i&Zoon B I De Oorlog. No. 12794. Dinsdag 1 Juni 1915. Me Jaargang. behalve Zon- Feestdagen. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. V tkerij I 31 verken FEUILLETON J&evensstrijó. iondiging. rondiging. XTiewvrs- en -^d."v©rt©zx*ti©lol©Ld. voor Q-ovlcLsl ©zx C>xxxstr©3s:©zx. Verschijnt dagelijks KEAiAllSGEVIAIG. Openbaar Onderwijs. KENNISGEVING. i, zbi den aan oor- J. ♦H tot nor- waar parti- d.' eer u mijn eigendom vemie- ls*- Soc. rergadering Eikenrode Wn- zijn (Wordt vervolgd.) m Zn., Gouda. r noK «wenkt lijkste veraatwoor- ouden wille» g. die door Lena toch te kras, veroorlooft zij toornig, vr liestnan in sta Schawil blijven de Duitacher» i dorpen Szaw- Dua Dat de. heb. i Lrrondiaaementa* uirt 1915 bij ver- □sschen ADRIA- l- en HERMINA beiden wonende iwelijk verklaard itbonden met al ret bepaald, len verzoeker, N DER LOEFF. 8% uur. Leden- woiging Gouda, burg, 1% uur. De en Totok. Bouw* en rij geregeld tijdig ontvangen van i, vermak el ijk he la on» agenda Ik heloot t; mijn toestel vallen." Wat men dacht hij e haar listig ze irrondisaementa- am d.d. 8 Maart m, zijn PETRUS :rtus JELK- :tfA JOHANNA >eide wonende te gescheiden van al de gevolgen erbonden. n den verzoeker, VAN ES. staiKtighoid hem een zekere waardigheid Zou dit ook hier schipbreuk Aan het Italiaansche Front. Het Oostenrijksche Communiqué van 31 Mei luidt: Een aanval, gisterenochtend door een regiment Alpijnsche soldaten op een sector onzer versterkingen op het plateau van Lavarone gedaan, is bloe dig afgeslagen. Aan het Oostelijk Front. Het Russische communiqué van 31 Mei luidt: In de streek van de Russische troepen bestoken, die zich bij de kiany en Kelmi verdedigen. Den 29n dezer veroverden de Russische troepen bij het dorp Sawdenil negen kanonnen en zeven mitrailleurs. Zij maakten krijgsgevangenen en veroverden veel anderen krijgsbuit. Aan den beneden loop van de Doebissa Hervatten de Duitschers het offensief. Onze troepen, die zich langs de rivier ontwikkelden, Een vijandelijke afdeeling begon zich ten N.O. van Paneveggio te ver schansen. Zij moest echter direct voor het vuur van onze patrouilles wijken. Weinig beduidende gevechten heb ben plaats gehad aan de grens van Karinthië. De vijand trachtte tever geefs de hellingen van het bergland ten 0. van Caporetto te bestijgen. Onze zware artillerie begon in de grensgebieden aan de kust in te grijpen. verhinderden den 29n herhaalde po gingen van de Duitschers om de ri vier over te trekken. De gevechten in Galicië duren voort. De Russen dwongen in den loop van den Zaterdag de Duitachers en de Oos* tenrykers den rechteroever aan de San tot aan de monding van de Lubac- zewka, te ontruimen. Air:: i. GOUDSCHE COURANT. P R IJ S V ANHETABQNNEME NT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, by onze Agenten «prong nu op van hing dit over don arm gaan. „Anil’ll, mijnheer do Schepper," zoide ze onverschillig. „Ik moet naar huis." Verrast sprong hij op. „Maar juffrouw, u zult mij toch wH lócaiaan Hij greep naar haar schilderdoos. Met ren «potlenden blik op zijn fraaie schoenen. merkte a* op ,.ïlw schoeisel is rr minder gord op berekend over (km vwhligrn hoachgrond te wandelen. I’w zolen zullen dóórwerkt worden.” Hij ergerde zich over haar spotternij. Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardnnellen. Het Engelsche communiqué van 31 Mei luidt: Den 28n maakten de Turken zich .meester van een verlaten loopgraaf. BDe Engelschon deden een tegenaanval, waarna de Turken zich overgaven. Groote Turksche colonnes, die aan rukten, werden door een nauwkeurig gericht kruisvuur volkomen vernietigd1 De verliezen bedragen minstens 2000 man, onze verliezen zijn 300 man. De Franschen hebben dezelfden dag een redoute veroverd. Alle Turksche aanvallen werden afgeslagen. en tevens uw lig i». dragen." Dal wa.> „Wat nfr 1 - Da „vriend” naan gelaten een photo graphs uit zijn borstzak. „Ik wil u deze bewering l>cwijzen,” zeide hij glimlachend Lena het portret overhandigend, waarin t zij tot haar verrassing zichzelf herkende, door duiven otngeven, staande op het terras voor ^tenrodc. „Dal is diefstal", zeide ze boos. ..Dat is zin voor hot schoone”, verbe->. terde de Schepper rustig. Ik wandel met mijn photographietoestel veel hier in de omstreken om fraaie beelden, die zich toe vallig aan mijn oog vertoonen, voor al tijd voor mij te bewaren. Pinkstermorgen was ik in de buurt van Eikenrode en zag n staan, juffrouw, te midden van at die fladderende duiven. Ik was blij, dat u mij niet zag en ik zoo ongestoord Oproep onder de wapenen van de in Engeland vertoevende Belgen. De „Registrar General” van het Vereenigd Koninkrijk bracht do vol gende mededeel ing: Ter kennisse van belanghebbenden wordt gebracht 1. Krachtens de wet van 1 Maart. 1915 moeten alle Belgen, geboren tus- schon 1 Januari 1890 on 31 December 1896, welke zich in Groot-Brittanje en Ierland bevinden en nog niet onder de wapenen zijn geweest, zich, zonder uitzondering, doen inschreven om doel te nemen aan do lichting 1915. 2. Dientengevolge zullen alle jonge mannen van 18 tot 25 jaar, zonder half boos, half vroo- hebt durven inenschenkiiulvren het geheim te photographeoren, dan ik daar machteloos tegenover. Maar mij zonder mijn loewtemming aan uw verza meling toe te voegen, dat verbied Ik u. U moet mij uw «erewoord gevet», mijn lieer de Schepper, daarvan te zullen af zien.” Deze stond gewoon verblijft.. Wat ver oorloofde zich (Me kleine kat Zoo iets was hem nog nooit overkómen. Had juf frouw Van Ooyen haar soms ongunstig omtrent hem ingdicht Hij glimlachte als hij aan haar jaloerscliheid dacht. Bij Lena's heftigheid, voelde hij voel lust eveneens grof te worden, maar hij vond, dat ze er toch te veel ah dame uitzag, om haar te durven beleedigen. Bijzonder slim was de volontair niet en in sommige oogenhlikken scheen hem dat een weinig duiddijk te worden. Hij be riep zich dan steeds op zijn maatschap pelijk overwicht, bij was de zoon van een vice-adroiraal en wist, dat deze otn- <<«11 gebaar ter verduid**- zijtt galante opmerking, mam juist bezig een lichtgroene haar palet te bereiden en krek Russische stellingen aan de waterschei ding tnsHchcn Dnjeetor on San ah van- zelf in Duhsche handen en dan zal hel elreh' van den h'gonstand der Rumhoo'mii de San gekomen zijn. t >f de Russen daarna nog in staal zul len zijn de L<Hi»h*rg“lijn te behouden, zal afhangen van den slag, die gang is. Zaakkundige militairen zijn van deel, dat heden reed» de tweede slag aan de San een bcsllwing zal zijn voor het lol van Galicië, alsook voor dei» verde ren loop van den oorlog tegen Rusland. Vit Gras wordt aan de Deiitschi’ Ta- g<w!tg. gcuield Het gevecht hij Przo- inyal h heviger geworden door hei op treden van versdio Russische troepen. Dit gevecht zou zich tot ecn> Ixwlissenden slag kunnen ontwikkelen. Volgens de Iwrlchten maken do Russen achter de Dnjostcr zich gereed tot nieu wen tegenstand. Deze rivier vormt Voor hen een natuurlijke verdcdtglngsltnttt. waar op zij langzaam terogtrekken. Daar zij Lemberg mot alle magazijnen voor le vensmiddelen zooveel i no gel ijk willen h^ veiflgefl. willen tij de Dnjestcr-stelHng lol eiken prijs houden. PRIJS OER ADvTïTTENTieN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereen volgende plaatsingen worden deze teven twee iierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclame^ f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Wij deden een reeks goedgeslaagde tegenaanvallen op de Duitscn-Oosten- rijksche hoofdmacht, die zich handhaaft aan de Lubaczewka bij de dorpen Kalnikof en Naglo, gelegen aan beide oevers van de rivier de Wisznia. Daar maakten wij op één enkelen dag bijna 3000 gevangenen, waaronder 60 offi cieren, terwyl eenige mitrailleurs, schijnwerpers en treinvoertuigen in onze handen vielen. Aan gene zijde van de Dnjester du ren de hardnekkige gevechten voort. De vijand deed den 28n een aa,nval met zijn hoofdmacht bij Hai, waar de Russische linie een uitspringende hoek maakt. Om den aanval af te slaan, deden wij een tegenaanval. Een van onze bataljons slaagde er in den vijand over een aanzienlijken afstand terug te dringen en maakte 600 gevange nen, waaronder 17 officieren, en nam 8 mitrailleuses. In het dal van de Dölma deed het Russische offensief den rechteroever ou D,WuvO vv-hsv van de Swica door de Duitschers en geschoven loopgrave, binnen te dnn-1 0MUnrijker, ontmijn. gen. Overigens zijn ook daar de vyan-1 Qp ov(jrige (leó|(Jn vnn het had geen enkel belangrijk gehecht plaats. J iihm doornen anders nog ver echter heeft, dat heeft nien.| hij in het vroolijk gevoel’ \|J <h»ll o den zl«h over dit oordrH gevleid te voe- aan* den l „Ja”, antwoordde l.ena kort. „Ik hen er nog nauwelijks aan begonnen." „In getuigt van werkelijk talent,” voeg de de „knappe” Schepper er aan toe. Hij prees eenige gcdc(‘lten, die nauwe- lijks nog uitkwaïnen, als zeer gelukt, tel de bewonderend, terwijl hij naar de plek zag, die Imnr h<ekening moest voordel- len. „Bijzonder getroffen” en verklaarde tenslotte, dat vooral dlc berkenboom „spre kend” geleek. Daar hot oen elk niO(*t voorstellen, had Lena eigenlijk geen re- 9.30 u. AH. Kappers bond. Aan het Westelijk Front. Het Duitsche communiqué van 31 Mei luidt: Gisteren trachtten de Franschen zoo wel ten noorden van Atrecht als in het Bois-le-Prêtre met aanzienlijke strijd krachten ons front te doorbreken. Bij Atrecht was devyand op het front Neuville-Roclincourt in de laatste da gen door loopgraven vooruitgedrongen. Een aanval op deze linie, nadat alle pogingen om ons uit onze stellingen te verdrijven mislukt waren, werd dus verwacht. Deze had gisterennamiddag plaats, na een urenlange voorbereiding door de artillerie, en eindigde door de dapperheid der Rijnsche en Beievche regimenten met een volkomen neder laag van den vyand, wiens verliezen buitengewoon groot zyn. In het Bois-le-PrAtre gelukte het den Franschen slechts in eenige vooruit- fm nog honden op. v“ Duit- rnkter van ►ren zouden verleende. lijden „Maar juffrouw, hoe kan men nu di-j reet z.oo opbruisen 'f Zenuwen, niet waar? ii op mijn «erewoord, u inctl I niet weer Inmig te zullen» 31) „Wie er zoo uil ziel als u, moet hel zich wol laten welgevallen, dat mijlen ver in de» o<iitrek over haar wordt gespro ken. Bovendien heb Ik u al een» gezien vergeef het den vreemdeling maar vriend, dat hij zoo openhar- u reed» lang op hel hart ge- De BURGEMI ESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang- hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. tc Utrecht op den 29en Mei 1915 executoir is ver klaard het te kwartaala-Kohi(M- no. 9 der Per- soneola Belasting dienst 1915 dat voormeld Kohier tor invordering is gesteld in handen van den Heer Ont vanger, del ieder, die daarop voorkomt, verplicht is zijnen aanslag op den hij de Wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken de reclames behooren Ie worden ingediend. GOUDA, den len Juni 1915. De Burgemeester voornoemd R. L. MART. XH. De insluiting van Przomysl. Hel Duitsche communiqué van .'II Mei luidt Duitsche en Ooslenrijksche voorhoeden zijn, terwijl de oinsingHing van Przemysl vordert, de hoofdstad ge naderd on staan heden op vijf kwartier sporens van Lcmbofg af. De Lokal Anz. vernoemt uil hel oor- logsperskwartier, dat de beschieting van I’rzemysl met zwaar geschut vordert. Ter wijl de Russen, op grond van militaire en nationale redenen, en vooral deze laat ste, van een tijdige ontruiming dezer stad Imhhen afgesien, zijn er teekenen, welke er op wijzen, dat ook daar den verbon den legers succes wacht. Men overhaast zich voor l’rzem.vsl niet, daar mvu van een vooruitdrijven lol den algemeenen aan val voel meer heil verwacht dnn van ge welddadige ondernemingen met vele ver liezen. Zoodrft de laatste tegenaanvallen der Russen aan den midden loop der San en aan het DnjMterfront zullen zijn doorge broken dnn vallen Stryi, Moid-ika en Toelating van Leerlingen op de Burgoracholen voor Jongen» en voor Meisjes. Huohieii (h> heereil J. Slop, B. P. van i’htert en W'. den Hoed en Mej. P. A. Snoc(p. BURG! MEI STER «i WETHOUDI RS van GOUDA, brengen ter algemeene kennis, dat op Dinsdag den 22en Juni 1915, des namid dags to vijf uur, in de bovengenoemde scholen de inschrijving zal gehou den worden van de kinderen, die den eersten Dinsdag na de zomerva- eantie op deze scholen wenochen te wor den geplaatst. Als Leerlingen worden toegelaten >p de Eerste Burgerscholen en de Twee de Burgerschool voor jongens kinderen, die In het jaar der toelating den badtijd van zes jaren hebben bereikt of zul len bereiken óp de Tweede Burgerschool voor meis jes zij, die voldoen aan een examen, af te nomen door het Hoofd der school ton overslaan van een of moer Leden der u zich, mijnheer uw portret kon maken. Op deze manier is het mij gelukt alle knappe dames, die ik ken, te pliotogra- pheeron en een verzameling van „sohoo- nv vrouwen” aan te leggen.” „Dal is te erg” riep Lena veront waardigd uit en verscheurde het portret de verstil rikte jongeman haar dit ont rukken kon. „Hoe durft len vroeg hij. „Zoo” zeide ze, lijk. „Ah u. het niets vermoedende ■r, dan sullen zich waringen der ver- landen de kan- maanden nauwe- I yrd hebben. Men 1 een vrede kooien, zou kunnen heb- a tot het zoover ia, in een reusachtig 1 tobben. i een nieuwe, ver in den wereidoor- I plicht van alle •oep om den vrede ik aan te heffen, voor vredesonder- (zonder demin- tuhnaking van de onmiissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, terwijl ook zonder examen kunnen toegelaten worden leerlingen, die van het Hoofd der Eerste Burgerschool voor meisjes eene verklaring overleggen, dal zij de 6e klasse dezer' school met vrucht hebben doorloopen. Bij do inschrijving moet worden over gelegd een bewijs van ouderdom van het kind; dit bewijs wordt van heden af op aanvraag kosteloos uitgereikt op de Plaatselijke Secretarie, Afdeeling Be volking (benedenlokaal), van des mor gens 9 tot des namiddags t uur. Geene kinderen zullen worden toegela ten, zoo zij niet voorzien zijn van eene schriftelijke verklaring van een Genees- of Heelkundige, dat zij de natuurlijke kin derziekte hebben gehad of dat de koe pokinenting bij hen heelt plaats gehad, terwijl de toelating bovendien afhankelijk zal zijn van de bcstaaiide plaatsruimte. De toelating op deze scholen gearbi.-’ ééns per jaar, zoodat zij, die den 22on Juni a.s. niet worden ingeschreven, niet vóór half Augustus 1916 kunnen worden loegelaten. Gouda. gen. Overigens zijn ook d delijke aanvallen mislukt. Bij Ostende schoot een kustbatterij een vijandelijke vliegenier naar bene den. Het spoorwegviaduct van Dam- merkirch werd gisteren door onze artillerie met enkele schoten weder vernield, nadat het den Franschen door maandenlangen arbeid eenige dagen geleden gelukt was, het bruik baar te maken. (M4n roosjo lokkcudor." Hij maakte lijking van I a-iiu was kleur op niet op. I en zonderling meisje dacht hij. Zij lit viel hem echter. Hij liahliehle maar luw tig voort van Ihsivclhelm en de famili" Van (toyén. Hij trachtte l/cnn duidelijk t« maken, dat Itosa in IhMii een zwt h«- gecmiawoardige partij zag. Hij hield zich voor on wederstaat! haar en meende ook hij Lena indriik te inakon. In zijn druk praten lowl hij niet merkt, dat Ix-na alles ingcpakl had. Zij haar vouwstoeltje, <*n wilde h««li- te hebben overwonnen wist dat ik nog een opname van versch(Mirde kiekje heb! Lena had zich intuaschen weer haar arbeid gezet, zonder ach otn jongen man te bekommeren. De volontair keek bewonderend toe. i „Ik hoop, dat ik n niet Moor?" vroegi hij. lAHia koek hem koel aan. „Waardoor Ik zit hier heel goed.” f De Schepper heet zich op de lippen. Ik zou wel ecus willen weten, waarom? (Me kat zoo koel en kort af Is, dacht hij.l I Bevallig ia ze. I n de vaststelling van dit feit, In»- woog h(wn langer hij de schilderes te blij-, ven zitten, hoewel hij zich in zijn waar-’ digheid als zoon van een vice-admiraal diep gekrenkt, voelde. „Dat wordt een prachtige schets”, zei de hij op fjcna’s teekeoing wijzend. waar-J hij zijn oogen in hoofdtaak op haar han-t den rusten. Het waren fraaie, fijne hnn-i den en h dzard de Schepper verbaasd»* er zich over, dat een huishoudster «ulkef onberispelijk gevormde handen beaat. len. Ze glimlachte. De volontair zag dal inet genoegen. Ze wordt toch wal toeschietelijker, dacht hij. Hij had een rijpe ervaring In den om gang mol dames en wist het voor de een of andere soort vleierij was iedere jonge dame toegankelijk. Juffrouw Van Dommelen wilde <hia ah kunstenares ge vleid worden. Hij word vortroiiwelijker. „Hoe hevalt hol u op Kunt ii met do zieke nogal ópschieten Lena wierp hem een misno»*gdon hlik toe. „Goed ópschieten Wat ts dat voor een uitdrukking. Kan men met mevrouw Van Ameyde wel langoren tijd samen zonder met haar te dwepen Hij trede m verbaasd gezicht, dwepen met iemand kon zo ook had hij niet verwacht. „Zeker, zeker", zeide hij toestemmend. „Zij h in zekere male een roosje zonder doornen. Onder omstandigheden h 1 Juni 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, HEU8DE. INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA, Gelet op de artt. 6 en 7 der Hin derwet Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van het Bestuur der gemeente Gouda om vergunning tot uitbreiding der (leaneente- Gasbriek in het perceel gelegen aan dte Vest no. 9 kadastraal bekend Sectie I) No. 2582 Dat op Dinsdag den 15(>n Juni 1915, des namiddags ten 1J4 ure op liet Raad1- huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van do ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot lieroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder wet voor het Gemeentebestuur of een of nicer zijner leden zijn verschenen ten ein de hunne bezwaren mondeling toe te lich ten. GOUDA, don len Juni 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. Do Secretaris, J. v. HEU8DE. f 1.25 1-50 150 1.90 dagelyls aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1