J ft 1 I 1*1 I '0 il daal 11 4 De Oorlog. No. 13790 Donderdag 37 Mei 1915. Me Jaargang. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Eerste Blad, i Eixxr2.ex1la.rxd.. dit Blad, v FEUILLETUy JSevansstr ij ‘4 Ml I £Tïeu.-w"s- ©xl -xroor G-ou-cL©. ©htl Oaacxstrelcezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. '-f! M [11 601DSCHE COURANT 1 bestaat uit twee -ijf dt de ft 123 I kan leiden, 2o. zorg te dragen dat de niet haar rgadering (Wordt vervolgd.) i A Zn., Gouda Dft nummer bladen. karak- haar een ridderlijke kerel zeer graag lijden. Maar viel hufe 9% uar. Leden- iniging Gouda-. met men. dia", 10 u. v.m. lering Bond van idden v sin<*ekcn Het i landen heelemaal haar schouders en armen te gaan zitten, om voeder te vragen. Adolf’s lievelingen. I „Had ik van jou, lieveling, niet juist „je telegrafische afzegging optvangen, dan „had ik je moeten verzoeken, je bewoek „uit te stellen. Mijn moeder ia ernstig „ziek ik ben zeer bezorgd over haar. „Vergeef me, (hit ik zoo kort je düt moe- „dcel, maar ik heb zoo weinig tijd. De „reden van je afschrijving van harte l»o- klagend, blijf ik je toegenegen Greta.” Het Weensche communiqué van 26 Mei meldt In Tyrol rukte een vijandelijke af- deeling Cortina (Judicariën, gebergte ten westen van Garda-meer) aan den Padon-pas binnen, Noordoostelijk van Marmolata vluchten de Italianen bij het eerste schot. Krijgsverrichtingen ter Zee. Amerikaansch schip getorpedeerd. Uit Browhead wordt gemeld, dat het Amerikaansche stoomschip Nebraska, van Liverpool naar Delaware, veertig mijlen van Festnet werd getorpedeerd, onder het oog van de bemanning, die zich in de booten had begeven. Het weer is mooi en kalm. Een later bericht zegt, de Nebraska keert terug met het voorste gedeelte van het scheepsruim vol water. Door een gewapende trawler, die zich in de nabijheid bevond, werd de duik boot duidelijk gezien. PRIJS DER ADVERTENT1ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. louw- en Wo- ndscommissie Ar- derhand genomen hadden, ook de over tocht van de* San bewerkstelligd. Verder noordelijk bereikten onze troepen na eon gevecht Je streek ten Oosten van Laszki en de linie -Korzeni-Zapalow. Het aan tal gevangenen en die krijgsbuit neuten toe. i hem naar uw van de gezond- u die zwakke wil door te Aan de Karinthische grens sloegen onze troepen verschillende aanvallen af onder zware verliezen voor de Italianen. Ten westen van den Splü- gen-pas vluchtte de vijand, wapens achterlatend. In het grensgebied van het Kustland ontwikkelde zich vrij hevige gevechten. «ogenblikken na- trein grtMia tar water en spui. 2011 nog me- u is in t uit mijn wagen ntbrak in den fran jagen of dergelijke gezon- een ongeluk zal krijgen. dat allemaal verboden waar vasten zi.j zich hevige vuur. Terzelfdertijd terrein c. ten van Lorette en veroverden zij loopgraaf ten Noorden van Sinabez. zeer levendig artilleriegevecht werd' voerd’ in de streek van Soissdns Rhetme. In den loop van den 25n ren - de weer men. In het geheel wierpen zij 230 pro jectielen, waarvan 82 van 10 K.G. en 14 van 43 K.G. Do uitwerking kon op verschillende plaatsen worden vastgesteld en in het bijzonder in het Duitsche vlieg kamp bij Hervilly ton Zuid-Oosten van Roesselaerc, waar een loods en een vlieg tuig werden vernield. Vier bommen wer den geworpen op het station van Douai, brand werd waargenomen in do buurt van een gooderenstation. i i .1p spoedig toe en Zij wierpep stroo- ndtwonden en dat Aan het Oosteltyk Front De slag bij Przemysl. Het Oostenrijksche communiqué van 26 Mei meldt De slag bij Przemysl duurt voort. Het leger van generaal von Mackensen dringt aan weerszijden van de San vooruit in zuidoostelijke richting. Met succes is de,#overgang over de San oostelijk van Radymno bevochten. Het Oostenrijksch-Höngaarsche zesde legercorps bestormde het bruggenhoofd bij Zagrody. Oostelijk van deze stad, zuidelijk en zuidoostelijk van Przemysl zijn onze legers tegen sterke ten deele betonnen-stellingen der Russen lang zaam aan het vorderen. Het getal der gedurende de laatste dagen binnengebrachte gevangenen is tot 25000 gestegen. Aan krijgsmate- riaal was tot gisterenavond 54 lichte en 10 zware stukken geschut, 64 ma chinegeweren, 14 munitiewagens ver overd. Ten zuiden van de Ongesten en in Russisch Polen is de algemeene toe stand onveranderd. Bij het gevecht ten noorden van den Weichsel zijn 998 Russen gevangen genomen. 27) „Ik heb het wel gedacht”, riep hij bit- 4ter, toen hij haar zag. „En ik heb er voor gevreesd1, maar het moest toch cens gebeuren, de jongen mag toch niet ge heel verwijfd worden.” „Wil u een men van hart maken, ten koste t heid ziyier moeder Kan vrouw opofferen, om uw zetten bef baron haalde zijn zakdoek te voor schijn en wreef langs zijn oogen. Het duurde lang voor hij daarmee klaar was, en dan barstte hij los „Die verwenochte zenuwen zijnvan alles de schuld'. Een mooi geslacht tegenwoordig, dat beloof ik je. Dat valt flauw, al» zoonlief een paar jaar van huis 'moet. Dat mag de drommel Lena was bleek geworden. Evenals al tijd, wanneer de oude heer over haar aangebeden meesteres begon uit te pak ken, trok zij nu ook dadelijk voor haar partij, werd zells toornig. ..Wil u zeggen, dat mevrouw terlooe zwak is? O, dan kent u niet.” De baron lachte spottend. „Wil u mij leeren, juffrouw, hoe mevrouw wel is irg, 8 uur. De liet Duitsche communiqué van 26 Mei luidt Enkele zwakke nachtelijke aan vallen worden op het Ooetelijk front af- geolagen. De aanval van hot leger van generaal Mackensen maakt goede vorderingen. Tpn Zuid-Oosten van Radymse werd hot plaatsje Swick na een hevig gevecht ge nomen. Ten Oosten van Radymso werd, nadat de Oostenrijksche troepen liet brug- gehoofd ten Weetcn van de San stormen- Aan het Westelijk Front. Het F r a.n s c h e nauriddagcommuniqpó van 26 Mei luidt De Engclschen hebben op 25 Mei aan zienlijke vorderingen gemaakt ten Noord westen van Angres tegenover de Fosse dk* Colonne. Do Franschen veróverden een uitsprin gend, groot schanswerk der Duitschers, bekend als lx» Cornailles en namen in dezelfde streek stormenderhand nog een zeer krachtig versterkt Duitsch schans werk. Meer ZuldóoSfelijk aan den weg Av#n Aix Nou lotto naar S^uchez veroverden wij over eep front van 1 K.M. een grodte loopgraaf, waar de Duitschcrs gedurende twee weken tegenstand' boden. Ten Westen van dienzelfden weg zijn wij een aanmerkelijk eind vooruitgeko men in de helling bij Buval, waartoe de Duitsche artillerie den toegang had ver hinderd en waar de versterkingen v|n den vijand buitengewoon krachtig wartJn. De Franschen wonnen voorts een weinig tetrrin ten Z.W. van Souchez bij Car- loul. De nederlaag, die door de Dult- schers word geleden, maakte hun optre den zeer hevig. In den avond van 25 Men en in den nacht van 25 op 26 Mei werd verwoed gevochten. De Franschen legden groeten moed en laaie volharding aan den dag en zij be- De •te An- Aan het Kaukasische front ST. PETERSBURU, 26 Mei. Offi cieel. In de grensstreek had het ge wone artillerie-duel plaats. Bij Sary Kamysj en de engte bij Nizilderbent trachtten de Turken tot het offensief over te gaan. Zij werden echter terug gedreven. Overigens is geen wijziging in den toestand gekomen. Kerk, 8% uur. m. Geref. Ge- wa- Ver- zieb al verheugd' in het de familie Helmers en van Het Italiaansche Front Het Italiaansche communiqué van 26 Mei meldt: Onze troepen, overal het offensief nemende, bezetten de volgende pun ten: Forcella, Montozzo, Tonale, Ponte Coffaro, Guidicaria, het gebied noor delijk van Ferrara en Monte Raldo; Monte Corno en Monte Toppiano op de noordelijke kant van de Lessini; Pasubio en Monte Boffelani aan de uiterste einden van de dalen der Agno en Lagra; de hoogten en de passen van Val Drenta. Wij maakten ver scheiden krijgsgevangenen. In Cadoze bezetten wij alle naburige passen. Artillerie van den vijand (middelmatig kaliber) opende het vuur op Misurina, doch zonder resultaat. Op de grens van Carriia veroverden wij in den nacht van 24 op 25 door een bajonetaanval de pas van Val Inferno en het uiterste einde van Val de Gano. Op de grens bij Friuli en de Isonzo zetten wij onze offensieve operaties met succes voort, alsmede bij CapO- retto. Wij plaatsen onze troepen op de veroverde hoogte tusschen de Indrie en de Isonzo. De Oostenrijksche ar tillerie van gemiddeld kaliber van Santa Maria en Santa Lucia, ten zuid westen van Tolmino, opende het vuur tegen de heuvels tusschen de Indrio en Isonzo, zonder echter resultaten te bereiken. Bij de Beneden-Isonzo zetten wij eveneens ons offensief voort ten einde de linie van de rivier te bereiken. Overal trekt de vijand terug, de brug gen vernielend. Onze vliegeniers bombardeerden de •lectriciteitsfabriek en het spoorweg station van Monfalcone. U, die haar pas een paar weken kont Denkt u dan, dal ik aan haar goedheid twijfel Maar, waar hel liefde befjoftt, hebben de vrouwen nu eenmaal geen oqr- deel en Adolf „Maar zij heeft toch gelijk", viel Lena hom in de rede. De baron lachte droogjes'. „Haar man, dien windbuil, heeft zij lief gehad als nu zoo lief zij hebben kan. Hij was een ridderlijke kerel en mocht haar ook zeer graag lijtten. Maar hij heeft het landgoed slecht bestuurd! Voor was het het beste waaraehtig, dat men hem op zekeren dag, toen hij met zijn woeslen volbloedhengst was uitgere den, met ders had hij haar tot den bedelstaf Zij valt uit waanzinnige smart over het man in on- is sinds dien tijd voor altijd dat En tegenhouden of voorkomen, toch Euro pa niet alléén van oneer, maar ook van barbarisme redden kan. Wij laten bier eenige aanhalingen volgen. Charles Trevelyan (M. P.) schrijft o.a. dat, alhoewel de volkeren nu den strijd volhouden, omdat zij meenen dat dit noodzakelijk is voor de verdediging van hun huis en haard, zij na den oorlog minder dan ooit zullen gelooven dat vechten en zich bewapenen de zekerste weg is om hun land te beschermen. Velen zullen door den oorlog verminkt zijn geworden, honderdduizenden anderen zullen per soonlijk verdriet en economische onder gang over zich zien komen. De nutteloosheid van den oorlog zal dieper gegroefd worden in de harten van man en vrouw, dan zelfs de grofste fouten van regeeringen of de misdaden van een militaire over heid. Spoedig, na den oorlog wanneer men weer de zuivere waarheid kan erkennen, zal men zien wat een onge luk het is, zijn eigen natie zonder zonden te willen zien en andere naties te vervloeken. Engeland en Duitsch- land, Frankryk en Oostenrijk zullen het nopit eens worden, zeker niet door te vechten, over de vraag welke regeering het meeste schuld heeft, maar zij kunnen het eens zyn dat het gebrek aan menschelijke samenwer king dat door den oorlog is in het leven geroepen, een lagere'trap van orga nisatie vertegenwoordigt dan die welke het menschdom nu redelijkerwijze mag verlangen. De krachten voor vrede en broederschap waren er vóór den oor log, maar zij waren veronachtzaamd door staatslieden. Aan het einde van den oorlog zal de gelegenheid komen voor een nieuwe orde van zaken. Gedurende de bittere periode van ontnuchtering, wanneer de landen gaan berekenen wat het hun gekost heeh, zal er een tijd zgn, dat de wensch opkomt rassenhaat uit te wisschen. Dan moeten zij die in een internationale toekomst gelooven, niet alleen leerstellingen over broeder schap verkondigen, maar inderdaad werken voor het in het leven roepen van een nieuwe organisatie tot inter nationale samenwerking. E. D. Morel, secretaris van de „Union of Democratie Control”, zegt dat er drie groote werken voor de de mocratie van Europa te doen zijnlo. het einde te verhaasten van dezen krankzinnigen strijd die tot niets goeds 9.30 u. Aid. Sappers bond. „Gelooft u dus, dat ik roekeloos met horn zal «inspringen Ik Niettegenstaande dezen gunsligen af loop van het gesprek met den baron had mevrouw een slechten nacht. De koorts waa gestegen, haar pijnen waren erger. Lena hield bij haar de wacht. Met het aanbreken van den dag zou de dokter gehaald' worden. Als ze aan de zieke dacht, dan word haar het hart zoo droevig en voor haar beteekende deze verergering teleur st riling. Onder deze omstandigheden moest zij van haar reis afzien. Gedurende het lange w ken scheen haar lot zoo geefs had' ze weerzien van Johan. De dokter, die al vroeg kwam, schreef al» altijd rust voor, rust en nog eens rust. Dep koetrfer, die den dokter liad gehaald gaf Lena tegelijk een telegram mee voor Greta de afzegging „Weêer teleurgesteld.” En zoo kwam Pinksteren. Toen Lena dee morgens op het terras kwam, woei haar een heerlijke boachgOur tegemoèt. Evenals alle jaren had dc ba ron het terras ook nu laten versieren. AdolP» lievelingen, de tamme, witte duiven, vlogen kirrend, met zachten wiek slag om Lena heen, maar vlogen, niet gewoon het terras zoo in het groen te zien, telkens weer weg om tenslotte, moe diger geworden, na vele vergeefsche po gingen, toch tot haar te komen, en op j geregeld tijdig ntvangen van vermakelijkhe- in onze agente I Koning Victor Emanuel naar het front. t)e koning van Italië is gisteren, 25 Moi, den chef van den generalen staf ('Br dorna naar het hoofdkwartier gevolgd dat in de buurt van Bologna opgeslagen is. De hertog van Aosta en de graaf van Turijn bekleeden d>e oppercomman do's in het leger. De hertog der Abruzzen heeft het op perbevel over de vloot. Alle overige krin gen van het Huis van Savoye zijn reeds naar het front vertrokken. Louis Bonaparte heeft ‘zich aangeroeid als vrijwilliger. istig verbrand. Je van de puin, S -en en je was afschd. I i en voeten I niets 1 hielden al het veroverde terrein. Duitschers begonnen het terrein aan vallen, dat wij ten Noordwesten van gres hadden veroverd' en zij beproefden herhaalde malen het to heroveren. Niet tegenstaande de buitengewoon krachtige beschieting, waaraan do Franschen wer den blootgesteld gedurende de*, laatste Ja gen, behielden zij de veroverde stelling in haar geheel. Zij bezetten bovendien 's avonds bijna het geheele terrein bij Buval, waar zij den 25n Mei ’s naund- dagó vasten voet hadden gekregen en waar ztj zich handhaafden ondanks het wonnen zij op de bergkammen ten Noordoos- Een ge en wa de Fransche vliegers zeer actief in zij wierpen herhaaldelijk bom- breng hem bij mij hij is burners een oud man.” Lena riep hem. Met spanning keek zij hom aan. Mevrouw Van Ameyde reikte hem een mat glimlachje de hand. „Beste vriend, u meent het goe<l Adolf, maar meen het nu ook een goed met mij. ven met beetje Ik kan werkelijk niet le- zondvr den jongen, geloof me.” „Nu ja,” bromde hij half luid, „goed Is het echter niet voor Adolf". Minrouw glimlachte weer. „Wij kunnen het toch wel eens wor den, waarde vriend. Neem den knaap in uw hoede en vorm uit zijn week karak ter den knaap, dien ge zoo gaarne ziet.” De baron lachte grimmig. „Doe ik dat dan niet. Maar oeuwigdurenden angst, dat hij bij het tur nen, zwemmen, de oefeningen En als hem wordt „Ik sta alles toe”, viel de jonge vrouw hem in do rede. „Ik zal mijn angst on derdrukken, maar laat hem hier In haar schoone oogen lag een roe rende smeekbede. De ruwe stem van den baron klonk zachter en warmer, toen hij zeide „Dus u laat aan mij de harding van Adolf over? Ik houd u aan uw woord.” Daarbij omvatte hij met zijn ruwe hand haar teerc vingers. „Ja maar dan moet u mij beloven, dat u zult oppassen, dat hem geen ongeluk óverkomt.” ze mocht ze niet veronachtzamen, hij had haar zoo drin gend verzocht, goed voor hen te zorgen. Zij spoedde zich naar de keuken om pen kopje met erwten terug te ko- En nu ontstond tusschen de witte duiven een geregeld gevecht om het wel kome voer; dt* rootte snavels pikten woe dend op een meesmuilende meded'ingfdi'r met een ijver, een betere zaak waardig. Lena moest lachen om dit grappig ge zicht. Daar word haar eon briefkaart ge bracht. Ze herkende terstond Greta’s krach tig schrift, maar ze werd ernstig, toen ze, las De toestand in Zwitserland. KEULEN. 26 Mei. De correspon dent van de „Köln. Ztg.” aan de Zwitsche grens meldt dat de Bonds raad in zijn zitting van 25 Mei weder den politieken toestand besproken heeft Men verwacht niet dat nieuwe troe pen zullen worden opgeroepen, zoolang geen verandering in den toestand in treedt. r „SUCCES” seconden zijn Prijs fl.50 A. QUANT, 7 PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post- w 150 Met Geïllustreerd Zondagsblad w 1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MarkT 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. van ons tot hel-F an onze officieregW en werkten zeer i overal over het zich niet uit d, teren lagen totag} laar eenige bijleg n hadden gehad, at mannen verlost Meiboodschappen. Vanwege den Nederlandschen Anti- Oorlog-Raad wordt het volgende medegedeeld In den „Labour Leader” van Mei vinden wij Meigroeten van verschil lende bekende Engelsche personen, die hun welgemeende Meiboodschap zen den aan heel Europa, zoowel aan vriend als vijand. Zij zyn het allen eens, dat slechts internationale samenwerking hoewel zij dezen oorlog niet heeft kunnen gebroken nek thuis bracht, an- ’--j- Pn den knaap nog gebracht. En zij verlies van haar geliefden macht en verlamd. O, zeg mij nu nog eens vrouwenliefde gerecliÜvaardigd is. .Adolf Lena stond op heete kolen en hem in de rede. „Ik moet naar 1 mevrouw kan mij noodig hebben.” Zij vond de zieke met een donkerroo- de kleur op de wangen en een vreemde schittering in dé oogen. Lena schrok. Zij had koorts. Zij deedi al haar beet om haar verstrooiing te bezorgen. Mevrouw lachte haar vriendelijk toe. „Ik kan vannacht toch niet slapen, ais ik niet eerst tot een besluit ben geko men. Ópstaan kan ik echter niet, dus

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1