I I WTOBff® b van zyn naam loop Zijnde brood- Maandag 3 Mei 191ft. Me Jaargang. ^Tis'viws- ezx .^^.cL^T’ex'tezx'tïeTpleLQL voox O-cvlcLsl OzxxsrtxoZcozx. De Oorlog. I1 behalve Zon en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. I '1ST. I I ffo. HÜ., Arbeidsbeurs. Verschijnt dagelijks Uitgevers A. BRINKJfAÜ EK ZOON FEUILLETON 1 officieele voor OU IDUt onze ik do naar uitg^iwodigd hem „Anwen- Goauteete i «r. (Wordt nrr4fd.) ivbw* 7J4 U* Zur"™W I p. ia 2. al. w ed a t r ij d. be- zlj aldus betrok- wn hij by bal. oor morgen. B. gisteren weder Engelsch vlieg* n van Thielt naar beneden geschoten. Een ander vliegtuig werd bij Wieltje, noordoos- telijk van Yperen naar beneden ge bracht. Een derde werd uit het vijan- delijk eskader bij Nieder-Saizbach in den Elzas tot landing gedwongen. wticmrM dj* f bu ontvang* van «ten, vemakeiijkW- dan in onze agenda echter ten ge rug- Het D u it s c h e communiqué van 2 Mei luidt Oum> operatic in hatN.-W van het Ooetelijk front maakten goede vorderingen. bij Scliwale warden weder om lüO Riweon gevangen genouwu. Ach tervolgde Ruimen bereikten het Duitsche kan>p Z.-W. van Mi «au. De Russen vielen aan in de «treek van Karwaja; zij werden afguslagen, waar bij wij 300 krijgsgevangenen maakten. Lena stond ia haar dakkamertje en zette juist haar zwarten hoed öp haar Ikbtbhmd haar. Zij maakte zich gereed om uit to gaan. Zij was van plan haar vroegeren muzlekleeraar, professor Kuil den op te zoeken. Deze beroemd»- mual- eus bad dikwijle haar talent geprezen; i, 6 opperlieden, 1 ..Maar dit geld rechtswege toe F” 18 jaar: 1 smidajongen, 1 ikkannia. i werkgevers, senen: ikhuisknechten. i werknemers, tenen kenaar, 8 timmer- I, W v»|jpO1 IWUWI1, a lagers, 2 letterzet- r, 1 pakhuisknecht, Ier vakkennis, 1 Het bombardement van Duinkerken. Uit Parijs wordt d.d. 1Mei geseind: Het bombardement van Duinkerken door bommen van groot kaliber is een nieuw bewjjs er voor, dat de Duitschers, die niet tot onze linie kunnen door dringen, er een werkelijk resultaat bereiken, zich er op toeleggen om by de neutralen door manifestaties zonder eenig militaire beteekenis indruk te maken. Gezien van operatief stand punt, vertegenwoordigt het bombar dement geen enkel belang. Zijn effect blijft gelocaliseerd in de verwoesting van eenige huizen en den dood van vreedzame burgers te Duinkerken. Deze slachtoffers zyn het eenig resul taat dat door den vijand ie bereikt. Zyn situatie in Belgie is in geen enkel opzicht er door gewyzigd. t-terrein 2 uur). iog: uur speelt op het itterdamsche Korf- i het Haagsche A. ie-Degradatie wed- i wel dat het een strijd aal worden, clubs bekend staan leveren. Scheid* Penning van Rot- h e t zou d’ van negen i Hot Oostenrijksche communiqué van 2 Mui luidt In Russisch Polen werd do vijandt in enkel» sectoren uit zijn voorste stellingen geworpen. Onze troe pen kwamen hierbij op onkole plaatsen Het officieele Duitsche communiqué van 1 Mei luidt: De gevechten op den westelijken kanaaloever, noordwestelijk van Ype ren, waarvan gisteren melding ge maakt werd, eindigden met een mis lukking en groote verliezen voorden vijand. Ten oosten van het kanaal, noodwaart van Yperen, deed de vijand herhaaldelijk vruchtelooze aanvallen. Duinkerken werd verder onder vuur gehouden. Tusschen Maas; en Moezel hadden alleen in de stréek tusschen Ailly en Apremont infanterie-gevechten plaats. De Fransche aanvallen mislukten alle onder zware verliezen voor den vijand. Den 29en April werd Rheims ter be antwoording van de beschieting onzer achterwaartsche rustplaatsen met eeni ge granaten beschoten. Daar de vijand de beteekenis van dit optreden zeer goed kent, zou het voor hem gemak- kelijk zyn, Rheims tegen beschieting te behoeden. De vijand verloor drie vliegtuigen. Een w tuig werd ten zuidwesten J 117- «ber bnMrf. :bt op zijne kaart ongobuild tarwe, eei dan ongebuild Ögen of op eenige nik maakt of traeht )ne kaart door den nmen, tarwgl eene lem niet wordt ver- Aan het Zuidelijk Front s Het T u r k s c h o coimuuniqué van 30 April luid* Van 's avonds 8.25 wordt door hel hoofdk war lier gemeldBij Kaba Tupeeu Gallipoli deed du vijand pogingen zich uil do smalte ImuI strook, waar ingesloten alt, lom tu maken, maar bet afslaan van iteze pogingen dwongen wij den vijand) lol op 500 M. van dun zeeoever terug tu wijken eu onder do licMcliorming van zijn «whucpskauonnen to vluchten. Wij brachten hem ongwlioord groote verliezen toe. Een landwpoging, welke de vijand on der du bescherming van een deel zijner Gill IISIIII' COURANT. PRUS VAN HÉtTaBONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post. ,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad«150 Idem franco per post „1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31by onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. „geef het dien man. Geef het hem, wil niet, dat hij om mijnentwil zijn fa milie ziel verongelukken.” Blijendal keek haar verstomd aan. „Hebt u uw besluit wei goed overwo gen F” vroeg hij terstond. „Ja, ja,” snikte Lqna, „ik kap niet 8) I^ena verklaarde echter nooit in trekking te zullen gaan, dat vond1 veel te min.../.. MIPHH Duitsche cotuniuui- van 1 Mei luidtHel gevecht bij ver- de du niets, ik weet liet wel,” zei ze half lachend, half weenend, „en >u wilt, allee wel voor mij regeleo, niet waar, mijn- nu VJ|arwe] J. 73 haar zelfs oen güm- MDikte Lqna, „ik kan niet rustig slapen, ala ik er aan denken moot, dat iemand door mijn toodoen in angel en kommer loeft.” Zij droogde haar tranen af, en lief gelaat vertoonde nu U— - lach. „U «lonkt er jjrecica zoo over, zog maar llr u/iuil cm half Het Duitsche communiqué van 2 Mei luidt In Vlaanderen trachtte de vij and, na een zeer krachtige voorbereiding door do artillerie, wederom tegen onze nieuwe stellingen N.-O. van Yperen op te dringen. De Franschen vielen tussdien het Kanaal en den straatweg van Yperen naar St. Julien zeer krachtig aan. De 1 ngeischen deden Oostelijk daarvan een zwakke poging. Hun pogingen waren gevolge van ons zef>r krachti- en zij-vuur uit de streek Broo- dseinde en Vddhoek, totaal zonder effect. Twee machinegeweren vielen in handen. In Argonne vorderden onze aanvallen noordelijk van Four-de-Paris goed*. On danks den heftigen tegenstand verloren de Franschen verschillende gedeelten van hun loopgraven, l>enwven» 156 man aan ge vangenen. Tusschf® Maas on Moezel kwam het alleen in het Bois-le-Prétre tot hevige ge vechten, waarbij de Franschen meermalen in grooten getale aanvielen. Wij sloegen deze aanvallen, die hier en daar tot in CRUS DER ADVERTENTIEN: Van 1—gewone regels met bewijsnummerf 0.56 Elke regel meer 0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie teaen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 16 regels f0.35 bj| vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 046 per regel. Groote letters en pinden naar plaatsruimte. dt eveneens, indiM alijk ongebuild tsr- !d tarwemeel wordt met gebruikt wordt «deel of dient voor n voor den houder envandiuugKin. 1112. kers en maaiu.sn artikel 3 bsdosida =hreven, sijn v«m Ie den in artikel 4 >ur toegang te ver- i bakkerijen en de mer voorraden en en van de boeken waaruit hun inslag roop van meel kan De FranschUn bombardeer- den gisteren één der forten Zuidelijk van het verster kin kamp van M o 11. wordt gehandeld bepaald. begroeting volgt: XIII der uitgaven een nieuw artikel en verbonden aan dien van goedkoop od en meel” Voln. f 30000.— VI der Inkomsten een nieuw artikel, ngst van den vw- 1 ongebuild tarwe- •67 ter) f30000.- 'oornoemd, Voorsitter. qné özawlu had ecu voor oua gunstig loop. Na Jware verlieaen vluchtten Ruitten, nadat zij Szawle eerst aan vier hoeken in brand gestoken hadden in de richting van Mitau. D© achtervol ging wordt voortgezet. Tot dusverre zijn ongeveer 1000 krijgsgevangenen gemaakt. Tien machinegeweren, een groote hoeveel heid bagage, een munitiewagen met veel munitie vielen in onze handen. Do vijandelijke aanvallen op Kalwarja on xuidwestelijk van die plaats werden met zware verlieoen voor den vijand al- geelage», waarbij weder 350 Russen ge vaugen genomen werden. Daarentegen slaagden de Kussen erin ten Zuid-Ooeten van Augustowo een Duitache voorposten compagnie des nachts te overvallen zwaar to teisteren. Ten Oosten, van Piock, op den zuidelij ken oever van de Pilitaa worden zwakke Kuswisohe aanvallen afgeolagen. onze loopgraven worden voortgezet, af onder zware verliezen voor den vijand. Wij maakten 90 gevangene». Gisteren werden wederom twee Fran sche vliegtuigen buiten gevecht gesteld. Eén werd bij Reims neergeachoten, het andere werd N.-W. van Verdun, uft een eskader, gedwongen te landen. Maar dit u betwisten, zelfs hij kon tiaar du inuwchien raad geven, op welke manier zij dit taluut het vrucht baarst kon aanwenden. Do kleine, oudk), levendige heer kwam haar met vlugge pasjea tegemoet. „Ik ben zeer blij u te ziun, juffrouw Vau Donanelen. Hoo gaat liet met u altijd goed Hoe Maat hut met de mu ziek Hebt u nog ved ^tuduerd? Fa meus. Wat F Hebt u niet meur geapeeld Juist, uw vader overleden Hoe jam mer I Mag ik u wel condoleerwn Dat heb ik toch al schriftelijk gedaan Is *i niet Nu, u moet mu veront- echuidigen, u kent mo immers wei mijn geheugen u weet wel bet is me een genoegen u persoonlijk te spre ken, werkelijk fameus. Ixm* glimlachte niet, zooals vroeger over den ouden zonderling, maar zuide ernstig „Ik kom voor een zeer ge- wdebtigo aangekifpenheid, professor, en zou u dringend om raad willen vragen.” „Dat is aardig< fameus!” riep de oude heer. „U wilt misschien oen nieuwen vlcug<M koopen F” „Ik wil niets koopen,” antwoordde Ixv na ernstig, „ik wilde u slechts vragen of tl mij voor genoegzaam met talent begif tigd vindt, om inij vunhu- in de muziek te kunnen liekwamcn.” Hel oflicieete Uoatenrijksohe 1 communiqué van 1 Mei lui*In Rus- »Uob l'akn luuMu. levwbge arUIMe- 1 pUata «ba pUMaUijk 'h nachts voortduurden. Ruasiscbe bewa- kingstroepeu werden uit verachillonde stel lingen verdreven. Aan bel froulinWeet- Galiclö en in du Karpalheu gven veran- deringen. De vijand richtte ook gisteren heftige aanvallen tegen de door ons ver overde hoogtepunten tusschen het Orawa- en Opor-dal. Andermaal werden dewe onder zeer groote verliezen voor du Rus sen afgesiagun. Hierbij worden 500 ge- vaugenen gemaakt. In Zuid-Oost-Galiciö en in de Boeko- wina hadden nu en dau artilleriegevecb- ten plaats, Zuidelijk van Zalesczyki sctioot één onzer batterijen ecu Russisch muni* tle-inagazijn in brand. Op bet Zuidelijk oorlogHtooncel hadden behalve enkele ge- schutgevechten langs de grens gedurende de laatste dagen geen voorvallen ’firn be- teekunis plaats. Oosteiijk vau Trebinje werden Montenegrijnsohe strijdmachten die zich te ver vooruit waageten, door onze artillerie uiteengejaagd. tot de versperringen van de Ytjanèelijke hooldatelling. Op het front In WesHlali- cië en in de Karpatben had een loven- dig artillerlegevecht plaats. Op du hoogte punten tumchen het Otaww- ea Opar-dal sloegen on*» troepen nieuwe hevige Rus- sischu aanvallen af. Wij maakten 200 man gevangen en gingen ten slotte tot Jen aanval over. Wij veroverden toen na een harden strijd een sterk Russbroh steunpunt ooetelijk van de lioogle van Outry. Vele honderden Russen werdtm hierbij gevangen genomen. Wij verovsr- Jen machinegeweren. In Zui^tkwt-Gallctó en in de Buko- wina geen verandering. Hernieuwde actie der Duitsohers. Na d* vtMrdrijvlog van de Ruitten uit Matuei en Tilsit beerschte op don Noor delijken vleugel van het Dulteche leger aan de Oost-Pruisiscbe grens schrijft de „Vos». Ztg." een keiijku rust. Ook verder Zuidelijk, in <fe streek van Soewalki eu- Augustowo, had den de Duitsche troepen zich beperkt tot liet vasthouden hunner bevestigingen op Russisch gebied. Do Ruasischo aanvallen tegen die ver- dodiginswerkeu werden met geringe moei te afgesiageu. Verder hadden geen grow tere onderueuiingen plaat» gehad. Het zwaartepunt van dpn strijd sclteen geheel naar den Zuidelijken vleugel van h<2 le ger, in de Karpatbeu, verlegd te zijn. Nu komt plotseling het verrassende be richt dal DuitaoUe troepen ook op dun Noordelijken vleugel tot het offcusiul zijn overgegaan liet legerbestuur beeft dus ook op dit deel vau hel oorlogsterrelu t betv4nMaiiei genoot* eu schrijft den te genstander in hot Oosten de wet voor. Het feil, dal du Duilsdie troepen, in oen breed front, tot 90 A 100 K.M. vau de grens om don rechtervleugel van hei Russlschu leger konden vooruitgaan, zon der door den tegenstander te worden ont dekt, zal slechts kunnen worden begre pen door hen, die zich uit den Russisch- Japansehesi oorlog liet volkomen gebrek aan eon behoorlijken vorkenningsdienbt bij het Russische tegcr herinneren. bijna zooveel al» hetgeen haar overbleef. Zij haalde diep adem. ff hoort mij nu toch van riep zij opgewonden. „Zeker, zeker, onbetwistbaar.” Ix-na sprong op en snelde naastbijzijnd» kamer. „Ik heb hot gekt!” riep zij de beide dames opgewonden toe. „Het is genoeg voor een pension Zij werd van harte gelukgewenscht, en Blijeódal werd nu beleefd uitg^iwodigd den avond te blijven. Voor de wrMe maai was Lena nu weer sinds langen tijd wat vroolljker en opge ruimder. Zij sprak levendig, baar oogun glinsterden en vol ijver legde zij haar plUlllXVIB VVm V,WB. B’.« w- -w-- gejMgd» h»r vroolijkheW, het Meed» go«> gM» op uw verduren alsof hare gedachten ondertusschen met iets anders bezig waren. Het wa» reeds laat geworden, toen Blijcndal vertrok. Zij ging met hem me de om liem uitgeleide te doen. Toen zij benedm aan de trap gekomen waren, plaatste zij de lamp op de onderste trede en haalde den sleutel uH haar zak, om de deur te ontsluiten. Blijendal boog beleefd, reikte haar de hand en wenschte baar in warme woor den alle voorspoed in de toekomst. Haar hart klopte hevig. Gold het de herinnering aan bet schoone verleden dat dit afscheid haar dubbel smartelijk was F Plotseling barstte zij In snikken alt- .Jk wil dit grM niet hebl>en." riep «ij, dag kwam de directeur tar. Zij ontving hem al- w aar voor hij bij haar was einddijk vernemen kapitaal was gered. man zag, op wien s acht had gesla gen, on dio' haaf -nu '^iensten l>eweee waarvan haar toekomst afhing, kwamen haar bijna de tranen van schaamte in de oogen. Waarom moest zij zoo vernederd worden F Zij kon het echter niet nalaten, trotsch tegeanoet te treden. Kort en duidelijk gaf BlijendaaJ verslag van allee en deed verantwoording van den verkoop. Het bedrag, wat zij terug kreeg, was niet zoo groot als zij ge dacht had, maar zij kon haar lievelings- wensch toch verwezenlijken. „Dit geld ia dus voor mij zonder eeni ge beperking F” riep zij blijde. „Ja.” antwoordde Blijendal. Hij sprak brt wat aarzelend aM. „Dat wil zeggen... gebed gedelgd zijn <h» schulden nog niet, maar daar dit klein Aan het Westel^k Front Het officieele Fransche middagcom- muniqué van 1 Mei luidt In België, ten noorden van Yperen, maakten de Fransche aanvallen terrein en wonnen 500 tot 1000 M. in de diepte. De Franschen namen twee linies loopgraven en maakten zeer talrijke krijgsgevangenen. Een vertegenwoordiger van de As sociated Press in Amerika bezocht heden den top van den Hartmans- weiler, welken de Duitschers sinds 2 dagen niet meer aanvielen. Een Fransch luchtschip bombardeerde despoorlynen en luchtschiploodsen in de streek van Valenciennes. Een Fransche vliegenier vernielde door een ontploffing Duitsche linies. Er vielen nog een tiental bom men op Duinkerken in den avond van den 30en, verscheidene slachtoffers makende. Het F r rn sc h o ^communiqué van 2 Mol luidt L In België geen bijzonder nieuws. In^Argonne werden in den nacht van 30 April op 1 Mei twee Duitsche aanvallen nabij Bagatelle gemakkeiijk af geslagen. In bet Bois-le-Prètre namen de Fran- sehen verschillende loopgraven en maak ten zij 180 gevangenen. Een mitrailleur werd veroverd. De Franschen behielden bat varoverde terrein. L Een Fransch vliegenier steeg 1 dezer op. Het reservoir van zijn machine werd getroffen door een granaat; hij slaagde er echter in de Fransche linies te berei- 1 ken na de eerste Duitsche linies gekruist te hebben op oen hoogte van 400 me ier. Zijn vliegtuig, was door kogels door- lioord gedurende dén moeilijken tocht. Hij keerde echter heelhuids weer. Een deserteur deelite ons mede dat se dert twee maanden een ingenieur van Krupp in de omstreken van Dixmuiden, in een streek waar sinds eenige maan den niet gevochten is, het werk leidde* van de opstelling van een marine- kanon, dat op zeer grooten af stand schiet. Dit is het ka non, dat Duinkerken zou ge bombardeerd hebb ^'ii. Het schiet op een afstand'5’ van 38 kilometer. Daar slechts negen gra naten zijn afgeechoten bij het tweede en laatste bombardement, is er aanleiding te vermoeden, dat óf het kanon beschadigd is door de wijze van schieten, waar te gen de grootere stukken slechts kort be stand zijn, öf dat het voortdurend ver kennen van Fransche vliegers in de streek tot gevolg heeft gehad1, dat opgehouden i» met schieten. Aan het Ooetelijk Front Het officieele Ruaaische communi qué van 1 Mei luidtDe generale staf deelt mede dat in de «treek aan den rech teroever van de Njemen de vorderingen van onzu troepen voortgaèa en met suc ces. Wij maakten vete /guvaugeuMa au veroverden mitrailleuses. Aan bet front bij Osonrec deden de Duitschers op den 29en twee aanvallen op onze stelling bij Sasna maar zij werden afgeslageu groote verliezen voor den vijand. Op den 30en beproefde du vijand nieu- wo aanvallen op onze troepen tusschen de rivieren Pissa en Szkua; ook deze werden afgcslagen. Unzo aviateur» wier pen met succes bommen op de vijandelij- ko batterijen in de streek van Drobin— Raciouz. In de streek van Rawa verliep de dag onder hevig artillerie-vuur van do Duitschers. In de Karpathen tiernamen in den nacht v an den 29en op duu 30en de Oostenrij- kers liet offensief in de streek nabij Po len en in de richting van Usttek. Het offensief werd afgeslagen en de vijand h‘ed zware verliezen. In de richting van Stryi namen wij den 30en twee hoogte punten tvn Zuiden van Kozuimka en Go- lowetsko. Wij maakten meer dan 1000 ge- vangenen en veroverden versclieidene mi trailleuses. Ons offensief houdt aan. In «treek van Wyszkow sloegen wij met j succes du Duitsche aanvallen af. Op de overige gedeelten van het front had geen verandering plaats. bedrag de opbrengst is van de gesciien ken, dio uw persoonlijk eigendom wa ren, kon het niet gerechtelijk in beslag worden genomen.” „Nog niet geheel F” Ixma zag verschrikt op. „Heeft het landgoed dan niet zooveel opgebracht, dat alle schulden betaald kon den worden Hoe durfde u den Hoezen- l>crg zoo goedkoop weggeven Blijendal hield zich kalm bij dit heftig verwijt. „U vergeet, juffrouw, dat een gedwon gen verkoop zooals doze, nooit zoo veel opbrengt als een vrijwillige. sommetje kan niemand <te meest benadeelde schuleischer niet.” Er lag een vreemde uitdrukking op Blijendwl’s gelaat, die Lena bijna tegen haar wil de vraag deed stellen „Wie is dat F” „Een brave, ai te licht geloovige man, die zich door uw vader liet bepraten hem een gedeelte van zijn geld te lee- nen, en voor een gedeelte zijn geld te steken In de nu gefailleerde bank. Hij heeft zijn vordering te laat In gediend, zoodat hij door dit dubbele verlie» zijn geheete vermogen kwijt is geraakt. Hij weet nu «elf niet waar hij van beataan moet en tot overmaat van ramp heeft bij ook zijne zieke familie te onderhouden.” Lena werd onrustig en zij had bet ge sprek gaarne af willen breken, maar de oogen van den directeur waren zoo be- teekentevol op haar gericht, dst ze haar tot de vraag Wogen, hoeveel het hem venwbuHigde bedrag wel was. He< was plannen voor de toekomst bloot. Er was l'wr Blijendal F En levenswqg.” De directeur Blijendal drukte innig de kleine hand, die zoo dapper haar laat ste houvast aan een ander, nog meer in ellende gedompeld roeosch bad afgestaan en zdde alleen „God behoede u Straks had bij meer cd seboonere woor den gevonden tol afscheid, maar Ixoa voeido hei, deze kwamen hem meer uit het hart

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1