to. 12786. Vrijdag 21 Mei 1915. 54e Jaargang. i©*u."ws- oaci. «^.d-T7"©x"te:n_,tiL©"bl3LcL tooi 0~oizlc3.su ©3©. OxacLS"tx©Ikc©xx. De Oorlog. N 'gfl x Versehijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON J*9V9n»8trijó. TBIxxxiem land. t I (iOlMIHE COURANT. M PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf I 2» Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad,150 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. E^spëïïaT PRIJS D E It A D V E R T E N T Van 1-5 gewone regels met bewijsnummer. Kikt regel meer 1ÊN: f 0 .55 0.10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee kerstand. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.3.5 l»y vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan het Westelijk Front PARIJS, 20 Mei. Het communiqué van eravood 11 uur luidt: Het weer Ie steeds slecht, er hangt een dichten ■Ut. Kr werd geeu actie ondernomen, i In bei Prètrewoud werd een naebtelijken i aanval terstond afg«nlug<u. Aan het Oostelijk Front Het Uus»i»cho communiqué van 20 Mei luidt In do atrwk van Sohwali werden 17 «n IS Mei op gedeelten van het front Kourohaoy Hoeweuy Fyragola gevechten getoverd. in de streek van Fy ragola namen wij verschillende steunpunten van den vip and, beoevens machine-geweren «u eon ige honderden gevangenen. ten tegenaanval der Du 1 wolkers zuidoostelijk van Kosrinv werd met groote verliezen voor den vij and teruggPHlagen. Op den linkeroever der Njemen hadden slechts schermutselingen plaats. Op bet front van de Narew tot het Noorden van de Piiitzo bleef het kalm. De slag in de strook van den linker oever van do Üoven-Weicheel, alsmede op het heele front in Galicië werd voort gezet et» kreeg den L7t» op vele plaat sen een enorme hevigtooid. In de streek van Opa tow warden sterke vijandelijke B door ons overhoop geworpen. Zii trokken zich «nel terug achter A- ^■tnUka, krachtig door de onzen ach tervolgd. <lp het front Tarnobrzeohi—Razwadow. almnede aan do beneden Kan, vervolgen Wij den vijand uh< goeden uitslag. In den sector Jaririaw Lezakkow slaag de de vijand or in, zich op den rechter oever van de San vast te zetten. Ten zuiden van Jaroriaw handhaven wij ons op WA' oevers der rivier. Het homitardement van Praemyal duurt voort. In den motor tuamfean Przemysl en het gaoote moeras van Dniester wierpen wü met grooten uitslag nienwe, hardnek- kige aanvallen van den vijand terug, die daar tot riken prijs zijn suooes voort wilde zetten. Don I7en wierpen wij na wn hardnekkig gevecht de Duitschers uit onae loopgraven bij Gousaakow, welke zij den vorig*» avond genomen hadden. In de «treek van Drohobyer, Stryi en Dolina werpt de vijand, trots onmetelijke verliezen, telkens nieuwe Iroepemnama'» voor den aanval op onze «tellingen. Op verschillende plaatsen deden wij geslaag de tegenaanvallen en maakten honderden gevangenon. Bij den Joop van dn Boven-Bystrjoa en bij do steden Deiatljn en Kolomen hield le vijand zich, uitgeput door de tegen- ..Sn», auik reu achep/wl I Hoeft men ooit zoo iets gehoord!" I n zij zwoer wraak te lulleB non». Op haar kraneje zij mevrouw An- kermana een» goed over den hekel ha- lea! Haar vriendinnen zouden het den ook wel weer oververtellen en zoo zou het mevrouw Aokermaoe nog moeilijk ge. w*vèrkri|g^ °iniw<' bruikbare hulp 5"°™" b*" opgewonden Unie eerM tot kalmte brengen, voor zij op haar -tokpaanij,, kwam, hMr Jot.au hij heeft het razend I n wil hij 2iotl wde van vrengde etralred. St "S* ïele bijzonderheden Bij. leven», dat zij «poedig «choonnwn. hoopte Ie worden. f de levendige ma- joorewedtiwe maakte, ronder te bemerken P'Shjk dit voor Lena moeet zljn eenlgo opmerkingen, dal het hm «eter geen rijke partij moeht alm. aj« haar aeon ren. hn, Johan had na- melijk gedacht Ub» kreeg een klenr. Zij maakte van "■""o hrele gedegenheid gehrrilk om op le maan en afeeheid te nemen. r '*Z er bedroefd uh „p slag. n van de oorgaaoto dagen ton I7(n passht. Dp dit front kwanten wij opnieuw vooruit. De omvang van ton hit beiiaalden buit aan gevangenen en oor raden groeit voortdurend sar. Aan het Zuidelijk Front. De Dardancltou. De Belgische oorlogscorrespondent van de Tijd meldt Het bericht over het vormen van een Belgisch expeditiekorps naar ito Darda nelles kan ik bevestigen. Kohier zal het korps uitsluitend gevormd word©» uit vrij- w illigers. Roemoniö's houding. De regeeringsgezinde „1 «dépendance Roumain" schrijft o. a..* „A'sdeonzy- digen, bowust van den omvang der nationale eischen, van het geschied kundig oogenblik en van de onver mijdelijke gewaagdheid, besloten do beslisfsende daad te doen, zou een hooge en gebiedende plicht hun op leggen foimeelo en juiste waarborgen, welke eiken strijd en elke eenzijdige uitlegging over en de uitbreiding ervan van te voren uitsluiten, te verkrijgen. Zonder zt'lke waarborgen zou een staatsman die zich bewust is van de verantwoordelijkheid welke op zijn schouders rust, onmogelijk den moed mog? hebben het volk in een onder neming te*etorten, welke niets anders zou zijn dan een avontuur liet komt er niet op aan of een natie groot of klein is. Naties zijn, wanneer het gaat om de hoogste beproeving, allen gelijk." Het blad schroef dit, naar aanleiding van de crisis in Ita'ië en volgens een mededeeling uit Boekarest aan de „Köln. Ztg.," waarin aan deze quaestio eenigo beschouwingen worden gewijd, zou deze uiting zoowel tegen ftalië als tegen de Balkanstaten zijn gericht, daar het blad er tevens zijn verbazing over te kennen geeft, dat staten die van 1911 tot 1914 in oorlog geweest zijn en de gevolgen der ontzettende verwoestingen van den krijg nog nauwelijks te boven zijn, zulke boven matige hooge eischen stellen. "Wat die waarborgen betreft, zijn de omstandigheden van Roemenië stellig geen andere dan die van Italië, meent de „Köln. Ztg.," en het blad maakt de gevolgtrekking, dat er dus voor oen aansluiting van Roemenië bij de Triple Entente heelemaai geen, voor een bjj het Drievoudig Verbond alle reden is. haar gelaat kwam eerst weer het gewone glimlachje, toen Lena haar plechtig be loofde met Pinksteren terug te zullen ko- inen. Dat hadden de Helmera van den baron gedaan weten te krijgen, die vast beloofé had, dat Lena dan een paar ito gen vacant u< zou "hebben. „Dan komt Johan ook", voegde zij er ter verduidelijking bij, „Je moet dan na tuurlijk dikwijls bij ons komen." R**4 j<Wge meisje 'aam im-t een harte- lijken kus snel afscheid en spoedde zich terug naar de familie Helmers. Zij was blij nadere verklaringen van baar tante te zijn ontloopen, maar zij kon er niet* aan doen, de toespelingen, floor baar tante gemaakt, spookten haar door h»-t hoofd. Z(j roekier zich diep ongelukkig bij de gedachte aan haar nieuwe, zonder twijfel moeieiijke Intrekking. flfde HOOFDSTEK. Het was een regenachtige, sombere dag. toen Lena in gezelschap van den baron de reis naar I ikenrode aanvaardde. Op het perron wachtte haar nog een blijde verrassing: I nana stond daar al. „Ik kan je niet laten gaan. zonder je nog eenmaal vaarwel te zeggen." ZtJ om helsde Ijona allerhartelijkst. „Schaf je nu een dikke huid aan, die ia noodig voor jou geestelijke uitrusting. zooals ik al eens heli opgemerkt. Zt© nu de toekomst maar onversaagd tegemoet. Men Melt zich er altijd reel te veel slechts van voor eo het ia nooit zoo erg#, Adieu, vergeet Meer hri-anigranah-u 1 Ito „Times" valt lord Kitchener heftig aan over het tekort aan hrtoantgranatan zoo meldt het Hbld. Kr moet niet langer geredeneerd war «ton tien dagen geleden vielen »to sol daten bij hoopen op do Auberthoogte. om dat Je veldartillerie aliSOluut onvoldoende wam oor/ton van hrisautgranaien. Ver zoeken en waarschuwingen van het front 91 ju geheel in den wind geslagen. Terwijl de Frajisohe hgerleidiug voort - durend de brisautgranaM» voor de vrirt- artillerie vernieerdcrdo, verwachte men van onze artilleristen dat zij hetzrilto /.ouden bereiken met hun granaatskartei «en. I/O (to liooveelhekf briaantgranaten. die over het Kanaal word gezonden bleef, en blijft, gevaarlijk gering. Ito granaai kartets is zeer bruikbaar, maar om d' geweldige versterkingen en dekkingen van den vijand door te slaap hehiten ze hei- zelfito effect alsol uien deze met water («•«pntikehk*. Het is misschien niet alg emeen ln>keiwl, dat voor munitie van het veldgixehut twee soorten projectielen worden ondersclu itton n.l de granaatkartetsen en brisantgra- naat. Het eerste projectiel is feitelijk liestttnd voor hei vuur op ongedekte doelen. De in ito lucht springende granaatkartets werpt een --hagel van kinine kogels uit over (to gevecht»!Inl«* van den vijand, Toen to kanonnen voorzien werden van schilden, werd hiertegen In werking ge bracht wil met brisantej-apringstol gela den granaat, die in (hul aanslag qntplolt «m het getroffen voorwerp vattoén scheurt Dit projectiel is (hts hot aangewezen pro jcctiel om dekkingen door te slaan. I en comtiinatie van beide is 't zg. «m heidaprojectiol (geconstrueerd door ton Nedcrlandsohen artilleriekapltoln v. Fawn) Itoze brisantgranaalkartetswerking ver een igl Iw-ito werkingen in zich bij In houd van een krachtige granaatkartoU- werking in to lucht, waarborgt het te ven» oen, voldoende werking tegen dek kingen. laar bij het springen va» hei projeoticd de mot brisante springstof ge vulde kop vooruit wordt geworpen. Duitsehers van afkon»st in i ngeland. Sir hslgar Speyer, lid van het Brilsefic I'rivy Council heeft aan Asquttb gesdirc- ven om heto uxxl»- te deden, dal i»ij al zag van den beu» verleenden baronets- titel en het ambt van I'rivy Councillor. Zijn vader was een Duitaeher, hij litol Duitsche reiatltw en dit wan, bij ito beer schemto «temming genoeg om bern met v erdaoittiuakingen te overladen. Zijn eer gevoel verliood hem zich met rechtvaar kigingf-n In-zig te houden, wnar zijnloya- litcit vat» zelf sprak. Deze daad moge al dan niet verstan dig zijn de ..Timen" maakt er zich troon over syurfwMbtokcr J a ib- houding me niet, hoor." I Zij schudde haar oom liartelijk to hand. drukte Lena snel eeo pak in den arm en toen to trein zich langzaam in Is-we- giug zette, wuifde zij us-t haar zakdoek en van verre klonk nog haar heiihve «tem „'en dikke huid!" ivcna liaailib- in tranen. Tot nu to»» had Je vermaning van haar vriendin nog wei nig gehot pen- Toen zij hel pak «ebtor opende, moest zij toch lachen, tost l»evattc werkelijk een huid. een kleedje voor 't bed, e«m stuk pelswerk van groou» waarde. De baron had oogMiwhijniijk' geen to grip van deze aardigheid. Geen spoor van wn fihntacb gtood over zijn gelaat. Vrtotdtolijk zet hij echter „1 inma voett fto'per, dan men wel zou denken. Dat verheugt me. Ik heb baar nu eerst goed toeren kennenin haar jeugd was ze toet eigenzinnig. Zij heeft me reel goede van u verteld, juffrouw Van Dommelen, en ik vind dat daarin voor todden to towte getuigenis ligt ïsma zag dankbaar tot haar reisgenoot op. HetsriMe had f ronm ook van haar oom gezegd- Na een paar uur btold de trein stil aan bet station, waar zij moesten uitstappen. I-ton rijtuig haalde hen af, want de ba ron wilde Lena zelf naar mevrouw Van Aroeyde brengca. liet was tegen den *vond. de fiiobt wa» opgeklaard. Feu blauwe hemel lag over totU vredig© landaebap en de zon au den heer Spin er dan die v an to Vele personen van Dultaphe alkouist. waarvan ft- namen de kolotmncn tor tiiaiten vul len en die to volksuitingen van rassen haat van zich af iraohien te Itouton ubH alh-en door is-tuigingen van lov alttcit je gens Kugeland. maar ook door toiuigin van afschuw tegenover het land hun ner afkomst. Do Itoilv Chronic!»* maakt to opuwr king, dat twee bton van to Privy oun- •11 In Duitsohland getoren zijn: Sir l'd- gnr Speyer en Sir I mest assel. In tot Lagerhuis heblsn» zitting d»- he»-r Ar thur Straus*. Rif voor l'mkhngton. die een gclioren Dultsoher en toron Ito Forest itto een g«"toren Oostenrijker is. Do heer Strauss was op later leeftijd in Enge land gekomen, maar Imron Ito Forest had zijn opvoeding te I ton »-n Oxford g»-no De opzegging van hot Drievoudig Vertornt. Ito Norddrtitsohe Allg. Ztg. brengt on tor dr« titel: „De opzegging van tot I irtovoudtg Verbond" -het volgend»' ar tikel Het verdrag van bel Drievoudig Ver bond topaolto dat de casus fwderls l»v gel ijk voor to drie mogendheden van het Verbond begint, wanneer een ol twee van to nlogendhe»!»*!(He het verflüg -do ten. zon<f»*r rwhtstreckschc provocatie hunnerzijds door twee of drie groote iimi geiidheden aangevallen en In den oor log gewikkeld zouden worden. Toen 11a ton aanslag van fterajewo ttosfenrijk-Hongarije gedwongen was te gen Servic op te lre»l»«n, om aan tb' duur zame liedreJging van zijn levensJs-langWi door de Groot-Servische beweging epn eind»' te maken, viel Rusland het aan Terwijl Dultschland nog bezig was op •ton roepstem van den Tsaar het tiixsrhcn H'ecnen en I'etrograd dreigende eonlllc langs VWtodzameu weg te liesleehlen. B» l»l||s»*erto Rusland zijn g«*heel© militaire macht, en ontketende dus e»>n wereld oorlog. f to provocatie kwam dus van Rusat sebe Zijd©. Toch nuintk> to ftaiinansche regecrlng ontor eb» Is-wcring. dat oosten rijk-Hon garije agreslof tegen Servië wa» opg»*tre- d» 11 en daardoor tot een lngtljp»*n van Rusland nanleiding ba»l gegeven, dal de ('Aiisu» foederht nlet aanwezig waa. Dok verklaarde zij, dat to Ooatenrijksdh-Han gaarsebe regeering. doordat zij Italië van bet voorgenomen ultimatum aan Hervlft niet te voren ha«I kennis gegeven, zich had schuldig gemaakt aan schending van artlk«'l 7 van het Drievoudig Verbond. DU arlikej verplicht Oostenrijk Honga rije en Italië t<»t voorafgaand© overeem- stemming omtrent w<storke»»rig»» vergvs»- (Hng In bet geval dat »->*n van ls«lto mo gmdheton zich genoodzaakt ziet ton sta tus quo op ton Balkan door een tljto wierp baar laatst»' stralen op to aarde neder. Zwijgend reden zij voort. Die won- itorlijk»* mooie avondwrade, die all»s'ti het landleven k»*r»l, kwam over haar. fen leeuwerik verhb'f zich van tot pas be zaaide veld, juieband zijn lied kwielend De lioouieu aiwi den kant van ton weg ruisehten een ernstig»* umlodie. 't Scto-on, h Isof <to natuur «»-ij dankgebed opzomfttK-- ton Sclupjs-r vau al haar pracht. IhH rijtuig reed vervolgens dottr een tios»-h. uit vecachlllende toomsoortcn to- ■taanto. Nu werd d»' haron, die tot nu toe schijniiaar half «lap»iid> in tot rijtuig ach terover had geleund, wakker. Toen ecu rood dak zichthaar werd te midden van bet groen tor l>oon»cn. vloog een glbiiiaeb over zijn gelaat en met ©en schittering zijner oog»«n zcide hij: ..Dat i» mijn thuis, daar toeft Finma ook ge- rultnen tijd g»-woon«l." Lc/ia keek beiangstêijemf naar het praoh- tigc getouw en vroeg nader»- bijzonder- lieden, die to baron bereidwillig gaf. Dan verzonk bij. weer In stilzwijgen. De wielen van tot rijtuig hobbelden en kletterden over ton met dikke wortel» to- groebton grond, zootbtt to Inzittenden dik wijls door elkaar wanton geschud. Zaoht murmetond stroonab» aan d»*n kant een heekje. langzaam kwam to- maan in fitovko schftt'-rfng op aan den hemel. Ken fijne dauw bedekt© den grond en to kre kels sjirpten, ..Vat 11 maar geen kon", klonk plot- «Hing to harde sten» van ton baron haar lijk»» of «hiurzaus' iRHettrng te wijzigen. De outorliAmk-1 togen kwaim-n langzaam op dreef en werton» van h«*t Iw-gin af tw- mo»dlijkt door het verlang»^ van de lta iuwMisch»- r«x»»erji)g, dat tto overeen le kouten afstand van gebied onmi«ldellijk in •rking mo©«t troden. Dm het iu dit verlangen liggcml wan trouwen uit torn weg te ruimen werdttoi» l'.tofi Maan li/l.'j waarborg verleend door ito Dultaohe n-g's-ring voor to> uitvo«-ring Ut overeen kontiUen OiHiiitob'iiijk na de» oorlog. Op het eerste ls»j>aal»b' aanlio»! van iioetenrijk-Hongarije, van «-into' Maart 1913. (bit jvcd* (ton afstand van het lta- iiaansehe taalgetiled In Zuid-T> rol In het vooruitzicht stride, ging to Itallaanwto rcg«w'ring niet in. maar zij gal Imnr eigen etoch»m eerst in dnt» 1 ten April aan to iostenrijknoh-llongaarscto reti ring Ui keftnivi. I )»«to lawdoiuton in toti absolute» af «tand van Tretile op grond van de in IHII oMgestride grenzen, d. w. z. met uils'grlp van Imt ver huiten het iialiaau- sche Ito/.»-n, eet» gn nsaf'iaiening ten gun st© van Italië aan ito Isonzo m»-4 inls>- grip van Oom, Dradiska en Monfalcone en verandering van Trlëst met zijn tot nan tot laanao-gfltod grenzcml t»inn»n- laiwl. Is'iievens Capod' Istria en Plrano in een onafhankelijke*! vrijen siaat, af- «tand van de uraolari eilandengroep mrt Lisna, ls'rina. Curzola Lagostn, Dazy.es en M<*lada. Dm afstand van al Anti» gebieden moest onmlddrilijk plaat* licbbcn en to oiwtor- tottten «It Ho «fikestané* griilob-ii. moewteu onmiddellijk nnu het leger aan de Mn- rhu» worden onttrokken. Vertor risriile Itaiië volkomen soiivo- reinitrit over Walona «n Haaacno ti»ri bei f ilnnen land en volkom»'» „dérintcrc»©»- meiii" van Oostenrijk-Hongarije in Al Ijanië. lll»Tti*genOVer IkmsI Italië nnu liri lw- tlrng van 2M0 milllmm franc» als aid»*' ulng na alle lasten en A< verplichting op zich te n«aiM'u g«ibi rende (kit gtdmeh-» oorlog onzijdig to hllfron. Hel wilA' geditreiMb- don oorlog afxii-n van bet doen gelden van vertb-re aan spraken voortvloeiende uit art. 7 van li ver lrag van Ih4 I 'rievoudlg erhond en verwachtte van Dostenrijkdfoiignrije ecu Trifdi» afstand n»4 betrekkhtg tol A- lla ilaanJtfia ticzcttlng van ito twaalf rilajj •lelt. I)o bovolking van Zuid-Holland. Op den Ion Januari 1915 bostond do btjvolking van Zuid-Ilolland, bly- Icena do Btaatsct., uit 749,077 mannen on 786,328vrouwen,toswmon 1,634,406. Moer dan 10,000 inwoner» hadden in -to ©ore» ©n bij wlkbeito de driten, Ti© naar tsmeton geglrira was, vaster om I ^na's Visgcp. iMat was ze dank baar voor toz© vriendelijk© zorgen van den ouden heer Zij waren nu op <vi» landweg gek o Aan bebto zijden «tontoft^^jümMKHmsn Na een poos maakt»- l»«H rlibijffi-«A «tor |»e draai; d»- koetsier zette d«- paarden aan. knafto met A* zweep en nm>l pef ls*t rijtuig tegen tolling op, 011» »lan mor een fraai, voornaam uitziend grimuw til te houden. Men boorde stemme» en aan ito ven sters zag men Ifelit verschijnen. I en jiaar lieden s|M»»sld«ti zich met lantaarns ton tegemoet. Half verAxtfd «teeg lama uit, haar hart klopte gejaagd. Wederom stond zij voor een nieuw keerpunt in haar loven. De baron wendde xlrii tot ««-n lang »-n Jank heer, wiens griaat Isma niet go»»f kon on'k*rscheiAni. „Hoe gaat het Het zaichte nnlwoonk 'nrMond zij echter niet. Zij traA-n binnen en hier volgto de voorstelling. „Do gouverneur Huyriten. Adolf's hiiialecraar, juffrouw Van Donmuden. die van nu af uw huisgenoot© zal zijn. Maar waar is uw leerling (Wordt vervolgd.) I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1