JAS MITS, adel. JNIS ;as 1 VOOR EN. Alter tracht 269 4G, edingen Wóensdag 12 Mei 1915. 54e Jaargang. t Sourant XTieu-“ws- ezx -^.d-TrerteixtieTolsbcL voor G-oixd-a. ezx Oxxxstreleezx. No. I37TO.' De Oorlog. ft Telefoon Inters. 82. I fht hebben? FEUILLETON schappen Gouda. ld Kz. BERICHT. Verschijnt dagelijks J.ALTEB. AY ZONEN behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I ■Mi 1 I.it het groote D u i 18 ch e hoofdkwar- I en de erf men le stad aan huis Oosienrijksch I Duinkerken van onze. voorposten, aan f niefs' VTOtl- o kroeg nrate* >8. CHT. (Wordt vervolgd.) Zn., Gouda. meeil fAN ukengerei, lerdeelen. jen. 14 379.) JERWAARD BIJL, BAART La. ..Onbescheiden Juffrouw VaiT Domme, len heeft een merkwaardig fijn gevoel, en. to otu van van van 'E WAAR- en eskleeding >f gedeelten sec- com- van deze het ver- ja- dot te. Morgen (Hemelvaartsdag) zal dit blad niet verschijnen. iit werk door hetgrootste de nee». Jn kosten slechts taling: voor elke regel en met een Klein. aantal gevangenen en nemen dagelijks toe. gebergte rug, overschredteti San bij Divornik. Het Russischeachtste leger, dat het algemeen tusschen Lupkow een stukje te willen overschrijven. Zijn schrift wm zber onduidelijk, maar Lena kon het zonder moeite lezen, en hij was blij, dat zij zich zoo spoedig met schrift had vertrouwd gemaakt. Hij haar daarbij opmerkzaam aan. „De juffrouw wordt steeds onbeschei den er”, zeide zij zekeren keer boos tot haar man: Done zag haar met zijn goedige oogen GIIIBMIIE COURANT. goed. I en ADRES eht 269‘ .AG. toon ze doen do Dukla gestaan hebben, bevinden zich in «n cul de sac, welke een naar het Noord-Oosten gerichte» ellipsvorm heeft.. Onlangs nog vielen zeer veel gevangenen, waaronder een generaal en zijn ganschw staf, veel groot geschut, aanzienlijke mu nitie voor artillerie en ander oorlogs buit in handen der vervolgers. Het Rus-1 siSch gezinde blad Universal in Boeka rest meldt over den strijd aan de grens van Besarahië, dat de toestand' der Rus-* sen aldaar zeer ongunstig geworden is en de Oostenrijkach-IIongaardehe troepen daar voortdurend terrein winnen. De militaire metfewerker van die Rjetsch geeft in een artikel toe, dat de Russi-i sche troepen op enkele gedeelten van het Karpathenfront ten gevolge van strate gische overwegingen gedwongen werden om te wijken, waardóór de Russische? van di' Daily Chronicle, van onuitspreke lijke afschuw over den omvang van dezo groots ramp. De geschiedenis van hólt zinken dar Lusitania is spoedig verteld, maar de gevolgen van die misdaad zullen vele bladzijden in het Boek der Geschie denis vullen. Dc saloupassagjers zaten aan deluoph; de anderen waren reeds met hun maal tijd gereed en velen pakten hun goed bijeen voör de spoedige aankomst te Li-' ver pool. Plotseling kwamen zonder eenige waar-5 nchuwing die twee torpedo’s Ze kwamen van een duikboot, van Welke tot dusver nipts gezien was en welke ook later niet gezien werd. De eerste torpedo ging door de machi nekamer en de tweede een weinig ter. zijde van de eerste. Groote gaten waren in de zij van het schip geslagen en heft water liep er met ontzaglijke stroomen In. De Lusitania ging zwaar naar stuur boord hellen en begon daarna snel mek den kop omlaag te zinken. De tijd van het zinken wordt verschil lend geschat. De schatting varieert van 20 tot 30 minüten. In ieder geval was de lijd voor het redden van 2100 menschen kort. Het zware hellen maakte hét on- d oen lijk, de booten aan stuurboord te wa ter te laten. Een paar raakten los en- smakten tusschen de menigte, die op red ding stond te wachten. Tdoh was er weinig of geen paniek. Men voorzag zich haastig van zwemgor dels en moeders zochten naar hun kin deren en echtgenooten naar hun won. Pas na twee uur ongeveer kwamen du eerste reddingsboeien van de kust. De verzekering van eenlge overlevenden en -O C. KOOIJ Ka. iringerwaard, net hetinatal- (MERK le lellen RIJN VAN rEjf. IEEËN worden in verzegelde n vijf, twee en q een Ned. ons ding van Nom- js, voorzien van id Merk, vol- ït gedeponeerd, de uitvoering de orders aan- loerden had hij ld zich nu maar n Lena minder I wel raden, dat mo- daarv^n was, en een Aan het Westelijk Front. Het Franse he communiqué van gis termiddag luidt In België bij St. Joris trachtten de Duitschers in een nachtaan- val den 9 Mei door de Franschen ver overde werken te hernemen, maar zij wer den afgewezen. Noordelijk van Atrecht kwamen Franschen gisteren in den, loop van den dag nog verder vooruit. Zij maakten zich eerst van het kerkhof en daarna van oen deel van het oostelijk deel van het dorp Carency en den weg CarencySouchez meestér. Carency. waar de Franschen 230 krijgs gevangenen maakten, waaronder 3 officie ren en verscheidene mitrailleuses namen, is aan 3 kanten door Fransche troept» ingesloten en zijn verbinding met de Duit- »phe linies is nog maar zwak. Uit Lens, Douai in auto's door de Duitschers aan- gevoerde versterkingen konden nergens de bovenhand krijgen. Vier krachtige te genaanvallen zakten onder ons vuur in een. In den loop van den namiddag van 10 Mei leden de Duitschers zeer aanzienlijke verliezen voor het front Loos-St. Vaast. Op dit laatste punt wonnen de Fran schen grond.cn maakten 100 gevangenen. Het aantal gevangen officieren bedroeg in; den avond van den lOen meer dan 50. In den nacht van 10 op 11 hadden de’ Dujtschers een nieuw echec en een tegen aanval Noordelijk van Neuville. De Fran-I schen behielden hun heele terreinwinst en brachten zeer zware verliezen toe. Op de' rest van het front Loos-Atrecht had geen enkele tegenaanval plaats. Na hot bombardement op Vfln gisterenmorgen (3 bommen zonder slachtoffers eq 1 doode) wierpen die Duit-; schers 11 bommen op Bergnes (12 dbo- den, 11 gewonden). De Fransche batt«-; rijen openden dadelijk vuur en brachten het schieten der Duitsohers tot zwijgen, die dien dag niet weer begonnen. f Van dc reet van het front valt te melden. Een Fransche vliegenier bombardeerde een Inchtschiploods te Maubeuge en stak- dio in brandt. Een Duftech vliegenier wierp zondier succes bommen op het sta tion Doulleus. Een andere, door onze ar tillerie tusschen Argonne en Maas ver volgd, moest dalen in de Duitsche liniel waqr het toestel in brand vloog. Aan den anderen kant versloegen de Duitschers oen Engelschen vliegenier en de Britfwhe troepen twee Duitaehe vliegenier». tan het Bureau. frontlinie tegen de Karpathen gebogen is^ Het Russische leger heeft, volgens me- dedëelingen van do Russische militaira autoriteiten een geheel nieuw doel na te strevitp waardoor het npodzakelijk is ge worden nieuwe uitgangspunten te kiezen,* m. a. w. een nieuw© groepeering der- strijdkrachten te; scheppen en deze stra< tegiweh op te rollen. Onder deze omstan-j digheden schijnt het volkomen verklaar baar, dat de Ruseisclie troepen niet im staat zijn de tot dusver betoonde activi-t teit vol to houden, hetgeen echter nog niet zeggen wil, dat zij reeds het noodi-ï ge initiatief missen. Krijgsverrichtingen ter Zee. De „Lusitania”. De Engelsche bladen staan thans vöb met allerlei bijzonderheden over het Lu-' sitania-draina. Vele leest men moeilijk met droge oogen. Vooral de tijdelijke dooden-f hal te Queenstown, waar de slachtoffers liggen en beroofden ter herkenning ko-i men. leveft een beeld van afgrijselijke I ellende. De eenige woorden, welke ling met een ander naar kennis dorstend’ wezen toon en. Het was voor Lena een genoegen, den man, die geheel door zijn niets- beteeke- een wei nig tot zich te lokken en vol verlangen, zag zij eiken dag uit naar den tijd waarin zij haar geest weer eens kon la ten werken. Hoeveel genoegen I^ena ook in gesprekken vond, bij mevrouw was juist omgekeerd. l. Al live gl VUW u 11 1 V u, tier wordt geqieldlGistervoormiddag werd vóór Wetende een i-.ngelsch linieschip door ons vuur verdreven. Oostelijk van Yperen rukten wij Ver der vooruit ëil maakten 5 machinegewe ren buit. Zindooetelijk van Rijssei zetten de Fran- schen hun aanvallen op den Lorelti-heu- vel e» do plaatsen Ablanc en Carency. voort. Allo aanvallen werden afgeslagen. Hef aantal hier gemaakte gevangenen klom tot 800. Tusschen Carency en Neu ville hielden de Franschen die door hen genomen loopgfaS-en nog in hun bezit. De strijd duurt voort. Zuidwesteiijk van Rijssei word een Engelsch vliegtuig naar beneden geeeboten. Noordwesteiijk van Berry-auJlac en in de bosschen zuidelijk van Ia /ville-au- Bois liepen onze troepen gisteren storm op twee achter elkaar liggende linies van 400 M. breedte. W.ij maakten een aantal niet gewonde gevangenen, veroverden 2 mijnenwerpers on veel munitie. Aanvallen noordelijk van Flirey en het IJois-le-Prêtre mislukten onder aanzienlij-l ko verliezen voor dien vijand. in beslag genomen, want al haar vrijen tijd duchten la?ide kinderen nu op. Zij voelde zich echter gelukkiger. Hoe meer zij echter do liefde- dw kleinen won, hoe jneer zijook do moeder van zich vreemde, want deze kon vr easel ijk loersch zijn. De gesprekken met den ieeraar waren voor Ldna do eenige geestelijke ontspan ning. Ankermans was niet verwend door groote belangstelling zijner vrouw in zijn wetenschappelijk werk, dus deed hem-def niet verwachte belangstelling der jónge bleef bij zijn stilzwijgen, huisgenoot© dubbel pleizier. Zijn weten-1 schappelijke ontwikkeling was door zijn bekrompen vrouw in zekere mate naai* zijn studeerkamer verbannen, nu kon hij dorp Zaleweki gedwongen? om aan linkeroever van de Dnjester terug trekken. In drti nacht van 9 Mei vielen die die Dnjester overgetrok ken waren, den vijand aan op het front bij ('haliobruki en de monding van die Stryi. Zij maakten 1300 krijgsgevangenen, terwijl' (\-n kanon en" verscheiden mitrail leuses in hun handen vielen. rbilterd gevecht onze afdeelin^ hfj het, om aan dien tel ,die ze trachtte in te hou- nu in 6e oogen. „Mij scheelt niets”, zeide zij zacht, maar plot seling overmande haar het verdriet on zij brak in snikken uit. De fijngevoelige Ieeraar lijden. ,,Ik hoorde zooeven oen woordenwis seling tusschen u en mijn vrouw”, zeide hij. „Dezo scheert zeer boos. Hoeft stiju onrechtvaardig bejegend Lena knikte slechts. „TT moot me verontschuldigen," bracht ze met moeite uit, ik ben wat zonuw- abhtig geworden.” Hij vatte vaderlijk „Beste juffrouw", mj zijn goedige, halfdicht gekrepen zagen haar medelijdend aan. ik weet wel dat mijn vrouw brak af, het wan hem pijnlijk, zijn echt genoot© te beschuldigen. Hij nam zijn bril af en poetste dien aanhoudend. Half Verlegen ging hij voort: „Idtt I© zoo goed- zoo hartelijk. Ik beklaag haar diep. Zij heeft de ongeluk kige neiging om alle© zoo zwart moge lijk in te tien. Ach gelooft u mij, ik Hij bleef wederom steken. hij vorgeefs trachtte in tewÉffflvn; ontt welde aan zijn borst. „Wij konden zoo gelukkig zijn,” voegde hij als in zichzelf er bij. Ldna. was zich weer meester. Zij nam „U hebt geschreid, juffrouw Van Dom melen zeid“é hij verschrikt. „Schoeit tl iets?” De tranen, „d den, schoten haar Aan het Oostelijk Front j Het officieelc Russische communi-. qué van 11 Mei luidt In de streek van den Uszok-pas deed de vijand een ver- geefpohep aanval. Den 8en dieper viel hij in gesloten kolonnes met hevigheid de' bergketen van Lavorni, aan den boven loop \an de Louwitza aan. In een tor van onze stelling, dkx>r twee pagnieön bezet, waren de verliezen den vijand zóó aanzienlijk, dat de lijken het schieten uit onze loopgraven beletten. Ondanks het vuur der vijandelijke mi- Irailleüscfi zagen onze compagnieën af van de bescherming, welke de loopgraven haar verzekerden. Zij stegen er uit op en (‘egden ntet hun vuur de aanvallen-’ de cofonnea weg. Overal in <Me streek werd d« vijand teruggedreven Sijdk^hta. d(e’ ïn”hJt'7ebM Dienzelfden dag heeft de vijand na Aon. s. het rapport van ite Patrol Boat No. 1185, dat even buiten Oyster-Haven een duik boot drie schoten op de reddlngabooten loste, weigeren wij voorloopig «onder ver der bewijs, voor mogelijk te houden. Gisteren was een troep soldaten Queenstown en Kinsale druk bezig, vete graven voor de slachtoffers te del ven. Het is gebleken, dat de Lusitania geen volte vaart had. N oor de morgenmist was opgetrokken ging sfij langzaam, telkens haar sirene latend» hooren, maar ook toen de mist wm opgetrokken, werd de vaart niet veel sneller. Ze liep zeker niet meer don Ui of 18 knoop tegen 23 voor in de week. De achter schoorsteen rookte niet en do voorlaatste maar heel weinig. Of zij kolen spaarde, om het maken van rook te ladetten dan wel of de langzame vaart gedwongen wan, is nog niet vast- genteld'. Twee Amerikanen vertellen, dat een be vel zou gegeven zijn, de booten niet uit te zetten. In een geval zouden de passa giers zelfs weer uit de reeds geladen bo^l gvhaaldi zijn. De lijst der meest bekendo slachtoffer» heeft zloh nog uitgebreid'. Zij bevat Mr. A. G. van der Bilt, Mr. Charleb Froh- man, dr. F. 8. Pearson, mr. Juleo Miles Forman en mr. Elbert Hubbard, schrij vers met een wereldreputatie, mr. Char les Klein. Vermoedvlijk behooren ook Sir Hugh Lane en mr. J. Foster Stock- house tot de dooden. $r. Vanderbilt werd het laatst gezien, toen, hij zijn zwemgordel aan een vrou- wêltjka passagier atstond’. Velen van het vrouwelijk ffchoepspersoneel verloren1 hun teven bij het helpen redden van vrouwen en kinderen. Het is merkwaardig, dat in geen de vele verhalen der overlevenden ontploffingen gewaagd wordt, noch eenige bewapening der Lusitania. Tegenover dc l>eweringen der Dulteche pers, dat de Lusitania een hulpkruiser en gewapend was, komt de Engelsche pers eenstemmig op, o.m. voorgevende, dat ’Amerika, indien de Tmsitania gewapend was geweeat, haar geïnterneerd zou heb ben. Hoogst belangrijk is in deze do ver klaring van een der havenautoriteiten te New-York, Dudley Malone. Hij verzekert, dat do Lusitania voor haar vertrek door de (k)uaneh(*ambten geïnspecteerd werd en dat daarbij geen enkel stuk geschut was ontdekt. Met verontwaardiging vertellen de Brit- sehe bladen, dat admiraal Von Tirpltz Za terdag bij den Keizer ontboden zou zijn en dat ter eeré van de Lusitanla-ramp in vele Duflsche steden gevlagd werd. Volgens Zwitsersche hladen zou in Beye- ren dc schooljeugd een halyep dag va- cantie gekregen -hebben. Vermoed wordt dat duikboot 39 de nood lottige torpedo's afschoot. haar hand. zeido hij zacht en r J oogen „Geloof me, Ti...” Hij Het Oosjenrijksch communiqué van 11 Mei mejdt, dat de Oostenrijkse!)© troepen, in de richting Baligrod opruk kend?, gedeeltelijk reeds tegen de Boven- San opereelren. De gezamenlijke Russi- ACHTSTÉ HOQFDSfTUK. Sedert dien dag werd1 Lena nog teni«sen wordt duidelijk door de berich-: ten over den terugtocht van den Zuide lijken, vleugej van den vijand in Rus-» msüh-Polen. liet sterke Nido-front wordt door den vijand als onhoudbaar geacht en zeer snel ontruimd. Gelijk het succes bij Gor-! lice en Jaelo zich deed gevoelen op het’ Karpathimfront, zoo heeft het succes va» het leger van Aartshertog Joseph Ferdi nand bij Tarnow en Debica invloed op de situatie in Russisoh-Polen. In Midden-Galiclè drongen onze troepen onder voortdurend suedes de resten van het geslagen Russische korps naar den Sansector Dynow-Sanok. De Russen beproefden een tegenaanval^ van ongeveer drie divisies van Sanok uit langs den spoorweg naar het Westen. Dfczo aanval werd onder «ware verliezen voor den vijand) bloedig afgeslagen, ter wijl de vervolging werd voortgezet. Het de hoeveelheid buit De uit het woud-; voortgedrongen colonnes pen bij Baligrod' den sterken vijand met voortroepen PRIJS DER AD\ERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingei worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vlkn 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Redames f 0 25 per regel. I Groote letters en randen naar plaatsruimte. - ----1 1 v 1H|I fPtÜW zal nooit den noodiigcn eerbied' ‘uit het oog verliezen,” antwoordde hij met na-- druk. „Zij trekt het gesprek aan tafel ©teeds aan zich”, merkte Inda nog boozen op. Met de grootste verwondering zag me neer Ankermans haar aan. „Je vergeet, lieve Ida, dat ik haaij verscheidene malen in het gesprek heb be trokken. en ik stond er over verlmasd, hoe treffend en juist zij wist te antwoor den. Voor oen vrouw is zij bewonderens- waardiig hoog en veelzijdig ontwikkeld).” „Nu nog mpoier", stoof «Ij op. „Dat! geldt mij dus. Ik ben je niet verstandig genoeg. Daar moei eerst zoon jongkind komen, waarmee je geleerde gesprekken? kan houden. Zoo ver heeft zij het al we ten te brengen, dut ze mijn eigen man tegen me opzet.” Mijnheer Ankermans stond verstomd., Deze uitwerking zijner nooit verwacht. Hij Ml stil en werd ook spraakzamer. Zij kt vróuw dó oorzaak/ ^bitter ^evooj maakte zich van haar mees ter. Toen zij op een namiddag alleen zat te naaien, trad mijnheer Ankermans do kamer binnen, om haar te vragen, even wier-' te- d'e; w hoort, zijn die, schrijft een correspondent over* cc Us- zok streed, is thane ntet de voornaam ste afdeelingen in de nederlaag betrok ken. In Zuid-Oost-Galici& gingen de Ruseen in verschillende sectoreji tot den aanval; over. De eerste aanval ^Noordelijk van dc Pruth op Czemowitz aan de grens werd: afgcslagen620 gevangenen werden ge maakt. Noordelijk van de Houdünka ge lukte het vijahdOlijko afdeelingen op Zuidelijke Dnjeoteroever vasten voet krijgen. De strijd' duurt hier voort. Het Oostenrijkse!) oommuniqué; van 11 Mei luidt In de géyeohteri dor beide laatste dagen braken onze troepen de Russische llnjo bij Debica door. Ten gevolge hiervan waren de Ruftten zui delijk van den Weiohsel tot een snellen aftocht achter dc beneden-Wistoka ge dwongen. Qe beteekenis van deze gebeur-’ haar naaiwerk op en de Ieeraar verliet de kamer. Zijn laatste woorden klonken haar nog in db ooren „Wij konden zoo gelukkig zijn.” Hij was het dus niet. Hoewel aan allo voorwaarden. noodig voor een gelukkig leveh, hier voldaan was, leed dit toch schipbreuk op do on tevredenheid van mevrouw, die het ge heel© gezin het geluk ontnam. Het gemis aan vroolijkheid had na ©enigen tijd ook oen ongunstigon invloed op Ilona’s gezondheid. Haar bleek uiler lijk viel mevrouw op. In den grond was zij goedhartig; zij trachtte Lena nu op te beuren en te sterken; zij moest een drankje innemen en pillen slikken, maar Lena vond daar niet veel baat bij. Het speet haar, mevrouw Ankermans niet dc werkelijke reden van haar minder gun stige gezondheid te kunnen mededeelen. Zoo nu en dan kreeg zij ook eens een uurtje vrijaf. Dan wipte zij in dte buurt bij de familie Helmers aan. In die ne derige woning voelde zij zich geheel op haar gemak en zij stortte daar dan ook wel een» haar vol gemoed uit. Op zekeren dag ontmoette ze, eenige boodschappen wilde gaan haar tante Hazelhorst. Zij had do oude dame na den dood' van haar vader niel meer opgekocht, omdat ze zich over haar toestand schaamde. De weduwe stiet een kreet van verba zing uit. toen zij haar nicht bemerkte. 16) J ,,Ik weet een mooi verhaal,” lokte zy., „Als je bij me komt, zal ik het jo' vertellen.” I >lna zag, bevolen afwachtend, naar Al bert, niAAr deze vólhardën. Lena bemerkte het aarzelen van de' kleine wel. i „Er Was eens een fraai, groot paleis zijn groote gaven bij de gedachtenwisse^ begon zij. De deur ging sneller heen en. weer. „In dat mooie kasteel woonde een betooverde prinses. Wil je niet weten waarom die prinses betooverd was, Di na ging Lena verleidend voort. nendo vrouw beheerscht werd, Dina streed' een harden strijd. Als Al-i bert maar een teeken gaf I Doch deze; stond op het punt dc kamer uit te gaan. Toen Dina hem gedwee wilde volgen, zei do hij heftig„Waarom lutóter je niet, dom schaap De kleine straalde. Nu was de toestem ming van den ouderen broeder verkre gen en blij te moe snelde zij in Lena’s armen. hoogst verbaasd aan. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1.25 Idem franco per post. „1-50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 15# Idem franco per post .1-90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentendeo Boekhandel en de Postkantoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1