I {1 me R 'I' lodingen If g| y. Courant pj i j| De Oorlog. snhuis Me Jaargang. Donderdag 3 Juni 1915. Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOON. r - FEUILLETON Aovenastrijó. TDuüt- IE No. 12799. 1 i I L XTi e\iws- en ^.d.'v-ertezxtïe’blsbd. voor 0-o-kxd.eu exx OzrxxstrelseXL. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. pRU8 AD^E K T stTËnï Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Telefoon In tere. 82. 1 I Telefoon Interc. 82. ilu m inm iRiiuiBI fiiNi MnitafMiiiM- (lOinSIH E COURANT. eteekenden of n eener vrijwillige nman tl van een uit. 2 to Hot officieole Duitsche communiqué ITILS. 9HU g... m en jt Wijds trant 29 86 bil» •‘H 33) VFIRT1ENDE HOOFDSTUK. au het Bureau. meneer Schop- «IJ I. in Zn., Gouds een liet» ‘dg*** hevig bombardement hebben de den zoom van het Bois- jD Lik. J.t een „Hou naar van laten van die naar (Wordt vervolgd.) van Vóór Hrt van dezen (Md een, een eo zich ter» zeer beslist tegenover den "B iTTH ■kyW*-- i de CWI. êi ktslei slwlb HBliig: voor elke regel --1°* ti‘‘n volontair, door zijn lorgnet Vergeef» smachtend opgaan** vor< oogen. dat iedereen kan bef vroolijkc oude heer. beloofde oen mooi «tuk rij geregeld tijdig ontvangen van a, vermakelijkhe- i in onto agenda um-leeftijd 17 jaar. um-leeftijd 25 jaar. u onomwonden, dat verstand en smaak be- f I 25 1.50 ,1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. hurg, 7% uur. De en Indo. Ons Genoegen”, H het Muziekkorps Scherpschutter». Doorn. Bouw* eu Wo- landflconmissie Ar* ‘#van 2 Juni luidt: ''Bij Bixschoote, twnoordoosten van Steenstraete, schoten wij een Engelsch vliegtuig naar beneden. De inzittenden een Belgisch en een Engelsch officier, werden gevangen genomen. De suikerfabriek ten westen van Souchez, waar de Franschen gisteren namiddag binnendrongen, werd door ons hernomen. Een aanval, door de Franschen in den avond op onze stellingen bij en zuidelijk van Neufville gedaan, werd afgeslagen. Slechts een klein stuk loopgraaf, dat over den weg van Neufville naar Ecurie vooruitspringt, werd door den vijand bezet. In het Bois le-Prêtre duurt het ge vecht van man tegen man om enkele stukken loopgraaf nog voort. Van Ix?na's whoono stem ge- vroeg haar een lied to zijn im-leeftijd 19jaai. □m-leeft. 25 jaar. reeds zeer vol kunnende stoken, im-leef tijd 29 jaar) m-leeftijd löjaar, im-leeft. 17 jaar. n van een brief en aanneming der 50 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing Van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. v/h. Brokkenhull, ra. rZIG, Viee-Voori. EN DORST, PMn do verwonding' steeiwoherven, Uit Lugano wordt aan het Berliner Tagebl. gemeld, dat de militaire mede werkers der Italiaanscho bladen van blijde hoop vervuld zijn. In de Cor- riere della Sera doet Pausario in een artikel het groote succes uitkomen, dat de Italiaansche bestuurbare ballona in de eerste plaats op de Oostenrijksch- Hongaarsche vloot verkregen hebben. Een andere correspondent schrijft: „het begint goed, en wanneer het te avond of morgen afloopt, wordt door de tot dusver uitgevoerde operatiönj het groote geniale oorlogsplan bewezen. Men weet niet alleen op de slagvelden dat de oorlog goed begonnen is, doch ook binnenshuis is men zich bewust van het gunstige begin van den oorlog, want het volk is rustig, trotsch, en zeker van de overwinning. Zooals nim mer te voren, zelf niet vóór den oorlog in Tripoli, is deze vierde onafhanke lijkheidsoorlog zoo uitstekend voor* bereid.” Aan het Westelijk Front. Hel F ransche communiqué van gi»- termiddag luidt In den sector ten Noor den van Atrocht werd een. zeer levendige actie ontwikkeld. De Franschen maakten' nieuwe vorderingen, ondank» verscheiden hevige tegenaanvallen. De Duitscher» kon den de F ranschen niet verdrijven uit de loopgraven, door hen veroverd in de bos- schen bij den weg Aix-Noulette-Souchez. Do Franschen handhaafden zich eveneens op het gewonnen terrein ten Noord-Oojw ten van de kapel van Notre Dame de Lo retto. Dultschlatid en de V. R. \a een lieaproking van nicer dan twee uren tusschen president Wilson en liet kabinet, werd volgen» berichten uit Wash ington aan verschillende bladen, bekend gemaakt dat «In tweede nota aan Duitsdi- latwl zal worden gezonden, en een nota u-r »aar»rhuwh)g va» de verschillende partijen in Mexico opgesteld was. President Wilson zou zeer getroffen ging toon week niet liep Adolf met den zoon naar van Heuveiheim. „Kom mee, ik zal je zien”, z»ide 'oenraad. egel» „Ja, het zijn aardige beesten”, klaarde Adolf met schitterende Het dier kroop over oen voetpad, doch toen het menwehen zag’ aankomen, liep het onder een struik en rolde- zich sa- men. Béide knapen gingen er hij zitten} om te zien, wat het heest verder zou doen. De gouverneur voegde zich nu bij de 'kinderen. Hij had alle moeite gedaan om zijn tegenwoordigheid niet te doen op* vallen, maar hij kon zich toch niet on zichtbaar maken. Hij moest zich ver scheidene spottende opmerkingen van jut* trouw Rosa laten welgevallen, wie hei een groot genoegen scheen den schuehte* ren man in verlegenheid te brengen. Et Bij Przömysl en Stryj. Het Duitsche communiqué van Juni méldt: Twee verdere bij Doenkowicksji ge legen werken van de vesting Przemysl zijn gisteren veroverd. Na de overwinning bij Stryj dron gen de Duitsche en de Oostenrijkseh- Hongaarsche troepen gisteren voor waarts in de richting van Medevice. Gedurende de maand Mei was de oorlogsbuit der Duitschers en Oosten rijkers op het zuidelijk oorlogsterrein als volgt: Er werden 268,8(19 gevangenen ge maakt, waaronder 863 officieren. Ver overd werden 251 kanonnen en 576 machinegeweren. Door de troepen van generaal Mackenzen alleen werden 400 officieren, waaronder 2 generaals on 152,254 manschappen gevangen ge nomen; zij maakten 160 kanonnen^ waaronder 28 zware en 403 machine geweren buit. Met inbegrip van de op het ooste lijk oorlogsterrein gemaakte gevange nen, wier aantal gisteren werd gepu bliceerd, is het totaal van de in de maand Mei in de handen van Duitsch- land en Oostenrijk gevallen Russen ongeveer 1000 officieren en meer dan 300,000 man. -*- Ixma deze luisterde niet mwr zijn ge. tMet schitterende oogen kerk naar mevrouw Van Ameyde, die er van daag even bevallig uitzag al» een jong indisjo. ne halen zoo dik- h x>pt door de stad irop staat „Armen- nhuis”. irrgeld bij U U hem ontbied» PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Maukt 31, bij onze Agenten, den Aan het Italiaansche front. Ilt-l Oosten, rij kac he communiqué luidt j Alle tot nu toe onderaomon* pogingen van den vijand bleven zonder succes. On danks de zeer hevige beschieting van het plateau van Lavarone Folgarla en en* kele Karinthische forten leden onzu werken geen noemefiswaardige schade. Noch aan de Tyroler noch aan de Ka* rinthische grens hebben zware gevechterf plaats gehad. In het Kustland werden do aanvallen van den vijand op de bergrug gen onder zwart» verliezen voor de Hat .ianen afgeslagen. Italiaanschen marinestaf was over de bombardeoring vart Italiaansch luchtschip ge* De materieeie schade, die werd gering; brand brak ner* >»5 iH door Krijgsverrichtingen ter Zee. Schip g e t o r p e d o e r d. l il Londen wordt <M. 2 Juni st'ind Het BritHche schip „Saldich” van de Khedivian Mail Stoomvaartmaatschappij i» in de Noordzee getorpedeerd. Zeven koppen van di» Ininanning tx-fi stewardiMM» verdrookon. De r<*»t van de bemanning en H pas- -.agiers zijn aan wal gebracht. im-leeftijd 20 jaar. um-leeft. 29 jaar, papier i )S De slordig gekleede jonge dame kéék verachtelijk naar Lena’s kleed. „Ik ben niet ijdel”, zeidc ze bleef zitten. Men dronk koffie en den tuin. De volontair Ix-na’s zijde, hoewel zij zijn gezelschap zocht te vermijden. Gelukkig voegde zich spoedig de heer de» huizes bij hen. Zij was de nieuwste verschijning in kring en hem was ieder welkom, aan het hespreken zijner plannen gowil* lig het oor leende. Zij moest nalinirlijk de nauwkeurige liescitrijving nieuw koetshuis aanliooren. van den „Is zo niet schoon viel Ixma hem in do rede. „Mevrouw Van Ameyde weer do schoonste van allen vandaag.” „De schoonste is u”. haastte de jonge. Aan het Oosteljjk Front O o t o n r ij k s c h e communiqué, 2 Juni luidt Do vijand herhaalde zijn sterke aan vallen op tje Oostt^k van de San staan de verbonden troepen. Onder nieuwe zwa re verflozen werden de \yanhopige aan* vallen van den vijand' totaal afgeslagen. Aan het Noordelijk front bij de vesting -.•‘3 Ha i 1 'oor den een resultaat Pola door een f mekk aangericht, was gen» uit. De ■schade bij de beschieting i an Monfalcone b<*4ond in het geheel uh van éón burger Przetntsl werden weer twee volgend** schanswerken bestormd1, terwijl het tot nog toe gewonnen terrein voor de onzen behouden bleef. Ziiiddijk van de Djnwter gaat onze aanval met succes Voort de vijainWijkti siejlingtr» liisscben de Stryj en Droho* bycz werden gisteren bqstormd. De Merko Russische strijdmachten, die in Zuidoost- Galicii» in de streek om Solotwina lot dep aanval op onze stellingen overgin- gen, leden zware verliezen zij trokken* de terug, giMteeltolijk In vlucht. J In de slagen geduropde de Mei werden door de ondér Ooatenrijkseh* Hongaarsch oppercommando strijdt-nde ver bonden leger aan gevangenen en bnlf blnnengcbrachl M3 officieren, 26B.M!) man, 251 lichte en zware stukken ge- schul, 57G machinegeweren, 189 munition wagens. Hierbij komt nog een groote hoe veelheid oorlogsmatt'rlanl. dat bijvoorbeeld bij een der Kapathenlegers alleen reeds 8500 stuks artillerliHnunitie, 5^ millloen Infanleriepatronen, 32.000 Russteche fep»*- leergoweren, 21.000 Rimsipche blanke wa* pens bedraagt. man zich l« antwoorden. „Ach, houd tocli op met die praatjes”, gaf Is'na boos ten antwoord. „Beken lie ver, dat mevrouw' een engel in men- Mchengedaanto ia. I n n|» ti daaraan twij felt. dan verklaar ik ii geen grein zit.” Lena sprak volontair. „Dat spreekt van zelf”, atemdo hij vol mondig tor. „Mrvrduw Van Ameyde is een aardig vrouwtje. Jammer, dat zij zoo ziekelijk I», anders zou de scltoone we duwe met haar fraai landgoed al lang W'-ggeknapt zijn, niettegenstaande haar zoontje.” Kwaad wendde Lena hem den rug toe. ()p xoo'n wijze mocht men niet over haar ideaal praten. Men ging nnn tafel, De volontair ge leidde lm. Tegenover haar zat Roaa met »*n jongen man uit de buurt, op wien Len* oogen schijn lijk ook indruk had gemaakt. Rosa waa alooht gehumeurd. Zij erger de zich, dat Is-na bclangrijker rol spoel-1' de, dan zij zelf. Vooral verbitterde haar het feil, dat Lena haar bij den volontair verdrongen had. dien zij zeker lot haar aanbidders had gerekend. „U hebt een mooie stem,” zei te lot Lena. „Zingt den baron vaak voor zou gemusiceerd worden. Meyrouw Ooyen, die van boon! had, fcen- „Ja, maar grijpen”, riep Lena lachte te zullen kiezen. Zij wisselde eenige woor* den met Hnysken, dip haar zou begeleU den en zeer gelukkig was, zich op ditl manier aan het gesprek te kunnen onU I zich beetje verlaat had. I^cna gaf hen» knipoogje en begon toon. Haar st«n klonk prachtig in de groote zaal. Ze ver* heugde zich hierover en uit volle horst, met allo gevoel, waarover zij te beschik ken had, klonk het van haar lippen „En toch heb ik, ruwe man, De liefde ook gekend.” De BURGF.MEE.STER van GOUDA; Gezien de arlt. 5 en 8 der Gemeente wet benevens art. 3 van het Koninklijk Iswluit van den 8sten Mei 1897 (Staats blad No. 114), doet te weten dat op Dinsdag den 29 Juni 1915 in het tweede district dezer Gemeente eenq verkiezing zal plaats hebben van een lid van den Gemeenteraad; ter voorzie* ning in de vacature ontstaan door hei ontslag van den heer J. Vergeer. dat op dien dag, van des voormiddag» negen uur tot des namiddags vier uur bij hem kunnen worden ingelevecd d<> bi| art. 51 der Kieswet, bedoelde opgaven van 'andidalen, waarvoor de voorgeschreven formulieren van af heden ter Secretarid kosteloos voor de kiezers verkrijg baar zijn en dat voor deze verkiezing de stem ming, zoo die noodig mocht zijn, door Burgemeester en Wethouders is liepaaldi op Vrijdag den 9 Juli e. k. efl dó herstemming, zoo noodig, op V r ij d a g den 16 Juli d'. a v GOUDA, den 3 Juni 1915. De Burgemeester voornoemd R. L. MARTrNS. Op het gastvrije Heuveiheim werd cef( P»rtij gegeven. De familie Van Doven had den naom, sterk in de schulden te zitten, maar dit nam niet weg, dat men op grooten voet leefde. Het was een prachtige namiddag, toen het rijtuig van Eikenrode dort weg naar Heuveiheim insloeg. Mevrouw Van Amey de, Adolf, Lena en de gouverneur Huys* ken zaten er in. De eigenaar van Heuveiheim begroette de bezoekers op het terras. Hij ontving *ijn gasten met uitbundige vriendelijk heid, terwijl zijn schuchtere vrouw, voot wie zoo’n partij altijd met een pijnlijke gemoedsstemming gepaard ging, de bin* nentredenden. met wat meer gedemptd uiting van blijdschap tegemoet kwam. In tamelijk slordig toilet verscheen Ro- «a eerst, toen alle gasten er reeds wa ren. Mevrouw Van Ooycn was bij dén aanblik van haar dochter een flauwtena* Idj. „Hoe kun je nu zoo steunde zo, „T>oet u mij dit genoegen, hoeren, en ziet haar niet aan. Rosa, ga jp heter kleeden.” -De hevig» gevechten, -die spdert twee dagen bij de 'suikerfabriek van Souchez geleverd werden., eindigden ten voordode i van de Franschen. Zij maakten zich meester van de fabriek. De Duitschers heroverden deze in den nacht van 31 Mei op I Juni, doch de Franschen dreven hen er den volgenden ochtend weer uit en bleven ondanks alle Duitsche tegen aanvallen meester van het terrein. Do Franschen brachten 'hun tegenstanders groote verliezen toe. Te Neuville-St. Yaast namen de Fran* .schen een groep huizen, waar zij zich handhaafden ondanks verscliJiden tegen* aanvallen. In het labyrint ten Zuidi-Oos- ten van Neuvillo gaan de Franschen s oort mot de versterkingen oen voor een aan de Duitschers te ontnemen. Zij maak ten belangrijke vorderingen ten NooYden dat versterkte gdried. Al hot ge wonnen terrein bleef behouden, terwijl de Fransohen een aantal krijgsgevdngcneri maakten. Na een Duitschers aan le-Prètre eenige stukken loopgraaf, welke door de Fransohen veroverd waren, her- noigen. De Franschen handhaven echter op al hot andere gewonnen rein in <lje streek. Van het overige front valt niets vermelden, behalve een tweemaal herhaald Ixnubardement van Reims, meer in ’t bij zonder van de cathedraal. VERKIEZING van zeven leden van den Gemeenteraad. De BUROt MKKSTER ven GOUDA, Gezien de artt. 5 en 8 dt»r BempentH wet henevena art. 3 van het Koninklijk ItefriuH van den 8sten Mei 1897 (Staats blad No. 144.) doet t« weten t dat op Dinsdag den 29 Juni 1915 ini drie kiesdistricten, waarin de gemeente' Gouda is verdeeld, tengevolge van perio-. dieke aftreding, eene verkiezing zal plaats hebben, van drie leden van den «emeente- raad in. hel le district, van twee leden in bet 2e district en van twee leden In het 3e district dat op dien dag, van des voormiddag» negen uur tot de» namiddags vier uur bij hem kunnen worden in geleverd de bij art. 51 der Kieswet bedoelde opgaven: van Candidaten, waarvoor de voorge.schre- ven formulieren van af heden ter Secre tarie kosteloos voor de kiezer» ver krijgbaar zijn. en dat voor deze verkiezing de stem ming, zoo die noodig mocht zijn, door Burgemeester en Wethouders is bepaald' op V r ij d a g den 9 Juli e. k. en de herstemming, zoo noodig, op V r ij d a g den 16 Juli d. a. v. GOUDA, den 3 Juni 1915. Do Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. succes is. Het bezit van Stryj snydt de in Zuidoost-Galicijj strijdende Rus sische macht van een der beide laatste spoorverbindingen met Lemberg af. Daardoor wordt de aanvulling en ver* plegingdienst buitengewoon bemoei lijkt, ook de strategischer uitwerking der inneqting is van beteekenis, om dat de breede vlakte tyoordelyk van Stryi een krachtige verdediging van de Russen niet mogelijk maakt. De verovering van Stryj werd voorafge gaan door talrijke hevige gevechten waaronder het meest verbitterde de worsteling rondom Lisowitse was. De Russen hadden zich daarachter drie voudige hindernissen verschansteerst door een met prikkeldraad omgeven sterke loopgraaf, daarachter een be vestigden spoordyk en eindelijk het dorp Elf moesten achter elkaar be stormd worden. Voor de ontruiming staken de Russen het dorp in brand. Rondom de brandende huizen ontspon zich een vreesolijk nachtgevecht van man tegen man met baionot en ge weerkolf. Vluchtend trokken de Rus sen daarop door de bosschen van Stryj terug. Voor de stad boden de Russen nogmaals een verbitterden tegenstand. Steeds nieuwe krachten werden aan gevoerd, tegenaanval volgde op aanval doch het leger van Linsingen, speciaal het direct tegen de stad opereerende korps van generaal Bothner, werkte zich krachtig vooruit. Reeds Zondag won men ruim terrein. Een algemeene stormaanval besliste toen over het be zit der stad. De troepen zfln daarop onmiddellijk de rivier overgetrokken en staan thans ongeveer midden tusschen de Stryj en de Dnjestr. trekken. Juifft (rad baron binnen, die een liertje verlaat had. Lena gaf een lf“! Toen zij eindigde? brak een daverend applaus lo». Lena glimlachte, die bij val deed haar goed. Daar trof haar blik den baron en zij achrok. Wat zag hij somber en droe vig. „En toch heb ik, ruwe man, de lief de ook gekend", schoot haar door lief hoofd. Zij had geen jong meisje moeten zijn, al» haar niet de gedachte aan een ongelukkige liefde van den ouden mart bevangen had. Was dat soms liet ver* (Met, Jat, naar zij meende, zijn levert vergalde. Zij waagde het niet, trots aller Verzoek, verder te zingen. De inneming van Stryj. De Vossische Ztg. verneemt uit Galiciö, dat de verovering van Stryj door het leger van Linsingen oen groot Toen nam Rosa het woord. „Waarom wil u niet nog een paar liederen zin gen vroeg zij luid on even onnaden kend ui» altijd voegde 'M' er bij „Of vreest tl daardoor den baron to treffen? Want dien heeft uw zang diep geroerd. Niet waar, mijnheer Van Dalsteren? Juf frouw Van Domjuehn heeft met dat Hed iinirieHi de herinnering aan uw jeugd weer wakker geroepen De baron zag er weer gewoon uil. Hij lachte ruw en spottend zeidc hij: „Zio Ik, oude kerel, er naar oen ongHukklgd liefde* uit. juffrouw Mof zulke dingen heb ik me nooit Iwmoeid.” Hij wendde zieli nu Loos zat te kijken. „Zoolef» iaat ik Ihwor tan M jonge geslacht over, niet^ waar, moneor Schep per Ifezo schrikte op. „Zie Ik, jonge kerel, er naar oen on- gelukkige liefde uit?” trachtte hij den ouden heer spoMend na te Mggen. „Waar- om nu ongelukkig Gelukkige liefde komt toch vaker voor.” Hij wendde »ich wederom tot maar -*-* praat. ruiken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1