n ineT I I I h zei iedingen iiWMirij II? Ao. 12801. Me Jaargang. r REr^ f Courant XTie'Vfws- ezx ^^d.’Trerteari.tïe'blsLd. voox G-o-ixcLsu en OMcxstrelsreaa- Woensdag 9 Juni 1915. lil De Oorlog. behalve Zon en *4 11 FEUILLETON JZavensstriji. I NIIUIS i) 11 J Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. SSING, arstraat f per stuk 4 ZOON,! in Oorsprong nland Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. BRINKMAN EH ZOON. Telefoon Interc. 82. il artt. klgemeene kennis, dat lord. I 4 'ergeefsche poging om de in Mei QOUM. >a- je- mooi ko{ jes OP gegeven aan het Bureau. (Wordt vervolgd.) an Zn., Gouda. Do rede van den koning van Beieren. Uit Mlinchen wordt aan de bladen, ge- dt een boodschap per tel. 178. Bestuur, ^mp. qd&. ^an i de «ce«. ên kosten slechts Maling: voor elke regel NTZIG. JTENDORST. u. H 131 S m eener vrijwillig^, „Wat lijkt hij op zijn moeder,’’ Emma den klein© tot zich trekkend. „|t«g kleine man, wat wil Je later Wor- Krijgsverrichtingen ter Zee. Noorsch schip getorpedeerd. Naar uit Londen d.d. 8 Juni wordt geseind heeft een Duitsche onderzeeër het Noorsche stoomschip Trudveng in de lersche Zee tot zinken gebracht. gevraagde vergun jitf dat ge^nrendd dit» dag op de Sjfc vin de ter zake Bifl k|n! worden kennitSj ï)e aapdacht wór® dat volgens £e beöt niet tot heroep gerepK overeenkomstig artiitó voor het Gemeentebte zijner leden zijn jb GOTDSCHE COURANT. PRIJS~DER ADV ERTeFtÏËN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meeri i Ie meubelen' sj c’ I dagelijks ten, den uitwiRselittg van goederen. Deze omstan digheid draagt er derhalve toe bij om Engel&nd’s goudvoorraden te behouden. irirt 31, Gouda. -11 ORES voor meu- um-leeftijd 17 jaar, lum-leef tijd 25 jaar. am-leeftijd 20 jaar. um-leeft. 29 jaar. ór endingen. Kamer van Koop- eken te Gouda, j verzending van naar het PRIJS VA4I HET ABO» N EMEN'T: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnemepten worden Markt 31bij onze Agenten k hebt U moge- ïed of Vloerzeil jr gebruikt. Mag am-leeftijd 19 jaai. um-leeft. 25 jaar. reeds zeer vol kunnende stoken. um-leeftijd29jaar) im-leeftijd 16jaar, um-leeft. 17 jaar. m van een brief- an aanneming der 50 f 1.25 1.50 i.so! 1.90 ons Bureau Ie Postkantoren. -14>op zei hij. OOP Mwagens met en Kaaibrikken, idsoh model blank een Handwagen rijtuigen u„ iriaal. Ondank, de sverhooging. :- «n Wagenfabriek, EMANS, Wassenaar. INRÏCHTINGEN welke jöbvaar, Schade of Hin- kunnon v©|r oorzaken. - on WETHOUDER^ 6 on 7 der H1 n- aangenomen aan Boekhandel, en/^h Aan het, Zuidelijkt Front. Het Russische communiqué Wn 8 Juni luidt: i j Den 4en dezer trachtten de Turken het offensief te nemen in de richting van de kust. Zij werden echter qoér ons vuur teruggedreven. In de rich ting Van Meliazghard hadden scher mutselingen tusschen patrouilles bij het dorp Norschen plaats. Bij döpai- sen van de Djawlaba-keten eindigde het gevecht in een overhadsten aftocht der Turken, die in groepen in de beo gen terugtrokken. Den 5en Juni had in de richting van Sarykmyche een fusillade zonder beteekenis tusschen de voorposten in het Arax-dal plaats. De Russische troepen bezetten het dorp Adildjp- Vadzkala aan den oever van het Van meer. In de andere sectoren is een enkele verandering inden toestand ingetrede^i. ten zuiden van Hzehflrow en Mol<> dynce, ten zuiden van de Dnjester en het Luwka-deelj en bereikte Myslow, ten oosten van Kalntte, Wojaifow, Serene en Kolodziejow. De krijgsbuit bedraagt 4200 gehan genen, vier kanonnen, ep 12maclwna- geweren. IJ i Het Oostenrijkse!^ communiqué van*8 Juni luidt: In het Proeth- en Dnjestergabied zetten WÜ gisteren dei) aanvarl^vdr Landgyn, Nódvorna en Kalpc^ voort, drongen den vijand terug inajnjISt^' nislau en Halicz en verspreidden|$hze troepen op den linker Dnjefeteroevdr ten posten en noorden van Zurdh^nó. Wij maakten weer 6200 krijgsgovkij- gdnen. Overigens is de toestand onveifan- ida aldaar, om vergun- ng harer fabriek door een electromotor van 8 koker vouw machine in n aan de Bteekersk^, iflSöctie E No. 1282 koninklijke Stearinekaar- tó aldaar om vergunning 'mi 2 stoommachines door 'pamelijk 2 van 3 P.K., n{ 2 van 15 P.K. in h|et tan de Bleekerskadé,.: kk- Sectio it: No. 11282 f. J isdiag èen, 22en $uni 1015, natniddags ten ure op1 hjet R#a4u pingin te brengt Br i e J d a g e n vóór retarie der Gkneenk hgekomen schrifturen genomen. W er flop gevestigd, (lande jurisprudentie itigdl zijn zij, die niét m 7 der Hinderwet ptuur of een of melr rersohenen ten einde hunnq bewaren mondeling toe te lichte^. GOUDA, den 8en Juni, 1915. Bqrgmeeeter en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE.’ -r-' Aan het Italiaansche front. Het Italiaansche CQmmuniqhé van 8 Juni luidt: Langs de geheqle grens gaan de vooruitgeschoven trofe- pen voort met het veroveren van be langrijke stellingen. Sterke vooruit geschoven afdeelingen, beschermd dopr artillerie, hebben goede stellingen ain de Isonzo ingenomen, waar zij brug- gehoofden aan den benedenloop makepa. De cavalerie trok ovér naar den oos- telijken oever, waar zij zich verschanst, ojn den weg voor de operaties te ba nen, wanneer besloten wordt grooter strijdkrachten te gebruiken. zoo, mijn vriend. Maar dan moet je ook naar een vrouw uitz|en.” bi'ze opmerking werd zoo onschuldig inogelijk geuit, maar beid© meisjes sloe gen als op bevel gelijktijdig haar oogen neer. Blijendal zeide niets, hij knikte slechts en Lena geloofd© to bemerken ■lat hij haar eigenaardig onderzoekend aankeek. Ze werd onrustig en wilde weg. „Ik moet naar huis,” zeide ze. „Kom AdOU, mama zal op ons wachten.” Zij nam den knaap bij de hand en maakte zich klaar om heen te gaan. Blijendial trad' op haar toe. „Als u het veroorlooft, wil ik u een eindje vergezellen. Ik ken tochi, het hosoh aan deze zijde nog niet en ik heb gehoord, dat het daar bijzonder moet zijn.” „Dan gaan wij ook moe,” zeide Rosa vlug, „dlat wordt oen mooi uitstapje,” en zij drong zich naast Blijendal, die op haar gezelschap niets gesteld was, vboral nu niet. Daar hij naast Ixma bleef loopen, moest Rosa als dorde in dte rij gaan. Dit viel tiaar des te pijnlijker, daar zij vermeed, het woord tot Lena te richten. Vandaag had zij haar zelfs geen grofheid gegund'. De volontair deed intusschen alle moeite Rosa op aangename wijze bezig te hou den, doch zijn sfrevern vond weinig waar- doering.. Britsche in- en uitvoer. Uit Londen wordt d.d. 8 Juni gemeld Hoezeer het doen zinken door Duitso^e onderzeeërs van viseohers vaar tuigen, trai lers en kleine kustschepen, in vele ge vallen gepaard gaande met het beschie ten van dte hulpelooze bemanningen wan neer zij in de booten gaan, op de open bare meening in Duitsehland' indtuk mag maken, komt de onbeduidendheid van de uitwerking vqn Von Tirplitz’ zoogenaam de blokkade op Kngeland’s overzeeschen handel duidelijk uit In de maandelijksche opgaven (ter in- en uitvoeren, die thans zoo juist weder verschenen zijn. De waar de der invoeren worden geschat op 71.644.000 p. st., zijndp een vermeerde ring van 12.545.000 p. st. in vergelij king met Mei 1914 toen er geen oorlog was en geen belemmering met de inter nationale wissels. Van deze toename ko men meer dan 8 mlllioen p. st. op de vermeerdering van den invoer van voe dingsmiddelen, dranken en tabak. Ter wijl de uitvoeren over Mei, ten bedrage van 43.862.311 p. st. de grootste zijn sedert het begin van den oorlog, toonen de invoeren over de laatste 3 maanden een gestadige vennindtering aan. Doze beide verschijnselen zijn inzonderheid be vredigend voor de I ngelschen, daar gij wijzen op een gaandeweg plaats vinden den teruggang van de voor I ngeland on gunstige handetHljalans ten opzichte der van Blijendal was haar, na de ontdek king, waartoe zij zoo paa was gekomen, even pijnlijk als die van den verwmiMen volontair. Rosa sloeg geen acht op haar, de beide jonge mannen namen haar aandacht ge heel in beslag. Lena had' nu geleerd «ich te hehwrschen. Uiterlijk bleef ze kalm, toen het kleine gezelschap naderde. Ook toen Blijendal haar deelnemend' vroeg naar mevrouw Van Ameytte’s gezondheid, gaf •zij rustig intwoord. „Gevoelt1 ge u in. deze betrekking ge lukkig en tevreden vroeg Blijendal in den loop van het gesprek. „Ja, zeer gelukkig. O, u kunt niet go- looven, hoe veel beter ik het hier heb, dan in mijn vorige betrekkingen,” ant woordde zij en ze ging nu aan het veer tellen van haar vroegere diensten. Hij luisterde opmerkzaam toe. „Ik heb veel aan u gedacht”, zoidc hij zacht. „Ik kangeen medelijden inet u hebben. U is deze moeilijke* tijden koo doorgekomen, als ik v»n u verwacht had." Ze bloosde bijna. Zijn gezegde klonk niet als een vleierij, en toch voelde |ze, dat haar nog nooit iets was gezegd1, ‘dat zooveel lof inhield. „Hoe staat h^t met het pachten f- yan Hëuvelheim vroeg do baron. „Hebt u werkelijk den moed, mijnheer Blij^nbal, dio zware taak op u te nemen?” Blijendial durfde dit wil aan. „Ik 1 door hard werken er te komen,” zei hij. Da baron keek hem tevreden aan. „Goed Het Turksche communiqué van 8 Juni meld Of) het Dardanellenfroht had gis teren geen enkel gevecht van betqe- konis plaats. Bij Ariburnu vernielde gisterenochtend onze artillerie op de vijandelijke observatieposten. Onjse batterijen op de Anatolische kust der zeeengte beschoten gisteren weder met succes de vijandelijke artillerie, ziin kamp in den sector van Sedil-Bahr en de transportschepen. Aan bookd van een transportschip, dat door onae granaten getroffen was, brak brand uit, h^dfl óver en zonk, De andqre half weenend. 'A Do baron lachte ruw- „Ja, mij» jongen”, zeide hij, en $en trok van diépen, weemoed1 kwam om zijn mond, „dat is nu éénmaal zoo in hotjle- ven. Men mag niet te weekhartig zijn. I )öod<en of gedöod worden een vtan beide. Als je een anders levensgeluk i|iet verwoest, dan vcrwoeét deze het jouwe.” Toen hij de verwonderde .blikken Mer beide jonge meisjes bemerkte, streek hij zich met do hand over het voorhoofdfen voegdb et dan op zijn gewonen toon aan toeAch, mijn jongen, je begrijpt daar nog nji'ts van. Weten de dames al, pal Blijenifel spoedig de pacht zal oveijie- men ?’l Het werd1 Lena vreemd te .oede. floe het kwam, wist zij zelf niet, maar voor de eenste maal kwam de gedachte bij haar op, dat Blijendal voor een rijke partij zoödïw Emma, niet ongevoelig zou 2^jn, on dlbzo gedaöhto joeg een siddering <^er haar lichaam. Nu vielen haar de schefien van do oogen: zij had Blijendal lief. ®og nooit had zij de liefde leeren kennen. Ook haar neef Johan, dien ze eena Bon der na te denken haar hand zou hebben ook hem had zij niet dief gehad. Blijend»! was do eerste, die j al haar zinnen, al haar donken in beklag nam. Daflr werd' Ze opgosohrikt uit haar ge peins. Men hoorde schreden en stemfnen en voor haar oog vertoonden zich 'juf frouw Rosa, de volontair en Blijenftal. Lena schrok dubbel, de tegenwoordigheid eens, 1 den Do knaap keek vragend naar zijn oom. „Ik weet het nog niet,” zeide hij delljk. „Als ik maar dieren kan hom verder ia mij allee goed.” „Het Is merkwaardig, zoo’n dierenlief- heblier (te jongen if*,” verklaarde ^ba ron. „Maar Adolf” - hij wenddb zich tot den knaap „dan moet je ook kun nen schieten. Alle bezitters van landgoe deren gaan op die jacht.” „Neen, dat doe ik niet,” riep Aöolf Het Turksch-Duitsche spoorwegnet in Klein-Azië. De Génie Civil doet belangrijke mededeelingen over de vordering van het genoemde net, waaraan de Duit- schers ook tijdens den oorlog met de van hen bekende energie voortwerken. Weldra zal de 1826 meter lange tunnel van Bilemedik, het voornaamste deel van den Bagdadspoor, gereed zijn en daarmee de korte lacune tusschen den Taunug en de Amanusbergen aan gevuld. Men kan de bedrijvigheid der bouwers dan ook best begrgpen, als men bedenkt, hoeveel de moeilijke aanval van het Turksche leger op het Suez-Kanaal vergemakkelijkt zou wor den, wanneer hij gesteund wordt door een spoorlijn, die van den Bosphorus naar de Egyptische grenzen loopt. De opstelling van zware artillerie aan het Kanaal van Suez dwingt tot den bouw van een zijlijn aan den Mekka-spoorweg door het schiereiland Sinaï. Dit werk, dat lang van duur zal zyn, geeft den noodigen tijd om gedurende den oorlog de moeilijke bergachtige stukken te voltooien, welke de Bagdad-spoor in Klein-Azië door- snndt. 3 Maar men werkt niet alleen ijverig aan de voltooiing van de lacunes in Klein-Azië, stukken van de Bagdad- lijn welke het grootste militaire be lang hebben, ook aan de verlenging in Oostelijke richting wordt hard ge arbeid. Vlak voor den oorlog en in de eerste oorlogsmaanden heeft men verscheidene stukken voor de exploi tatie opengesteld, zoowel in Noord- Mesopotamië als door verlenging van de lijn, die reeds van de kust naar de Euphraat loopt en verder in Zuid- oostelijke richting, in de streek van Bagdad. De twee lacunes in Klein-Azië deelen de lijn tusschen zijn begin te Konia en de Euphraat nog in drie deelen. Een vierde stuk van 130 K.M., van Bagdad naar het noorden, komt daar nog bij. Alles bij elkaar hebben de Duitschers in Klein-Azië een zeer belangrijk spoor wegnet geschapen, dat volkomen aan hun koloniseeringsplannen beant woordt. <»ui meLw. oostelijken rand vkn den orettehkuvel mislukt^een vityndelijke ityrtrf vólkomen. Ook ten ziriaen van oris artillerievuur vijaidelijke aanval verijdeld. In de streek zuidoostelijk van Hebuterne is h,et gé zecht nog aan den gang- Een aanval ten noordwesten varilSoissonp, bij Moulin-sous-Toutvent wörd door onzen tegenaanval tot staan gebracht. Bij Ville^au-Bois, ten noordwesten vari$Berry-au-Bac leed de vijand, bij een yergeefsche poging om de in Mei verljjren stelling te heroveren, zware verliezen. Aan het Oostelijk Front Het Duitsche communiqué van 8 Juni meldt: Onze aanvalsbeweging in de streek van Schawli en oostelijk van de Dofe- ftissa wordt voortgezet. Ten zuidwes ten van Plock werd een vijandeljjk vliegtuig tot landen gedwongen en buit gemaakt. Ten oosten van Przemysl is de toe stand in het algemeen onveranderd. Het aantal gevangenen, door het leger van Mackensen gemaakt, bedraagt meer dan 20.000. Op de hoogten van Nowoszyn, ten noordoosten van Zurawno, hebben de troepen van ge neraal von Linsingen den vijand op nieuw verslagen. Bij de achtervolging kwamen zij tot de linie Bokazowco, goede huisvrouw. Zal ik u eens wat zig1- gon,’(MMnpje Ik (tenk, dat ik onder om- Htandighedon een zeer goede en voor- treffelijke huisvrouw zou zijn- U z|et, ik denk niet zoo bescheiden over ine zelf,” antwoordde ze plagendlZe lachte, hAar oom eveneens, en tusschen beiden ont stond een vroolijke woordenwisseling, j Glimlachend hoorde Lena toe. „Je moest altijd bij je oom blijvon Emma,” stelde Zij voor. „Hij is, siöds jij hier-bent, weer jong geworden.” Fmtfia schudde het hoofd en keek niar den baron, die juist Adolf bij de tynd nam, om hem zijn duiven te laten zieji. „Neen”, zeide zo zacht, „je oversdiat mijn onbaatzuchtigheid, kleine. Ik houd hot wel vóór mogelijk, dat ik eens mijn zelfstandigheid zal opofferen, maar dan voor iemand dien ik zeer Helhefo.” De baron keerdie reeds weer n*et knaap terug. 38) Na korten tijdi kwam zij met de g u- rende koffie terug, gevolgd door den ron, die het kpffieblad droeg. Met va ir- dige hand ordende Emma de koffieta el. Met verwondering keek Lena toe. „Je ontwikkelt geheel nieuwe talenten, zie ik. Sinds wanneer heb je die kregen vroeg Lena schelmsch. „Ik moet toch zofgen, dat mijn jas ten geen slappe koffie en vuile kol jes krijgen,” zeide Etauna vroolijk. Lena deed' echter daarby een onk ek- king, die haar in niet geringe mate 1 er- baasde. Emma bloosde n l. bij haar Ant woord en ofschoon ze behendig haarlge- laat aan Lena's blikken zocht te Ont trekken, deze had het toch gezien. Het zelfbewuste, nooit in verlegenheid kouten de meisje bloosde. Dat was vreemd' i en gaf Lena te denken. De baron voegde zich ook bij Hen. Vergenoegd merkte hij op„Die EiWma te een heks, zij wéét waarachtig ifrijn vrijgezellenwoning behaaglijk te maliën, z Eerlijk gezegd, Emma, zie ik, dat jej in 1 den grond der zaak verstandig bent aan gelegd en onder omstandigheden een ta melijk goede huisvrouw zöu zijn,” j.Wel, wel, wat een lof, een taaielijk f 0.55 „e.io Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruiL betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. transportschepen verlieten door ons vuur bedreigd zoo spoedig mogelijk de ankerplaats, Op de andere fronten viel niets van beteekpnis voor. De Brjtsche verliezen. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Juni ge seind Nadat in de laatste acht dagen de Engelsche slagschepen Triumph, Majestic en Agamemnon door Duitsche onderzeebooten werden getorpedeerd, hebben de geallieerden het noodig geoordeeld hun groote schepen naar Malta terug te sturen. De poiresppndent U Athene van den. LoftAf Anz. verneemt van bqzondere zijde, dat de toestand van het Engelscli- Fransche leger aan de Dardanelles door het vertrek dezer schepen en door het gemis van hun zware artil lerie, uiterst kritiek is geworden en een ramp niet lang meer kan uit blijven. der BURGEMEESTER von GOUDA, Gelet op de derw et Brengen ter hlgemeene kennis, dat op de. Secretarie ter vi&ie is. gelegd, eenveif- zoek met bijlagen van, i lo. de N. V| Koninklijke Stearinekaar- j nen-Fabriek Góuf ■i ning tot uitbre'" het pla&feen vrij ‘f P.K\ en! van hetJjperced geil kadastraal beke| 2e. de N. V sen-Fabriek Go| tpt vervanging electromotors j' van 5 P.K. propel felegeni Ötthtraal ’bekend Wat op Dins.. gelegenheid is,lom bezwaren ,i.in te fdag Uitgevers A. Onze verhezen waren betrekkelijï goring. *4 i Heb Oostenrijksche copamuniquj van 8 Juni laidt: Het vijandelijke luchtschip „Cilia. di Feprara” is hedenmorgen vroeg te zes uuri op zijn terugtocht vanFiume in brand geschoten ,door het water vliegtuig L 48, waarvan de bestuqrdek was luitenant Glasino en de waarne mer cadet Von Fritsch.1 Zuidoostjelijk van Lussin geschiedde het gevechj. Het ludntschip werd vernietigd, 'tvjjee officieren en vijf man bezetting‘war den geytmgeji genomen. Het Watervliegtuig L 47, bestuurder Iqitenant Boufield, waarnemer Oadót Von Strobel, wierp hedenmorgen boid- m.ön op Venetië speciaal op i e ba|- Iqnloods Murano Qan^pallo. lenige branden Aontstonden^ öi) a. in ee i teni- Aaij het Westelijk Front. let1 oificieele Duijftche ^ommunl- LyanjS Juni mew$: 1 "i i en Lorettehfeuvel mislukt aa>, Neuville .pyerd door oi eqpi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1