en 'II I Andel} II De Oorlog il Mij. 1 ll I 1 ECHT 4 Dinsdag 25 Mei 54e Jaargang No. 12788. 1915. £Tïe'\x“WS- exx -^.d.’vertezi.'ti.e’bls-d. voor G-o’kxcLsu exx Oxxxstxelcezx- behalve Zon- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. 25. - FEUILLETON <£favenssfr ij sr s IOPS, lijd.tr.at M. ur SEPERS. db Verschijnt dagelijks ig en Paard. kennisgeving. GOUDA. i< rdt j laf Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON? («Oinscil E COURANT f; de i i Zoo ‘l nog toe- Jj p(roprio) welke V Ml. van Of dit land' de den nu 10 vent. Toen zij armen J - 50 geheel opgeleefd I- ele prijzen. Nagelborstels, enz. gegeven, weer op iehandel UN, aangenomen Boeknandel De Duitsche Regeering heeft van haar houding ten opzichte van de trouwbreuk Italië op de volgende wijze blijk go- Het Wolff -bureau publiceerde de Mijnheer Noordhoeck lachte. „Dp gouverneur is een goede inaar komisch. Hij Is verloofd en schrijft eiken dag ellenlange brieven aan zijn uit verkorene.*’ (w. g.) Frans Jozef m. p. Stürghk m. p. Mei 1915. j en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. 'HEUSDE, veroorzaken. WETHOUDERS te en smar- ons zeer van morgen bevinden met per tegelijker- Ruitenlandsche Kat te Schikking zul- Z.Exo. dank te zijne wel an paarden de gen te rijden, getuigen voor- i drank. IEIDEN, fou- lorp.) 10 (jen 25ek Mei 'Burgemeester R Adolf had’, tegen het bed' geleund, de hand zijner moeder gestreeld. Deze gaf PRIJS VAN HÉT ABONNEMENT? Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten, dten getuigt v^n Keizer Franz Jqz' tenrijkseho volk lifel volgepd kennis gebracht. W e e n e n, 23 Mei. i FRANZ JOS1F m(anifl irDBÜHB. De „Gaulois" legt bijzondere,! nadrok op de zeer groote voordeelen, welke die Triple Entente en vooral Frankrijk ver krijgen door de interventie van Italië. Het eerste resultaat is een MWdellandsche Zee- entente, waarbij de belangen van Italië en Frankrijk een gefDeenscbappolijk ka rakter krijgen en aan deoe beide, alsme de aan Engeland en Frankrijk de heer- o ruimte, lig ger No. 1973, Rijnhaven 85, machtigen vijand in hot noorden in een reusachtige worsteling van tien maan den overwinnend weerstand geboden. Do nieuwe valsche vijahd in het Zui- hen geen nieuwe tegen- groote herinneringen aan ■lara, Custozza, Lissa, die de Al en INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen BURGEMEESTER en der gemeente GOUDA, Gelet op de Artt. 6 en 7 der Hinder wet: Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie tor visie is gelegd oen ver zoek met bijlagen van J CorA. tot oprit daarin) plaatsen van 15 P.H Peper! tie D Datl des q huis de g| 'ii di dien i l‘, van i kan 1 Radder aldaar, om vergunning ichtlng eeher meubelfabriek en het een electromotor van L Min het perceel gelegen aan de rtrtotno. 98, kadastraal bekend Sep- I Ito. 1548* dp Dinsdag den 8en&Juni 1915, kmddags ten 1% ure op het Raad- gxtogenheid is om bezwaren tegen fde vergunning in te breügen ijkirende drie dagen Vóór dor GeiAeente sn schrifturen jvestigd/ diat 4 rudentio Jsniel echtigd zijn feij. die jtfiiet artikel 7 dep- H i n Rjojr- demeentebestuur of ebn Of iep zijn verschenen It0n bezwaren 0ondeling tc^. 30 j ritoriaal bezit kon vermeerderen verwachting grootun verliet Italië ons gevaar en ging over naar het Wij Imdreigdon dien is voor stander. Dei Navarra Mort den trots mijner jongens vormen, geest van. Radetzky aartshertog hroclkt Tegelhoff, die in mijn landL zeemacht voortleéft, geven mij de waar borg, dat wij ook van het Zuiden do grens der monarchie met succes zullen verdedigen. Ik groot mijn in den strijd beproef de troepen, die wisten te over winnen, en vertrouw op hen en hun vroegere (hier is uit het telegram iets uitgeval len). Ik vertrouw op mijn volken welker vooiiheeldeloaze offervaardigheid recht hoeft op mijh innigsten vaderlijken dank. Den Almachtige bid ik. dat hij onze vaandels zegent en onze rechtvaardige Zijn genadige bescherming zeer en een reden te meer om met vertrou wen de overwinning tegemoet te zien. .11.25 1.50 1.50 1.90 aan ons Bureau en de Postkantoren. op de Secretarie c zake ingekomen kennis genome», j ht wordt er op" gé' bestaande!*! jurisAp gerechtigd Zijn zi f 11 vopr 'liet sr zijnufj le lè-'l ter. 'orden De aandacht wordt volgens di tot beroep i over we i mëei einde hui lichten. Gouda. hem nu een kus en bood Lena vriénde lijk de hand. „Rust u sta niet te o Dit korte samenzijn met de zieke had bij haar kinderen inwoonde. Ixsna nam de verzorging der zieke op rtch, las eens wat voor, babbelde wat, reikte de medi cijnen aan. dat was alles wat mevrouw Van Ameydo verlangde. Steedte grooter werd haar vereering voor de jonge vrouw, wier goedheid en zachtmoedigheid telkens bleken. Ook de huishouding moest Lena bestu ren en hierbij vond zij opnieuw aanlei ding, de zieke te bewonderen. Zij had gevreesd, hier een groote verwaarloozing te vinden, veroorzaakt door de ziekte der vrouw des huize», maar ’t tegendeel was het geval. Van haar ziekenkamer uit leidde de zwakke vrouw de huishou ding met een bewonderenewaardig over leg. Adolf leidde Lena door het groote huis en vervolgens door den tuin en de stal len. Hier moest zij wol het langst vertoe ven. want onder de talrijke diersoorten had die knaap zijn lievelingen aan te wijzen. Nu trad de bedrijfsdirecteur Noordhoeck op hen toe. Het was een man van mid delbaren leeftijd. Het welgevallen, dat Le na in de fraaie dieren, toonde, deed hom veel plezier en door Lena’s mededeeling. dat zij op het land geboren en opgevoed was, scheen er al dadelijk een collegiale verhouding tusschen beiden ontstaan, die hem bewoog, uitvoerig over het land goed uit te weiden. Adolf sprong intusschen in den tuin rond en voederde de duiven, waarvan en kele zoo tam waren, diat ze hem op de een hoogen onder uit. Van de Duitsohe pers zijn, daar bladen met het Pinksterfeest niet versche nen, nog weinig uitingen bekend. De korte commentaren over het offi cieel© bericht dat in de extra-bladen den volkeren werd medegedeeld dragen alle de geest van woede en haat en uit hun titels spreekt dan ook voldoende. leest men „Het gemeene verraad van Ita- van Salandra en waar- Ita- zaak in neemt. schouders gingen zitten. „Is het hier niet mooi riep hij Le na uit de verte toe. Noordhoeck glimlachte. „Ja. ja, likenrode is een fraai goed. Velen benijden het on^pen menigeen zou het graag willen koopen. Maar mevrouw wil dit niet en zij heeft gelijk. Als de jongen groot Is, zal hij het landgoed met plezier overneroen.” I^ena knikte. „Het bezit van dit landgoed moot me vrouw dikwijl» lastig zijn. Want, dat zij niet alles aan anderen overlaat, maar zelf ingrijpt, heb ik vandaag bemerkt." „Ja Dat is eerst een vrouw", zei de dii-edeur bewonderend. „Zij ligt hulpe loos te bed en toch weet ze van het be sturen van eeo landgoed evenveel als de knapste landbouwer. Ik hf* nog zelden een landgoed gezien, beter geregeld en bestuurd dan hier." In den hof stond juffrouw Noordhoek, met een groot katoenen schort voor, en voederde de kippen, die haar luid kake lend omgaven. De haan kraaide, de honden blaften van vreugde, dat Adolf met hen speelde. De duiven doorkliefdien kirrend het lucht ruim en de meiden liepen met houten emmers naar de pomp. „Zij is een bewonderensw aardige vrouw”, zeidc Noordhoeck, na een lange pauze, ,,«i de jongen wordt haar even beeld.” „Jammer, dat Adolf hier geen speel kameraadjes beeft, ongeveer van denzdf- Italië ten Oorlog. Italië heeft den lieslissenden stap gjp- daan en aan Ooste... ijk-Hongarije den o<|^- log verklaard. Er is daarmede tot uiting gekomen het geen reeds zoo langen tijd in het Ita- liaansche volk heeft geleefd den gezwe gen haat der volken die in bondgenoot schap vereend, toch niet met elkander konden samengaan op den duur op gropd van het te groote verschil in ras, welke factur bij de Zuid-Europeesche volken het is de laatste jaren herhaaldelijk ge bleken van zeer voornamen aard ie ie aohten. Italië gaat ten oorlog, sympathie daarbij heeft van een der Euro^ -osche staten, wij gelooven dit te mo- /en betwijfelen. Het spel door Italië van af het begin van dezen onzaligen krijg gespeeld, ie te doorzichtig en beeft een iedferte zeer doen denken aan een sja- cherpartij dat die indtruk van een strijd dreef als alle andere kippen.” „Bravo, mijn jongen", prees de baron hem en hij scheen slechts noode dit ge wichtige gesprek af te breken, om Lena antwoord! to geven op haar vragen, be tredende mevrouw’s ziekte. „Zij js slechts zenuwziek, de organen zijn gezond. Toen haar man stierf, onge veer zes jaar geleden, deed’ zich de ziek te het eerst voor. De smart om hem wierp haar op het ziekbed.” „Hebben de dokters geen hoop haar to genezen vroeg Lena in spanning. De baron schudde het hoofd. „Niemand kon er iets tegen doen. De pijnen en de lichte verlamming der voe ten zijn niet weg te krijgen. De doctoren hebben gezegd), dat zij, wanneer elke op winding haar wordt bespaard en vooral kommer en verdriet, dom kan bereiken.” Lena staarde peinzend voor ziel „Hoe treurig”, zeide ze, half i dachten verzonken„ze is zoo mooi, zoo rijk en zoo lief”. „I n toch niet beklagenswaardigf’, vul de de baron aan. „Zij draagt het geluk in zich en voor het overige zorgt hier de kleine man.” Hij klopte Adolf op den schouder en Lena zag ontroerd den blik vol wanne liefde, dien hij op het kind! richtte. Den volgenden dag nam Ixma alle plichten op zich. <fie <te oude juffrouw Fransen brommend en mopperend aan haar overdroeg, om zich terug te trek ken in haar huisje in het dorp, waar zij 25) Lena vermoedde dat deze woorden de zieke door haar warm hart in den mond werden gelegd'. Een werkelijke hulp scheen juffrouw Fransen niet te zijn; ook de tot rustbed ingerichto sofa bewees dat wa ken niet zoo streng noodig werd geacht. „Als u het wenscht, juffrouw”, ant woordde de oude overwonnen, „geen mensch kan ook meer voor u doen, dan ik.” Ondraaglijk rinkelde zij hierbij met een sleutelbos en mevrouw Van Ameyde ver borg haar gelaat dieper in de kussens. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. in haar plicht tekort schieten ais zij niet tegenover elke tegenwoordige of toekom stige bedreiging Ide maatregelen nam, die de gehoortenisseïf haar dwingen te ne men voor de vervulling den nationale as piraties. I ‘j De Koning verklaart zich.’ af aan in. oorlogstoestand' t^ Oostenrijk-Honger (je. Ondergeteekexj&l heeft i de i 3ijd aan den Minister van 'Zaken, te doen q'eten, dat ^heden dien zerlijken, Koninklijken A Rome zijn paspoorten ter bet len worden gesteld oü zAl ér baar voor zijn als hij hea^ ter hand wil stellen. (w. g.MAvarni. Do wijze waarop deze oorlogsverklaring bij de beide vroegere bondgenooten is ont vangen, getuigt v(in groote verbittering. igzef heeft aan het üob- manifest ter van geven volgende officieele mededeeling Do ItaJiaansche regeoring li«t heden door htlar gezant te Weenen den hertog van Avarna aan de Oostenrijkseh-Hon- gaarsohe regeering mededeel»!, dat Italië van af middernacht met Oostanrijk-Hon- garije in oorlogstoestand verkeert. De Italiaansohe regeering heeft door dkwen moedwillig ondernomen aanval te gen de Donau-Monarchie ook het bond genootschap met Duitschland zonder recht of reden vernietigd. Do door wapenbroe- dersobap nog hechter geworden getrouwe verhouding tusschen Ooetenrijk-Hongnrijci en het Duiteche Rijk, is door dezen af val van don derden bondgenoot en door zijn overgang naar hot kan hun vijanden ongedeerd gebleven. Do Duiteche gezant Vorst Von Bülow heeft derhalve opdracht gekregen tegelijk met den Oostenrijksdi-Hongaarschen ge zant, baron Machio, Rome te verlaten. schappij over de MiddellandBche Zee hu nadeele van Oostenrijk en Duitschland verzekerd wordt, welke laatste lieslist van de Latijnsohe zee uitgesloten, worden. De tusschenkomst van Italië verschaft Frank rijk nog een belangrijk, en meer dade lijk voordeel, doordien een derde front is geschapen, waartegen de Oostenrijksch- Duitsche legers front moeten maken. Ten slotte is dv zedelijke waarde zeer hoog gej 1 ta tde 'in ‘hedWn, te heid Vredeeoongre|, 4n België te >1 iet 'goeddunküfl De door yfl erschilden tail *en Vergelijk hl iBOoals dan oO j De l'-ntento1» Italië zeertoéi meenschappelijkl ponder welkom geheete H Het feit van liet uitL--- u>g. na de hoiraing vtón Italië godureidb aooveel maanden in tufrijfel getrokken, is dan nu gekanen. De. ItaliaansdMi am bassadeur, de hertog lian Avarna, heeft, naar d.dL 21 Mei uit mVeenen is geseiki, Maandagmiddag aan den Oostenrijksclien Minister van. Buitenlaadteche Zaken, Ba ron Brian, do volgende oorlogsverklaring *er hand gesteld WeENlN, 22 Mei. Overeenkomstig de bevelen van Z. M. de Koning zijn Ver heven souverein, heeft de ondergeteeken- de, ambassadeur van Italië, de eer aan Z. I xc. den Minister van Buitenlandsche Zaken van Oostenrijk-Hongarije de Vol gende nKxledCeling te 'doen Op 4 Mei 1.1. is mededeeling gedaan aan de Keizerlijke en Koninklijke regee ring van de ernstige motieven waarom Italië, vertrouwend op zijn goed' recht, het bondsverdrag met Oostenrijk-Hongarije. dat door do Keizerlijke en Koninklijke regeering was geschonden, voor nietig en voortaan zonder effect verklaarde en zijn volle vrijheid van handelen hernam. In verband daarmede zou de regeering des koning» vast besloten zijn met alle roidl- delen, waarover zij beschikt te arbeiden voor de Italiaansche rechten en l>elangen itimri/k g^ano c( teer ctat een daarover tot mien /liet te denken wis, niet Js geschied. rs juicht j het optreden van De iiulptegen den go l tegenorders wordt bij'4 tteeken van den oor uil edele motieven moeilijk kak worden gewekt. De partij in Italië, die al wat Itali- aansch gewest is om niet tot het Itali- aansch grondgebied' behoort, wil inlijven, heeft ten slotte haar zin gekregen toen Italië 'de eischen stelde aan Oostenrijk, waarvan dezer Jagen melding is ge maakt. De door Italië aan Oostenrijk gestelde eischen waren onmiddellijke bezetting van gqheed^Trente, Istriö, inclusief Triöet, Po- ia, Future en eonige eilanden in de Adri- wtische Zee afstand van de inarinesta- tione aan de Dalmatische 'f kust ont houding van elke directe I indirecte b^- moeienis in Servische aaaig41egv-nboden onthquding van een tegen? Ithlië's belan- S’gen gerichte Balkan-politielw; vrijheid voqr f Italië zijn belangen in he|fj Oosten van Middellandsche Zee, tegen Turkije en gemeenschap mot Je j-.ntente-mogeud- ön, te ozawikkelen ew ten slotte vrjj- I van aandelen op i bet aanstdande de zaak vaiijl Servië ’steunen zooal» Italië 3<^cessies den ouderdom,” meende Lena. „Hm, de dorpsjongen» zijn er toch", antwoordde Noordhoeck, „maar die qijn hem te ruw. Zijn liesto speelkameraad is eigenlijk de baron", voegde hij er lachend aan toe. „Die twee verstaan elkaar be ter, dan twee vrienden van gelijken leef tijd. Anders gaat Adolf nog al eens naar den zoon van onzen buurman, mijn heer Van Ooyen op Heuvelheim”. En nu ging Noordhoeck over dat land1- goed aan het vertellen, hoe het nog groo- ter wax dlan Eikenrode, maar door den bezitter, die steeds weer aan iets nieuws Ix'gon en geen geduld had, het begon- nene af te maken, onverstandig werd' be stuurd. Ook over mijnheer de Schepper, die daar het besturen van een landgoed zou loeren, maar den geheelen d&g er maar op los luierde, moest Lena zijn opi nie hooren. Vriendelijk hoorde zij hem aan, hoewel die vreemde menschen haar geheel geen belang inboezemden. Op het terra» vertoonde zich nu do slanke gestalte van den huisleeraar, die. op het zien van Lena boog als een knip mes. lië”. De judasstreek Sossino" enz. Dit zijn de titels mede het volk het besluit van de liaansche regeering wordt kond gedaan. Volgens de Duitsche bladen heeft nimmer trouwloozer daad' in de geschie denis plaats gehad. Volgens bericht uit Berlijn is do stand te Weenën aldus Do patriottische manifestaties reeds op do vorige dag hebben plaats gehad, bereikten gisteren hun hoogtepunt toen tegen negen uur 's avonds do oor- loge-verklarlng van Italië en hot mani fest Van den Keizer aan zijn volkeren door oxtra-bJadOn bekend werden gemaakt. Er vormden zich als onuwdidellijk gevolg daarvan in do geheelo stad groepen, die onder het zingen van patriottische liede ren en onder het roepen van „Hochs” voor den Keizer de monarchie en de ver bonden legers naar het centrum dér stad waar vooral voor het ministerie van oor log patriottische redevoeringen werden ge houden die tot geestdriftige manifestaties aanleiding gaven. Waar de menigte do officieren en soldaten zag begroetten, zij dezen met geestdriftige hochs geroep. De diepe ontroering welke het optreden Italië onder dto bevolking heeft gewekt kreeg uiting In de uitroepon „Weg met de verraders1!-’ Weg met Italië enz. In cidenten haddOn echter niet plaats. Volgens bericht uit Wennen is hel on der de bevolking van Triftst na het l>e- kend worden van het nieuw» tot een groote volksoploop gekomen. Do menigte ver zamelde zioh voor het Italiaansche con sulaat alwaar zij manifesteerde. De wacht werd opgesteld' zoodbt ernstiger werdl voor komen. Een enorme mensclionmassa trok naar de hoofdiplaats waar zij voor hot gebouw van den stadhouder manifesteer den. Do stadhouder verscheen' op het balcon on bracht een driewerf „Hoch” op den Keizer uit. De openbare gebouwen vlagden. De patriottische manifestatie duurden don geheelen avond voort. Aan mijn volken 11 De Koning v^n Italiëverklaarde mij den oorlog. Een woordbreuk als waar van de geschiedenis geen voorbeeld kent word) door ïiet Koninkrijk Italië tegenover de beide bondgenooten ge pleegd. Na een verbond van meer dan jaren, gedurende welke het zijn ter- zich tot bovdn bloei kon ontwikkelen op het oogenblik van niet vliegend vaandel kamp onzer vijanden. Italië niet, deden aan zijn aanzien geen afbreuk, tastten zijn eer niet en zijn belangen niet aan, wij zijn onze plich ten, die uit het verbondsverdrag voort kwamen stcedö trouw nagekomen. Wij hbbben het onzen steun verleend, als het te velde trok, wij hebben meer nog gedaan. Toen Italië een blik van begeerte over onsje grenzen wierp, waren wij om v het verbondsverdrag en den vrede behouden besloten tot groote telijke offers, tot offers, die aan ons vaderlijk hart gingen. Maar de begeerlijkheid' van Italië, dat meende het oogenblik te moeten uitbui ten, was niet te stillen. Daarom moet het noodlot zich nu voltrekken. Mijpe leger» hebben In trouwste wa- penbroederschap met de legerscharen van mijn verheven bondgenoot maar goed uit, juffrouw. En vroeg op. Tot morgen.” een diepen indruk op Lena gemaakt. Toen zij weer de huiskamer binnen trad, lag Adolf reeds in de armen van zijn oom, bezig hem van de laatste voor vallen te vertellen. „Denk ecus, oom, een kip was in het water gevallen, maar ik heb haar gered en In het hok gezet en te eten nu is ze geheel opgeieefd en (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1