De Oorlog. O. 12799. Maandag 7 Juni 1915. 54e Jaargang. ï@"Uljws- oxi. -^.c3.-v"ertezi.ti©"bla,cL ttooï O-ouló-Su ©zï. Ot*-» Ft^,T©liT©Ta..i "Verscliijtit dagelijks* j behalve Zon- én Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. FEUILLETON JOevensstr ij (iOIDKUIE COURANT. PRtJS VAN H|T ABONNEMENT: Per kwartaalJ.11.25 Idem franco per post. ,1.58 Het Geïllustreerd Zondagsblad150 Idem franco per post.1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Habüt 31bjj onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 gewone regel/met bewtjéiummertf 0,55 Elke regel meer0,10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt bij deze ter kennis van de lie- langhubbendén dat dloor dAi Hèer Direc teur der Directe Belastingen enz. te^ Utrecht op dén 4en Juni 1916 executoir ig verklaard het Kohier no. 8 der Belasting op Be- drijfs- en andere inkomsten voor het be- lastingsjaar 1914/1915 dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ont vanger, dat ieder, die daarop voorkomt, verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat' hedep ingaat de termijn van zes we ken binnen welken de reclames behoo- ren te worden ingediend!. GOUDA, dén 7en Juni 1915. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. Aan het lUllaansche front. In die Adtiatische Zee.- Ilet Itaiiaansohe communiqué van 6 Juni luidt Volgens het marine-ooin- wuniqué heeft de Italiaansche vloot gis teren in het midden en zuidelijk gedeelte, van de Adriatische Zee de vijandelijke kunt gebombardeerd. De kabel naar de Dalmatische eilanden werd doorgesneden. AlSb lichtwaohteo. en signaal-stations op ■deze eilanden werden, vernietigd. De fpoorweg van Oattaro naar Ragusa werd gebombardeerd en ernstig bescha digd. In het Noordelijk deel der Adlriati- sehe Zee hebben torpedojagers, ondanks, een aanval van Oostenrijksche vliegtui gen, Mon/aJcojie gebombardeerd. Versehll- lende barken met goedéren geladen, zon-' ken. Ir' werden geen vijandelijke oorlogs schepen gezien. Het Oostenrijksche communiqué van 6 Juni luidt; In het Tyroler en Ka- rinthisch grensgebied' bepaalt de vijand* zich tot nutteloos artillerievuur. Hij mijdt', het naderefk van onze stellingen. In hett gebied van Lavarone-Folgaria opende thans onzerzijds het zware geschut zijn vuur op het vijandelijk grensfort. Aam het front in het Kustland1 begint het ar tilleriegevecht heviger te worden. In. déze gevechten leden de Italianen belangrijke verliezen. Aan de Zuidelijke helling van den; berg logen 300 lijken Van den vijand.! Ook de poging van dén vijand bij Sagra- do om do I son zo te overschrijden, words bloedig afgeslagen. Aan het Westelijk Front. Het officieele Fransche commu niqué van Juni luidt Dat liet zeker aan duidelijkheid niets te weiischen over. En Lena, wie deze woorden haast tegen haar wil waren ontsnapt, had er spijt van ze gesproken! te hebben, want de „knappe" de Beliep* per keek Terwijl Lena snel wegliep, balde hij de vuist en zijn oogen bliksemden. Zijp ijdelheld, die sterkste drijfveer in het le* van van dezen man, was doodelijk ge* kwetst. Versmaadt Fn door wie? Door een eenvoudige huishoudster. Met gebogen hoofd begaf Lena zioh naar mevrouw, om zioh te laten troos ten. Zij was ontevreden over zich zelf. Zooais zoo dikwijls was gebeurd, ook nu had ze zioh weer door haar heftigheid laten meeslepen. Een onverklaarbare angst beklemde haar gemoed. Zij voelde, dat *ij in den afgewezen jongeman een vij and had gekregen. ZESTIENDE HOOFDSTUK. De zomer ging voorbij, 't Koren werd rijp, de seizen werden gewet en de be« drijfacKrecteur Noordhoek wae in zijn sohik, toen de rijke oogst de schuren vulde. Zegen overal, uiterlijk en inner- In de streek ten noorden van Atrecht waar de bedrijvigheid der artillerie groot was, wordt de worsteling voort gezet en de Fransche aanval drong voorwaarts teh noorden van de suiker fabriek te Souchez. De Franschen bemachtigden een loopgraaf en maak ten daarin 30 gevangenen. In den nacht van 4 op 5 Juni deden de Duitschers 3 hevige tegenaanvallen op. de suikerfabriek van Souchez en de loopgraven ten noorden en zuiden daarvan. Zij werden teruggedreven en leden, vooral bij den eérsten aanval groote verliezen. De Franschen bleven meester van al de veroverde stellingen. De Franschen namen eveneens een post ten noorden1 van den Rooden Heiberg, 1 K.M. ten zniden van Sou chez. Te Neuville Sfc. Vaaset werd een poging tot een Duitschen tegenaanval m granaatvuur gesmoord. In het La byrinth, ten zuiden van Neuville, won nen de Fransohen nog een 100 meter, terrein. De Duitschers mikten met een ver dragend stuk op Verdun en wierpen eenige bommen, di»^ÏSt>>4pel niet be reikten. De franschen bombardeerden het front en\len zuid- versterkte kamp te Metz, zonden ook eehige pro- Die af, doch/deze ver oorzaakten geeh. verlies van inenschen- levens noch mafèrieele schfade. van hun kaï kant van h< De Duitschi jectielen op Het Fransche namiddagcommuniqué van 6 Juni luidt In dén omtrek ten Noorden van Atrecht hebben dé Franschen gedurende den dag van den 6n JunT belangrijke vordleringen naar het centrum van Neulville gemaakt. Zij bezitten thans twee dérdé van het, dorp. De Franschen, zijn voorts 450 me ter in het Noordelijk gedeelte van het „Labyrinth" vooruitgekomen en zijn ge makkelijk doorgedrongen naar het cen trum, alwaar de aanval zonder rust wordt v oortgezet. Op het geheelo front van den sector, to weten bij Loretto-Neufville enj, in het „Labyrinth", is het artillerie-vuur van buitengewone hevigheid geweest. In, den loop van den 5n en in den nacht van den 5n op dén 6n hebben de Duit schers een buitengewoon hevigen aanval gedaan om de posities, welke zij dé laatste dagen verloren haddén, te hor- winnen. Geheel de sec top van Ablain tot Neufvlllo en In het bijzonder de suiker fabriek van Souchez is aan een bijna voortdurend bombardement onderworpen geweest, waarbij de Fransche artillerie krachtig heeft geantwoord. Vijf tegenaan vallen dér Duitschers zijn teruggeslagen* op de hellingen ten Oosten yan de kapel lijk. Fn Lena voelde voor alles den in* ner lijken zegen, die van haar geliefde mevrouw uit ging. Het werd herfst en Emma van Heem stee betrok het kasteel Dalsteren. Ze had gehoor gegeven aan het verzoek van Le na en spoedig na haar aankomst bracht ze met haar oom een bezoek aan Eiken rode. Toen Lena haar zag, stormde ze ju belend de trap van het terras af in de, armen van haar vriendin. „Hoe heerlijk, je terug te zien, hoo heerlijk. Ach, wat zal^ je oom blij zijn." l'nuna lachte. „Nuf* nu, Lena, met daf blij zijn zal het zoo'n vaart niet loopen. Oom heeft andere gelukehoden. Niet waai Adolf F" richtte zij zich tot den toesnel lenden knaap. „Spreek het niet tegen, oom Ik weet dat wij elkaar veel bete» verstaan dan vroeger, maar uw Adolf kan ik toch niet vervangen." De baron keek 'vergenoegd zijn nicht aan. „Het ia me een katje. En nu wil za mij, ouden kerel, nog tot* vleierij dwin gen. Daar komt niets van in, l mma." J nana lachte. „Bezwaar uw geweten niet, oompje, door mij uit hoffelijkheid een onwaarheid te zeggen," zelde zij. De baron, antwoordde even plagend. Lena hoordé glimlachend toe. 't Jonge meisje wist wel, 'Hoe ze met haar oom moest omspringen. De anders zoo ernsti ge man was nu opgewekt en vroolijk. „Je bent tijdens |p verblijf hier, merk- \an Loretie. De tegenaanvallen waren onophoudelijk in het bosch ten Oosten, van den weg Aix dé Nouletto-Souchez. De Duitsche aanvallen Werden overal af geslagen en de Franschen handhaven overal hun stellingen, terwijl den vijand zware Verliezen werdpn toegebracht, Tus- schen den weg ASx de Noatette—Bouchez en den weg Ablain—Souchez hebben de Franschen verscheidene Duitsche loop graven genomen on dertig krijgsgevange nen gemaakt. Het avondconummiqué zegt r Ten Noorden van Atrecht gingen onze vorderingen voort jnet hot resultaat, dat wij meer dan twee derde van het dorp Neu^vpih verpr^M^lénj Wij) vordkuttem 450 meter In bet „Labyrinth", de versterking waarin gevochten wordt. Orfbphoudelijk duurt het artillérieduei in den geheeion sector ten Noorden van Atrecht op aller hevigste wijze voort. De ondergang van Yperen. De Belgische oorlog van de Tijd meldt d.d. 2 Jnni Yperen gaat verdwijnen. Voor goed verdwijnen. Er zal na den oorlog niet veel meer van over zijn. Er was reeds veel vernield. Kostelijk oud Vlaamsch stedeschoon was kapot geschoten. De hallen, de wereldvermaarde hallen la gen reeds in puin. Maar nog niet alles was verloren. De stad Yperen stond nog recht, ofschoon geschonden; zélfs waren de burgers er indertijd weerge keerd, toep de Engelsphman er meer lucht rondom maakte. Oe Engelschen die ook al niet zachtzinnig me# het overgeblevene omsprongen. Veel wat ons Vlamingen dierbaar was, ver nielden ook zij door het te gebruiken voor legerwerken. Maar recht stond nog de toren der St. Martinuskerk. Doorschoten, geteis terd, maar rechtDe Duitschers heb ben er nu ook hun artillerie-vuur op gericht. Moeten niet alle kerken het in Vlaanderen ontgelden? De toren van Sinten Martinus is weggeblazen door de obussen. Het vernielingswerk van Yperen nadert zijn voltooiing. De bewoners hebben alle hoop opgegeven, dat Yperen zal behouden blijven. Zij, die eerst teruggekeerd waren, verlieten nu voorgoed de plaats, waar eens hun levensgeluk toefde. Alle hoop heeft men laten varen. En 'dat, terwijl nog in de Paaschweek sommiggn op de puinen, als een teeken van mijdever pachting, van overwinning en verrij zenis, palmtakken hadden geplant. Nu is alles verlaten. Slechts enkele bnrgera o.a. pastoor De Laere, kregen destijds verlof te blijven. Zij staan de ster- waardig opgeknapt", zeide Emma, tot Le na. „Wat ben je lief geworden, zoo ro zig en frisoh al» oen appelbloesem". „Dat komt van 't luie leven", schertste licna, „een goede behandeling en liet landleven." „Ja, men kan het je wel aanzien, dat je hier beter op je plaats bent, dan bij familie Ankermans. Ik moet je de groeienvan hen doen. Ze verlangen dik- ijls naar je terug. Is daf geen genoeg doening voor je Lena verklaarde lachend, daarmee te reden te zfhk. I nana vatte haar vriendin onder den arm; „In breng mij nu eens bij me vrouw Van Atneyde. Ik ben werkelijk nieuwsgierig haar te lecren kannen." Mevrouw Van Ameydte zat op haar lie velingsplaatsje in do veranda, bezig niet een haakwerkje. Naast haar lag een hoek. Toen Lena haar vriendin had voorge* 8 te ld, reikte mevrouw Van Amoyde Fm» ma de hand'. ,Ik verheug me, de vriendin mijne» Lena te leeren kennen. Ik heb al zoo veel van u gehoord. U moet ine veront schuldigen, dat ik u zittend begroet, ik ben helaas een haM verlamd wezen, waar- bij men wat door de vlDgers moet zien." Deelnemend! zag Fmma neer op de jon* 1 vrouw. Mooi en bevallig was ae, Lena had niet te veel gezegd; rager, nog dan dit verraste haar de opge$jlrtneid van do zieke, evenals het bescheiden optreden der rijke meesteres van Eikenrode. Fen venden bij, begraven de dooden, ver-( richten de werken van alle barmhar tigheden. Geregeld wordt Yperen beschoten en Poperinghe deelt in dit lot. Van beide plaatsjes zal weldra niet veel meer over zijn, als dit zoo doorgaat» Yperen's straten liggen vol puin. Vele» straten zijn door de pninhoopen geheel en al versperd. Huizen branden tofj asch en pnin, als de soldaten den brand niet blusschen wegens geyaar voor de omgeving. De dood van Yperen waart door cle stad. De dood heeft zijn rijk alhier hernomen, zijn troon er op geslagen* De dood is heersqher over Yperen* Elke twintig minuten komt een obqs uit een Duitsoh monsterkanon, elke vijf minuten komt er een uit een klei ner dito. Yperen is de stad der puinen de stad der shrapnells. Yperen is eerf hel. Men kan zich niets gruwelijkers denken dan deze verlaten, brandende, langzaam in pnin vallende stad. De toestand is zóó zenuwafmattend, dal verscheidene lieden krankzinnig zijn gewordentóEn wat alles nogweerzin- wekkendj^'^&akt, is, dat geboefte d' waakzaamheid der soldaten poogt t> ontgaan om te rooven en te plunderen. Yperen brokkelt langzaam af. Hef een na het ander gaat er te niet. Hoe gauw misschien zal er van de aloude schoone stad zoo goed als niets meet over zyn? Aan het Oostelijk Front Het officieele Oostenrüksche comi muniquó van 5 Juni meldt: Op het Russische oorlogsterrein j oostelijk van Przemysl konden de Russen bij Medyka niet standhouden. Do Verbondenen drongen verder, al vechtende, door najar Mosziska, in het gebied van de JBenieden-San. Verschillende aanvallen van den vijand werden afgeslagen. De Verbondenen rukten van uit he# Westen vooruit tot dicht bij de Kalusa en Zurawno. De gevechten aan de Pruth duren voort. De vijand viel hier op vele plaatsen hevig aan, maar werd in dö rivier teruggeworpen. Op het Italiaansche oorlogsterrein op de grenzen van Tirol en Caxïnthië gebeurde ook gisteren niets van belang. Een vijandelyk bataljon, dat zioh in het gebied van het Stilfser-Joch ver-* toonde, werd verdreven. In het Etsch* dal, op de plateaux van Folgaria( merk waardige vrouw dacht zij ook. Zij had om Lena's lofuitingen op mevronw'q voortreffelijke eigenschappen gegliinfaoht.) Nu begreep zij dén invloed, welke dit ka rakter op zijn omgeving moest uitoefonen. Op nu-vrouw's verzoek zette zij zich naast haar neer. Terwijl Lena voor eril ontbijt zorgde en Adolf den baron zijrt tuintje liet zien, babbelde zij levendig m*4 de jonge vrouw. Mevrouw vroeg, hóe het haar op he| kasteel beviel en Fmma sprak openhartig over de slechte huishouding daar „Ds oude, die voor dé huishouding zorgt, ia half blind en daar oom naar vrijgezellens aard ook niet zoo nauwkeurig toeziet o# ordé en netheid, is hef met de behaag lijkheid treurig gesteldi," zeide ze. Mevrouw keek haar vriendelijk aan. „Dan kan u mooi raad verschaffen, julfronw Vah Heemefee,meende ze. j „Ik Fmma fronste het voorhoofd. )at moest er nog bij komen, dat zij «hè huishouding bij haar oom moest opknap, pen. Ze bezat erven weinig lust als be kwaamheid voor zulk huishoudelijk werk. ,Ik heb geen ifeanleg voor zulk werk,:" verklaard*» ze openhartig, „en geen hl»! alleen ter wille van oom, die daar geen behoefte aan gevoelt, steeds met die oudé vrouw te twisten." Mevrouw lachte fijntjes, Fmma zag imi op de teere ges tal té neer, met dat fijn geteekende gelaat, dat ondanks zijn jeugd zooveel nadenken en ervaring weerspiegelde. ,Is u al lang ziek vroeg te. L&v&rone en verscheidene punten van de Garintische grenzen wordt het ar tilleriegevecht voortgezet. In het Kustland bleven bQ bloedig geslagen aanvallen van 4 Italiaan sche bataljons op onze stelling, noor delijk van Polmein, 3 off. en 50 man in onze handen. Het Oostenrijksche communiqué van 6 Juni meldt De verbonden!roepen kwamen gisteren ten Oosten van Przemysl nabij de Mos- zifdta en tij boetormdén Starzawa. In Küssiftch-Potan ia de toestand on veranderd. De uit het terrein van Stryi Oostelijk voprtrukkeitdé. vertornden troe pen veroverden aan êe ygfcter het hruggehoofd van Zura-wno. jlja Versloegen den vijand opnieuw ten Noollen van Ka- lusz. Aan de Pruth wordt //verder ge streden. De val van Przemysl. Uit Parijs wordt d.d, 5 Juni ge seind: Zonder te trachten de beteeke- nis v*n he* verlies van Przemysl te willelP verkleinen, wijzen de Russische militaire crititi er in de Parijsche bla den op, dat het feit, dat de Oosten rijkers geen enkele gevangene hebben gemaakt, noch eenige buit hebben veroverd, er de waarde .zeer van ver mindert. Luitenant-kolonel Rousset merkt op, dat het auoces der Russen aan den bepeden-San zeer veel afdoet aan de waarde van het bezit van Przemysl. Trouwens het voornaamste voordeel van dat bezit is een moreel voordeel. Aan het Zuidelijk Front. In den Kaukasus. Het officieele Russische commu niqué van 5 Juni meldt: De generale staf van het leger in den Kaukasus deelt mede, dat op den 3n dezer in de kuststreek de gewone geweer- en geschutgevechten plaats hadden. In de richting van Olty werd een aanval van de Turksche voorhoede om nabij Arkins te naderen, door ons vuur afgeslagen. Eveneens sloegen wij detachementen af, die ter dekking van de Turken naby Avres aanrukten en Westelijk naar Inckhan. In de richting van Olty-Fytchai en Sevri-Tachai werden Turksche pogin gen om vooruit te dringen afgeslagen. In de richting van Sarykamysh nabij Khorassan dreef een dekkingsdetache ment den vijand terug, die trachtte vooruit te komen» In de streek van „Zes jaar", antwoordde mevrouw. „Ik werd ziek, toen men mijn man, die een uur geleden nog gezond en wel voor mij tond, met gebroken nek thuis bracht." Ze zweeg geruimen tijd en vervolgde toen, terwijl zij met haar hand weesnaar een door de avondzon beschenen plek aan den horizon „Ziet u dear dat fraaie landschap, juffrouw Van Heemstee Dat is een heuvel met een gevaarlijken af grond. In de nabijheid! biedt de kloof een afschrikwekkendén aanblik, maar hoe ver der men er van verwijderd is, des te schooner is het beefde Daarmee kan ik mijn lot vergelijken, fcjerst geloofde ik nooit den zwaren slag te boven te kun nen komen, maar boe meer jaren er over verliepen, dés te meer verdween dw treu righeid van het verleden en alleen de herinnering aan vromer geluk blijft." Daar trad de )>aron mei A dolf aan de hand binnt-n. „Ik kan u—oen. nieuwtje mededoelen," begon hij. „U weet, dat Van Üoyen naar een paohter voor Heiivefheim uitzag. Een zeer verstandig idee, daar hij niet al zijn plannen maken mooi op weg was naar zijn ondergang. Nu beidt hij iemand ge vonden, die het ernstig meent. Sinds gis teren is die op Heuvel hei m." Deze inededeeling werd met lieiangstel- ling ontvangen. (Wordt vervolgd.) 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1