5 RG lllll 1 biedingen flö. 12772 iR Courant De Oorlog. Dinsdag 4 Mei 191ft. as behalve Zon- PEN Telefoon Interc. 82. er inwater. FEUILLETON JSovenaatr ij "d neat «otien kosten slechts Itbetaiisg: 35, voor elke regel KENNISGEVING. I KENNISGEVING. Verschijmt dagelijks en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. dagelijks ten, (ten bezetten. ORTELS. 86 een id un het Bureau- uw burg 7% I Zn., Goud» W' ■en «ten, dan de linie .i-Cana* den in de oer M ebruilum üie. S^OwyMi M t, i»«a iar. Tilburg. HELONJEJr. Gouda. ITET. >FDHU”>. ,U1. Bij de verdere achtervolging der uit Riga vluchtende Ruwen venneender- den wij gisteren vier kanonnen en vier machinegeweren. Ten zuiden van Mitau maakten wy weder 1700 krygs- gevangenen, zoodat het totaal aantal gevangenen tot 3200 gestegen ia. De Russische aanvallen ten zuid westen van Kalwvya mislukten onder zware verliezen voor den v|jand. De Russen werden over de Seiszuppe teruggeworpen «o lieten 380 gevan genen in onze handen. Ook ten noord oosten van Cernowits leden de Ruwen aware nederlagen en verloren behalve een groot aantal dooden 100 gevan genen. Onder het opperbevel van v. Mac- kensen hebben de verbonden troepen na verbitterde gevechten het geheele Russische front in West-Galiciê van diohtby de Hongaarsche grens tot de Dunajec en Weichsel op talryke plaat sen doorbroken en overal terugge drongen. Deelen van de vyandelyke troepen, die ontkomen konden, zyn overhaast naar het oosten terugge trokken, achtervolgd door de verbon den troepen. De krygsbuit is nog Z[ u. Uit- ?de Zangvereniging aangcricM. steunden do t werden in (ten - geschoten. Luitenant Weber vlieger Kreuz zijn gevangen genomen. >S, Wijdstraat 29 I. ELD Luz. NG. Aan het Westelijk Front. De Belgische rogeering geeft d.d. f 1 25 .1.50 1.50 - -190 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. using. Zij wm het geheel eene met Lena. Zij wist bij ervaring, hoe inwilijk bette, zich een cere-pl&ate te verworven op het gebied <k» kunst. „Ai weer mi» f” zcide Ixma bij het thuiskomen mH aoo’n verdrietig gericht dal de weduwe Heimers medelijdend haar l*ide handen greep. „Niet den moed opgevcn, lieve Lena, or lijn nog zooveel manierenom zich door Iwt lwv<« te slaan.” I-eaa begon erg znnuwaehtlg te wor den. Zij moest tenslotte toch een beroep kiezen, om in haar eigen levensonderhoud te kunftrwi voorzien. Ijverig werden rite couranten nago- «pj-urd. Lena wilde liet nu oen» beproe ven ate gezelschapsjuffrouw, iet», dat ze Het officieele (Jorieurijkache couMuuni- qué van 3 Mei luidt De vereenlgde Uos- leurijkech-llongaarache strijdmachten bob ben gisteren den vijand in zijn wind* maanden ingerichte en bezette stelling van Wwl-GaliclO aangevallen on hebben betu over hel geheele front van Mriastow— Gorlice—Ürownik en Noordelijk daarvan teruggeworpen. De vijand leed zware verliezen. Meer dan MUOO gevangenen zijn gemaakt; stukken geschut co machinege weren werden verowrd, welker aantal nog niet la vastgvtdeld. Tegelijkertijd for ceerden onze troepen dun overtocht over de beneden-Dunajec. Op het Karpathenfront, in de Boakideu, is de toestand onveranderd. In de woud Karpateen hebben wij in hernieuwde ge- t echten Oostelijk van Korioowa terrein ge wonnen. De vijand werd daar uit zijn stelling gedreven en zijn tegenaanval werd bloedig Wgoeiagvn. Vele gevangenen werden gemaakt; drie machinegeweren werden veroverd. Ook Noordelijk vanOa- maloda werd de vijand van verscheidene hoogtepunten teruggeslagen. Hij leed zware verliezen. Ook daar te de strijd nog aan ten gang. Aan <te Russische grens, tusschen Pruth en Dnjeater, viel niet» bijzonder» voor. wezen. De meeste advertenties waren ech ter niet bijzonder aanlokkelijk^ Over het algemeen vond zij het de moeite niet een» waard om er op te schrijven, en deed zij het Mom», dan kroeg zij in ’t geheel geen antwoord of In onbevredigender» tin. I «w zag zij bij ht< nakijken dw cou rant er» advertentie, die haar buitenge woon loeiachte. „Luister u «O»", riep zij opgwwomton cn met luide stem lasNZlj de oude dame voor': „Een jong meisje, uit goed» familie, mei nette manteren, wordt gevraagd al» gezctechapajotfrouw bij een joage vrouw. Hoog salaris. Sollicitanten kunnen zich •an written van 10—IS.” (Wordt vervolgd.) haar stem en haar spd toch tewonderd, toen rij nog «te rijke erfgename wa»| Nu zij haar brood daarmee wilde verdte- Een droeve uittocht. Een Britsch officier uit Yperea schrijft, dat voor hem het meest droev» gevolg van den Duitschen aanval zon der eenigen twijfel de algeheele ont ruiming der stad door de burgerbe volking is geweest. Zaterdag en Zondag voerden de Duitschers zwaar geschut aan en begon een allerheftigst bombardement. De granatenhagel deed op vele plaatsen brand uitbreken en het werd spoedig duidelyk, dat het eenige heil voor de burge^ in een haastige vlucht ge legen was. Derhalve verlieten de 12.000 inwoners, overschot van de 18.000 de stad en vluchtten naar Poperinghe. Het tooneel langs den weg was vreeselyk. Het .gedonder der kanon nen, het barsten der kartetsen, de ammunitie-colonnes en motors op weg naar het front gaven een levendig nen, word het haar afgereden. Het word haar nu duidelijk, dat rijkdom «en muur vormt, dfo alle verkeerde indrukken weit dadig buiten sluit, maar teven» een bel» der inzicht In (ten weg staat. lx?na reikte (ten kleinen professor dè hand toe, welke deze wehneenend drukte en ging langzaam naar huis, aan er va* ring rijker geworden, maar aan hoop armer. INRICHTINGEN welke gevaar, Schade of Hin» der kunnen veroorzaken. BURG. MEESTER «n WETHOUDERS! <te artt. 6 en 7 der H i n< lama knikte treurig. .,Ja, het te werkelijk toe, ik ben nu »rm. en daarom moet Ik zoo spoodignxH «•1‘jk van mijn tairatec gebruik maken; *a geld te verdienen, temen te kunnen «eveo, huer mfeschten concerten. Wil u mij daarbij helpen, professor F’ Het voorhoofd van den ouden profes- •er kwam nu vol rimpel». zeer veel kracht, moed en geduld vool noodig om alle beproevingen en ontgoocho* liegen te dragen en voor alle» hebt U een klein kapitaal noodig, dat u Inde^ Ix-ginne zult moeten aanspreken." Ix«na «chrikte. „Dat bezit ik niet. O, mevrouw Motelj kamp, kan het ook niet zonder dat?” J Mevrouw Metelkawp zag haar wedeUp dend aan. „Om zonder geld dten weg In te slaan, h«<t u behalve ved talent ook een on eindige liefde voor de kunst noodig, did yoor wij geregeM tiidi« ontvangen van j, vennakelijkhe- In «M M«>* deesche troepen door te breken bij de geheel verwoeste en verlaten dorpen Sfc Julien, Piikeui en Steeustraete. Da dor pen werden bestreken door Britsche t ransche en Duiteoho kanonnen. De aan tal, die vroeg in den morgen begon, waa in liet eerst niet te stuiten. De Noord oosten wind steunde het Dultache offen sief, dat ingeleid werd door een dichte dampwolk van Indrwdaiend gas. De Ca» nadeezen vochten dapper met hun bajo netten en messen, maar de Duitsoberz slaagden erin, onder zeer zware verlio zen, bezit te nemen van hunne loopgra ven. Tussohen dit helsch spektakel ston den nog enkele zwaar gehavende boer derijen. Bij Langentarck staat geen en kel huis meer overeind. De bewoners zijn gevlucht. Het geheelé gebied van Zuid- schoto over Y peren naar Wyachaete ii door do burgerij ontruimd, op last van den l)cvelhebber der troepen. Yperen zelf is één puinhoop. De aanvankelijke voor dooien van de Duitschers zijn voor h«a weer geheel verloren gegaan. Het zwaar geschut der Verlxmdenen teistert de vij- anxhdijko legerplaats bij Langemarok en in West-Roosebeke l» een munitiemagazijn van de Duitschers in db lucht gevlogen. Over de geheele linie moesten de Dnit- sche troepen wijken, al bleven zij op een enkele plaats nog esu belangrijk punt aan het Kanaal eu eenige niets beteeke» nende boerderijen aan het Yperenkanaal DUINKERKEN, 4 Mei. (Part.) Een he- \ig bombardement is, da Duinkerken, op Veurne begonnen. E»^|p zoer veel scha- ch- aangcricht. Ze» Dultache vliegwa artillerie. Twee vlieger» vroegen morgen omlaag r en soldaat- 1 Mei uit Havre het volgende oorlogsbul letin uit Op het Belgisolie front heerschte den geheelen dag rust. Eenige projectielen vie len neer in de omgeving van Romsca- pelle en Oostkerko. Sedert 22 April hebben Belgische vlie gers onophoudelijk dag en nacht boven Bixschooten, Steenstraeten en het Sas ge vlogen; ondanks de heftige beschieting door de DuHsche artillerie, werden tal rijke photo's genomen, welke in groote mate bijdragen tot regeling van Ivet vuur, Herhaaldelijk werden vijandelijke troepon- afdoelingen gebombardeerd. Het officieele Duiteche communiqué van 3 Mei luidt: In Vlaanderen deden wij gisteren met succes een aanval ten noordoosten van Yperen. aan beide zijden van den weg Poelkapelle-Yperen, en namen de hoeve van Fortuin, ten zuidoosten van St. Julien. In Champagne hebben wij door het succesvol laten springen van mijnen aanzienlijke schade toegebracht aan de vijandelijke stellingen tusschen Sonain en Perthes. Tusschen Maas en Moezel hadden gisteren slechts artil- leriegevechten plaats. Bij den Hart man usweilerkopf deden de Franschen hedennacht te vergeefs aanvaispogin- gen tegen onze stelling op den top, Gisteren landde een Fransch vlieg tuig bij Hundlingen ten westen van Saargemünd. De beide inzittenden werden gevangen genomen. Een Duitsch vliegtuigeskader dee<} gisteren een aanval op de luchtschiphal en het spoorwegstation van Epinal, blijkbaar met goed succes. lijk. Brij zoo ver te bekwamen, dat geld verdienen ka*, want Ik ben nu arm.” Hij zag haar verbaasd mo* „Zoo... F zoo... F” bracht hij er ein delijk langgerekt uit. „Maar dat kan nH.” noodig. Geld, geeeidrlft cn een Ijzersterke gezondheid mogen niet outbroken, ander* raad Ik u aan, liever een andere richting In te «laan.” nog kort geleden vol afschuw had afge- Lena wa» bleek geworden- „Wat moet ik dan doen F” stamelde zij.i De HchBdere» haalde de schouder» opJ „Kunt u ook misschien niet iemand vinden, die de benoodlgde som wil - r I^ena overlegde. Itenige vrienden van’ haar vader zouden haar stellig wel wil len helpen, maar daar zij er aan dacht hoe het ongeluk van haar leven jui»b ontstaan was door bet maken van schul den, zddo zij vastbesloten „Ik dank ui Ik geloof, dat Ik het beste doe, maar van het plan af te zien.” Mevrouw Metelkamp knikte en «prak een paar beleefde woorden van deêlne- DE BURGEMEESTER van GOUDA 4 brengt bij deze ter kennis van de bel iMghebbenden, dat door den Heer Direc^j leur der Directe Belastingen enz. te Utroebi op d*n len Mei 1915 executoii ie verklaard het Voljaars-Kotóer no. 8 dsr Perso» neele belasting, dienst 1915 j dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontj vanger, dat ieder, die daarop voorkomt, verplicht is zijnen aanslag op den bij do Wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termijn van zes we» keu binnen welken de reclames behoo* ren te worden ingediend. GOUDA, den 4en Mei 1915. De Burgemeester voornoemd R. L. MARTENS. De gevechten in België. DUINKERKEN, 4 Mei. (Psrt.) DeDuiU sobers waren er in geslaagd op een punt de linies der Verbondfcnen aanzienlijk te rug te dringen. Den 33en April was door de Duiteoher» uitgekozen, om door ri der Belgisch-Engelsche en Frt^eh- (iOIIMIIE COBKANT. PRIJS VAN H$T ABONNTMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post AJMmMmenten worden Markt 31, bij onze Agenten. 9) „Famensl” riep profesoor Kuilders, vaa blijdschap heen en weer trippelend, „ze ker hebt u genoeg talent. U speelt seer fraai piano, en u zingt prachtig fa meus f Herinnert ge u nog wei die marsch van Chopin F” Hij floot zachtjes de melodie en sloeg met zijn handen dé maat er bij. „Ik zal u weer les geven.” Lena glimlachte dankbaar. Zij stond op en vatte levendig beide handen van den oude. „Waarde professor,” riep zij bartstooh- telijk, help mij dan zoo gaaw moge* „re.. - - - JU onze grensbewoners niets nieuws, na ;een zy in de Octoberdagen zagen, let was een weldadig gezicht ver* mthie en w van den Ikitschen soldaat te zien. Zij hielpen ijverig ba» gage en kinderen dragen en zelfs dé gewonden hielpen nog kinderen voorta Waar moet al dat ongelukkige volk heen. De 7 mijlen tusschen Yperen en Poperinghe zijn niet de grens van hun tocht. Waar moeten, ze verder heenf Alle gebouwen en huizen ritten vo| met onze troepen. En te midden van dit onbeschrijflijk tumult was een boer kalmpjes bozig met het ploegen van zijn akker en het scheen of hy alleen niets merkta van wat er gaande was. In België. ,.wniet by benadering te overrien. LÜIK8GESTEL, 3 Mei. (Part.) In aansluiting met een vorig bericht kan ik thans melden, dat door den pro vincialen Dufuchen gouverneur j.| Zaterdag zijn opgevorderd in de dor pen Gasterlé, Thielen, Lichtart en df omgeving van Herenthals meer dan 200 paarden van drie tot acht jaren, te leveren daags na de opvordering^ Zondag werden alle paarden geleverd in Herenthals, vanwaar zij per trein naar het westen gebracht werden. LUIK8GESTEL, 3 Mei. (PartJ Langs de geheele grens is het thans weer toegestaan naar de Belgischs gemeenten te gaan. Op de wegen worden Belgen en Hollanders door Cavaleristen aangehouden. Ik ver neem dat in de afgeloopen week meef dan tachtig personen te Turnhout in arrest gesteld zyn, omdat zij getracht hebben over de grens te trekken. Couranten en brieven worden streng geweerd. Aan het Oosteiyk Front Het officieele Duitsche communiqué van 3 Mei luidt: -R1JS der ADVERTENT]gN. Van 1—5 gewone regels met bew^tnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tenen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing Vhn 1—5 regels (0.35 b^ vooruit, betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 J5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. „Ja, zei hij eindelijk, dat is allemaal heel mooi, maar ik kan daarbij niet raden.” laena sloeg hem angstig gade. „M»ar profeasor, u hebt toch gezegd dat mijn talent het wel verdiende Verder l>ekwaani<! te worden en nu „Juffrouw van Dommelen” de oud» heer was vreet geheel zich zelf *- hi| streek haar vriendelijk over haar hand, die vertrouwelijk op zijn arm rustte. „He< is werkelijk fameus, dat u tot zulk eed mooi besluit bent gekomen, maar ziel q «•ene, het maakt een groot verschil, oj men de knn»t beoefent als een genoegen, dan wei al» beroep. U hebt wel aanleg voor de muziek. Vraagt u me echter in gemoed», of u daarvan zult kunnen be staan, dan moet ik u eerlijk bekennen ik geloof niet, dat u veel geluk zult heb ben.” Hij streek zich met bekte handen over het hoofd. toonde zij geen verbazing, maar zij „Neen daar behoeft n niet aan te dent ken. Slechte concerten worden er al ge. noeg gegeven. U zingt prachtig en speelt mooi platte, fameus, voor een salon, maat op een concert verlangt men meer. J dan, musici zijn er toch al »>ecr genoeg.” Lena bad moeite haar tranen in te houden. De «oude professor meende het goed met haar, dat wist zij wel. doch zij had een goede les gehad. Wat had met| d e r w e t voor het Gemeentebestuur of een of moer zijner leden zijn verschenen ten einde hunne wzwaren mondeling toe te lichten. GOUDA, den 4en Mei, 1915. Burgermeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEU8DE. van GOUDA, Gelet op de artt. 6 en 7 der H1 n< d e r w e t Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd ver zoeken met bijlagen van 1. O. A. van dier Want aldaar en P. C. Ouweliand te Rotterdam, om vergun ning tot hei bouwen van eenen oven, be stemd voor het bakken van pijpen, ter vervanging van den bestaanden, in hc< perceel gelegen «m de Lage Gouwe no, 140, kadastraal bekend Sectie B No. 1720 2. de Directie der N. V. „de Goud* actie Gluoosefabriek” te Gouda om' ver gunning tot het oprichten van een fa briek van Sagoberëidlngi, waarin geplaatst zullen worden 2 ovens annex droog- kast, benevens 3 electromotoren, tot te zamen 5 P.K., in een gedeelte van het perceel gelegen aan de Lazarussteeg hoek Raam No. 2, kadastraal bekend Sectie IJ No. 2128 3. Gebroeders va» Botten te Gouda, om vergunning tot het oprichten eeüer Siga renfabriek annex Droogerij van Sigaren, in het perceel gelegen aan de Vest No. 37, kadastraal bekend Sectie D No. 1334; Dat op Dinsdag den 18en Mei 19150 des namiddhgH ten V/t ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór (Hen dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wQrden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudential niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der H i n- VIJFDE HOOFDSTUK. Terneergeslagen begaf zij zich den volt genden dag naar een schilderes, die zij goed kende. zich niet laat ontmoedigen. Iatmi had een paar mooie portretten grondige «tudie zijn versdieidcne i*rei^ die dóór haar geschilderd waren, mecge» nomen. Nu zag zij er vol twijfel en aar zelend naar-, zou zij ook zeggen: „frieehte portretten zijn er ai genoeg F” De dan»- ontving haar zeer hartdijk. Ook toen Ixma van haar plannen sprak, IM zich welwillend de portretten town, en Ijwtprak ze. vmoen, me u u® „Bij uw jeugd hebt u al een f^nk* teen*n F’ vroeg zij. zelfeUmdighcid ta ’t oaMMeren.” sprak rij. ,3at is Veel waard en verklaart ook wel uw tegenzin in copWren." „Gelooft u dan, dat ik genoeg talen! bezit om later met behulp daarvan eed goede positie te kunnen verwerven F’t vroeg Lena schuchter. ten zeerrie voor uw raad. Mevrouw Meteikamp Md haar scherp gêteekend gelaat op en glimlachte. „Later F Ja, dat zou ik wel denken, Maar er komt veel bij kijken; daar L BB—B II I Ui beeld van den ernst der worsteling om den verloren grond aan den vijand weer te ontrukken. Het gericht vat de gewonden, vervoerd in motor* ambulances of strompelend langs den weg met verbonden hoofden en lede maten of uitrustend op de stoepea van de huilen, was akelig genoeg maar ten minste een te verwachten oorlogsbeeld. Veel hartverscheurendar echter was het schouwspel van de heele bevol king, vluchtend voor lijfsbehoud met hun schamele have. De volgende beschrijving geeft voor het^t volgt de schrijver, db"sympathie en de hulpvaardigheid van den Britschen selfs dé

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1