooten spiegel staan om te beoordeelea hoe zij er uit zag ki de nieuwe japon van lichtblauwe zijd|, die zij moest passen. Haar oordeel was niet gunstig. Terwijl zij zich herhaalde malen omkeerde voor den spiegel, zei ze op ontevreden toon: „Het fcjkt wel of juffrouw Pijpers er geen slt^. meer van heeft, mij behoorlijk te kleeden. Kr zitten nog plooien onder de armen. Na drie maal poésen had! ik het beter verwacht. Een oudie dame, die ruatig in een leun stoel had; gezeten, stond) langzaam op kwam naderbij. Het was juffrouw Velt man, die sedert >êm dood, van de moe der der jonge dame hier In betrekkiifc PRIJS DER AD VERTENTIËN:' Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer^ f 0.51) Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twetf berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar Dlaatsruimte. op Zaterdag een krachtige poging go- daan oin profijt te trekken van de One bereide verrassing met liedwelmendie gas sen. Deze poging mislukte. In den behtend' van Zaterdag ware# zij er in geslaagd op den linkeroever va# de Yser het dorp Lizerne te bezetten. Ia een kraclitigen aanval van de Franschp Zouaven en de Belgische karabiniers werd het heroverd1. De Franschen maak ten vorderingen, op hun linkerflank voe ling houdend met het Belgische leger dat langzaam vooruit kwam. De Britaohp troepen werden in dien tijd hevig aan gevallen, dk>ch zij beantwóorddën die aan vallen met tegenaanvallen en zij wiste# hun positie® te behouden. De Fransche tegenaanvallen werden met sucoee voord gezet, in samenwerking met de overiglb geallieerden, tegen de Duitschers, die mot twee legerkorpsen aanvielen. Op den 24en maakten dte Duitschers we derom gebruik van de bedwelmende gas sen de niet ontplofte projectielen bevat ten daarvan groote hoeveelheden. In Argonne veroverden de Franschen een Duitschen loopgraaf en twee mitrail leurs; do strijd was zeer hevig. Op do hoogte van de Maas in de loop graaf bij Calonne vielen de Duitschers met een geheelo divisie over een front van minstens één kilometer aan. Eerst veroverden zij de eerste linie van de Franschen, maar bij een tegenaanval wei den zij er weer uitgeworpen. Zeer warm was de strijd in hot bosoh van Ailly waar de Duitschers zich inspanden om A 700 meter loopgraaf, die de Fransche® hun haddon ontnomen, H heroveren. Né- dat de Fraïiscben er eerst uit verdreven waren, hetoverdén rij de loopgraaf wear en zij wieten er zich in te handhaven. In het woud' van Apremont bombar deerden de Duitschors de Franschen h#- vig, maar doden zij geen aanvallen meel. Duitsch commuiqué. Hot Duitsche communiqué van 25 April uit Berlijn luidt Bij Yperen maakten wij nieuwe' vorderingen. Hot 23 dezer ver overde terrein ten Noorden van Yperen hebben wij ook gisteren tegen de vijan delijke aanvallen in weten to behondteQ. Inde streek verder Oostelijk zetten wij onze aanvallen voort, bestormden wij db hoeve 8elaert, Zuid-Westelijk van St. Ju- Hen, alsmede de plaatsen St. Julien en Kersselaere en wij drongen mot succ^ voort tegen Grafenstafel. Bij deze gevechten werden ongeveer duizend Engelschen gevangen genomen-, zeven machinegeweren veroverd. Een Engelsche tegenaanval tegen on*, stelling Westelijk van St. Julien wei# heden onder zeer zware verliezen a/gé- slagen. In de streek Westelijk van Mifl werd een aanvalspoging van de Fngej- schen door ons vuur verijdeld. In Al- gonne sloegen wij Noordelijk van Foui- was als juffrouw van gezelschap. De jonge dame heette Helena Van Domme len, doch werd meestal Lena genoemd. „Maar het i» toch prachtig", zei ju|- frouw Veltman. Lena keerde haar den rug toe met de woorden „Och, u vindt alles prachtig^, daarom v heeft uw oordeel volstrekt gceb waarde. Kijk nu eens goed1, hoe do japcfi In plooien trekt." Juffrouw Veltman luisterde geduldig naar al do aanmerkingendie Lena maakte, en bracht dUar weinig togen i$. Zij was blij, dat zij haar haar loun stoel kon twugkeeren om haar handwerkje weer op te vatten. Zij wa® een gemakkelijke huisgenoote, wAnt zij was zeer toegevend van aard en trok liefst niet de aandacht van haar omgeving. Een jeugd vol moeifo en zorg had! haar vroeg oud gemaakt hier had zij een vrij gemakkelijk lover tje eh dat maakte haar gelukkig. Zij hield! zioh bescheiden op den achtergrond' <*i liet het bestuur der huishouding gaarne over aan de johgo meesteres van ddh Höezenberg, die éen zeer ontwikkeld ge voel van onafhankelijkheid bezat. Overigens dacht» juffrouw Veltman zéér gunstig over die jonge meesteres. Zijweés Lena zoo herhaalde malen op haar voor treffelijke hoedanigheden, dat deze er ton slotte zelf van Overtuigd' was. Ofschoon Lena mooi, rijk, jong, gezond en- bijda alzijdig ontwikkeld mocht heeten, was zij er toch steeds op bedacht, zich bij an deren aangenaam te maken. Zij stelde er een oer in, de achting van anderen to de-Paris een aanval van twee Franschd bataljons af. Op de hoogte vim, de Maas, zuidwestelijk van Coenbres, leden de Fran schen zware nederlagen. Hier gingen wij tot den aanval over en braken in storm loop verschillende achjer elkaar gelegen Fransche liniën déor. Nachtelijke aanvallen van de Fran schen om te trachten het door ons ver overde terrein weer te veroveren, mis lukten ondier zware verliezen voor den vijand. Vier en twintig Fransche officie ren en 1600 man werden gevangen ge nomen, 17 stukken geschut vielen onsit» hand-en. Tusschen Maas en Moezel werden op enkele plaatsen aan ons Zuidelijk front weer gevechten geleverd; die bij Ailly zijn nog niet afgeloopen. In het Bois-le- Prètre mislukte een Fransche nachtelijke aanval. In do Vogezen belette oen zware mist ook gisteren do gelegenheid tot strijd. In België. Te Gent. De etappen-kommandant van Wiek, te Gent, maakte het volgende bekend De voorraden gerst, erwten, boonen, lupinen, wikken, alsook lijnkoeken van iederen aard, onverschillig of ze eigen dom zijn of bewaard worden, moeten mondeling of schriftelijk aan de kom- mandatur worden aangegeven. Van de drie eerstgenoemde levensmiddelen blijven 20 K.G. van elke soort en van de drie laatstgenoemde hoeveelheden blijven 100 K.G. vrij voor den ge bruiker. Geen nieuwe verkooping mag wor den aangegaan zonder toestemming der kommandatur. Uitgezonderd hier van zijn voorradende bewijsbaar doqr het Spaansch—Aomrikaansche VoQ- diDgscomité, geïmporteerd zijn. Voorraden, die verkeerd of niet worden aangegeven, zullen zonder vergoeding worden in beslag genomen. Bovendien heeft iedere poging om een opgave verkeerd te doen of niet te doen een boete van 300 Mark of een gevangenisstraf van 4 maanden ten gevolge. De uitvoer van petroleum buiten het gebied der Etappe blijft ten strengste verboden. Overtredingen zullen gestraft wor den met 3000 Mark boete of 6 maan den gevangenisstraf. De petroleum zal dan geconiisceerd worden. Aan het Oostelijk Front R u s i o h communiqué. Het Ruseich communiqué van 25 April luidt Op 24 April hebben Duitsch troe pon, bestaande uit twee compagnieën elk verwerven, door den indruk, dat zij zon der fouten en gebreken was. Zij schatte dit liooger dan de vereering van haar uiterlijke schoonheid. „Wel, Lena, wftt denk je te doen F' vroeg juffrouw Veltman, na een' poosjd van haar werk opziende, terwijl Lena nog steeds met die nieuwe japon bezig was. „Bahhet sohijnt wel afgesproken werk," riep Lena boo® uit. „Vandaqg heb ik niet® ander® dan allerlei ergernis sen, die mijn humeur komen bederve#. Nu komt Greta niet op mijn verjaardag dan die japon. „Welke Greta „Uw geheugen wordt slecht, juffrouw. Ge herinnert u toch Greta Helmers wal, mijn beste vriendin Ik had- haar drin gend op mijn verjaarfeest genoodigd, maar zo schrijft, dat ze niet kan komen." „Waarom niet?" „Omdat zij geen verlof kan krijgen van de directrice dér school, waar zij ondef- wij*>ros is of dat zij geen kosten ka®, maken of iets anders; ik weet het niet. Fn fk had me zoo voorgesteld ha#r eens veel pleizier te doen." Juffrouw Veltman vond het prachtig, dat die lieve Lena mot haar trouw haft do arm© Greta niet vergat, ondanks het groot verschil in welstand en maatschap pelijke positie. v Lena Weerde deze vleierij af en som de? nog eens op, wat er zoo al was ob haar humeur te bederven. Die brief van Greta, de bedorven japon, en dan nog van 1 bataljon, verscheidene malen ge tracht onze vooruitgeschoven stellingop in de streek tusschen Calvafla en Lqpd- minow aan te vallen. Hun aanvallen wer den door ons vuur gemakkelijk afgesla gen, waarna de vijand ia verwarring vluohtte. Onze vliegers hebben in den ochtend van April een welgeslaagden tocht bovea bot station Nordenburg uit gevoerd, waarbij branden ontstonden en spoorwegaanleg werd vernield'. In dé Karpathen heeft de vijand in den laat- sten tijd de levendigheid van zijn artil lerievuur over het geheele front Ver hoogd, waarbij naar het schijnt nieuwe oenheden zware artillerie zijn aango- oerd. In den nacht van 24 April heeft de vijand een reeks hardnekkige aanvallen de omgeving van don Ussok-paa uit gevoerd. Wij hebben deze aanvallen dloor ons vuur en handgranaten afgeslagen waarbij den vijand zeer groote verliezen werden toegebracht. Op de andere sec toren van ons front trad geen enkele bepaalde wijziging in. Kanonvuur en ge weervuur van verschillende kracht wisse len op vorsohillendé punten met kleine gevechten tusschen dé vooruitgeschoven posten ai. Duitsch communiqué. Het Duitsdie communiqué van 26 April luidt De toestand is Onveranderd op het Oostelijk front. Tweo\zwakke Russi sche aanvallen hij Cznechanow werden afgeslagen. Als antwoord op' het bommen- werpen te Neidenburg door do Ruseen werd het spoorwegkruispunt Bralystot nög- i maals dOor ons met twintig bommen ge bombardeerd. I i i i i i O o o tie n r li k a o h communiqué. Het Oostenrijkse!) oommunlqué van 35 April luidü Uit de Karpathen wordt gemeld;In het Orowa-d&l bij Koziona maakten wij 'vorderingen. Na een da- genlangen, met groote taaiheid doorge zette® loopgraven-aanval, bestonradeiV wij gisteren de hoogtepunten bij Ostry/Zui delijk van Koziowa. Tegelijkertijd gelukte het aan do naburige Duitsche troepen ten Westen daarvan vooruit to dringen. In totaal werden 652 Russen gevangen genomen. Met deze nieuwe successen is de vij and nu geheel verdreven uit zijn gedu rende maanden met taaie volharding ver dedigde stelling aan beide zijden van het Ürawa-dal. Irt dé overige sectoren werden enkele artillericgevochten geleverd; in (laliciëen Polen heerschte rust. In de Karpathen. In de Roeskoje SIowo wordt be toogd, dat de definitieve beslissing in den slag der Karpathen nog vallen moet. haar rijpaard! Sultan. Het dier had dén vorigen dag een splinter in een dior ach- terpooten gekregen en wa/r nu kreupel. Zoo moest zij ook haar wandelritje missen. Vol medelijden knikte juffrouw Velt man bij het hooron van al dien tegen spoed. Lena klaagde over nog meer, dodi het voornaamste verzweeg zij. Immers „hij" had geschreven, dat hij niet kon komen oin deel te nemen aan bet feest op haar achttienden verjaardag. Die „hij" was de knappe Eduard van Bosschen luitenant bij die grenadiers. Aanvankelijk had hij de uitnoodiging aangenomen; la ter schreef hij, dat gewichtigo redenon hem verhinderden. De brief was welzoo- danig gesteld, dat er aan zijn gevoelens niet getwijfeld! kon worden hij hoopte laterDoch voor Lena van Domme len waa hot oen groote teleurstelling: zij had het zich zoo mooi voorgesteld, haar verloving op haar achttienden verjaardag. Daar kwam een dienstmeisje met do boodschap „Meneer Blijendal laat vra gen, oi hij de juffrouw een oogcoblik kan spreken." Mijnheer Blijendal waa een jongeman, dSe aan de landbouwschool te Wageningen zijn eind-examen had gedaan en thans als bedrijfsdirecteur op het landgoed dien Hee zenberg den landbouw en do veeteelt be stuurde. Lena was zeer ontevreden over deze stoornis en mompelde half luid„HA, met rust kan men niet eens een jap<in passen." Zij bedwong zich echter en liet Het leger van generaal Borovie ver dedigt de stelling met bijzonderen moed en aan de troepen van aartshertog Jozef Ferdinand, van de generaals Linsingen en Czibulka is het gelukt de vroegere Btellingen over een lengte van 250 werat weder in te nemen. De legers der centrale mogendheden hadden zioh ten N. van den hoofdkam der Karpathen vastgezet en zoolang men ze niet dwong zioh vandaar naar Hongarge terug te trekken, mag men in Rusland de slag in de Karpathen niet met groote uitbundigheid beoor- deelon. Het blad wijst er voorts op, dat het Duitsche offensief weer levendiger is in Polen, waar blijkbaar nieuwe on dernemingen in grooten stijl worden voorbereid tegen Ossowietse en mis schien ook tegen "Warsohau. |Aan het Zuidelijk'Front. Bij den Bosporus. Het groote Turksche hoofdkwartier meldt d-d. 25 April dat de Russische vloot hodenoplUepd, met het dool een betooging te houden, gedurende een half uur, bui ten dé vuurlinie, het vuur gericht hoeft op onze versterkingen aan den Bospo rus, en zich vervolgens in Noordelijke richting terugtrok. OAi vestingen hiel den het niet voor noodzakelijk het vuur te beantwoorden. Van de overige oorlogstoOneelen zijn nog geen belangrijke berichten ontvangen. In-en om de Dardanelles Uit Malta wordt d.d. 25 April gemold: Het Brltsche slagschip Triumph" is door 3 granaten getroffen, waarvan een van dé Dardanellen-batterljen, terwijl'J liet sohip do vijandelijk® stelling op het schier- eilaudi Gallipoll beschoot. Do schade aan de „Triumph" toegebracht, Is gering sleohts 2 der opvarenden worden ge wond'. In Duitschland. Wat krijgsgevangenen eten. Het Wolff-bureau meldfc uit Berlijn: Naar de Deutsche Fleischer Ztg. meldt, worden in het gevangenenkamp van Altengrabow maandelijks gebruikt 25,000 K.G. lamavieesch, 15,000 K.G. varkensvleesoh, 10,000 K.G. rund- vleesch, 915,000 K.G. aardappelen, 10,000 K.G. groene boonen, 40,000 K.G. koolrapen, 25,000 K.G. witte kool, 25,000 K.G. savoje kool. 5000 K.G. rijst, gort enz. Hieruit valt op te maken, dat de gevangenen niet in het minst gebrek lijden. Veie hunner zullen na hun vrijlating gaarne aan de vleeschpotten van Altengrabow terugdenken. zeggen, dat meneer kon kouten. In de japon, die zoo veel gebreken had en haar toch zoo goed stond, ging zij naar do aangrenzend» kamer oiu don 1 tedrijf«directour te ontvangen. Blijendal wa» geen indrukwekkend» verschijning. Zijn geetalte wa» oen wei- ineer/gedrongen, daar zat meer kracht dan schoonheid! in. Zijn gelaat hadl gun-n zuiver regelmatige trokken, alleen zijn oogen waren mooi te noemen daaruit sprak goed» trouw en vastberadenheid'. J'enigszins onhandig vraagde hij vor- sohooning voor do stoornis, die zijn kouist veroorzaakte. Hij kwam spreken, zei hij, over een gewichtige zaak, die geen uit stel kon lijden. Bijnzend' keek hij voor Kfch, hij scheen haar fraaie japon zelfs niet to bemerken en dit ergerde haar. ,Wat is er van uw verlangen?" vroeg zij kort af. Met zijn heldoro grijze oogen keek hij haar trouwhartig aan, en zoide op ern st igen toon „Het zal u wol bekepdl zijn, dat uw papa zich 'in verscheidene onder nemingen hoeft gestoken. Herhaalde ma len hol) ik gewezen op het gevaar, dat speculatie® opleveren, maar het hoeft wei nig geholpen. Nu ia n de eemige per soon, dio invloed op uw papa kan uit oefenen, w daarom wilde ik u verzoe ken, uw invloed' aan te wenden on> te bewerken, dati hij alle betrekkingen met het bankiershuis Öpperklif Co. ver breekt. (Wprdt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1