tam" :anen, KEN 1 pen enz. irf. De Oorlog. 0.12766. VrQdag 30 April 1915. Me Jaargang. I n dit Blad. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. ekbank 'DEEL FEUILLETON <Ë9V9n89trijó. K. XTïq’cl’W’s- exx ^.d.*veïrtezxti@lolsucL voor G-ovlqLsu eaa. Ozrxxstxeleexx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- én Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgever» A BKIHKMAK EN 5J00N. E DIRECTIE. f 1.25 Heden lijken drogen rond d» vaq aan vjap- 40 koers. 50 >NEN. TILS. rwyMi M Wijdstraat 29 DERDE HOOFDSTUK. zenberg. 86 M voedingswaarde. Medaille*. De oorlog in de lucht. tJit Züriöh wordt aan de Köln. Ztg. gemeld, dat volgens berichten uit Ro manshorn omtrent een nieuwen lucht- Ant- uur 742.800.— 1.532.850.— 2.124.700.— jD Lnz. IND VAN 9-6. r. •HU 4 u dankbaarheid jegens den veel voor haar deed. De dag van de plechtige begrafenis hartver- bewustetood dat liet gebed reeds in oude boeken voor kwam, beboetten zij de drukkers, de fir ma Desclée, de Brouwer en Co. tot een bedrag van 500 Mark, wegens het uitge ven van een geschrift zonder toestem ming dfer Duitache ovèrheid. De overge bleven exemplaren van het gebed zijn ge- Aan bet Oostelijk Front Het offioioele communiqué van 29 April, luidtDe algemeene toestand ia onver anderd. Aan het front in Ruaaiach-Polen en in do Karpathen werden in verschei dene sectoren lievige artUlerlegevechten ge voerd. Onzo artillerie vuurde met zeer goede uitwerking tegen een Russisch mu nitiedepot. In het Opordal trachtte devij-' and na een artillerievuur van vele uren 's nachts een aanval te doen op de hoog- testellingen van onze artillerie. Deze werd echter na een korten strijd over hetge- heele front af geslagen. lesluit wordt aan ;ht, dat tegen in- id-coupon No. 31, April a.s. is be- f 95.ten kan- OGIER ft Co. te G0UD8CHE COURANT PRIJS VAN HET ABONN E M E N V: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post .1 Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten r De Engelache troepentransporten. De Manchester Guardian bevat een afscheidsbrief van den Engelzchen bri- gado-generaal Westropp, waaruit bljjkt dat het stopzetten van de scheepvaart tusschen Engeland en Nederland, hoogst waarschijnlijk verbaad houdt 5) Het morgenlicht verlichte reeds zwak de kamer, toen zij daar binnentrad. Ang stig keek zij naar het bed, op de teenen sloop zij .nader. Papa leek gerust te sla pen, gelukkig. Doch plotseling gilde zij het uit. Wat zag hij bleek I Zij legde haar hand op zijn voorhoofd... wat was dat ijzig koud 1 Zij had nog nooit een lijk gezien, maar zij begreep Haar lieve goede papa, was dood! Met een scheurenden kreet viel zij voor het bed neer. storen. Mijnheer Blijendal scheen, dit eeh- ter niet op te werkenzwijgend drukte hij haar hand'. Zij wenkte hem plaat* te nemen en toen hij zat, begon hij met blijk- bare aarzeling„We hebben deze week uw lieve papa naar zijn laatste rustplaats gebracht, juffrouw. Het is alles statig en met groote plechtigheid gebeurd en nu moet ik helaas bij u komen om uw smart i nog grootef Jl’ maken. -Het valt me zwaar, maar het moet... Ik heb al het moge lijke gedaan om den dreigenden slag af to wenden... helaas te vergeefs”. Misnoegd en tevens vragend keek Le na hem aan, doch zij bleef zwijgen. Hij had opgehouden met spreken, blijkbaar aarzelde hij, doch hij moest nu wei voort gaan en zeide bijna fluisterend;,,Het land goed zal weldra verkocht worden.” Lena sprong op. Al haar droefheid scheen voor een oogenblik weggevaagd, alleen drift en heerschzucht spraken uit haar toon en gebaren, terwijl zij uitrlep „Dat gebeurt stellig nietIk ben aan den Heezenberg gehecht Hier heeft mijn pa pa geleefd en gewerkt, hier is hij gestor ven en liegraven Ik duld niet, dat het landgoed in vreemde handen komt Blijendal was ook opgestaan. Vol me delijden liet hij het oog op haar rusten. „Het vak mij zwaar, juffrouw, maar Ik moet het u toch zeggen op den Heefcpn- berg is zoo veel hypotheek genomen, dat de plaste verkocht moet worden.” Verbaasd köek Lena hem aan. „Hypo theek vroeg ze. „Dan moeten die maar algeloet worden met mijn eigen geld. Van De aanblik wm voor de ItanaaüMU matrozen, die hulp verleenden, ontzettend, stukken wrakhout en ia zee. Volgens sommige Itefiaanecho bladen beteekent de ondergang dpr Gambetta een groot preatig verlies' voor de Frauachen. De Petit Parieten wijst er op boeiich in het gevoel van smart over het ver lies van de „Leon Gambetta" mengt hel gevoed vaa diepe erkentelijkheid jegens Italië, welke marine en bevolking met zóóveel moed en toewijding de redding der bemanning hielp. Krijgsverrichtingen ter Zee. De Gambetta. Aan de Meseagero wordt gemeld De Léon Gambetta begaf zich, na een patrouillevaart in, het kanaal van Ütranta j op weg naar Malta, waar zij zich metj andere kruisers nou vereenigen. Togen i uur in den namiddag ontmoette zij een zeilschip met Itaiiaaasche signalen. De kruiser beval het schip stil te houden en doorzocht de Italiaansche papieren, oe welke volkomen in orde waren. Het zeil- ia’ schip had zijn vaart weder vervolgd toen de Gambetta door een torpedo getroffen werd, waardoor een groot kanaal ont stond, dat het water den toegang naar de machinekamer en de dynamo's open stelde. liet schip zonk in volkomen duis ternis en kon geen. berichten meer geven. In ongeveer 20 minuten tijds was het verdwenen. Twee van de in zee gelaten sloepen kantelden, in de andere sloepen werden 108 matrozen gered. hen Italiaansche bark, die een verlo ren anker zocht, zag de sloepen en schoot te hulp. 1 en eskader van Italiaansche torpedo- vernielers kwam tegen 8 uur in den na- middag te Ixiuca aan met kleedingstuk- ken voor de overlevenden, die 's nachts naar Syracuse werden vervoerd. Onder hen bevonden zich toen officieren. Hot Stephania agentschap meldt dat bij den ondergang van de Gambetta admi raal Senet en alle officieren zijn omge komen. PRIJS DEM ADTERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.66 Elke regel meer B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.36 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote-letten en randen’naar plaatsruimte. CJDe behandeling der gevangenen van de onderzeeërs. In het Engelsche Lagerhuis heeft Macnamara, de Onder-minister van Marine, antwoordende op besprekin gen over de behandeling van de krijgsgevangenen van de Duitache onderzeeërs o. a- gezegd: Gedurende den tijd, dat men bezig ia een vesting te maken, die een afzonderlijke ge vangenis zal zyn voor de gevangenen van de Duitache onderzeeërs sinds 18 Februari gemaakt, zijn te Chatahm en Devonport barakken gebouwd, waar zij tydelyk zyn ondergebracht. Zfi zyn niet geheel van de buitenwereld afgesloten. Het ia hun toegeataan in gezelschap te zyn tusschen het ontbijt en het middagmaal en tusschenthet middagmaal en het avondeten. Roo- ken is gedurende bepaalde uren ver oorloofd. De officieren mogen gebruik maken van een gymnastieklokaal en een kamer, die als rookkamer ia in gericht Hun|^antsoen iegelijk aan dat van de gewone krijgsgevangenen. Binnen zekere grenzen mogen zij dit aanvullen met hetgeen hun door wen den wordt gezonden. De officieren ontvangen per dag twee^shilling vijf pence. Zy mogen brieven schrijven en ontvangen. ZH kunnen DtHtsche boeken te leSen krfigen; zy behoeven niet te werken, maar zy mogen het wel doen. De manschappen mogen oppasser syn by de officieren en moe ten hun”kamers schoon|houden. Zy worden wel afzonderlijk gehou den van de overige krijgsgevangenen, maar verkeeren toch niet in een zaamheid. BRUSSEL, 28 April, (part.) heeft onder leiding van Kardinaal Mer cier de mi» plaats gehad voor de ziele- rust der advocaten en magistraten welke op het veld van eer gevallen zijn. Aan het hoofd van den stoet ging het Hof van Cassatie. Het aantal dooden, beboerende tot Belgische balie liedraagt ruim vijftig. Hunne namen staan aangeplakt het paleis van Justitie. BRUSSEL, 28 April, (part.) De kom- mandantur heeft geweigerd) paepoorten uit te reiken aan in België verblijf iwudend», jonge Hollanders welke near hua land teruggeroepen zijn. Daar kwam een dienstmeisje binnen met een groote dooö, zoo juist mot een be stelwagen gebracht. „Hal Uit <kn Haag! Van Eduard mompelde Lena en zoodra zij alleen was, maakte zij de doos open. Er een prachtige krans in..., ep een briefje. Met lievende hand greep zij er naar en las. Hm. hm Niet» dan eenige vorme lijke woorden van rouwbeklag en daarbij de mededeling, dat hij naar een ander garnizoen was overgepiaatat. In verband met deze overplaatsing had hij nu druk ke bezigheden, die hem verhinderden bij do Iwgrafimis tegenwoordig te zijn. I^ena was geheel terneergeslagen. Juist in deze dagen had zij troost en steun noodig en hij, van wien zij die ver wachtte, wae niet aan hare zijde en zijn grafkrans kwam zelfs te laat om in den lijkstoet meegevoerd te worden. Zij ging naar heur vaders schri/vertrek, waar al les nog stond al» voor zijn dood. Zij liet haar blik ruaten op het fraaie schrijf bureau met al die brieven rekeningen, naamkaartje» en fotografische portretten zonder orde naast en door elkaar, zooal» haar papa gewoon wa«. Van stipte orde had hij een afkeer gehad'. Eenige dagen na da begrafenis zat Le na weer in haar kamer in doffe smart neder. Toen werd er op de deur getikt. Zij droogde haar tranen en liet binnen komen. Den bedrijfsdirecteur ziende, werd haar smart echter eenigézine teruggedron gen door een gevoel van ontevredenheid, omdat hij haar in haar gepeins kwam 1-50 1 50 -t-•sr-v.--—Vj 1 90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, oen Boekhandel en de Postkantoren. m(ju mama heb ik een flink vermogen geërfd!” Nu moest Blijendal voor den. dag ko men met alle», Wat hij voor do arm» wee» zoo gaarne verzwegen had. Haar papa had gespeculeerd op do beurs en daar mee al zijn geld verloren, ook haar ka- waarmee haar papa veel zaken deed, was bankroet en dit besliste over het lot Van den Heezenberg. „Maar papa’s vrienden sullen mij wei helpen”, zei Lena. „Mijn neef Jansen, mijnheer Masthof en nog veie anderen, by voorlieeid luitenant van Bosachen.” Blijendal haalde medelijdend de schou ders op, en begon te vertellen van het geen er op haar verjaardag was voorge vallen en door haar waarschijnlijk niet was opgemerkt. Het gerucht, dat haar pa- pa financieel zeer zwak stond, was on der de geldmannen reeds lang in omloop. 1 n toen volgde de groote slag. Op haar verjaardag had haar papa een telegram ontvangen, dat hem het bankroet van Opperkllf Co. meldde. Dit bericht be- toekende voor hem het mislukken van zijn laatste poging om het verloren for tuin terug te winnen alles was verloren. kWaro. Lena hoorde den geestelijke aan, gebogen onder haar diepe smart en ont ving zij ook alle uitingen van rouwbe klag. Daarmede was voor haar depleoh- tigbeid afgeloopen. Zij ging naar haar kamer en liet het aan juffrouw Veltman over, (te menschen die hier gekomen wa ren onï hun belangstelling te toonen eenige verfrisschiiifc aan te bieden. Ach, wel waren er vele menschen in huis maar zij voelde zich zoo eenzaam. Haar dierbare vader had haar altijd’ zooveel mogelijk het gemis van haar moeder vergoed', hij had haar steeds de grootste liefde betoond1 en nu was hij haar voor immer ontnomen. Zij stond' nu alleenDat toch ook nietEduard van Bosschen had) haar lief Zij mocht niet toegeven aan dtó gevoel van verla tenheid Ze moest haar smart beheer- sohen, want op haar kwam nu een zware plicht te rusten de zorg voor den Hee zenberg. Met tranen in de oogen keek rij, ach ter de gordijnen voor haar venster ver scholen, naar den grooten stoet van rij tuigen, die den lijkwagen volgen’ 7 n zou. Van Bosachen was echter niet onder do telen, dte hun deelneming betuigden. En toch had hij een aankondiging van hét onverwachte sterfgeval ontvangën. Uit Den Haag waren een telegram en een paar brieven van rouwbeklag gekomen. Niets van hen»Hoe kwam dat Het was toch vreemd, dat hij niet gekomen was om haar in deze droeve omstandig heden to troosten. aanval boven Friedrichshafen, daaraan een groot aantal vijandelijke vliege niers hebben deelgenomen. De aanval werd echter belet, zoodat de vijand onverrichterzake moest terugkeeren. Nader wordt uit Zurich gemeld, dat om half tien in den avond in Frie drichshafen een geweldige vuurregen op de vijandelijke vliegers, die onge veer een zestal waren, werd geopende Welk resultaat deze hevige kanonnade had, is nog niet bekend. In de om geving der Zeppelinloodsen dreef een groote luohtballon, welke met machine geweren was toegerust en aan de kanonnade deelnam. Volgens oogge tuigen, die van Bodensee kwamen, bevond zich een Zwitsersche Bodensee- stoomboot eenigen tijd in den gevaar lijken kring. De passagiers werden in de kajuit gezeten,eenigszins beschermd. De luchtaanval was vruchteloos. Tege lijkertijd wordt gemeld, dat de stad Lörrach het mikpunt van een vyap- delijken raid was. In Belgtë. De „Echo Beige” bericht, dal Mgr. van den Berghe, generaal vicaris van het bis-’ dom, een gebed voor den vrede heeft doen drukken en verspreiden, hetwelk se dert eeuwen Voorkomt in gebedenboeken. Daar zij eenige zinnen bevatten, waarin gesproken wofrdt over „de vijanden des lands”, hébben de Duitsehe autoriteiten den prelaat op de kommandantur ontbo den. Daar zij den generaal-vicarfe niet Aan het Westel^k |Front Het Fransche middagcommuniqué van 29 April luidt In België behouden de Fran- schen het terrein, dat ze sinds drie da- ■gen terugwonnen. Zij blijven vooruitgaan in verbinding met dé Belgische troepen nkar het Noorden op dén rechteroever van het Voerkanaal. De Franschen maakten 150 gevangenen en namen 2 mitrailleurs. In Champagne ontnamen de Duitschers in de streek van Beauaejour 300 meter loopgraaf aan do Franschen. De laatsten veroverden dé helft terug. In de Argonne bij Marie Therèse werd een aanvatepoging dadelijk gestuit door Eranech geschutvuur. Te Éparges bombardeerden de Duit schers mhar zij vielen niet aan. Op (ten kop van den Hartmannsweilerkopf richt ten de Duitseher» een levendig vuur maar zij vielen niet aan. In den loop van dén 27en wierpen Fransche vliegeniers 32 bommen op het station Bollwiller, 300 bommen op het station Chambly, waar zij een ammunitie- (lepöi in brand staken. Het station Armaville, een spoorknoop- punt bü Chambly—Thiacöurt werd' ïn den nacht van 28 gebombardeerd. Eén Fransche Vliegenier wiferp 6 pro jectielen op de hidhtsoheeplaodsen te Friedrichshafen. De aviateur zag een rook wolk bpven het dak opgaan. 21 bom men werden geworpen op het station en de fabriek Leopoldhohe. Gedurende dit viel «n Frweobe vliegt. koB<W1 ,lnlHn,, beweztn had, nier in dé Duitsohe linies. In den loop van den dag werdén 4 Duitsehe vliegeniers achtervolgd en ge raakt door een Franschen vliegenier. Een toestel viel brandend in de Duitache linie». Bij Brimont moesten nog twee Duitache vliegtoestellen dalen bij dé Fran- sche loopgraven; een in Champagne en een in de omgeving van Angre. Zij wa ren vernield door het Fransche artillerie vuur. Een vierdé landde in de Fransche linies bij Muison, westelijk van Reims. Twéé niet gewonde Duitschers werden krijgsgevangen gemaakt. De Duitschers bombardeerden met een vliegtoestel de ópen stad Epemay met brandbommen. In de stad' zijn enkel ge- zondheidistroepen Berichten uit Prévls melden, dat een Zeppelin 8 dagen geleden bommen wierp op Duinkerken. Het schip werd door «te Fransche artillerie ernstig getroffen en geheel buiten dienst gesteld. Het strand de In boomen tusschen Brugge en Gent. confièoeerd. Nieuws uit Antwerpen. PUTTE, 29 April. De c*fé’s te werpen mogen vanaf 1 Mei tot 10 ’s avonds geopend blijven. Vanaf 21 April is het vyielrijdén voor geheel België verboden. Slechte werk lieden, in het bezit van een bijzondere vergunning kunnen zich van hun huis naar hun werk en omgekeerd, per fiet» begeven. De diamanthandel te Antwerpen begint wat op te leven. De Amsterdam- sobe kooplieden komen naar Antwerpen om, naar mijn zegsman het noemde schandkoopjes te halen en die te Amster dam tegen meer normale prijzen over te zetten. Het toonstelsel in dé diamantindustrie is geheel ontwricht. Lóonen van 35 40 francs per wede vöor goede krachten, die een geheels week werken, zijn zeker geen zeldzaamheid. Do prijs der levensmiddelen is te Ant werpen niet abnormaal hoog. De prijs vaq het brood is op 49 centimes per K.Gj gebracht. De strenge controle aan de Limbursch- Belgische grens. MAASTRICHT, 29 April, (part.) H<M streng de Duitschers de afsluiting vai» de grens handhaven, blijkt wel daaruit* dat twee hoeren, Dinsdag 20 dezer over, Visé naar Luik vertrokken, nog niet teJ rug zijn, hetgeen ook het geval is nrt een ander op 23 April via Eysden, Mou tend daarheen gegaan. Men komt België wel in, maar niet er uit, wat des te meer te verwondtoren i», weil de drie bovengenoemde heeren, groo-'[ te kooplieden en leveranciers voor het Duitsehe leger, anders alle mogelijke fa-* ciiiteiten genieten. Gisteravond is echter iemand met speciale vergunning van de Duitsehe civiele en militaire autoriteiten,' die 27 dezer naar^ Luik was gegaan, overi Moutend teruggek omen, evenwel na hoog- strengo visitatie aan den lijve en onder I inededeeling dat het nog wel eenigen tijd, zal kunnen duren alvorens de strenge be paling wordt opgeheven misschien in de eerste dagen van Mei. Alles moet in verband staan met groote troepenvervoer en de ontzettende »pion-i nage welke van alle kanten en op aller lei listige wijze wordt bedreven. Te Visé mogen dan ook zelfs de kin deren niet over dé brug om naar schoor te gaan en niemand wordt doorgelaten. De posten staan op den weg dikwijls slechts 10 meter van elkander. Werklieden uit Smeeryaes, Lanacken,. Veldswezelt (allen plaatsen in België) die, te Maastricht op dé fabrieken werken, wer den ook zeer bemoeilijkt en dat zijn er zoo circa 500. Door bemiddeling van den burgemeester en twee zeer geaohte hee” ren, Duitschers, die jaren lang in de, directie van groote fabrieken zetelen, i_ het mogen gelukken d« arbeiders thans zonder moeilijkheden over de grenzen te doen komen. De schaduwzijde van dit flink optreden voor de arbeiders is ech ter helaas, dat men genoemde heeren ver denkt van spionnage en daarover worden alhier in de koffiehuizen allërleiï laster praatjes verteld. GENT, 29 April, (part.) De Vlamu- sche Stém bericht dat, togen begin Mei de stads Gent ijzeren muntstukken zal doen slaan, namelijk 500.000 van 50 cen tiemen, 500.000 van 1 Frank, en 250.000 van 3 Frank; Die stukken zullen langs den qonen kant den Vlaamschen Leeuw, langs den anderen kant Jiet waardecijfer dragon- Zij zullen geldig blijven tot 1 Januari 1918. BRUSSEL, 28 April, (part.) Te Knocko te overleden Dr. Barella, wol bekend) in financieele en induatrioele krin- gen. Lena, het vertroetelde kind, kwam de zen zwaren slag slechte langzaam te bo ten. De smart wérkte verlammend op haar, zij liet alle beschikkingen aan Blijendal, den bedriXedirecteur, over. Hij regelde al het noodige en deed zijn bést o» haar den test zoo draaglijk te ma ken, als slechte mogelijk was. Zij ver- mpedde in de verste verte niet, hoeveel moeilijkheden hij te overwinnen had, en daardoor was bij haar geen sprake van man, dte ^00

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1