SMITS, .andel. n&Zoon iedingen JS VOOR EEN. i. I27B6. •voor G-oncla. o— OrrxstxeOKexx. Courant Dinsdag 87 April 191ft. Me Jaargang. De Oorlog. behalve Zon en Feestdagen. kkerij t 31 werken FEUILLETON JSivensttrijó. ft Verschijrtt dagelijks itëo kosten slechts leiding: fjn's InkT nk de BESTE; I SCHADELIJK, HOLLAND. Gouda. Telefoon latere. 82, Telefoon luiere. 82. KENNISGEVING. Uitffverg A. BRDjfaWN EN ZOON. de artillerie als ten. te. tot nor- Een Londensch telegram meldde onsd aan het Bureau. hier Ion F’ wend u voor we- oen ommlsslo „Armen- toon un Zn., Gouda. Htjï ABONNEMENT: van werd man acht. voering van een nieuwe verbondspolitiek onder do kleine Staten oen leidende een Dujitealio n de *cee«. voor elke regel 1879.) het het voor wendt ..een I en voor porti on kiel ijk maken en I de Britsche ar- Iwondcrenew aardig, en Eran- fceek worden gela- wina hadden artilleriegevechten plaatst of heerschte rust. k ou medehulpen aan do vorming wij geregeld tijdig ontvangen van ten, vermakelijkhe- m in onze agenda II, VOT- bij de en dal w e- groote Duitsche hoofdkwartier d.d. 26 April: p gevechten bij Yperen duren Op den Westelijken oever van (iOlItMIIE (dl I! t\T do „'ll om de ixuolneten. es uitaten van ezelschap in ft, kan ik ggen dan dat waar ischap uit vele uit bestaat en ik deze rd, dio resultaten niet behoeven te zijn t mijne tegenwoor- rn in den Haag Het meldt De voort. _K het kanaal is Lizerne, dat de Fran- schen beweren te hebben heroverd, in het bezit der Duitschers. Ook hand haven de Duitschers zich op het ten Oosten van het kanaal gewonnen terrein. Het aantal veroverde kanonnen steeg Harmonie”, Verg. Barbiers en Kap- De strijd bij Yperen. Naar de correspondent van de Morning Bost in Noord-Frankrijk meldt, bestonden do Franscho troepen ten Noorden van dio door de met verstikkende gassen gevulde bommen gedwongen wa- ren terug te trekken, uit Zouaven, mari niers en Belgische karabiniers. De vij and zond een strijdmacht over het ka naal, die nu de Canadeeeche troepen ook, van achteren aanvielen. De Canadeezen, naar twee kanten front makende, vochten als leeuwen, gebruik makende van de ba-' jonet. Engelsche versterkingetroepen snel-' den toe, gesteund door de Zouaven, die de gelederen hersteld) hadden, en baan den zich een weg dwars door de vijan- delijko troepen naar de omsingelde Ca nadeezen. Daarop chargeerden versterkingstroepon en Canadeezen als een compacte massa, en herwonnen niet alleen de verloren stel lingen, maar kregen vasten voet in de Duitsoho loopgraven. Geheelo compagnieën der Duitschers werden in dezen onweer- staanbaren stormloop afgemaakt. Het ge-‘ vangen nemen van talrijke vijanden wijst er op, dat de Duitschers zeer zware ver liezen leden, want het viel moeilijk, zich over te geven in dit woedend handg**-< meen. Een aantal mitrailleurs werd ver- meesterd. De Duitsche veldkanonnen moes ten worden teruggetrokken. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. I tot 44 (waaronder nog steeds 4 zware Britsche stukken). De Duitschers zetten ten N.-W. van Zonnebeke den aanval voort en maak ten daarbij meer dan 1000 Canadeezen gevangen. Het totaal aantal gevan genen steeg tot 5000. De gemaakte krijgsgevangenen vor men een zonderling mengsel van vol ken: Senegaleezen, Britten, Turco’s,; Indiërs, Franschen, Canadeezen, Zoua-1 ven, Algerijnen, vindt men hier bijeen op een relatief kleine ruimte. In Champagne sloegen de DuitschersI ten N. van Beau Sejour twee nach-‘ telijke aanvallen der Franschen af. Op de Manshoogten maakten de. Duitschers bij hun aanvallen goede vorderingenverschillende bergruggen werden achter elkander, tot de hoogten ten Westen van Eparges toe, bestormd l en genomen. Vele honderden Fran schen en eenige machinegeweren vielen den Duitschers in handen. In het Bois d’Ailly mislukten de aanvallen der Franschen. In de Vogezen voerde de aanval der Duitschers tot de herovering van Hartmans weilerskopf. Den Duitschers vielen 749 Franschen met 11 officieren, 6 mynenwerpers on 4 machinegeweren in handen. I delen uit de Duitsche loopgraven werd voortgedreven. De Geallieerden hadden kort tevoren bemerkt, dat er iets ongewoons ge beurde achter de borstwering van een vijandelijke loopgraaf, waarin openin- gen waren gemaakt. De Duitschers* wachtten het oogenbHk af, waarop de; wind gunstig was en lieten toen groote. rookwolken opstijgen, dat chloor-gas bleek te zyn. De Geallieerden waren zeer verwonderd, toen zij dikke, zwate rookwolken naar zich zagen toe drij ven en van de tijdelijke verwarring, die hierdoor ontstond, maakten de Duitschers gebruik om de loopgraven; te verlaten. Hun aanval werd door hun artillerie ondersteund. De Duit schers droegen maskers, zoodat zij in staat waren door de geïnfecteerde zóne heen te dringen. i In België. In Vlaanderen zijn benevens de gewone, reeds bestaande kerkhoven, nieuwe soldatenkerkhoven: twee van de bizonderste zijn dat tusschen Moe-- nen gebied Moorslede, een uur van Roe- selaere hier liggen duizenden dooden; ze werden begraven ’t zij in massa, in 15 voet diepe graven of afzonderlijk, dan is het graf 9 voet diep. Uit de ruïnes van vernielde huizen werden om op eenige graven te plaatsen zerken gemaakt. (VI. St.) tot op 300 el kan worgen. De uitwerking van den verstikkend»»'rook wordt tot op een mijl atstands wasjgenonu De aanval op poesinght Blijkens telegrammen uit Naord- Frankryk zijn ooggetuigen van den aanval der Duitschers op Boesinghe van meening, dat de Duitschers geen bijzondere bommen met verstikkend I gas gebruiken, maar dat een soort I damp door tot dusver onbekende mid- I vuii do Vereenigde Staten van Europa. 'I BERLIJN, 26 April. (Part.) DeNord»- deutecho Allg. Zeitung meldt, dat Amerikaansdi bankoonsortium F Hchatkistbiljetton voor een teriuijn van 9 maandën en tot een l>edirag van 10,000.000 dollars heeft overgenoinen én bij haar cliëntèie ondergebracht. Deze transactie dient ter versterking van het Duitsche crvdlet in de Verecnigde Staten. Aan het Oostelijk Front Het officieele Oostenryksche com-; muniquó van 28 April luidt: Dei gevechten aan het Karpathen-front duren voort. In de sectoren oostelyk van den Uszok-pas veroverde een on zer aanval-groepen gisteren zuidoos telijk Kozictaa een nieuw steunpunt i van den vijand, waarbij wij zeven officieren en meer dan duizend man gevangen maakten. Om de verloren* hoogtepunten terug te winnen begon- nen nu de Russen verscheidene heftige tegenaanvallen. Ook in de naburige; sectoren hadden op zich zelf staande gevechten plaats. De hoofdaanval richtte zich tegen de hoogtepunten nabij Ostrij en de oostelijk daarbij aansluitende stelling. Na een lang- durigen strijd werd deze aanval on der zware verliezen van de Russen: afgeslagen. Twee bataljons van den vijand wer den hierbij bijna geheel vernietigd. Eenige honderden manschappen wer-i den gevangen genomen. Onze voort-1 gezette actie bracht ons in bezit van zes en twintig loopgraven, veel krygs- materiaal. Ook in de andere sectoren werden nochtelnke aanvallen bloedig afgesla gen. Voor de stellingen nabij den, Uszok-pas trok de vijand nadat znn; aanval was afgeslagen, in de vlucht' terug. Het in de gevechten van gisteren genomen terrein behielden wij, niet tegenstaande de Russen wanhopige pogingen deden om het te hernemen. Zelfs veroverden wij zuidwestelyk van Koziona nog eenig terrein. Aan het front westelyk van den' Uszok-pas, in Galiciö, in Polen, zoowel; PRIJS VAN Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. i Abonnementen worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten, den De BURGEMEESTER VAN GOUDA brengt bij deze ter kennis van de be langhebbenden, dat door den Heer Direc teur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den 24en April 1915 execu toir is verklaard' r bet Kohier no. 7 der Belasting op be- drijfs- en andere inkomsten over het be lastingjaar 1914/1915 dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van don Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag- op den Wet bepaalden voet te voldoen beden ingaat de termijn van zes ken binnen welken de reclames behoo- ren te worden ingediend1. GOUDA, den 27 April, 1915. Do Burgemeester voornoemd1, R. L. MARTENS LONDEN, 26 April. Do „Morning Bost" verneemt uit Noord-Frankrijk dat du slag thans algemeen is tusschen Lens en de zee. Do meest belangrijke gebeur- torrissen tusschen Vrijdagavond en Zon dagmorgen hebben- plaat» gehad tusschen dal in. ,,Ik zal ze u dan zal u inzien...” „Ik zal niets inzien”, verklaarde Lo na op heiligen toon. „Ik begrijp zoniet! en ik wil ze niet begrijpen, want die zaken tfijn vervelend. En als papa niet naar uw waarschuwingen luistert, zal hij daarvoor wel goede redenen hebben.” Zij richtte zich op in de houding eener koningin, recht tevreden over hetgeen zij gezegd had1. Toen Blijendal echter zweeg en somber voor zich keek, ging haar te vredenheid over in trotschheid. Ze wist zeer goed, dat ze haar papa om den vinger kon winden. Als zij wilde, werd Blijendal's verzoek zeker ingewilligd... maar als iemand haar iets verzocht op die manier... nooit 1 „Verlangt u nog iets anders?” vroeg; zij op hoogen toon,’ daarmee to kennen gevende, dat hij wel kon heengaan. „Neen”, antwoordde de bedrijfsdirecteur koel, en daarbij ontmoetten hunne blik ken elkaar. Zij sloeg snel de oogen neer niet het ontevreden gevoel van een kind,; dat ondeugend geweest is. Doch ook snel vervloog dit gevoel en in trotsohe hou ding stond zij daar, gehuld in kostbare; blauwe zijde; als verzonken in een droom hoorde zij de voetstappen van de bemoe derde laarzen wegsterven. Haar vader was zijn gewone wandel- ritje gaan doen, en tegen den tijd, dat zij ham terugverwachtte, ging zij den tuin in, hem 'tegemoet. Nóg altijd wa» aan haar gelaat te zien, dat zij niet in een goed humeur was. Zij toe, dat inaterieele lehoeft - te zijn dat maar evenmin is ertf-ontwikkeling een. jk. Iedereen maakt i aan het tooneel eel, of beide. Maar al een naam als verworven dan lijkt eisch, dat tooneel- rtje moeten- blijven g of onzaakkundig •ectie. •ecteur al of niet «ft daarmede niets idig en zuinig huis de directeur een een of meer kun stidee leiding kan Aan het Westelijk Front. PARIJS, 26 April. Het Fransche com muniqué van hedenmiddag luidt als volgt: In België wordt de strijd voortgezet onder gunstige omstandigheden voor de troepen der geallieerden. Twee Duitsche aanvallen, uitgaande van Passchendlael en Brodiseinde werden door de Britsche troe pen gestuit. De Duitschers hebben toen Yperen hevig gebombardeerd. De Franschen maakten vorderingen op den rechteroever van hei Yser-kanaal. - Door krachtige tegenaanvallen sloegen zijYperen, Mj Notre Dame de Lorette een Duit- schen aanval af. Bij de hoogten van de Maas ontwikkelt zich een gevecht. De aanval op de loopgraaf bij Colon ne, waarvan den 25en dezer melding ge maakt werd', is (toor de Fransche tegen aanvallen verijdeld. De Duitschers wer den teruggedreven. Zij deden toen een aanval in- meer ooetelijke richting, naar Saint Remy, met die blijkbare bedoeling; om Eparges te heroveren. Na een he vig bombardement kwam het tot een ver woed gevocht op de oostelijke hellingen van die positie. De Duitsche aanval mis lukte. Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardanelles LONDEN, 26 April. Hot oorlogspers- bureau deelt mede, dat de aanval op de Dardanellen door de vloot en het leger* is hervat. Ontscheping van troepen, be-' -schermd door de vloot, Ix-gon bij zons-1 en Yperen; en dat op het grond-jI opgang op verschillende punten van Gal- lipoli en niettegenstaande de ernstige ac tie van den vijand in sterke versohan-, singen en beschermd door prikkeldraad1-' versperringen, gelukte deze zeer goed. Vóór het vallen van den avond wa ren groote troepenmachten aan wal ge-‘ zet. Hot aan wal zetton duurt voort. De verrichtingen va tillerle waren zeer I Eerst moesten vele EKelsche sche kanonnen in (te ten, maar zij werdetfaiiet door den vij and vermeesterd, dqp het ware ze beecherin^ door een gordijn van projectielen, dat dering belette. ter weer Onder het op de 1 terde materieel is ooi raat om verstikkend® pen. Het bestaat die in den grond door een schroef en monterde echter wat op, toen zij aan haar hooge positie ais dochter des huizes werd herinnerd door den onderdanig be-1 leefden jongeman, die haar weg kruiste. De, administrateur I lsbof, sedert eenige we-' ken hipr in dienst, wist tenminste hoe hij zich tegenover haar moest gedragen. Zij wilde hem nu voor zijn beleefdheid, met een paar vriendVlijke woorden beloo-, nen. Bij al zijn- antwoorden boog hij tel-' kens zeer beleefd, zoodat Lena nog meer met hem ingenomen werd. Ten slotte zei' ze: „Het verheugt me, dat liet u Van Donimolen lachte nog luider dan zoo evon. „Ben jo bang, dat papa niet moer weet, wat hij doet Ik ben nog niet kindsch, hoor 1 Hoe kom je er toe, zul ke malle vragen te doen Hooft iemand jo misschien ongerust gemaakt l>cna sloeg haar armen om zijn hals en antwoordde teeder „O, neen papa 1 Ik weet wel 1 Alles, wat u doet, is wel gedaan. Ik zou niet willen, dat u an ders wasl” Zij had niet opgemerkt, dat iemand getuige was van haar liefdelio- wijs aan baar vader. En toch was dit zoo. Half achter struikgewas verborgen stonden daar Blijendal en Elshof bij een nieuw aangelegd bloembed en hadden alles gezien. „Wat doet zo lief", zei Elshof minach tend. „Het prinsesje wil door vleierij haar rader weer Iets aftroggelen, cn de domme man doet allee, wat zij wil. Deze zeldzame planten heeft zij hief in (Hit nieuwe bed latm zetten, ofschoon de tuin den grond daarvoor piot gesdlrikt Dat koet weer een aardig somme tje, maar toen ik verleden woede omvor- tyooging van salaris vroeg, wilde hij (laar niets van weten.” Blijendal keek den administrateur boos aan en zei „Het past u niet, op zulk een toon over onzen moester te spre ken. Hij kan doen, wat hij wil. f 1.25 ,1.50 ,1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. verrieden terstond', dat hij een man was, die het leven wist te genieten. „Wel, Lena, waarom ben je zoo te voet Ik dacht, dat je me een eindje te gemoet zou rijden „Dat wilde ik ook, papa, maar Sul tan is kreupel. Dus ik kon niet. Hel spijl- me wel.” „Zoo, Sultan kreupel Jammer, hö ais jo slechts één rijpaard hebt, en Bul-, tan wordt al wat oud. Zeg eens, kind lief, lioe zou jo het vinden, als ik je voor je verjaardag een paardje erbij gaf van meneer Kui-, fburg 7% u. Uit- a Zangvereeniglng jten vijand de na- De «ponnen werden la in bezit genbmen. ■aitschers vermeee- lÉ^het nieuwe appa- bommen te wer- een stalen gaffel gestokenen UWA CT1S m.-l O* sterke voer l' I evenals een catapult abbandeld wordt en bommen van, de groot^ van een voetbal 2) Volgens de inlichtingen, die ik ont ving, verdient die firma niet langer hot vertrouwen, dat uw papa haar schenkt." Lena keek met minachting neer op Blijendal's bemoddlerde laarzen en ant woordde uit de hoogte „Ik heb geen verstand van zulke zaken." Hpe durfde hij zoo binnenkomen En hoe vervelend drukte hij zich uitWel meermalen was de bedrijfsdirecteur met ®en verzoek tot haar gekomen en steeds had zij aich dan gevleid gevoeld, maar van daag Zaken vtm veel meer ge wicht hielden haar bezig Het was dwaas, het was ongepaet, haar nu met zulke aangelegenheden lastig te vallen. „Naar het schijnt, kom. ik op een on gelegen tijd, juffrouw, en dat spijt me, maar er is haast bij. U moet vandaag nog uw papa overhalen om zijn toezeg ging aangaande die zilvermijnen in Zuid- Amerika terug te namen." Wrevelig keek Lena hem aan hoe durfde hij tot haar zeggen U moet .»U begrijpt mijn invloed op papa ge heel verkeerd,” antwoordde zij trotsch. .,Ik zal dien nooit aanwenden in aange legenheden, die ik niet begrijp." „Maar u kan ze begrijpen,” viel BHjen- reeds dat de „Triumph” door eenige vy- aadelyke granaten getroffen werd, daar bij eeu tweetal der opvarenden gewond werden. Reuter’s correspondent, die zioh aan boord van het Engelsche slagschip bevond, meldt over bet gebeurde nog het volgende De „Triumph” kwam de monding van de zeestraat binnen en opende een ka nonvuur op de Turkscbe loopgraaf aan het Westelijk einde van Gallipoli op ecu afstand van 7000 yards. Dit bombarde ment duurde een half uur. Daarna voer .Triumph” verder de straat binnen loopgraaf uit een ander punt te De Turksche houwitsers op do Aziatische kust wierpen 16 granaten rondom het schip; drie daarvan waren treffers en veroorzaakten een onbeteeke- nende schade. Twee man werden ge wond. De „Triumph” bracht de batte rijen tot zwijgen, enkele minuten nadat (te opstelling ontdekt was. Daarna hervatte zij de beschieting van de loopgraaf. De houding van Roemenië. De „Conoorbi LRerarre”, een zeer ge zien Roumeenseh tijdschrift, bespreekt in een uitvoerig artikel den Europeescben oorlog en beschouwt Engeland als dun eigenlijke schuldige, dat uit bandel snijd de vernietiging van Duitsohland weuaoht. Roemenië mag aan een oplossing zijner nationale problemen in dézen oorlog niet deuken, zoolang een sterk Rusland be slaat. Tusschen het bestaan van ecu groe ten vereenigden en onafhankelijken Roe- meensohon stam en het zich vaetzetlen I van Rusland als groote Mogendheid aan den Donau en in Constantinopei Instaat een volstrekte tegenstelling. De belangen van Roemenië zijn in dit opzicht dezelfde als die van Oostenrijk, dtot een waarborg is voor Roemenië. Nu I moet Roemenië van Oostenrijk zoo gun stig mogdijke voorwaarden krijgen, om --- tegelijk met Oostenrijk tegen Rusland op als"aanrde Dniester én in de’Boeko-ItB aai Booraentó bij de In- i a I venfinxM van .««i numwi. rol sprake zijn vaneen juiste verwiX van zooveel versnippe- nd F’ Sinds jaren j hi geen concentra- Mie breng, lanceert oneympathiek-klin- uw kamer of iet» anders, dan gerust tot mij." Elshof noemde zijn kamer’ een juweel- tje en verklaarde: wat ik nog moer zou kunnen verlangen,; daar in al mijn beltoefton wordt voorzien.” Zoo ging Lena heen, gelukkig in hett „Zorgen Och kom bewustzijn, dat zij de macht bezat het le-, gen maakt, heeft zorgen, maar dat ven van anderen door één woord, doon n!“* A"‘ I?~’‘ één wenk te veraangenamen. °PK« Daar hoorde zij een paard snuiven. Zij klom op een hekje en keek ja, daar kwam haar papa aanrijden. Lachend wuif de zij hem toe. Ook hij lachte vriénde lijk, toen hij zijn dochter bemerkte. Hij» sprong van zijn paard en nam het bij den teugel. Zoo kwam hij nader en' lachend liet hij zich een kus geven. De lieer Van Dommelen was flink van lengte en krachtig gebouwd. Zijn frisch, rood gelaat me< heldere, blauwe oogen omiijfrt door grijzende haren en baard. goed bevalt. Als go soms iets verlangt bij voorbeeld Mdreska „Oh, papa, wat zou dat heerlijk p. zen! Maar de prijs is vrcoselijk hoog!’ „Ik zou niet weten, I ^(‘g ecris, beste papa, niet boos worden al» ik u dat vraag: zou dat uw zorgen ruimschoots J ni<* nog grooter maken Van Dommelen schoot in een lach. Wie zich zelf zor- t rtoe; ik niet, dat weet je wel Eenige hoog ?8choteh grashalmen sloeg hij mot de rijzweep do toppen af. Zoo vernietigde hij alles, wat hem hinderend in den weg kwam. „Als de landbouw het niet op-( brengt, dan moet de nijverheid het doen. Moedig voorwaarts1» mijn leus. Wie niet waagt, kan ook niet winnen Lena dacht bij die laatste woorden van haar papa aan do waarschuwing Blijendal, en ondanks haar zelve zij toch wat angstig. „Speelt u ook aan de beurs, papa F’ I klonk het onzeker van haar lippen. 1 (Wordt vervolgd;)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1