O I ni «1|1 iMtrtrij flo. 13793. Maandag 31 Mei 1915. Me Jaargang. Midaal 11 JfwtlM. RKOOPING De Oorlog. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. r FEUILLETON 1 t rl I Bil 1, Blauw u Faitaaii, iiluui, InJuInn, te nd kurta ei jaa, Paulalaw, CitaM, ■aultli. >SING, rstraat 24. iltamtHI. Verschijnt dagelijks A behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. y :r, :kaM Imn 123 cte k RES voor meu- zag (Wordt vervolgd.) ad Zn., Gouda Het Duitsche communiqué van 29 Mei luidt: De Franschen begonnen werd nacht vele onschuldige offers ge* Bftutch. werden doel vijand Ie- Mac- Przemysl daar- een soort van eerbied.- geen beroep gevonden heb-plekje in vrouw kan onderhou- Het Duitsche communiqué van 29 Mei meldt: Aan de Boven-Dubissa vielen de Russen, zuidoostolijk van Kurboviany en zuidoostelijk van Kielmy zonder succes aan. In de verdere gevechten Het Fransch namiddag-communiqué van 30 Mei luidt In den sector ten Noorden van At- recht hebben de Franschen nieuwe vorderingen gemaakt, na met volledig succes den Duitschen aanval op 29 Mei'meegedeeld, bij de loopgraven van Ablain—St. Nazaire te hebben afge- slagen. De Franschen zijn tot het of fensief overgegaan en hebben eerst een gedeelte, vervolgens de geheele huizengroep van Ablain veroverd, die de Duitschers nog bezet hielden. De Franschen zijn thans meester van het geheele dorp. De strijd is zeer hevig geweest. De Franschen hebben drie Duitsche compagnieën vernietigd. Te NeufvilleSt. Vaest duren de straatgevechten nog voort. De Fran schen hebben opnieuw een groep hui zen aan den Westelijken kant veroverd. Op het overige gedeelte van den sector van Atrecht valt niets te vermelden dan een buitengewoon hevige beschie ting door de Duitschers, waarop de Fransche artillerie antwoordde. Bij Thiancourt ten Z.O. van Assigny taat uit n wij een over- enige prijzen: IMS, 7.— 30.— 33.—- 9.— 10.- 11.- 2. - 45.- 48.- 1.- 15.- lör- k— 60.— 20.— STUUM8 ige pantalon, 4«B®» 5’—» 4»—» 10,—. i in alle maten s voor de corpu- e goederen kan- en vanaf heden erdag 3 Juni. een der grootste abuizen, wegens een reusachtige >en vervaardigde ren- en Kinder- ederen zullen al and lokaal tegen Ite der waarde Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué van 29 Mei luidt: De Britsche troepen maak ten vorderingen in de richting van La Bassée, bij Angres. De Duitsche tegenaanvallen werden met toenemen de hevigheid voortgezet. Alle misluk ten. In den loop van den 25en dezer werden er overdag vijf gedaan, terwijl in den voorafgaanden nacht twee tegenaanvallen hadden plaats gehad, dus zeven in minder dan vier en twintig uur. De Fransche artillerieën infanterie beletten de aanvallers elke nadering en de Fransche stellingen bleven onaangetast, niettegenstaande het bombardement een uiterste hevig heid had. meubelen spoe^ I „is spoedig daarop mijn verloofde ge worden,” voegde hij er kort aan toe. Jx-na had belangstellend geluisterd-. Dik wijls had zij zich ongelukkig gevoeld gisteren nadat wij hen bij Angres te ruggedreven en een groot aantal ge vangenen afgenomen hadden, met sterke krijgsmachten een tegenaanval langs den weg Béthune'Souchez. Zij werden echter met ontzettende verlie zen over het heele front afgeslagen. In den nacht namen wij de zwakke bezetting van het Oostelijk deel van Ablain, wier langer blijven aan de daar vooruitgeschoven stellingen slechts on nut bloed gekost zou hebben, zonder dat de vijand het merkte terug en plaatste haar in de onmiddellijk daar achter gelegen linie. Zuidelijk van Souches werd giste renavond een Fransche aanvalspoging door ons vuur in den kiem verstikt. Het zuidelijk van Souchez gelegen kasteel Le Cariaul (dat de Franschen als door hen veroverd opgeven) is voortdurend in ons bezit gebleven. Zuidelijk van Neuville wezen wij ge makkelijk een met mijnen en hand- granatén voorbereiden aanval op het Bois de Prêtre af. Noordelijk van Pont a Mousson schenen de Franschen even als op den avond van den 28en weder een granaataanval voorbereid te heb ben. Ons vuur hield den vijaqd in bedwang. Afzonderlijke, vijandefijke, gedeeltelijke aanvallen werden blólraig af geslagen. Onze vliegeniers wierpen bommen op de versterkte plaatsen Grevelingen en Duinkerken, alsmede op de etappe plaats Omer. De bommen raakten verscheidene keeren het vliegterrein noordwestelijkftvan Fismes. zjjn, weer eischt. prijsaa. jk of arm, profi- engewone gele- n prima Stoffen ssend Kleeding- lage prijzen te 60 si Verkoop: ran ’s morgens i 9 uur. Donder- 9 tot 's middags )ten. hebben de Franschen een vliegtuig neergescboten, waarvan de machine in brand vloog en vooi; hun linies neerviel. Het officieele Duitsche communiqué van 30 Mei luidt: Na een artillerie- voorbereiding van tien uur vielen de Franschen Oostelijk van het Yserka- naal onze stellingen aan ten Noorden van de hoeve Dhondt. Te midder nacht werd de aanval op het geheele front onder zware verliezen voorden vijand afgeslagen. Een aantal Zouaven van vier verschillende regimenten werd gevangengenomen. In de streek tusschen het kanaal van La Bassée en Atrecht hadden slechts artilierie- gevechten plaats. Aan de straat tus schen Bethune en Souchez namen wij eenige dozijnen Franschen ge vangen, die zich in een boschje ver borgen hadden. Noodelooze beschie ting van plaatsen achter ons front door den vijand heeft onder de daar achtergebleven vrouwen en kinderen, die aan hun geboortegrond gehecht f 1.25 w 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Een nachtaanval (in den nacht van 28 op 29) stelde de Fransche troepen in staat nieuwe vorderingen te maken oostelijk van den weg NoulensSou chez. Tegen middernacht werd een Duitsche tegenaanval op de Fransche loopgraven bij Ablain en St. Nazaire gemakkelijk af geslagen. Ten noorden van Ecurie, in de bijzonder lastige streek van het Labyrinth, kwamen de Franschen 100 M. vooruit. Over het heele front Angres-Atrecht was de artillerie-worsteling zeer hevig den heelen dag van den 28en en den nacht van den 29n. In de Argonne, in de streek van Fontaine Madame namen de Franschen een stuk Duit sche loopgraaf op den zoom van het Bois le Prêtre. De laatste aanval stelde de Franschen in staat twee punten op den weg naar Nerry te bereiken. De Franschen maakten 150 krijgs gevangenen waaronder verscheidene' officieren. Ook maakten zij mitrail leuses buit. In den Elzas gingen de Franschen eenige honderden meters op den Schnepfenrildberg vooruit. in de engste gemeenschap leven. Ik ben arm, mijn verlooide eveneens en al» gou verneur kan ik niet huwen. Een vaste aanstelling I Die komt niet en toch ben ik zoo dwaas te hopen Lena zag den armen men medelijdend aan. „Hebt u ««n plan, waarop u uw hoop grondt „hen plan, ja!” verklaarde hij leven dig. „Of beter gezegd, een luchtkasteel. Weet u, juffrouw Van Dommelen, wat ik mij als het heerlijkste voorstel Met mijne Anna vereend, in een stil, eenzaam dorpje te leven en ver van aj ’t rumoer der wereld) boeken en brochures te schrij ven, ter opvoeding van de jeugd', dat is mijn ideaal.” Belangstellend keek Lena hem aan. „Hoe komt u zoo aan dat denkbeeld?” vroeg zij. Huysken lachte verlegen. „Ik heb mijn sporen al verdiend, maar ik had tot nu toe weinig vrijen tijd, lerst hier op Eikenrode kan ik tijd vin den, mij met een grooter werk bezig te houden. Ik weet, dat men om mijn nei ging tot schrijven lacht, men vermoedt reeds lang, dat ik verzen aan mijn ver loofde opdraag. Als mijn manuscript een goed betaienden uitgever vindt, dan weet ik, dat ik een waarmede ik een den.” Zijne oogen schitterden, zijne wangen werden met een blos bedekt. Ix*na knikte hem bemoedigend toe. 30) WO M J Do menigte lachte, lachte, niettegen staande de plaats, waar ze zich bevond. Velen hadden de grootste moeite, niet in lachen uit te barsten, anderen hadden hun zakddek voor den mond, enkelen lachten vrij uit. Het was vreeeelijk, juf frouw Van Dommelen. Mijn knieën knik ten, voor mijn oogen draaide alles. Ik hoe ik de zaal uitgekomen ben, weet ik niet meer, in onmacht ben ik niet ge vallen, helaas, dan zou het gebeurde mij niet zoo duidelijk voor oogen staan. En zoo zoo is het gekomen, dat ik huis leraar of nu hier gouverneur ben ge worden. Van dat oogenblik af was ik ongelukkig. Ik had nu ingezien, dat mijn optreden, in vereeniging met mijn uiter lijk, slechte vróolijkheid wekte. Was ik gebrekkig geweest, daarvoor heeft de be schaafde mensch een medelijden. Met mij echter had men - medelijden; men lachte mij uit.” Hier hield hij even op, geroerd Txma zijn zielsstrijd aan. Hïiysken glimlachte flauw, toen hij haar deelneming zag en vertelde verder: „Eens trof ik bij een zeer voorname da me een planoleerares. Ik kwam juist, toen dtee voor de piano stond, om heen Aan het Italiaansche Front Uit Rome wordt d'.d. 30 Mei geseind De Oostenrijksche forten Luserna, Busa en Spitzverle aan de grens van Tyrol en Trentino werden door onze artillerie zwaar beschadigd. Wij veroverden het dorp Ala op den 27en, na een gevecht van 's middags tot in den laten avond. Onze verliezen wa ren gering. Op de Karinthische grens veroverden wij niettegenstaande zwarep mist den hoo- gen pas in de Raccolana-vallei. 1 en onzer luchtschepen deed op grens van Friaui in den nacht van den 27en een aanval op het vijandelijk grond gebied, waardoor groote schade werd aan gericht. Een vijandelijk vliegtuig aan den mond van de Po in den van den 27en Mei buitgemaakt. PHUS VAN Hlir ABONNEME NT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden i Markt 31, bij onze Agenten Het Oostenrijksche communiqué van 29 Mei meldt: Aan de Lubaczowka en Oostelijk van Radymno trachtten de Russen ook gisteren en hedennacht op verschil lende plaatsen hevige aanvallen te doen, die echter alle met zware ver liezen voor den vyand werden af ge slagen. Op den Oostelijken oever van de San drongen de verbonden troepen onder voortdurende gevechten vooruit. Aan de boven-Dnjester, bij Drohobycz en aan de Stryj zijn onze aanvallen tot op zeer korten afstand van den vijand doorgezet. De aanvallen van de Russen werden alle op bloedige wijze af geslagen. De toestand is over het algemeen onveranderd. indruk van zijn voorkomen in zekere male bedierf, De snor maakte een opwaartache be weging, waarschijnlijk hadden de lippen daaronder zich tot een glimlach vertrok ken. Gelijktijdig nam de bezitter van dit mannelijk sieraad den hoed- af. Zijn ge stalte was klein en sierlijk, zijne stem klonk hoog, toen hij zeido„Mag ik zoo vrij zijn, mij voor te stollen: de .Schep- per, op het oogenblik volontair op Heu- velheim.” Ah, do „knappe” Schepper. Bijna had Ix*na geglimlacht. Ten gevolge van dezen bijnaam, door juffrouw Van Ooyen hem gegeven, had zij zich dezen heer altijd voorgesteld als een roofridder. Hij wierp zich met een sierlijke bewe ging voor haar voeten. „Sta mij toe aan uwe voeten. Lena knikte glimlachend1. „Ik hol» al van- u gehoord”, nntwoord*- de zij. Deze kennismaking maakte haar vroolijk en zij keek hem wat nauwkeu riger aan. Do volontair word nieuwsgierig en zei „van wie, als ik vragen mag „Van juffrouw Van Ooyen, die mij on langs een bezoek bracht, maar weet u eigenlijk wel, wie ik ben „Of Ik dat weet Ter versterking zijner woorden legde hij zijn hand op zijn hart. Aan het Oostelijk Front Het Russische communiqué van 30 Mei luidtDe groote generale staf deelt mede In de streek van Schawli begon de vij and, die zijn posities bij Bouble terug nam, het gevecht op het front Kourto- viany—Poboubisee. Op den 25n veroverden onze troepen de Vtjandelljke stellingen op dit front, terwijl de Duitschers uit hun stellingen bij Bourgado—Kourtovlany geworpen, hef tig strijdend1 terugtrokken, achtervolgd door onze troepen. Aan ddn beneflen-Diibissa begonnen Op den 27n vijandelijke aanvallen, die den volgenden dag gestaakt werden. Do vijand ontwikkelde in de streek vaq Ossovetz een hevig artillerievuur, diat geen schade aanrichtte. In het hevige gevcfoht aan de San tus schen Oeniava on Przomysl werd niets belangrijks uiigewerkt. Onze troepen de den tegenaanvallen op de rivier de Lu batcheska en op het front bij de dorpen Tankia, Kaluskowe, Nakio en welke aanvallen voorafgegaan door een bomiiardenw'nt. Met het handgemeen te geraken met den namen onze troepen het Initiatief strijd. Zij hervatten het offensief op den linkeroever van do Svitza en op hot geheele front tot aan de rivier de Lom- nitza. Ons offensief vorderde bij Pe rekhiusby en in den nacht van 2R Mei namen wij meer dan 3200 gevangenen, waaronder 72 officieren. Voorts veroverden wij het vaandel van oen Honved-regiment en verscheidene mi trailleur». Eveneens deden op den linkeroever van de San naar Radymno en Drogotcher over een lengte van 25 werst eeni ge honderdduizenden infanteristen een aan val op onze loopgraven, daarbij gesteund door kanonnen van verschillend kali ber. Von Mackensen, opnieuw trachtend om Przemysl heen te draaiien, herhaalde zijn manoeuvre van begin November voor iJódz, toen zijn leger onze brng bijStri- kof en Drwina vernietigde en met zijn linkervleugel trachtte ons tc omsingelen. Thans wordt die zelfde manoeuvre her- veel grooter schaal, niet zelfstandige afdeel ingen, fteheele leger en dienten- Aainer met het oog op dhmassa. M en hehhcJi-^ Wii op ^«invallen mn re afgeslagen, leden zware verliezen en hebben eerste stellingen teruggenomen. Op het front aan de andere zijde van de Dnjester werden op 27 en 28 Mei met groote hardnekkigheid gevechten geleverd door belangrijke vijanddijke troepen, die, hun verliezen niet rekenend, met groote hardnekkigheid op onze stellingen bij het groote moeras van de Dniester tot aan do Doline aanvallen uitvoerden. De manoeuvre van het teger van Von Mackensen is nog niet voltooid, ofschoon vorHohddene van zijn infanteriekorpsen reeds driekwart van hun effectief hebben verloren. De Oostenrljksch-Duitsche gers, die om het leger van Von kensen te ontmoeten rondom nioosten trekken, zijn ten Zuiden van hij (loussakow gedecimeerd' na ijdele poging in liet werk te hebben ge steld om ons front te doorbreken ter wijl de heid van Port-Arthur, generaal Irmanof, hel garnizoen van Laiseco ach ter het leger van Von Mackensen ver pletterde en "onder anderen bult ook de kudde, bestemd voor levensmiddelen voor de vijandelijke troepen, dio> t<»gen Przemysl Streden, veroverden. Ondanks de verlie zen der vijanden, die honderdduizenden bedroegen en andere voor ons gunstige gebeurtenissen, is het niettemin voorba rig van deaen buitengewone» slag tc spreken. Het verdient de aandacht vast te stellen, dat volgens de officieele Oos- tenrijkscli-Dultsche communiqué») het derde Kaukasische leger, dat bij Seniava 14 kanonnen en 7000 krijgsgevangenen ver overde, in April bij de Isloka volkomen zou vernietigd zijn en bijgevolg niet weer zou bestaan GOIDSCHE COURANT, exi ^.d.'vertexxta.e'blsLd. voor G-oixd.©. ezx Ozxxstxelsreyx. PhTj^ DERAD^V ERT ENTI EN: Van t—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerJ0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. nedames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het Oostenrijksche communiqué van 29 Mei meldt De Italianen i>evechten de grensplaats jas Ala en Primiero, Overigens viel er aan do Tyrolsche-Karynthische grens niets bijzonders voor. In het kustland' begonnen kleinere ge vechten. Bij Korfreit werd een Itali- aaimch bataljon op de vlucht gejaagd. Aan do Piava deed de vijand een aan val. Ten Noorden van Gorz> werden vijf vijandelijke aanvallen afgeslagen. Gisterennacht ondernamen verschillende marine-vliegeniers een actie tegen Vene tië. Zij wierpen ondier een hevig ge weer- en geschutevuur een groot aantal bommen, meerendeela op het arsenaal. Groote branden ontstonden en in het fort Nicolo hadd<m ontploffingen plaats. Hedennacht stootte een grooto onbeken de stoomboot in den ingang van de golf van Triëst op een mijn en zonk. „Wat een prachtig vooruitzicht”, zei- de zij vrlendWijk, „wat zal uw verloof de daar blij mee zijn.” De kleine oogen straalden. „Niet waar, juffrouw van Dommelen, dat vooruitzicht is schoon. Te schoon voegde hij er zacht bij en zijne stem l»eefde „om waar te worden”. Lena wist niet, wat zo zeggen zou. Ai het lijden van dit mcnschenlcven lag in deze weinige woorden. „Houd niet op te hopen”, zei ze. „Ik heb ook heel wat doorleefd en was op het punt te wanhopen. Sinds ik hier ech ter, op 1 ikenrode ben, het» ik weer nieu wen moed gekregen. Het is onmogelijk zich bij mevrouw Van Ameyde ongeluk kig te voelen.” „Ze is een engel van liefde en goed heid”, verzekerde de gouverneur w daar mee waren zij op een punt gekomen waarover zij nimmer uitgepraat raakten. De jonge mevrouw stelde, niettegen staande haar langdurige ziekte, nog steeds veel belang in de kunst. Zij wa» aange naam verrast, totn zij voor dë eerste maal Lena’s stem hoorde, en zij interes seerde zich bijzonder voor haar schilde ren. Het was op een prachtigen zomerdag, toen Len» weer eens een schilderachtig ƒ*-• i dc nabijheid van Eikenrode op doek trachtte te brengen. Lena was In haar werk verdfept, toon zij plotseling schreden achter zich hoorde. Zich om- draalende zag zij in het gelaat van een jongen man, wlen» geweldige snor <k-n liaaid, echter op alleen nl. dool maar door het p gevolge veel lan| de enorme troept Tegen Przemvél en het grooto moeras van de Dnjest/r hebhöa-/"WJJ op 27 Mei drie vijandelüKP ^aanvallen mn Oosten van Goufmlto*we afgeslagen, \waar de Duitschers in den loop van don dag tol onze veldwerken genaderd waren. Clj te gaan. Toen zag ik, dat zij een beetje hinkte. En de kleine, wreede jongen, die altijd om mij lachte en spotte, hij aapte haar ook op overdreven wijze na en hinkte achter haar aan. Daar trof mij een blik uit haar mooie blauwe oogen. Het was een zacht lief gelaat Op dat oogenr blik vergat ik mijn verlegenheid, mijn lielachelijk uiterlijk alles. Buiten me zelf sprong ik op den jongen toe en gaf hem een klinkenden oorveeg. Natuurlijk kreeg ik mijn afschctdu Maar,” de gou verneur glimlachte „dat liet mij, toen geheel koud' niet alleen, ik verheugde mij zelfs zoo over het geven van dien oor veeg, als ik nauwelijks beschrijven kan. De planoleerares editor” hier hield hij even op, dit brokje van zijn leven kon hij toch niet uitvoerig vertellen „is spoedig daarop mijn verloofde wnrdien. veeorrili» hit nr kart nnn belangstellend geluisterd. maar nu moest zo erkennen, dat anderen nog zwaarder levenslot moesten torsen dan zij. „En wanneer denkt u dan uw eigen huishouding op te zetten vroeg zij den in gedachten verzonken gouverneur. „Wanneer Hij streek over het gladde, aan de Sla pen reeds grijze haar. „Het is diep treurig, dat menschen die hun hoogste gohik stellen in. hun ver eeniging, zoo dikwijls gescheiden wor den, terwijl anderen, die elkander kwel len, reefte door hun tegenwoordigheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1