[MITS, ndel. Gouda. DSCOOp. «erij i VOOR EN. De Oorlog. No. 12781. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Intero. 82. Telefoon luiert?. 82. Eerste Blad. De beteekenis van het votum. EN FEUILLETON JEavonsetrij ZDufï- iSING, ■straat 24. i kind. varfiering. XTi@"CL-ws- en -^.d^rertezxtïeToleud. Troox G-oxxclsu ezx Verschijnt dagelijks behalve Zon- eh Feestdagen. Kiezerslijst. el I ii. toe- op- IES voor meu- meubelen spo in aan dan NBOENDE' HOOFDSTUK. haar weer Ned. Bond (Wordt vervolgd.) rtI Dit nummer beitaat uit twee bladen. weten oogenblik Zijn flet- van Vergeet een» OP lokken Im*- T die treurigen indruk die 879.) 8 u., it. burg, 7% uur-, r Clinge-Dooren- m. u Zn., Gouda. gen, dus tegen belasting naar kracht. Hél is voor op» An dok (ot blijdschap, dat de Linkerzijde zij het dan ook op den heer Fokker na, die reedft op 3 Aug. U. bewezeó heeft politieke ontoerekenbaarheid te lijden unaniem aan hèt ontwerp haar stem gaf, waarvan weldadiger indruk uitgaat. In de kringen van Rechts wordt tegoosUmid te bieden. f'dn militaire schrij ver vermoedt, dat het ware van de Duit- schers was, oen deel van de Russische strategische reserve daarheen te door de Russische verbindingen te dreigen. d.elMk Dame van Ik dan hot eerste wonder zult RSCH G. B. Voiqt. irnaal. «vs van het ■rein. Ferni. Pracht Itaire Klucht en. van 2. Mezzacapo. inschappelijk). in Spiritisme. 40 elllngen Zater- 4 en overige (iOllkSIHE COURANT i PRIJS DEkToVgRrENTlKN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer1 ,0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen Hvorden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ^ta. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naarnlaatsfuimte. BURGEMEESTER .en WETHOUD1 RS der gemeente GQUDA, maken bekend, dat de op 22 Maart 1.1. gewijzigde klezerMljst voor de jaren 1914 1916, zooals deze thans luidt, van he den tot 15 Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens wijzigingen tea gevolge vaa rechterlijke uitspraken en aaiUeekeuingen omtrent schorsing. Bedoelde lijst blijft voor een ieder ter secretarie der gemeente ter inzage neder- gelegd en in. afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Gouda, 15 Mei 1915. Burgemeester en Wethouders voorn oemd, R. L. MARTENS. De Secretarie, J. v. HEUSDE. un, en op Natuurlijk zijn vrouw r, bij het Imgin onzer kennismaking geen van dté dwaze lieleefd'faeidwvormen mag overslaan. Ik zal du» vanmiddag tegen den gesehik- ten tijd een beaoek komen brengen, hoop, dal u beleven.” 1 Ze reikte Lena lachend de hand, om dan mei een vriendelijk ..tot weerzien»’’ de trap op te gaan. Ixm* wm nieuwsgierig, boe het aan- gekondfgde liezoek van stapel zou loopen. Maar zie1 Juffrouw van riaenmtce be haalde een scMUerenA overwinning. Welk een geecherts en gelach, toen zij bezig wa«. Hoe bescheiden vroeg zij om ver- ontachnidiging voor haar Indringerigheid, hoe lief wist ze de gastvrouw tterlei w het gan- front var» den Welched, westelijk Warschau, over den bovenloop dv- rivier ton Oosten van Krakau tot in A Kar pat lionDaarmede was niet hun schat is. <k* Coalitie moet maar doet ze is op dit onbereikbagf en onapM^haallW voor de escapade, die ze heeft verdreven, maar als „Het Volk” naar aanleiding van hetge- beurdej nog met meer nadruk dan Vroe ger riep „Weg met de Eerste Kamer”, en als dio roepstem weerklank zal vin den bij allen, die voorstanders zijn van billijke belastingheffing, dan ie het hare eigen schil ld. Wbg mot de Eerste Kamer, roepen wij met; maar het gebeurde heeft wel onze overtuiging nog eens versterkt, dat dit staatslichaam door rechtstreeksche verkie zing behoort te worden saamgewteld, on dat hare lievoegdheAn niet moeten wor den uitgebreid. Te beoordeel en. Daarom kwelde hij haar niet met onnoodig te smeeken haar oogen te drogen; hij drukte zacht haar handen en zei innig„Ik voel met je, hoe wee moedig de herinnering aan het verleden je juist vandaag moet stemmen. Maar lioeveei je ook verloren heht de lief de van je bloedverwanten i» dezelfde, niet, dat je in mij een broeder hebt, wien het oprechte vreugde zal ver- sohaflen,. je te helpen, als je ooit In nood mocht geraken. Beloof me dat je in zul ke gevallen altijd aan me Ml denken.” Hartelijk was de’ handdruk, die met deze woorden gepaard ging, èn even har telijk werd hij beantwoord. Ixma droogde haastig Jiaar traden en vroeg verlegen haar te verontschuldigen. Vriendelijk klonk het antwoord „Je bent wat zenuwachtig. Maak je maar niet bezorgd, dat is van voorbijgaanden aard. Een zoo kerngezonde natuur, als die van jou, zal spoedig de harmonie des levens weer torugvinden. Adieu, nicht, tot -weer- zfenir” - Zij waren bij het buis der Ankerman» gekomen en Lena ging de trap op. Steeds als mevrouw Ankerman» later bot leven ondragelijk dreigde te ma ken door haar voortdurend klagen on vit ten, herinnerde zij zich het gezegde van haar neef„Je gezonde natuur zaf de harmonie des leven» spoedig weer terug vinden”. on dit bracht haar dan weer tot kalmte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post., 1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad .<1.50 Idem franco per post. ,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt Alby onze Agentendep Boekhandel en de Postkantoren. me niet vergist heb. Ik hoop, dat u er niets tegen hebt, dat wij nader met el kaar kennis maken/’ Lena was wel wat verlegen. „Van harte gaarne”, zeide zij aarze lend. „Maar ik ben in betrekking en kan dientengevolge niet vrij beschikken over mijn tijd'. Mevrouw is nogal gesloten voor nieuwe kennissen en zoo vrees ik bijna r” „Aha!” viel Emma Van Heetnetee haar in de rede, „dat wil dus zooveel zog gen, dal u een van diegenen is, diecich alles laten welgevallen. Dan zal ik u toch een beetje losmaken uit uw boelen. Ik heb er «lag van de menschen voor me in te nemen moot u weten, die eigenschap ben ik trotach. zijn mijnheer Ankerman» en vreeselijk vormelijk, zoodat ik Aan het Oostelijk Front. De Duitschers te Libau. De Russische oorlogska ven, die nu handen van de Duitschers is, werd door hen van drie kanten aangevallen, n.J. uit het Oosten, waar een bedekking was geplaatst tegen een Russische afdwling, welke van Mitau voortrukte; uit het Zui den, van waar een strijdmacht tegen de stad oprukte, en uit het Westen, waarde aanval door geschut van de vloot kon geschieden. Aan A verschijning van liet vijandelijk eskader, dat irit twee kruisers en vier torptdobooten bestond, wae een luchtver kenning vooral gegaan. Tow de aohepeii stithioMbn weid de bevolking bevreesd en begon de stad te verlaten. Sommige inwoners verscholen zich echter in de kolders. De schepen naderden tot dicht bij de stad, maar zij openden niet het vuur, en kort daarop werd Libau door de Dui|schers bezet. Bij gebrek aan kanonnen, die eenigs- zins tegen de Duitsche konden opwegen en met een zwak garnizoen wa» Libau, naar de Times-correspondent te Petrograd meldt, niet in staat om een succewvollen 18) I^cna knikte zwijgend. Ook zij had zoo vaak gelegenheid gehad, hetzelfde op te merken. Dank zij Johan’s aangenaam gebabbel was de tijd snel omgegaan. Zij kon bij het afscheid nemen, oprecht betuigen, dat zij veel genoegen had gehad. Johan bracht haar naar huis. „Neem het niet kwalijk", verzocht hij, „dat mijne moeder in haar onbezonnen heid je zoo dikwijls heeft gekwetst. Ze "chat je hoog en houdt Veel van je, en niet» ligt haar verder dan de bedoeling te kwetsen.” Zij zag dankbaar tot hem op, terwijl haar lippen licht beefden. „Ik weet het.” Hun blikken ontmoetten elkaar. °ogen zagen haar vol liefde aan. geen daaruit sprak, db ware hartelijkheid •h'ed haar onbeschrijfelijk goed. Plotse- •ing, midden op straat, overmande haar heur gevoel. Zij trok haar arm uit dien 'an 'haar begeleider, sloeg de handen voor het gelaat en barstte in tranen uit. Verschrikt zag Johan haar aan. Hij had bemerkt, hoe zenuwachtig ze was gewor den, maar de dokter, die met zijn patiën ten meevoelt, weet ook hun zleietoeeiand vleierij te zeggen, hoe sn<4 deed zij do verlegenheid van den loeraar verdwijnen. Ook de kinderen nam zij stormendcr- hand voor zich in. Snel verhdde zij Dina een prachtig sprookje en Albert leerde ze een nieuw spel. Zij kon alles. lxma beleefde eenige gelukkige uren zoo gelukkig, als sinds lang niet het ge val was geweest. Enuna van Hennstee verstond werkelijk de kunst, de monaclien voor M) jn te nemen. En na verloop van oenigen tijd had zij werkelijk het kunststuk volbracht, de toestemming van mevrouw Ankermaos te verkrijgen voor een dagelijkseh bezoek van Lena. Emma van Heemstee was zeer tevreden en fluis terde I<ena heimelijk loc „Het liegin be looft voel; men heeft mij niet buiten de deur gezet. Was ik ook niet neer be leefd Alles om u, kind, anders heb ik niet zoo’n jobsgeduld.” 1 mma werd al spoedig hij de familie Ankerman» oen wolkome gast. Mevrouw Ankerman» kwam er eerlijk moe vooruit dat zij I mma van Heeinstee’s plichten- loos nietsdoen voor zeer verkeerd, ja on gepast vond voor een jonggezond iricisje. Zij ergerde zich telkens opnieuw over Emma’s vroolijk antwoord dat zij volkomen bevrediging vond in haar leven. I iiHna wist hij zulke gesprekken Rteod» den plagenden toon te behouden, al wa ren mevrouw’» opmerkingen somwijlen grof. ook zeer goed gevoeld, dat de Coalitie in de Eerste Kamer met de verwerping van de wet een jammerlijk figuur heeft gemaakt. De „Maasbode” b.v. had di rect na het gebeurde een zeer uitgebreid hoofdartikel, om haren lezersaan het vorstand te brengen, dat de Eerste Ka mer door het verwerpen van de wet volstrekt niet getoond heeft haren plicht to miskennen op financieel gebied. We zullen van dat lange artikel niet anders zeggen dan wat een Spartaanse|i koning tot een Atheensch gezant zeide, die hem in eene lange rede wilde overhalen iets verkeerds te dben, n.I. Wie het gelijk aan zijn kant heeft, behoeft de veelheid des woords niet. En „De Nederlander”, die des te meer verlegen zit, omdat in de Tweede Kamer al de christelijk-histo- rischen, op den heer Bohimmelpenninck na, hunne stem aan de wet hebben gege ven, klampt zich vast aan den heer Van Holthe tot Echten, die ook bezwaren te gen de regeling, door Minister Treub voor gestold, ontwikkelde. Ongelukkiger voor beeld kon het christelijk-historische blad niet aanhalen, want deze afgevaardigde voor Drenthe stemde ten slotte vóór. Deze heelt dus begrepen, dat het in dezen tijd tpinder dan ooit aanging, dat een hoogst- aangewlagene er toe zou medewerken, dfa.t de toestand bestendigd werd, dat de land- hëeren van hun groot-grondbezit maar een deel betalen van de belasting, die wer- keliik verschuldigd is, en heeft daarom zijn bezwaren-niet overwegend lakm zijn. Terwijl men aan do hoeren Vos van Steenwijk c. s. heeft gezien, dat hun hart is waar Enfin, wat ze gende dagen ITPMfiMHIli Viool Solo’s ding, door de RDIAU, g. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE. XXXVI. Ik noemde hulp- cn hoof dverband- plaat». Hiermede zijn wij gekomen bij eene proeve van regeling en inrichting van den geneeskundigen dienst te velde, die beoogt de meest-doeitreffeude hulp te ursfchafien op do eenvoudigste wijze. Al wat omslag is dient men te vermijden eti er is mede te rekenen, dat in korten tijd veel arbeid te verrichten valt. L»iehi achter de vuurlinie, veilig voor du vijandelijke kogels, is de hulpverband- plawts. Daar brengen de ziekendrager» do gewonden heen en daarheen begeven zich ook de overigen, welke geneeskun dige behandeling behoeven. Wie hier aan komen zijn nieerendeels roede verbonden, óf door Kameraden, voor zoover eigen krachten daarvoor ontoereikend waren, óf door deskundig personeel van de Ver- bandplaatsafdvuling (compagnie hospitaal soldaten). Elk soldaat to velde is voor zien van twee pakje» snelverband (stel sel! termohler), berekend naar de waar schijnlijkheid, dat een geweerkogel, die treft, door het menschelijk lichaam of al tham* door een lichaamsdeel heengaat en du» twee wonden veroorzaakt, een op de plaat», waar de kogel binueudrong, de ander daar waar hij naar buiten trad. De nieuwe opvatting 1», dat voor alles verontreiniging moet worden voorkomen hiertoe is het snelverband zóó ingericht en verpakt, dat het g'rttefl»-, bestemd om de wond te bedekken, buiten aanraking blijft, zelf» wanneer men het aanbrengt met al wat onrein kan zijn, zooals klee- dingstukken of vingers. Hot voorloopig verband is dus reeds aangelegd op het slagveld, als... alles re gelmatig loopt. Wie op deze wijze zijn verbonden, worden gebracht naar de hulp- verbandplaats, gedragen, gereden of loo- pende al naar de toestand is. De officie ren van gezondheid der hulpverbandplaait» kunnen’ oen vluchtig onderzoek instellen naar den aard der wond en den toestand van den gewonde en handelen verder naar de uitkomst hunner bevindingen. De meer- ernstige gevallen worden onmlddellijk door gestuurd naar de Iwofdverbandplaats, de overige zoo noodig nader onder handen genomen; de lichtgewonden, die kunnen loopen, begeven zioh naar eene verzamelplaats, vanwaar zij te hunner tijd zióh weer voegen bij de strijdendie manschappen. De hoofdverbandplaats ont vangt dn» al de gewonden, die voor ver dere behandeling in aanmerking komen en reeds gesorteerd zijn om de hulpver- bandplaatsen. Zij ligt du» alweer verder van het front af, want moet gelegenheid bieden voor rustig werken onder volko men veiligheid1; zij is gevestigd in een daarvoor in orde gebracht gebouw of in het Veldhospitaal (een groote tent, ingo- richt voor behandeling en verpleging van zii-ken of gewonden), in tegenstelling met de hulpverbandpiaats dus, waarvoor niet steeds wat ander» te vinden is dan na tuurlijke beveiliging door heester» of struiken. Het verblijf in de hoofdverbandplaats i» ook tijdelijk; de beschikbare ruimte kan alweer gauw noodig blijken voor nieuwe liozendingen; men moet dus (toor- sturen naar de volgende gtdegenhHd. Weinigen zullen met eigen kracht verdor kunnen komen; hier i» het dus, dat het ervoer op groote schaal zijn eisclien laat gevoelen en dat de vindingrijkheid om het beschikbare bruikbaar te maken nog steedn in de weer is boerenkarren, fiet sen, vracht- en personenauto’s krijgen wn liggend of opstaand raam, waaraan do draagbaar met den gewonde erop wordt bevestigd zonder dat het noodig is, de houding te veranderen van den vervoer- de. De oude legerziekenwagen» zijn ook nog in eere, maar telken» treffen zij weer door hun groote logheid en, ondanks de Inspanning met twee of vier paarden, hun traag, stootend rijden. Waar water te bereiken is gaat de doorzending wel por l>oot of motor, anders maakt mm ge bruik, aoodra dit kan, van spoor of trem. De gewonden moeten naar eene volledig ingerichto ziekeninrichting, opdat zij de best-verzorgde behandeling cn verpleging krijgen. In het huis, waarin A» familie Anker- man» woonde, lievond zich ook een pen sion voor al leen-levende dames. Daar waa ook een juffrouw Emma Van Heemstee, die jong, rijk, ouderloos, het leven van een moderne, Ixwchaafde „vrije vrouw” leidde, veel uitging en zich midden in den maalstroom des leven»» wierp. Zij wist en kon veel en was zooitoendc een zint eigenaardige persoonlijkheid1. Lena hadi het jonge meisje met haar levendige bevallige gestalte en haar fijn getwkend kopje, dat door koolzwart haar werd omlijst, dikwijls in huis gezien en haar heimelijk benijd. Het was nie< ai- leep hagr vermogen, dat juffrouw Emma Van Heemstede in staat stelde ongebon den te leven, haar heele manier van doen drukte een zucht naar vrijheid uit en de grenzen, door en gewoonten aan een meisje gesteld, worden door haar niet geëerbiedigd. Toch overschreed* zij deze nooit op stuitende wijze. Aan deze karaktereigenschap had I<ena het te danken, dat zij kennis maakte met deze jonge dame. Juffrouw Van Heem stee trad) namelijk, toen zij elkaar toevallig in hui» ontmoetten Lena toe, reikte haar, zich voorsteiiend, de hand' en zeide„U bevalt mij, juf frouw. Ik zou u gaarne nader leeren kennen. Op uw ulterlijk afgaande heli ik mij een meening omtrent u gevormd, en nu zou ik wel eens willen weten, of ik De Vaderlander schrijft Om welke motieven de clericale hooget- akngesiagenen in de Eerste Kamer de Wijziging der Wet óp de Vermogens belasting dan ook mogen hebben verwor pen, hei zal op het rechtsgevoel van Xederlandsche natie een maken. Dat speciaal in dezen tijd, voor den middienstand1, die toch altijd reeds onevenredig zwaar belast wa», van het opeentencomplex zeer zwaren druk zal voelen, de clericale hoogstaangeslagenen in onze volksvertegenwoordiging gewei gerd hebben een klein offer aan de schat kist te brengen, is weinig geschikt om den roep vm mammonisme, waarin de l'oalitie reeds lang stond, te verminde ren, en dat te minder, waar men zich aan de Rechterzijde steeds heeft verzet tegen de opvoering der directe belastin- draag- reden In Weet-G&liciö. De liericliten over den militairen stand op hel Oostelijk oorlogsterrein, wel ke van ollloieele Russische zijde gegeven worden, blijven nog steeds in vele zichten in tegenspraak met die uit Woe nen en Berlijn. olgeii» deze laatste had het leger vau genoraal von Mackenscn bij den aan vang van den slag in W.-Galiciö op den rech tervleugel der verlxmdeDen de vijandvljj- ke «tellingen doorbroken. In het midden en op dm linkervleugel aan de Benedeu- Dunajec duurden de gevechten langer voordat h<*4 gelukte, ook daar de Russen tot wijktm te brengen. Bij do verdere ontwikkeling werd door het vooruitdrin gen va» Am overwinnaar naar het Oos ten do rug der in do Karpathen staan de Russen liedreigd, zoodat zij gedwon gen werden tot Am aftocht, welke echter door een aanzienlijk deel der troepen niet meer bijtijd» kon worden liegonnen. Naarmate de achtervolging vorder voort gezet werd, moestwi steeds meer Ruiwi- sclio legerafdeellngen, die in het ge- bergte vochten, zich bij de terugtrekken de beweging aansluiten, d&ar de verbin- dingsiinie» in gevaar verkeerden en de verbonden troepen tot den aanval over gingen. Ten slotte reikte hel geliied, dat door den overwinnaar Ijebeerscht word van Am Wetchsel bij Ai monding der Wisloka lol aan A' «treek ten Noord westen van Am U»zok-pas. De tactische doorbraak Ar Russiwhe gevechtsllnie werd, volgims deze voorstel ling, een strategische, niet slechte op het front ten Zuiden van den Weichsel, ikich ook over de rivier in. Noordelijke rich ting, want in een Iwricht van Am Oos- tenrijksch-Hongaarschen generalen staf werd gemeld, dat A Russen in Zuid-Po- iou de Nida-linie, welke zij sedert maan den beseften en krachtig versterkten, aan het ontruimen waren en naar liet Oosten terugtrokken. 1 >at te A ontreddering van sch« van zer ver -. r- - gezegd’, At ook hel noorAlijkste deel, dat van A monding der Bzoera in Am Weiclwvl aan A Rawka en Oostclijk langs de Pilizta naar A Nida gaat, oniniddel- lijk door de Russen ontruimd zou wor den. Veeleer kon men aannemeo, dat de Ruraische aanvoering A daar opge»lelde str/jdkrachUm met Am ruggesteun, dien Warschau en A uitgestrekte boechterrel- nen bieden, voor sterk genoeg hield, om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1