:aneh, den Blad. EN pen enz. irf. ND VAN »-6 De Oorlog. Hsmewnam Ko. 12783. Me Jaargang. eti Feestdagen. - behalve Zon- Telefoon Interc. 82. sen FEUILLETON JSiVinsstrijó. ARDEN auu en IK M iüM. Maandag 17 Mei 1915. 1jTï©"ul"ws- en. ^^--v-©rt©zxtï©Tola.d. voos G-o-clcL©l ©xx QMa.str©3s©zx. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks Uitgevers A. BRINKMAN ER ZOON. MM ijs Kipttraat 45» 5* op met gejubel begroet Rambor bin- 19) BJKW- oin. (Wordt vervolgd.) koek riep e« ronte» geurde bet uoM- eenlgu hoeren r.n be< genel«d>«p, ooum. 75 trhanden een ingmaehines. •2 deel van het front talm. van nel de terugtrekkendc Russen na. troepen rukken onophoudelijk voort j zij bezetten verschlltenite uitgangen i het gebergte. ter lijd** wetter- Noor* i van (te»’ Door he wn» de een B s. ‘dat de Ires van alte everd zullen ligd door GOUDA. Allo aanvallen werden afgetrfa» Bij Steenstraele duurt de strijd' ««j voort. Ten Zuid-Westen van Rijmel zijn <hi Engeinchen, na een krachtige onze tol op Het Duitsche communiqué van 16 Mei luidt: Het groote hoofdkwartier deelt het volgende mede Ten Noorden van Yperen hohhen do zwart*» troepen sedert gisterennamiddag, zonder ook maar eenign- lett R.P. 849 Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van Za terdagmiddag luidt: Ten noorden van Atrecht maakte het terrein de operaties moeilyk, maar toch werd het offensief voortgezet. Ten zuidwesten van Angre vielen de Franschen aan beide zijden van den weg Aix-Noulette-Souchez aan en na men ten noorden van deze weg een sterke Duitsche loopgraaf over een front van 1 K.M., ten zuiden van den weg een versterkt bosch en achter dit bosch een Duitsche loopgraaf van de tweede linie. Er werden 400 Duitsche lijken in gevonden op dit terrein. Meer naar het zuiden zetten de Fran schen het zuiveren van de hellingen voort, Westelijk en zuidelijk van Lo- rette kwamen de Franschen 500 meter in de richting van de suikerfabriek te Souohez vooruit. Te Neuville-St. Vaast namen de Franschen opnieuw eenige huizen. De Fransche artillerie bracht, volgens hot zeggen van gevangenen, zeer zware verliezen toe. Het aantal Duitsche officieren, dat sinds Zondag gevangen werd genomen bedraagt 100. Er wer den 20 kanonnen genomen, waarvan 8 zware. De Fransche maakten boven dien 100 mitrailleurs en bommenwer pers buit. De Duitschers vielen hedenmorgen het bosdh bij Vailly aan. Na een oogen- blik vasten voet gekregen te hebben in de Fransche linie, werden de Duit- schers door een tegenaanval terugge worpen. De Franschen maakten 100 gevangenen. Op het overige verliep de dag ka iiOiiisiiiEioiiinr P RUS D ERA D V.E R T E N TIÉN: i Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling., elke regel meer 6 ets. Reclames fO.ift per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. onverklaarbare onrust aangegrepen ^Iieel de •macht over zichzvlve verteren. „Hij is verdronken,” snikte zij voort durend. Men trachtte haar moed in te spreken; 'bet was niet mogelijk, dat de knaap bij na onder do oogen der aanwezigen ver dronken zou zijn. Zij Itet zich niet tot kalmte brengen. Alterlri plannen werden geopperd. Eenige hoeren sloegen voor jZlch In partijen te vcrdeelon en dan in het hoHch den knaap te gaan zoeken. In België. Het Belgisch** moratorium. l)o Vohh. Ztg. verneemt uit dat hot Indisch» tewtuur in overleg getreden met de vertegenwoordiger» ipgewonden I” riep zij deling to ondernemen. „U kan ook meegaan, juffrouw Lena”, zeido mevrouw verdrietig. „U te langen tijd niet uitgeweest en ik beschouw het als mijn plicht, u nu mee te nemen, hoe wel het eigenlijk niet past.” Ix*na verheugde zich er over. Zij had zich al gewend aan de minder aangena me gezegd»» van mevroow Anketmanw en nam do uitnoodlging dankbaar aan. Ook do kinderen zouden meegaan. Le na kreeg roei nog de opdracht Albert’» broek in orde te maken en Dina's jurk to strijken en zoo ging het gezelschap middag» op weg. De plaats van bestemming was spoe dig lierelkt. Weldra lag het koffiehuis door bloeiende ooftboomen en groene struiken ontgeven voor hen. Helaas werd het g»*not half Is-dorveo door het oorvor- doovend lawaai van een orgel in een draaimolen, die daar niet ver vandaan stond. De bekenden van AnfcHnians waren aangename lieden in' gezelschap. Lena, die zich over deze ontdekking van harte verheugde, was zeer vroolijk. Een der hoeren beweerde een bijzonder fraai en landweg te hebben ontdekt en steeg voor daarop een wandeling te gaan maken. Het was werkelijk een prachtige wog. De henH was effen Mauw, nergens was een wolkje te zien en aan de hoornen kwam het eerste teere Meigroen. Jnhe li-nd steeg de leeuwerik omhoog, de koe- Officieel wordt van Duitsche zijde gemeld d.d. 15 Mei: Bij Steenstraete sloegen wy aan het Yserkanaal een vijandelijke aanval af. Aan den straat weg van St. Julien naar Yperen vie len wij aan en maakten er vorderin gen. Drie Engelsche officieren, GO man en één machinegeweer vielen ons in handen. Het aantal sedert 22 April bij Yperen door ons gemaakte gevan genen steeg tot 110 officieren, 5450 man, waarbij nog meer dan 500 ver wonden gevangenen komen. Zuidwestelijk van Rijssel ontwik kelde ook gisteren zich heftige artil- leriegevechten. Vijandelijke infanterie- aanvallen mislukten. Op de Ix>retto- hoogten werden de meeste vijandelijke aanvalspogingen afgeslagen. De aan val zuidelijk daarvan, die tot in onze loopgraven voerde, werd onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de ontruiming van Carency en het westelyk deel van Ablain gingen zooals thans is vaatgesteld een in de eerste linie geplaatst stuk veldgeschut en een gering aantal mijnwerpers verloren. Bovendien vielen vijf van onze vroe ger veroverde Fransche stukken ge schut, te weten drie kleine revolver- kanonnen en twee mortieren die als mynenwerpers werden gebruikt, in handen van den vijand. Ten noorden van Atrecht bleef het over het algemeen rustig. Ten zuiden van Ailly, oostelijk van de Maas ver overden wy eenige vijandelijke loop graven waarbij 52 verwonden en 1666 niet-verwonden Franschen, waaronder de batailjonscommandant gevangen genomen werden. Drie vyandelijke aanvallen tegen onze stellingen aan de straat Essey-Flirey werden afgeslagen. In het Bois-le-Prêtre kwamen wij bij het krieken van den dag in het bezit van de vyandelijke loopgraaf, waarbij wij eenige gevangenen maakten. harde strijd te*w>rgde den Franschen eenig succes. Te Neufville zochten de Duit- schors te vergeef» de huizen te verove ren, die zij gisteren hadden moeten af slaan aan de Franschen. Het gehikte bun echter niet, evenmin ate het terugwin nen van de loopgraven, die de Franschen hun aan den buitenkant van het dorp hadden afgenonion. Op de overige gedeelten van het front valt niet» nieuws te vermelden. „Mevrouw Ankerman» is een zonderling schepsel ik kan dat mensch maar niet begrijpen", zeide aij een» vertrou welijk tol Ixma. „Zij ontsteelt haar man zijn rust en vrede, zijn huiselijk genot, den kinderen vroolijkheid en u lust in 't werken. Ook zichzelf spaart ze niet, zij ontneemt zichzelf allo levensgeluk. Voor «traf moest zij zoolang bij water en hrood worden opgesloten, tot zij wist, wat vroo- lijkheid is.” Lena lachte. ..Ik geloof dat dat middel niet erg ge schikt zou zijn, haar te bekeeren. Maar hebt ons weer opgwr ooi Ijkt, juffrouw Van Heemstee, en mij wd het meest. U heeft weer blijheid, opgewektheid in mijn leven gebracht.” Emma lachte en gaf Lena een harte- lijken kus. zou me nog trotsch maken, op mijn kunde als wonderdokter. Ik weet dat ik geheel ontbloot ben van talent, om iemand op te voeden, maar om dot gerote goed te maken, kreeg ik minachten de gave do uwnschen op te vroo lijken.” „Hoe te u altijd zoo opgewekt?” vroeg Lena. hebt zeker een zeer gelukkige zin» op eigen verliezef acht te geven onze stellingen ten Westen van het ka naal bij Steenstraete en Het Sas aange vallen. gen. nog zijn (te Engelschen, na een voorbereiding der artillerie tegen stelling ten Zuiden van Neuchatel, een infanterieaanval overgegaan, die (te moeete punten reedh afgeslagen ia. Op enkele plaatsen wordt nog gestreden. Ver der ten Zuiden van den Lorette-hvnvel- rug en bij Souchez, alsmede ten Noorden van Atrecht en bij Ncuville gingen her nieuwde Fransche aanvallen in ons vuur verloren. Bijzonder groote verliezcn le den (te Franschen bij genocindm heuvel, Souohez en Neuville. In het Westen van Argonno steldew wij ons de» avond» door een aanval in het bezit van oen sterk F ranselt steunpunt, 600 M. breed en 200 M. diep ten Noorden van Ville-sur-Pour- tc. Wij bleven dit steunpunt bdioudcn na 3 naohtelijko aanvallen, waarbij de vijand, zeer grooto verliezen leed. Veel materiaal en 60 krijg'^gevangenen vielen in onze handen. Tusaohen de Maas en de Moezel hadden over het geheete front levendige Brtilleri<*-gcvochte« plaat». Tot Infanterio- gevechten kwam het slechts aan den Wes telijken rand van het bosch van Le Prê tre, waar de «frijd nog niet geëindigd is. Do inneming van Carency. Het Fransche officieel rapport meldt over de inneming van het dorp Carency die een der schitterendste successen van de troepen wai «u meer dan twee duizend gevangenen bezorgden met zeer veel materieel. Carency vormde een gevaarlijk punt tusschen onze linies en was door de Duitschers geweldig versterkt door vier linies loopgraven. Zij verdedigden het dorp waarna ieder huis een vesting was, iedere kelder een loopgraaf en iedere tuin een artillerie-park. Ontel bare mitrailleurs verzekerden de veilig heid van het garnizoen dat uit 4 batal- lons, en zes compagnieën genie bestond. Het sein tot den aanval werd ge geven op 9 Mei na een geweldig bom bardement van onze artillerie die méér dan 20.000 projectielen op de vijande- lyke verdedigingswerken wierp. De worsteling duurde vier dagen. Aan het eind van de derden dag gaven ge deelten van de vijand die het zuiden en het westen van het dorp bezet hielden zich over, te samen meer dan duizend Duitschers met de officieren en de kolonel aan het hoofd, de armen omhoog, wuivend met de zakdoeken, schreeuwende „kameraden”, en onder het spottend blikken van onze man nen, giugen zij voorby. Het Fransche communiqué van 16 Met luidt In België deden de Duitschers in den nacht van 15 op 16 Mei drie te genaanvallen op Steenstraete en omstre ken. Do derde, die bij het krieken van den dag geschiedde, wa» buitengewoon he vig. De aanvallers werden afgetdagen en leden groote verliezen. De Franrtchen na men gisteren ze» mitrailleurs en een bom menwerper. Ten Noorden van Labassée tusscheq Ri- ch(Mx>tjrg>-IJ»vorje heliben de Britsche troepen in den nacht van 15 op 16 Mei verschillende Duitsche loopgraven geno men. Ten Noorden van Atrecht is geduren de den nacht van 15 op 16 Mei met he vigheid gestreden op de hellingen ten Oosten en ten Zuiden van Lorette. De Brussel ia van (te Belgische Itamtelskringen over dn* vraag van de opheffing van het moratorium dat tot nu toe van maand tot maand onver anderd is hernieuwd. 1/e langzame op heffing werd door de gouverneur-geno* raai beoogd, terwijl d» Kamer» van Koop handel in België tot nu tot* aUwd» vertentting hebben aangedrongen. f "^Aan het Oostelijk Front y Het Duitsche communiqué van 15 Mei /uidt Na (*on tijwlijk succes van den vijand, on» drie stukken genchut kostte, is opmarseh van de sterke Russische strijdmacht hij Schawli lot staan gebracht. Vijandolijke aanvallen tegen de beneden- Dubitza mislukten. De vijand had nu ook in do strook ten zuiden van de Njemen zeer snel versterkfngen aangcrukl. strijd Is echter met deze nog niet gonm*n. Hij Augustowo-Kaljawn zijn vijaoddijke aan vallen afgeslagen. Hot bruggenhoofd bij Jaroslow aan do San werd gisteren stormenderhand ge nomen. Schouder aan schouder met de Oosten- rijksch-Hongaarsohe troepen, In wier ver band zij zijn opgenomen, bereikten de troepen van Von der Mardilz de streek van Dobromll. Op het Z.-O. oorlogstooneel zetten de verbonden troepen In de streek zuidelijk da beneden-PHItsa tot aan de Weich- Onze en van jeugd gehad.” De jonge dame lachte luid. „Dat is heelemaal mis I 'Mijn aangebo ren lichtzinniglieid was grooter dan de invloed der droeve omgeving, waarin ik ben opgevoed. Al vroeg was ik een wees en bracht mijn jeugd bij vreemden door. Mijn naaste bloedverwant, een on gehuwde oom, was baron van Dateteren. Bij hem bracht in ge woon lijk mijn va- cantles door, daar was het altijd erg stil en eenzaam. Het bosch was gr mooi maar mijn oom vreeselijk. Zoo ruw al» eikenschors. Zijn stoppelige baard joeg mij schrik aan. Ik was echter zelf do schuld ervan, dat wij minder goed met elkaar overweg konden, want ik was erg ondeugend.” „Fn nu vroeg Lena. „Sinds ik volwassen ben geworden, heb ik hem niet gezien, misschien komt hij me echter binnenkort oens opzoeken. Ove rigen» hoeft u me niet zoo medelijdend aan te zien, juffrouw I^en», al sta ik ook zonder familie op de wereld. Ik kan een flinken slag van het noodlot ver dragen. Van een dik vei en een goede maag voorzien, komt men alles te bo i’en. Onthoud dat.” De winter had plaat» gemaakt voor de lente. Overal deed het verjongende jaar getijde zijn intrede, ook in de stad, en op de enkele pHnen en tuinen zorgden de bekwaamste tuinlieden voor fraaie bloemperken. Zekeren dag had do teeraar afgebro ken met eenige zijner liekenden ew« wetl ook dowm hadden item niet geclen. Dok mevrouw bemerkte nu, dal haar .zoontje ••r niet was. „Juffrouw Lena, u is verantwoordelijk voor mijn kinderen. Waar is Allx-ri ge bleven „Hij mo<« toch hier zijn.” zei Isma beangst en risp dan met luide igcni „Al bert, Albert I” Er kwam echter geen antwoord. Mevrouw werd nu echter oj „Breng mij mijn kind terug I lx?na toornig toe. Lena hoorde M nauwelijks. ZIJ* teruggeioojten naar do plaats, waar landweg eindigde. Hier kon nwn groote uitgealrektheid overzien. Zij riep den naam van dm knaap onlelliare malen maar tevergeefs. Toen zij terug kwam, vond zij het g'-z* Ischap nog op dezelfde plaat». Mijnheer Ankermans was doodsbleek gewordi-n, zijn vrouw had ge- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad „1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Hel D u i s o h e communiqué van 16 Mei luidt Het groote hoofdkwartier meldt In de omgeving van Schawii werd een Rus- sische aanvallende liezooder moeite afge- siagen. Het aantal der aldaar in de laat st*» dag**n gemaakt© gevangenen Ixxlraagt meer dan 1500. Aan de Dubima, ten Noord-Westen \an llgiany, moest ecu kleine afdaling van on» voor sterkere Russische tro»*p«*n terugwijken. Zij ver loor 2 kanonnen. Verder ten Zuiden bij l.tragola werden de Russen urt verlies van 120 gevangen Ieruggeworpen. Ten Noorden en ten Zuiden van Augustow en aan wêt*rMijilen van de Omuiew mis lukten 2 Ruswische nachtelijke aanvallen onder zware verliezen voor (hm vijand, die 345 gevangenen in onze handen ach terliet. Op hel Zuld-Oostelijk oorlogstooneel >rukten de verbonden leger» vorder op tuRNohen (te Pilica en de bov*m-We|oh»el ••n op b©t front van Samhor (40 kilom. ten Zuhl-OosUm van l’rwmysl)—filryj— Stanislaw. Bij de lienedcn Ban, van Przemysl, biedt de vijand stand. Het O 0 s l o n r ij k s c h e communiqué van 16 Mei luidt In Rmwdsoh- Polen vervolgen dl* V*mt- booden strljdtaachten Zuidelijk van de l»e- n«ten-i’illhM» zij hebben de van Klelce tot aan hut hoveng*>d<*<*lte van de Koinienna van vijanden goaulvevd. Langs d«*n Wfitohiel zijn zo tot aan de hoogt» ten Noorden von Kllmatow door gedrongen. Aan de San In de streek van Rtidnlk-Przrmtysi warden Russische tröe- pentpxh'elten van den Wiwtelijken oever teruggeiworpen. Hierbij vleten vete gevan genen in onze handen. De uit de Karpathen voorlgedrongen legers netten hun tocht voort. |>n sterke Rinutechf* achterhoede werd gisteren in de streek 'an de hoogte van Magicza uih e**ngejaagd. Zev*m stukken geachut, elf maehhwgeweren werden veroverd1. Meer dnn 1000 gevangenen wonhm gemaakt. Onze troepen trokken morgens met mu ziek en nen. In Zuid-Oost-Hallete werden ten I (ten van Koloniën nlenwe aanvallen do Russen atgosiagen. Een steunpunt werd den vijand ontnomen. Verder de Pruth nl tot aan de Rijksgrmi* heeracht naar verhouding rust. Aan het Zuidelijk Front. In don Kaukasus. H*-t R U s k 1 sc h o coiuumuiqué van 16 M*’i luidt Het groot*» hoofdkwartior van h<4 leger in dm Kaukamifi deelt mode, dat op 13 M«*i du Ruswen een poging door de Tur ken in Iwt werk gewield, om h*'t Russi sche offensief in de omstreken van het Kywildagh-gebergte tot stilstand te bren gen. verijdeld hebben. Vele van hen gaven in het voorbij gaan hun indruk weer over onsen aanval„uw vuren was wiskundig precies gericht uw infanteristen waren er al eer wij hen konden tegenhouden.” Deze hulde kromt den moed van onze soldaten, die bleek uit het groot aantal gevangenen. Op den 12n Mei bracht do laatste aanval ons do volledige overwinning. De Duitsche stollingen waren ondanks de wanhoopspogingen der Duitschers die hun eigen ambulance bosohoten toon doze in onzo hapdon was ge vallen eo zoodoende hun eigen ge wonden doodden. Wij konden daarna onze buit aan kanonnen, bommen, geweren, patronen en telefoon-mato- riaal gaan opnemen. Wat er van Carency over is, is niet meer dan oen ruïne. K groene kruid en het óntluikende woud. Het was zoo’n algemeen gejubel in <te natuur, dat ook de inenscben wel mow- ten meedoen; zelfs mevrouw Ankcrmana kon zich niet aan dezen invloed ont trekken. De leider van het vroolijkc gezelschap had een weinig betreden weg gukoaen iliie geheel onverwacht op een »<>hiltteF achtig meertje uitliep. 1H) verheugde Zldi over de uitroepen van verrassing en ver wondering. Voor het oog vertoonde zich *>en pradrtlg naitiurtooneel. letter sprak in verrukking over al dit natuurschoon. Alleen mevrouw A uk er mans zHdolangzaam „Mooi I» bet, maar ik houd niet van het water. Het is een be drieglijk element, bet ziet er zoo on schuldig uit on i» toch het graf van zoo veel ongel ukkigen.” Onwillekeurig werd bot stil na weinig opvrool ijk entte bemerking. zag Lena naar de kinderen om. Het «meisje stond dicht aan (ten oever en plukte eenige blownen. Vlug trok zij het kind naar zich toe. „Dina, waar Is Albert gebleven Deze, die zoo graag nog meer bloemen had gepinkt, haalde onverschillig de schouder» op. „Ik weet het ntet, straks wa» hij nog hier.” „Maar waar te hij nu f” Ja, waar was hij ïx*na schrok. Angstig vroeg zij aan maar 100 s re 3. ss (IQ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1