in 4 Zoon t Blad. endaal 11 De Oorlog, j pril o. 12768. Donderdag 29 April 1915. 54e Jaargang. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. ikkerij JZavensstr ij tt 31 [werken Eerste Blad, I Verschijpt dagelijks Kieswet. FEUILLETON Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. behalve Zon- en Feestdagen. Hohe bericht, tot nor» 11 voor parti- denkt ge ooknM, uur. I Ti .F man Zn., Gouda. uchtelingen. i 1915 worden op ’ER, Voorzitter, aria. f FJorisweg. nog ook het- Voorfe Ejig4- jé wordt Wel te uiterste grens van Boekowina. Onze zwa re artillerie heeft den vijand groote ver liezen toegebraebt. De Russische stelling' bij Nowo-Siditza wordt onhoudbaar ge acht en is een vijandelijke terugtrekkende beweging naar de Russische grens waar schijnlijk. Aan het Oostelijk Front Van Duitsche zijde wordt uit Czernö- witz aan het Berl. Tagebl. gemeld dat do Duitschets en Ooetenrijkors Bojan in- genomen hebben, zijnde het voorlaatste steunpunt der Russische stellingen aan de had, deed hem slcchfe ff»»— t andere Lena had wel kunnen schreien. Hét onweer had het verdere deel van haar feestdag geheel bedorven. Zij had zich het zoo heerlijk voorgesteld, als de knappe Eduard in de donkere, slingerpaden vap Dit nummer bestaat uit twee bladen. 4 wburg 7% u. Hit te Zangvereniging Hot Duitsche groote Hoofdkwartier deei- do d.d1. 28 April mode De Franscheto beweren in hun berichten van gistere®, dat zij den hun op 25 dezer ontnomen top van den Hartmannsweilerkopf overd hebben. Dit is niet juist, werd beweerd dat zij het Sas in Vlaan deren heroverd hadden. Ook dit is juist. Het bericht dat wij vier sche stukken geschut hebben genomen» werd tegengesproken. Het is te begrijpen dat Aan het Zuidelijk Front Het officieele Turkache communiqué meldt: „De oevers van Sighin, Dere, ten westen van Sedd’el Bahr, zijn van vü- anden gezuiverd. De vgand, die in de nabijheid van Kaba Teke geland was, hield zich onder bescherming van zijn scheepsgeschut binnen zijn verdedi- gingsliniën. Dinsdagmorgen hebben onze troe pen genoemde stellingen stormender hand genomen, dwongen den vijand zich over het geheele front terug te trekken en brachten hem zware ver liezen toe. Een deel van de vgande- lijke troepen, dat naar de zee vluchtte, verwijderde zich zoo spoedig mogelijk in sloepen. Zij die niet konden ont vluchten, ontplooiden witte vaandels en gaven zich in massa’s over. Wij constateerden, dat een vgandelgk trans- l»ena ontroerde bij deze woorden zij sloeg haar armen om zijn hals en schrei ende rtep ze „Och, papa, ik heb u toch zoo Hef I U Is zoo good voor me 1 De oude heer streek met do hand over zijn oogen. Lena’s aandoening vermeer derde nog, toen zij dit zag. Schreide hij ook Dat had ze nog nooit gezien Maar neen I neen I ze had zich vergist 1 Hij lachte, hij lachte luid en terwijl hij zich uit haar omhelzing losmeakte, zeide hij „Nou, niet zoo weekhartig, kind I Je bent zeker wat vermoeid en slaperigKom, nu naar bed rusten I” Zoo ging hij heen, en maar Van Duitsche zijde wordt uit Czerno- wits aan het Berliner Tagebl. gemeld Omtrent den militairen toestand aan do grens van de Boekowina wordt van be toogde zijde medegedeeld1, dat de vijand zich, na de herovering van het Noord- Oostelijk gedeelte van Boekowina door on ze troepen, versterkte stellingen ingeno men heeft bij Bajan en Nowosielitza, ten einde de verbinding met het Russische achterland to herstellen en anderzijds on ze troepen, die tussohen de Proet en de Dnjestor staan, to verontrusten. Daaraan zijn de onafgebroken artillerie-gevechtoU toe te schrijven. De vijand leed intuasoben groote ver liezen, daar onre zware artillerie met haar vuur voel uitwerking had. De laat ste dagen was de vijadd zoo verzwakt, dat het aanvoeren van versterkingen noot zakelijk was. Op het oogonblik nemen beide partijen oen afwachtende houding aan. takbord”, 8% „Mercuriu»”. Commissie „Armen- (lOI 1NHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1.25 Idem franco per post. ,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Idem franco per post i1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan aas Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, qen Boekhandel en de Postkantoren. De BURGEMEESTER VAN GOUDA J; Gelet op art. 33 al. 2 der Kieswet Brengt ter openbare kennis, dat de mét redenen omkleede beslissing van het Ge meentebestuur op het ingekomen verzoe ken on» verbetering van de suppletoiip Kiezerslijst, in haar geheel op de Scot* - tarie der Gemeente voor een ieder tt r inzage is nedergelegd1 en in afschrift t gen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. Gouda, den 29 April 1915. De Burgemeester voornoemd R. L. MARTENS. wij geregeld tijdig n ontvangen van rten, vermak elijkhe- lan in onze agenda Uit Wrenen wordt uit het groote hoofd kwartier gemold dat de algemeene toe stand onveranderd is. In de Karpathen zoowel als in Russisch Polen hadden op zichzelf staande artilleriegevechton plaats Oiute artillerie braoht twee uiunitie-depota van du Russen tot ontploffing. Herhaalde nachtelijke aanvallen van den vijand wer den in sectoren oostelijk van de hoogte van Oatry afgeelagen. In Zuid-Ooet-Galtoitt en in de Boêko- wina viel niets bijzonders voor. ten en den. Bij Teke Baroen is de vijand ook al tot de kust teruggedrongen, maar schijnt zich daar nog staande te houden. altijd vol zorg. Als zoon, als arts, ate vriend, steeds kan men op hem vertrou wen als echtgenoot zal hij ook we) vertróuwen verdienen, denkt ge ook nie|, juffrouw Voltman Do gevraagde dame betuigde mei warm te, dat zij er ook zoo over dacht, ter wijl de jonge dokter haar boos den rug toekeerde. Dié lof, hem zoo in het open baar gebracht, was hem niet bijzonder Aangenaam. Van Dommelen, lachte hartelijk en zet: „Hoor eens Johan, je moet niet zqo zwaartillend zijn. Mijn, grondstelling te Alleen wie zich zelf zorgen maakt, heeft zorgen.” Hij lachte luid en natni een glas wijn van het schenkblad, waarmee een bedierf - de ronddiende. Hij dronk zijn glas in een paar teugen leeg en liet zich eens inschenken, doch Jöhan, die tegengesproken. I de Engelschen, die zoo in allerijl vluchtten, njet precies meer weten hoe veel verlies zij l^den. De stukken ge schut behooren volgons de merken aan het tweede Londenschc artillerie en tweede Londensche landsleger. Het zijn 12.8 c.M. geschut die in den komenden tijd hup aanweziglieid aan den vijand wel zullen toonen. straatweg van Piikem naar Yperen aan, welke aanval op 200 M. afstand^ van de Duitsche stellingen geheel mis lukte. Het zelfde lot had een tweede aan val, des avonds in meer Oostelijke richting door de Britten gedaan. Oofc hier leden de Britten zware verlievem. Op den Westelijken oever van hét kanaal deden de Geallieerden geen aanval. In Champagne werd vannacht ten Noorden van Lemesnil een omvang rijke groep Fransche versterkingen door de Duitschors stormenderhand genomen; niettegenstaande tal van tegenaanvallen wisten de Duitscheife zich hier te handhaven. De Fraij- schen leden zware verliezen; 60 niet gewonde gevangenen vielen den Dui|- schers in handen, terwijl deze 4 ma chinegeweren en 13 mijnenwerpers veroverden. Tusschen Maas en Moezel haddeh den geheelen dag slechts hevige af- tilleriegevechten plaats. Een sterke Fransche aanval in Bofe le Prêtre werd op bloedige wijze, met veel verliezen voor de Franschen af geslagen. De Franschen hebben, na den mis lukten aanval op 26 dezer geen nieuwe poging gedaan om de Duitsche positie op Hartmannsweilerkopf te heroveren. Bij Altkirch werd een FranscKe vlieger door een Duitsche» neergé- schoten. goten. Ha, daar stond hij, nog altijd druk pratende met Etehof. De eerste regendruppels vielen reeds en allen zochten een KWl heenkomen. De luitenant kwam nu vlug op Lena toege- loopon, en zbide beleefd„Hoe jammer, dat het weer onze schoone plannen zoo in de war komt sturen.” Lena hoorde ‘nauwelijks wat hij reide; een tweede don derslag deed haar opnieuw schrikken. „Het wordt ernst riep zij, en vluchtte evenals de anderen, het hute in. Zij ge voelde zich vleselijk beklemd. Het onweer kwam' steeds nader, enkele zware donderslagen deden de ruiten van het huis rinkelen. Het gezelschap poogde wel een opgeruimd1 gelaat te toonen, doch duidelijk bleek, dat dit slechts een ge dwongen fraaiigheid was de vroolijke stemming was verdwenen. Toen het onweer overgedreven was en allen aan tafel zaten, kwam men weer in do goede feeststemming. Lena echter bleef neerslachtig en bij sommige anderen leek dit ook,fhet geval te zijn. De luitenant, die naast haar zat, scheen ook al on rustig, directeur Blijendaj, die beneden aan de tafel zat, keek bezorgd voor zich, en het gelaat van haar papa stond be trokken. Hij deed echter zijn best om vroolijk te schijnen, lachte luid en schonk zich het eene glas wijn n.a het andere I in. Lena had wel kunnen schreien. Hét 4) „Och, oom, een van mijn patiënten te ernstig ziek. Ik moest eigenlijk te Am sterdam gebleven zijn; want ik maak me bezorgd over hten.” „Ja, zoo te hij altijd), die goede Ja han verklaarde zijn moeder, die trotedh op haar zoon was en gaarne zijn lof verkondigde. „Voor zijn patiënten is hij dat er zich geen meer bevinden en zij zich dus weer hebben ingescheept, dan wel dat zij ook hier zich op de kust hebben teruggetrokken, valt uit deze me dedeling niet op te maken. Het (‘enige succes schijnt do landing bij Koem-Kaleh te hebben gehad. Ook hier melden de Turken, dat de vijand, die on der dekking van het geschut zijner sche pen naar het binnenland trachtte op te rukken, tot de kust weid teruggeelagen met achterlating van 200 dooden en 400 krijgsgevangenen. Daarentegen zegt het Franaohe bericht, dat het dorp Koem-Ka leh door hen is bezet, niettegenstaande de Turken 7 nachteljjko aanvallen deden en zwaar geschut in actie brachten. 500 ge vangenen vielen daarbij den Franacheo in handen. Onder zoo heel „gunstige omstandig heden”, zooals het in het Engelsche of ficieele bericht luidt, schijnt dus de lan ding, vooral die op Gallipoli, niet te heb- i>en plaats gehad. Tegelijk met de landing heeft de vloot der verïxmdenen, die den vijand natuur lijk van de kust moest houden, getracht om do zeeëngto binnen te komen. Echter werd die poging verijdeld en werd, naar de Turken beweren, een torpedoboot in den grond geboord en een andere be schadigd, terwijl ook een kruiser In zeer gehavenden staat naar Tenedos werd ge sleept. De actie tegen de Dardanellen schijnt gepaard te zullen gaan met een Russi sche poging aan de zijde van den Bos porus. De Russische viool passeerde de Roemeensche haven Constanza op weg naar hot Zuiden, voorop oen groot nieu- worwotsoh pantserschip. Dit zal wel een van de schepen wezen, die op do wer ven aan de Zwarte Zee In aanbouw waren. Dat do tsaar In Odessa te aangeko men te mede oen aanwijzing. Krijgsverrichtingen ter Zee. De laatste boot. Uit Melbourne wordt gemeld, naar een bericht nit Londen luidt dat een Australische kruiser het Duitsche han- delsschip „Elffriede”, de laatste Duit sche boot, die nog vrij rondvoer in den Stillen Oceaan genomen heeft. Hot vergaan der Lóón Gambetta. Omtrent hot in don grond boren do Lóón Gambette wordt V. D. uit Brin disi gemold', dat de aanval door do Oos ten rijksohe duikboot no. 5 om hatf twee in den morgen op ongeveer 25 zeemijlen ten Zuiden van Sanota Maria dl Leuca (de Zuld-Oostolljkste punt van Italië) werd uitgevoerd, 'l’eneinde het zinken te beletten, trachtte men den kruiser te doen stranden. Ongeveer 100 man werden iteor vigschersbooten en het personeel van het sMnstatlon opgepikt. Aan het Westeltyk Front. Het Frapsohe middagoommuuiqué vaïi 28 April luidt: Ten noorden van Yperen blijven de Fransche en Britsche troepen vorde ringen maken. Dö Duitschers ledeb ernstige verliezen. Men telde meer dap X) Duitsche lijken op een enkel punt de nabijheid van het kanaal. De Ijuitsohers lieten in de handen dor Franschen verscheiden honderden gevangenen achter, waaronder vele eieren. Verder werden zes mitrail leuses, twee bommenwerpers en veel ^•oorlogsmateriaal buit gemaakt. Bq de Maashoogten, op het front van Eparges en St. Remy werdén de Duitsche aanvallen volkompn afge- slagen. De Franschen gingen tot het offensief over en wonnen een terreip van ongeveer één kilometer, daarbij zeer groote verliezen aan den vijanjd toebrengend. De Franschen vernieldep een Duitsche batterg. Op een enkele plaats telde men meer dan duizend lijken van Duitschers. Bij Hartmannsweilerkopf zijn de Franschen, na den top genomen t*e hebben, de oostelyke helling afdalendé, voortgerukt. i Het terrein behouden. Het officieele Duitsche communiqué van 28 April meldt: In Vlaanderen deden ook gisterep de Britten pogingen om het verlorefi terrein te herwinnen. Des namiddags vielen zg aan beide zijden van den -- - w<HJra lag ook zij in haar bed, maar het slapen zou niot lukken. Ze woelde en keerde zich telkens om, zoodat het morgenlicht reed» aanbrak, eer zij eindelijk ingeeluimcrd was. En toen... werdl zij gewekt door kloppen op (te deur van haar kamer. Lena schrikte op. „Wat te er riep zij. De oude huisknecht antwoordde „Juf frouw sta op, en kom zoo spoedig mo gelijk bij uw papa.” Dadel ijk sprong zij uit h®ar bed, sloeg een groeien sjaal om en ijlde naar de kamer van haar papa, Wat zou hem schelen Zou hij ziek zijn (Wordt vervolgd.) een glas genomen matig beecheid. „Kom, dat is geen drinken”, sprak (te oude heer. „Een glas wijn te altijd goed voor een mensch.” „Neen, oom, dank u. Met deze warmte bekomt het me niet goed1. Fn neem me niet kwalijk voor u (zou het bjj deze warmte ook beter zijn, als d greb wijn dronk. U te nog al volbloedig, -3- en als daar eens wat gemoedsbeweging bijkwam...” Weer lachte Van Dommelen. „Hotir eens, Johan, houd je waarschuwingen maar voor je. Gemoedsbeweging... alle maal gekheidSchep vreugde in het le ven, zoolang als je lampje brandt Wat zeg jij ervan, Lena Lena knikte haar papa lachend toe. Ze vond Johan niet aardig. Zulke waarschu wingen op haar feest, foei I Méneer Van Dommelen draaide zich om en wilde zich tot andere gasten wed den, doch juist werd hij aangesproken door een bediende, die hem uit het ge zelschap wegiriep. En op datzelfde oogen- blik hoorde men een zwaren donderslag Lena schrikte niet weinig. Ze had volstrekt niet opgenwrkt, dat er een onweersbui was komen opzetten. En nu zoo onverwacht di««3ondcr... op dezen heerlijken voorjaarsdag... dat klonk haar in de ooren ftls de voorbode van een naderend onheil... Zij verbleekte ervan en keek in het rond, of zij luitenant Vaa Bosschen ook zag. In een gesprek met hem wilde zij die onbestemde vrees vei- portschip door onze artillerie geraakt was en voor Ariboeroen gezonken is. Volgens een bericht, dat om half vijf binnen kwam, wordt bevestigd, dat de vijandelijke strijdkrachten, die op vier brigades geschat worden, aan de kust van Kaba Tepe naar de zee werden gedreven. Een vijandelijke kruiser is met gebroken mast en gehavend ach terdek naar Tenedos gesleept.” De strijd om en nabij de Dardanellen Voorloopig staat ons slechts eec^ zeer kort Engelsch bericht ten dienste om ons over do landing bij de Dardanellen in to lichten en een Fransch bericht, dat iets 1 uitvoeriger is. Daarentegen zijn de offi- cieete communiquó’s uit Constantinopel vol bijzonderheden over den strijd, die aan den ingang der zeeëngte wordt gevoerd en die tot nu toe niet org ten gunste van het landingsleger schijnt te verloopen. De landing had plaats op vier pun ten, waarvan drie op het schiereiland Gallipoli, te weten op het uiterste punt van het schiereiland), bij Teke Baroen -, Voorts op de oevers van de Sighin Dere, een rivier, die aan de Aziatische zijde van het schiereiland, ten Oosten van do uiterste punt, naast het fort pedd-el jlahr, in de Dardanellen uitloopt, en tenslotte op de westkust van het schiereiland,, bij Kaba Tepe, een plaats, die ongeveer te genover kaap Kefallos (op het eiland Im- bros) gelegen Is. De landing op deze drie punten schijnen te zijn uitgevoerd door Britsche en Australische troepen. De vierde landing had plaat» aan den ingang van de Dardanellen op den Azla- tisohen oever en wel bij het dorp Koem- Kaleh, waarvan de forten reeds in het begin der beschieting door do oorlogs schepen werden vernield. Deze landing te gedaan door Fransche troepen en schijnt tot nu toe het moeste succes te hebben gehad. Het Turksche staflwricht, dat, zooals wij reeds zeiden, in bijzonderheden treedt en daardoor meer geloofwaardig wordt, meldt dat de vijand op alle punten tst do kust teruggedreven werd. Bij Kaba Te pe vooral schijnt de poging tot landing geheel mislukt; de Engelsche troepen, die op vier brigades geschat worden, wer den op du kust teruggejaagd, waarbij ve len zich moesten gehangen geven en zij zware verliezen leden. Den volgenden dag werden zij, steeds volgen» het Turk in zee gedreven, waarbij sommigen overhaast in de booten vlucht- anderen de witte vlag ontplooi- Ook meldt hot Turksohe stafbcricht, dat do oevers van de Sighin Dere van de In vallers gezuiverd zijn. Of dit wil zeglgen, den tuin, haar zijn liefde verklaarde en om wederliefde smeekte. Dat was mis gei 00 pen, en Lena was niet gewoon aan teleurstellingen, aan het onvervuld blie ven van haar wenschen. Of het nu aan liaar lag, of aan iets anders, weten we niet, maar het was een feit, dat de gak ten betrokkelijk vroeg naar hute of naar het spoorwegstation gingen. Zoo vertrok ook luitenant Eduard van Boeschen in gezelschap van mevrouw Hhzelhorst en haar zoon Johan. Deze laatste twee kon den (hen avond nog Amsterdam bereiken, terwijl de luitenant den volgenden mor gen een paar commissies te Utrecht zou doen. De gasten, die in de buurt woon den, bleven wel iets langer. Nadat de laatste feestgenoot vertrokken was, nam meneer Van Dommelen een blaker en wenschte zijn dochter goeden nacht. .Lena bemerkte in zijn verhit ge laat caT ernstige trek; daarom zij be- zorgdr „Scheelt u iets, papa En weer lacMb de oude heer luid en antwoord- d&r „Och neen kindIk ben alleen wat vAmoeidKom, ga ook naar bed, en droom eens heerlijk Uit een eter aan gebroken flesschen schonk hij zich nog een glas wijn in en dronk dat in éón teug leeg met de woorden „Tot besluit drink ik (fit glas op je welzijn lieve Lena!" Hij nam haar hand in de zijne en sprak „Je weet, hoe lief je papa je heeft. Misschien heb ik je wel een beetje verwend, maar ik hoop, dat je mlj dit nooit als een verwijt zal aanrekenen. Wat ik deed deed ik uit liefde.” F l< u PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 cta. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1