GAS SMITS, andel. endingen. IJN'IS oopjesü el en, als Tafels, Spiegels, Schilde- )n- en Huiskamer, eeren- en Kapok- ten, Uittrektafels, f 17.50 de zes pkamermeubelen, 10, Westminster IS voor ra. GAS De Oorlog. No. 12780. Vrijdag 14 Mei 1915. 54e Jaargang. t en I Telefoon Interc. 82. FEUILLETON edschappen Gouda JIJ Kz. IN ZOON, kt 31, Gouda. £Tie\x"ws- exx -^.d-^rertezxtieloleud.voor <3-oixd.a. ezx Oaacxstxelcezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. n Oorsprong land abstg per stuk 4 r licht hebben? mA. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. arper meldt alle binnen, ECHT. aan d.d. Ten! ITench van loo«. (Wordt vervolgd.) m A Zn., Gouda. I VAN keukengerei, nderdeelen. ligen. 14 1879.) ver ver- «OERWAARD. f 1 25 ,1.50 1 50 1.90 A. QUANT, 7 en be- hoe ver- ze Le- s dit werk door het grootste 60UBSCHE COURANT Kamer van Koop- ken to Gouda, verzending van iaat het «•••O FAC. KOOUKz? ieringerwaard, 1 met het instal- liet officieele Duitsche communiqué van 13 Mei luidt Ooatelijk van Ypercn namen wij wederom een vijandelijk steun punt. In den namiddag werd een sterke Fransche aanval tegen ons front Ablain- Het officieele Duitsche communiqué v an 12 Mei luidt liet groote hoofdkwartier 1 en vijandelijke vlieger wierp gisteren bommen op Brugge zonder militaire scha de aan te richten. Ten Oosten van Ype, ren namen wij oen belangrijke, door Sohot- sche Hooglanders verdedigde hoogte. Duin kerken werd) verder door ons onder vuur gehouden. Ten oosten van Dixmuiden. schoten wij een l.ngelsch vliegtuig naar beneden. Do tusschen Carency en ville (in de streek ten Noorden Van En gels c h e zijde wordt 13 Mei gemeld Veldmaarschalk l'renoh meldt Oosten van Ypercn duurt de strijd' voort. Een hevig bombardement ten Noorden van den weg naar Meonen heeft enkele onzer loopgraven vernield en veroorzaakte een lijdelijke nieuwe regeling der linie, waar na de linie echter geheel hersteld is. en den 1 op het er voor drie Neu- van Atrecht) door de Franschen in de laat ste dagen genomen loopgraven, zijn nog in hun bezit. Overige^ jwaren .ook gis teren allo doorbraakspogllgon vin den vijand te vergeefsch. Zijn aanval richtte zich hoofdzakelijk togen onze posities ten Oosten en ten Zuidoosten van Vermellee, tegen dien Loretteheuvel, Ablain, Latency, zoowel als tegen onze posities ten Noor den en ten Noordoosten vair Atrecht. Allo aanvallen mislukten onder de zwaarste verliezen voor den vijand. Een poging van den tegenstander om don Harlmanns- weilerkopf aan ons weder te ontrukken, mislukte. Na een krachtige artillerievoor- bereiding drongen wel is waar de 1 ran- 8che Alpenjagers hier ons op den kop gelegen blokhuis binnen, doch zij wer den er direct weer uitgeworpen. manieren van haar tante zoo opgevallen als nu. „Ik moet naar huis’’, zeide zij kortaf. Dat speet de weduwe zeer. „Waar woon je Niet ver weg Dan loop ik een eindje mee.” l^ena moest nu vertellen. De dame was geheel uit het veld geslagen, toen zij van Lena’s ondervinding in haar eerste be trekking hoorde. „Maar bij den leeraar krijg je toch ge regeld je loon Bij zulke lui moet het soms ook een huishoudentje zijn,” meen de zij bedenkelijk. Leo» stelde haar op dit punt gerust, en nu vond de oude dame de betrekking een ideaal. Voor zij afscheid van haar nam, moest Lena haar beloven, haar bin nenkort te komen bezoeken. Toen Lena weer alleen in haar ka mertje was, was het eerste wat zij deed, zich een» in den spiegel te bezien. Zij bekeek zich lang en peinzend. Ja zij was veranderd, tot haar nadeel, verwelkt. Een snik onderdrukkend, sloeg zij haar Sanden voor het gelaat en haar lippen beefden. Zij had gedacht in dezen awa ren tijd van beproeving haar ijdelheid overwonnen te hebben, maar het bleek helaas, niet het geval te zijn. Volgens haar belofte zochtzij de vol gende week haar tante eens op. Deze begroette haar allerhartelijkst. ,j9f kunnen we eens over lang vlogen dagen spreken,” zeide zij heugd. Nonfvillo onder zware verliezen voor den v ijand afgeslagen. Het dorp Carency, dat ten gevolge van het zich handhaven in onze voorste loopgraven tusschen Neuville en Carency, door de Franschen voor het grootste gedeelte was bezet, evenala het Westelijk deel van Ablain, werden in den afgeloopen nacht door ons ontruimd. He laas ie daarbij oen aantal van onze man nen en een deel van ons materiaal ver loren gegaan. De Franschen trachten het door ons Noordwcetelijk van Berry au Bac zuide lijk van Ville au Bol» genomen gedeelte loopgraaf terug te winnen. De pogingen blljv on zonder succes. Na sterke artilleriojvoorlM'roidihg viel de vijand gisterenavond onze stellingen tusschen Maas en Moezel aan bij Croix; des Cannes en het gelukte h<in over era breedte van 160 tot 200 meter* in onze voorste loopgraven te dringen. Na ver schillende geveclft® werden onze stellin gen echter weer geheel van vijanden ge zuiverd. Een aantal gevangenen bleef in onze handen. Twee Fransche blokhuizen op de Wes telijke helling van den Hartmannsweiler-. kopf werden door onze artillerie in el kaar geschoten. I>, 8% uur. Kies- plicht”. wburg, 1% «ar„ iw Clinge-Doon® ren. 8 Ned. Bond sht. rij geregeld tijdig ontvangen van 1, vermakelijkhe- in onze agenda PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. den aanmerkelijke vorderingen gemaakt, waarbij evuige honderden meters terrein genomen werden. De Franschen maakten zich meester va® een spoorweg naar de steengroeven, die van Neofville naar Gi venchy loopt. In hetzelfde dorp hebben de Franschen in den morgen van 12 Mei het Zuidelijk gedeelte bezet, dat de Duit- schers nog in hun bezit hadden. Het centrum en het Noorden van het dorp werden tegen hel einde van den middag aangevallen waarbij zij huis voor huis veroverden en bet geheel© middendeel van hel dorp. De Duitschers bevinden nog in liet uiterste noordelijke gedeelte. De 1- rau- schen hebben l>ewonderen8waardige blij ken van dapperheid en uithoudingsvermo gen gegeven. In Bois-le-Prétre hebben de 1 ranschen opnieuw een serie loopgraven genomen. een vast Ifolwerk van wallen en loopgra ven. Do aanval, die om tien uur plaats had, kreeg aanstonds een onbeschrijfelijk karakter. De voorhoede-llnie sprong voor uit, bukte, verdween, verscheen opnieuw en overschreed de vijaadeiijke loopgraven. De manschappen legden een buitengewo ne verachting voor den vijand aan db® dag. Van oen Duitsche brigadegeneraal werd de borst met een kogel doorboord, een kolonel werd zwaar gewond, 3 van de 4 commandanten vielen. De aanval werd met dubbele kracht voorlgezci, zoo dot wij 4 K.M. in V/t uur voorwaarts kwamen. In den belegoringaoorlog is se dert 7 maanden zulk een resultaat noch door ons noch door de Duitfrohcrs be- reikt. Wij helften een aantal troepen ter waarde van een brigade vernietigd o! gevangen geöomeu. Ten Noorden van het hosch van Berthouval is de strijd niet minder zwaar geweest. De moeilijkheid was daarbij nog grooter wegens de ge steldheid! van het terrein, daar een reeks ravijnen de werking der artillerie belem- nterde. Onze regimenten wonnen voet voor voet grond en hebben met granaatschotcn de vijandelijke stellingen genomen, waar bij talrijke vijanden krijgsgevangen ge maakt werden en een belangrijke hoeveel heid oorlogsmateriaal veroverd werd. Al dus was het verloop van Zondag 9 Mei In do sector Carency-Neuvllle. F.en uit- nemende samenwerking tusschen de ver schillende wapenen bij de voorbereiding do duidelijke voortref fel ijklieid der artille rie en vooral do wecrgalooze moed der infanterie, alsmede de doodsverachting der manschappen van eiken leeftijd, geestdrif tig aangovoerd door chefs, waarvan er helaas velen gevallen zijn, vormden de kenteekenen van dezen dag. In de anders gedeelten van het aanvalsfront zullen on ze troepen met even grooten luister hun solrittcrendo hoedanigheden van dapper heid en uithoudlngwVarmogen bevestigen. 17) „Lena, is het raogelijk Leef je nog? ik dacht dat je al dood en begraven was, je liet hoeleinaal niets meer van je hooren.” Dma verontschuldigde zich. Zij had het te druk, en dan (Me afhankelijke posi tie.enz. ►.De oude dame verheugde zich over de toevallige ontmoeting. ,4e bent veranderd, hoor Ja, Ja, het i» je wel aan zien, boe moeilijk je hot ongewone leven valt. De strijd1 om het dagelijksch stukje brood is geen kleinig heid, als men er geheel onvoorbereid voor I komt te staan. Daar kan ik ook van meepraten.” De weduwe meende het goed pn zij dacht Lena te troosten door een vergelijking met haar eigen levenslot. Haar man, die voor rijk doorging, was wegens schulden zonder pensioen en zon der het praedicaat „eervol” ontslagen en spoedig daarop gestorven. Zij trok Lena’s arm door den baren. „Je moet je'wel bijzonder inspannen, kind babbelde zij verder. „En het werken bevalt je nietsnatuurlijk lachte zij. Lena’s wangen werden donkerrood ge kleurd. Nog nooit waren haar de ruwe Aan het Oostelljk Front Het Russische communiqué 12 Mei luidt Na de nederlaag van de Duitschers in de richtingen van Mitau en Roseieny he mel Souchez wordt steeds moei! ijker voor de Duitschors. Na een hevigen strijd maakten de Fran schen zich meoster van oen kerkhof bij Neuville en San Vaast, waar de Duit- Hchers zich zeer krachtig hadden inge richt. Do Eranschen maakten vervolgens vorderingen ten Z.-O. van dit dorp, dat zij van de (Jool- en Westzijde trachten in te sluiten. In den geheelea sector LoosAtrecht, waar de Franschen sedert Zondag drie linten Duitsche loopgraven namen, strijdt men thans op die vierde linie. De Duit sche gevangenen, wier aantal blijft toe nemen, verklaarden, dat last was gege ven tot eiken prijs Neuve Chapelle het fort Nótre Dame de Lorette te houden. Van het overige front valt niets van beteekenis te melden. Er hadden slechts eenvoudige artilleriegevechten plaats. OEDKOOPffl aai 44k, le Schiekade, dam. Een Havas-telegram uit Parijs d.d. 13 Mei nog het volgende De gevechten sedert Zondag ten Noor den van Atrecht geleverd bobben aan do Fransche troepen bijzonder schitterend! suc ces verachaU. Bij onzo aanvallen IusbcIkmi Loos-— Neuville— Saint-Vaast hebben wij meer dan 3400 krijgngovangenun gemaakt, 12 kanonnen «1 GO mitrailleurs veroverd. Meer dan 50 officieren werden gevangen gemaakt. Under de aanvallen was die welke plaats had op een gedeelte van het front ten Noorden van Carency on ten Noorden van Noufville bijzonder gelukkig. Het legerkorpa, dat er mee belast was,, is voorgedragen om bij legerorder ver meld te wordt®. Onze vorderingen in de verschillende gevechten bedrage® twee k vier kilimeter. Wij hebben drie belang rijke centra van verzet bij La Targette die door een divisie plaats had met bij zondere stoutmoedigheid uitgevoerd. Het succes was volkomen ondanks den tegen stand der mitrailleurs. Vervolgens zijn de troepen naar Neufvilie opgericht, dat vol gens een uitdrukking van een officier een waarlijk pakhuis van mitrailleurs en bommen is. De aanval had' niettemin plaats waarbij de vijand uil elk huis schoot en terwijl elke kelder als een loopgraaf wan Ingericlrt. Wij veroverden huis na hui», de helft van liet dorp en hebben ondanks alk- tegenaanvallen het veroverde terrain behouden. Moor ten Noorden hoeft onze aanvalslMweging een nog belangrijkor sprong gemaakt door uit te mondk® bij het bosch van Berthouval. Hier vonden die troepen tegenover zich In België. Burgemeester Max. Het Belglsohe inlichtingenbureau publi ceert do brief witteling tusschen den go- meenteraad en gouverneur-g(®eraal Von Hissing op 19 en 25 Maart, over de in v rijhekteteUing van den te Glatz geïnter neerden burgemeester Adolf Max. In ant woord daarop wijst de gouverneur-gene- raal het verzoek van den Raad van de hand en gwfl als reden, dht do burge meester zich ste«fe oen onvcrzooniijk vij and van Duitschland heeft getoond en nog Onlangs in brieven zijn haat tegen Duitschland op lasterlijke wijze hoeft ge nii. (N. Ct.) „Komt Johan later vroeg zij. „Be valt het hem daar goed) in Utrecht Haar tante knikte en maakte een paar dukielijko gebaren, waaruit bleek, hoe good haar zoon bij den professor aange schreven stond'. Zij deed wat geheimzinnig. „Ja, Lena, weet je, wat ik geloof Hij heeft eert dochter.” Zij legde zoo den na druk ,(0p het laatste woord, dat he< bijna als een bedreiging klonk. „Een dochter, versta je, Lena De professor Is rijk en een beroemdheid In zijn vak. Denk eens, boe voordeolig voor Johan, als hij dit®s schoonzoon een» werd!” Lena knikte, glimlachte en zeide: „Ja, zeer voordeelig”, en dacht tevens, kort het nog geleden was, dat een binding met haar tante zoo mooi had toegeschenen. Hoe snel was zij in maat schappelijke waarde gedaald, nu ze geen rijkdommen meer bezat. Somber keek ze voor zich uit. En haar tante, die alles wat haar in den zin kwam, ook zeggen moest, zeide troostend „Wees niet verdrietig, kind. Je bent nog jong; wie weet, hoe goed het je nog eeiw gaat in de wereld. Hot l» treu rig, dat je vader zoo lichtzinnig is go- weeat, ander»...” Hier brak zij af. Zij hield zich zelf voor teergevoelig en daarom zweeg verder. Een gloeiende blo» bedekte na’s wangen. Daar ging de deur open en haar neef trad binnen. Zijn trouwhartig gezicht deed haar nu dubbel aangenaam aan. Zij overstelpte L-na met woorden maande haar aan, steeds trouw haar plichten te blijven vervullen en verze kerde haar nogmaals, dat zij geheel ver anderd was, en verontschuldigt^ zich, bij het avondeten, zoo weinig drukte tc heb ben gemaakt Lena zou er nu wel niet meer aan gewoon zijn. Lena hoorde haar tante met een glim lachje aan. Zij was blij, zo kon nu een beetje uitrusten. Verwonderd zag ze, dat personen gedekt stond. „Verwacht' u nog een gast, tante De weduwe wreef zich vergenoegd in de handen. „Het had een verrassing voor je moe ten zijn, maar ik wil het je wel zeg gen. Johan I» hier. Misschien weet je, dat hij (•enige maanden asflisdent-dokter in Utrecht is, maar gistertn heb ik een brief van hem gekregen, waarin hij mij schreef, dat hij een paar dogen bij ons zou komen. Wat heb ik me er in ver heugd, hi®» weer bij me te hebben. Vanmiddag heb ik een heerlijk soepje gekookt, dat lust hij zoo graag, en var- kenavleesch met spinazie na, geen win ter salade, doar houdt hij niet van. Wat eet jij daar altijd, Lena, spinazie of win- tersalade Maar Lena, antwoord toch of »laap je?” I^ena schrok bij deze vraag op. Zij had van he< laatste niets meer gehoord. Dat onophoudelijke, niet» betekenend ge- Irabbel van haar tante deed haar altijd slaap krijgen. -T .SUCCES" ikele «Konden zij0 r lerp. Prijs f 1 Aan het Westelijk Front. Fransche successen nabij Atrecht. Het l-'r&ünohe aiiddag-couonuniqué van 12 Mei meldt Ten Noorden van Dixmui- den werden de Belgische troepen die er in waren geslaagd een bruggehoofd te slaan over dc® rechteroever vandeYser, hevig aangevallen in de» nacht* van 10 op 11 Mei door drie Duitsche bataljons. Z»j hebben deze teruggpworpen en hun zware verliezen toegebracht, waarbij zij een vijftig gevangenen maakten. Een andere Belgische divisie won ter rein ten Zuiden van Dixmuiden. Ten Oosten van Yperen zijn de Brit- sche troepen opnieuw aangevallen met be hulp van een wolk van verstikkende gas sen, Zij lieten deze wolk, waartegen zij 'waren beveiligd, passeeren on vernietig den door het vuur der mitrailleurs en geweren plotseling de Duitsche colonnee, die in dichte groepen naderden. De Fransche successen ten Noorden van Atrecht name® merkbaar toe op 11 Mei bij gevechten, die met uiterste kracht werden gevoerd'. Voor Loos namen de Franschen na oen hardnekkigen strijd en ondanks de hevi ge kanonnade, een groote Duitsche veld- schans op den weg LoosVermelleÉ», met een geheel stelsel van loopgraven. In den nacht van 11 op 12 Mei her overden de Duitschers bij een tegenaan val et® deel ervan op de Franschen. Meer Zuidelijk namen de F ranschen stormenderhand een groot fort en de ka pel Notro Dame de Lorette. Deze stel ling, die sedert maanden met/hruur wan verdedigd door de Duitschers, die er een waar fort van hadden gemaakt, werd in den middag van 11 Med omsingeld en verovwd. De Fransche troepen zetten zonder ophouden hun successen voort, de Duitsohers krachtig terugidringend tus>- schen de kapel Notre Dame de Lorette en Ablaing en St.-Nazaire. Alle Duitsche loopgraven ten Zuiden van de kapel zijn successievelijk in Fransche handen geval len. Dezo vonden er honderden lijken. De Duitsohers deden toen van Ablaing uit een tegenaanval, die kranig werd af geslagen. De Franschen hernamen onmid dellijk het offensief en wonnen terrein in do richting van de suikerraffinaderij van Souchez. Bij Carency omringden zij een Duitsche stelling, die door de Franschen zeer nauw werden ingeeloton. Zij namien ©eni ge huizen eilanden, maakten in het Oos telijk gedeelte van het dorp vijftig ge vangenen. onder •'"wie een officier en vor derden in de richting van het bosch ten losten van het dorp. De verbinding van Carency en Ablaing PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Met een bartclijkcn groet trad hij op haar toe. „Welkom nicht. Het Is een groote, niet verwachte verrassing voor me, je hier te zien.” Mevrouw Hazelhoret aag h«*t jonge paar, dat elkaar hartelijk do hand reikte, met merkbaar welgevallen aan. Haar hoofd wiegde he»® en weer en men kou aan haar duidelijk sprekende gebaren wel zien, wat zij dacht, ook zonder dat aan haar liggen een zocht „hoe junmer” ont snapte. Johan trachtte het gesprek et® andere wending te geven, waardoor zijn moe der geen gelegenheid meer kreeg, zich zulke bedenkelijkc uitlatingen te late® ontvallen. ,,W<v|t je met wlen ik bevriend gewor den bon vroeg hij zoo terloops. „Met je vroegerra bedrijfsdirecteur Blijendal.” „Met Blljcadal vroeg Ix®a verbaasd. Die naam riep haar helder wakk«T, er waren ook zooveel herinneringen aan ver bonden. „Hoe Ixft je hem l<>eron kennen?” Johan vertelde, hoe BI i jendal in do buurt van Utrecht een, betrekking als renUneeflter had gevonden en den roep van een uitstekend vakman op het ge bied van landijouw genoot. „Dat kan ik niet beoordeclen”, eindig de hij, maar wol iet» anders; hij hoeft een edel karakter.” In het Fransche namiddag-commu- niqué van 13 Mei wordt gezegd De Franschen hebben in den avond van 12 Mei en dt® nacht van 12 op 13 Mei ten Noorden van Atrecht bij Notre- Dame-Lorette een schitterend succes be haald. Zij zijn meester van de verster king en den kapel. De Eranschen bob ben in de vierzijdige loopgraven en ver dedigingswerken ten Zuiden van de ka pel een zeer hevigen tegenaanval onder gaan. De strijd was hardnekkig en duur de den geheolen nacht in den vierhoek tot den morgen van den 13n toen de Franschen volkomen meester van het ter rein bleven. Zij hebben den Duitsohers buitengewoon groote verliezen toegebracht. Eveneens in den nacht van 12 op 13 Mei namen de Franschen stormenderhand het geheels dorp Carency en het bosch ten Noorden van heuvel 125. Het garni zoen In het dorp en hei bosch l>e»tond uit een bataljon van het 109e regiment infanterie, een bataljon van het 136e re giment, een bataljon jagers en zes com pagnon geniesoldaten van 300 man elk. Deze troepen hadden van Carency en van bet bosch een aanzienlijke verster king gemaakt. Zij waren zeer verzwakt door de verliezen van den vorigen dag, dooden, gewond*® en krijgsgevange nen. De vijand heeft den geheelea nacht wanhopige weerstand geboden, om de Fransche aanvallen in en rondom het blokhuis en de loopgraven. Deze weer stand werd gebroken en bij het krieken van den dag waren de Franschen vol komen meester van de stelling. I>e Fran sche troepen dotxlxten met de bajonet en® 100-tal Duitsehers en maakten 1050 vijan den krijgsgevangen, waaronder een 30-tal officieren, waarbij zich een kolonel en een commandönt der jager» bevond. Bij een Franschen aanval op het dorp Neufvilie en ten Noorden daarvan wer-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1