SMITS, I tanclel. Margot 8S VOOR HL De Oorlog. -tfó. 12803.' Vrijdag |T Jiim i01ö. Me Jaargang. .tie'bla.cL voax «□-©■vlcLsl en. OzxxstrelE©»- behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. 1 a FEUILLETON ii I, Gouda. Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAX EX XTieuws- ©xl Verschijnt dagelijks PRIJS VAN RET ABONNEMENT/ jq I 0 ieder ■SS* tj Ramskapelle hevig beschoten. welke i' ver- N QP.NTIhNDK HOOFDSTUK. 3, Wijdstraat 29 86 dat koosde hemeindelijk vond hij een woord: een aan Zn., Gouda. IT-PROGRAM nstfilm leelte vap onze vo- oen.) Het van 1 *LD Lfcz. FG. vuur ze- Margot") Aan het OoateRjk Front Oostenrijksohe communiqué ade werk van E DUMAS. in 7 deelen, klaiMHl. de beroemde Vaudeville, de Théatre Sarah c. t 1879.) zoef *en p-8alon ooruit”. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer, (Wordt vervolgd.) I bruiken V- Rl CT. I 'DHUID. I ^CHarywl m I xJ F r a n s c h namiddagcommuniqué vap 9 ter en leger terrein In Belg». Do toestand van den land- en tuinbou' in België. De heer W. A. van der Veen, die In halve voorzitter van liet Aalwerpsch Cm trival Bureel voor Vluchtelingen, ook vooi zilter is van het Lénd- éq Tuinbouw» - irtltéit, deelde aan een medewerker va M l va i r 1.25 1.50 150 1.90 ro aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. 1 te hooge temp©, tnensch beslist na- vochUgheidsgr^ vloed nog vergroe- I i warmte vergezeld schijndan kunnen Ui de zon zijn op jeuien bestand. De mtsmet als het ware brengt gezondheid tar tfemken wij het, Is gezond dan ala ouwen. i» dooOelifr i men in ons land gemeten, in Frank- (talië wel 108. Het e meenen, dat de F.) ate doodelijk ie en directe» zoane- zelfs wel een» ten»- 150 gr. F. gere- gypte, Suez, Sy$ne (Afrika) waren de ctieveiijk 113, 117, F., terwijl in den el temperaturen van ar gen omen. Maar... tegen een groot aan- uden moeten nperatuur in dte scha- 100 is, behoeven i echter niet onge- spanne zich echter iaar zoeke een rus- ir een aangenaam fabriek, behaalden de Franschen l^lein^ voordeelen. De vijandelijke aanvallen op onze stellingen ten noorden van Neuville mislukten. In het gevecht van gisteren ten zuiden van Neuville behielden wij de overhand. Een vij» Aan het ItaUaansche front Het Oostenrijksche communiqué van 10 Juni luidt Aan het Isonzo-front zijn nieuwe pogingen van den vijand, om \de rivier over te trekken bij Plaza Gra- ‘dis^r en Sagrado, afgeslagen. In de streek van Flitseh en aan de Karinthische gronë Oostelijk van den Pflügen-pae, Wordt ver der gestreden. Ook de gevechten in het Tyroier Oostelijk grensgebied duren voort 1 en vijandelijke aanval in het Tora> geljied mislukte ten gevolge van den te genstand van onze troepen. Hot --- van 10 Juni luidt I Aan de boven-Dnjds- en in het gebied tusRChen Dnjester Pruth duren de gevechten voort. Het van Pelauzer—Baltin wint verder naar het Noorden. Zijn aanvals- troepen dringen onder voortdurenden strijd door tot Obertyn en pp <Je hoogten ten Zuiden van Horodenka. Bij de troepen dlo in Galiciö met succes voortrukken sloot rich ook een groep aan In de Bqo- kowlna, die gisteren over do Pruth trok en sterke RuwIhoIh' madhten Zuid-Wes- lelijk vah Kotzmann terugsloeg. De ovo- Hge toestand Is onveranderd. GIHDSU1E (I)IRIW Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen ..Mijn Adolf!” ..Dat is knap gedaan, juffrouw Lena!” verklaarde hij vervolgens. „Ik had niet gedacht, dat jonge denies zooiets konden maken.” Lena glimlachte. Gaarne had zij Aan het Westel^k ^ront. Het Eransche communiqué van 10 Juni meldt. In den nacht van 6 op 7 Juni- en den 7en Juni had artillerie» en geweervuur plaats op. hot front. Den 7en Juni werden de loopgra ven ten noorden van Dixmuiden, even als de dorpen van Stuyvekenskerkfe en Ramskapelle hevig beschoten. r f 0.55 Elke regel meer0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze legen twee berekead. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groole letters en randen naar plaatsruimte. Het Italiaansche communiqué van 10 Juni luidtOnze stellingen aan de grenzen van Tirol en Treniino worden door ons versterkt. Wij bereikten den Faizarego-pa», waar wij een zegevierend gevecht leverden. Na een hardnekkigen strijd van verscheiden dagen bij Monte Croce veroverden onze Alpentroepen de belangrijke stelling van Preikoffel. Langs de linie vftn de Isonzo werden de krijgsverrichtingen voortgezet met het doel, den vijand uit dte beheerschende stel lingen op den rechteroever te verdrijven. Wij hebben Monte Falcone bezet. De overtocht over de Isonzo. ROME, 9 Juni. (Part.) Van Italiaan sche -zijde.- De Italiaansche driekleur wappert thans vanaf Caporetto (acht mij len ten Noord-Weeten van Tolmino) tot Porto Buso aan den golf van Triëst. Langs de geheel» IsOnzolinie hebben dp Italianen de Ooetenrijkers teruggedrongep en zich thans aan den ooetelijken oever ingegraven. Het terrein dnt zij veroverd ze thans in staat Tolminp dig en opgewekt werkt men aan den wederopbouw van het Ijeproetde land. Geroemd werd door den heer Van der Veen de energie, toewijding en onbaat zuchtigheid In déze dagen in België aan den (tag gelegd. ze en mooi 1 oenigC malen. Nu werd Lena naar haar plaats get bracht, <m een uitroep van verrassing ontglipte haar mond. Mevrouw had haar rijkelijk met allerlei fraaie geschenken he- dacht, een volledige uitzet lag voor haar. Adolf had een doosje voor haar g/«no» den en de baron schonk haar een mooi, met koper beslagen l>oek. 10 Juni luidt Ten Noorden Atrecht duurde hot artilloriegevccht durende den dag en den nadlit'met grootte hevigheid' voort. De afgeloopen 24 uur deden de DuR- schers aanvallen op dé eulkerüibriek van So|ïch«z, welke onmtddellijk afgêslagea werden. In het Labyrinth maakten wij opnietiil vorderingen, niet name in het Zuld-Oos- teljjk gedeelte. j In de streek vap Hébuteme brejddefc wij onze stellingen rondom de hoeve Tont Vent, ondanks de heftige beschie ting uit. Onze jongste terreinwinst strekt zich uit over een strook van 1800ma ter lengte en ongetoer 1 K.M. breedte. In de streek ten Oosten van Frayhi- iiKHit, tot aan do hoeve Quennovières mis lukte een nachtelijke aanval der Duit* schors op 8 Juni geheel. We lichieldlen al het veroverde terrpfau Van het overige, front is niets nieuw» te meiden met koper beslagen l>ook. Van ven baizlng (*n vrengdé sloeg ze d'e handen ineen. „Ach, liefste”, zei ze en Moot haa» moederlijke vriendin irt de armen. „Hoo »al ik je danken „Fn wat hel) je voor mü niet gedaan?” zei mevrouw. „Is die schilderij niet meet1 waard, peentje Lena lachte overmoedig. „O, die heb ik gemaakt in opdracht van mijn nieeateree, die bovendien de kost ten voor linnen en verf heeft gedragen.’* „Fn dit dan F’ antwoordde mevrouw op een gehaakt taechje wijzend. „Wtó heeft mij dat stilletje», zeker in (W nacht gemaakt Ik moest je beknorren, lin tje, maar ik doe het niet. Je hebt mi| er te veel pleizier door gedaan.” Over Adolf’ff arboi^, een mandje, zeidc ze niet veel, doch Letta zag, dat zij het ïn het geheim kusje. Men. liep van den een naar den ani dor, om de geschenken te bewonderen* De baron had van de hulden Van zelf geschoten vossen, een prachtige deken toonen meer hardnekkigheid en vastbera denheid dan verwacht was. Blijkbaar zijn versche troepen met nieuwe kanonnen naar dit punt gezonden en eveneens naar Foj- garia, nog dichter bij Rovereto. De Oos tenrijkers ondervinden echter krachtigeh steun van het storm- en regenachtige weer. De druk der Italianen op Tolnnnp wordt, vanuit 2 plaatsen uitgeoefend: van uit he< Noorden langs de Monte Nero drijven zij langzaam de Oosten rijkers voor zich uit; vanuit het Westen bij de ovef- gang van de Isonzo zijn zij in staat de Oosienrijkscho verbindingen te verbreken. Het Duitsche communiqué van 10 Juni meldt: De gevechten bij Sou- chez en Neuville worden voortgezet. Ten noordwesten van Souchez werden alle aanvalspogingen der Franschen in de kiem verstikt. 'JPen westen van Souehez, in de streek' vip de suiker* 40) Daar viel de blik van den baron op een groote schilderij midden in het vers trek geplaatst: daar, uit een breeden. lijst keken ze hem aan, moeder en zoon, mei die trouw en vriendschap, waardoor zich heiden kenmerkten. Daar za( mevrouw in het wit gekleed, in haar mooie oogeij die goedige uitdrukking, on» den mond het gewone lieve gliinlachje. En achter htear, zich een weinig tot haar overbuigend stond AdWf in zijn blauwe pakje en zijn sprekende blik scheen te zeggeq Wij hooren bij elkaar, mijn moedertje en ik. Met ingehouden adem had Lena dén baron gade geslagen, om den indruk t« zien, dien de schilderij op hem zou ma- Hen- Ze kon tevreden zijn. Hij was ontroerd en evenals altijd1, alshij zijn ontroering trachtte te verbergen, snoot en wreef hij met zijn zakdoek langs zijn gelaat. Hij zeide niets. Plotseling nam hij den knaap in zijn armen, streelde en lief hebben, stelt te‘ bedreigen. Aai» de Beneden-Isonzo heeft de Itali- aansohe cavalerie reeds schitterende be wijzen van haar moed gegeven. Twee cavalerie-eskadrone zwommen over de re vier en reden tot ver in ihet vijandelijkè gebied door, teneinde dit verkennen. -De Isonzo was spoedig door pontons overbrugd en een sterke infantefiemachi betrad het gebied onder leiding van de dappere cavaleristen. Alhoewel de Oostenrijkers groote sterkingen krijgén, schijnen zij tooh gwn neiging te vertoonen tot het offensief over te gaan. I ens echter zal Tolmino een gewichtig apoorwegpunt voor de leger» van Cadorna moeten bezwijken. In dit ge val zullen de Italianen een belangrijk oordeel hpbben behaald, wijl dan de ver binding van» Villach over Gorz naar l'riëst verbroken is. Gorz schijnt ont ruimd te zullen worden. De hoogvlakte van Lavarnae ie ëen groot fort, hetwelk de bolwerken van Rovereto beheerscht, De Oostenrijkscho artilleristen weten goed, dat dit van groot belang is jongen. Op jou leeftijd' had ik ai reebok geschoten.” De knaafï keek wat angstig naar de huk». „Ik wil geen reehok schieten”, zeidd hij zacht siiH-ekend. „Nu, voorloopig schieten we nog op een schijf, dan komt het verlangen naar een lovende schijf vanzelf.” Men zx)ng EerstI ieder(»n en vereen igrid zich vervolgens aan een- g^neensishttTi pelijken maaltijd. Lena zat naast den gouverneur, 'zich dien dag zeer gelukkig voelde. Vertelde haar, dat hij een jongem had gtwsh reven on he| aan een uitgevei wildé zenden. „Ik weet nog niet, hoe ’tzai uitvallen. Als mijn werk aangenomen wordt, hehikj mijn doel bereikt on hoop ik spoedig een’ eigen huisje te betrekken.” I*ena keek hem vriendelijk l>emoedigen^ aan. „O, ik wensoh u dat van harte, van. ganscher harte toe." De lichtjes aan den Kerstboom weer kaatsten vroolijk op de gond- en zBvar-1 draden tnmehon het zachte groen. Om» den groenen dennenboom geschaard Het D n D »eh 0 communiqué van 10 Jt>W luidt Wederom is het gevecht in Galielë, welke miert 2 Mei zooveel ver- ramingen bracht, In een nieuwe fase ge- 'reden. Terwijl de Russen dachten dat alle krachten der Verbondenen in het gebied van Przemysl tot Dnjester werkzaam wa ren, deden zij een aanval tegen het le ger Pflanz<‘r, dat is hot front in Zuid- Oost-Gallcië, welke echter onverwachts Voor bon In oen togen-offensief verander de. In aansluiting met het leger van Limringen, die do Russen sieedh meer te- rugdrijft, rukte ook generaal Pflanzer Voor don volgenden dag was de fa milie Y»n Ooyen van Heuvelheim ge- noodigd. Natuurlijk was de baron ook op ikenrodo. Do volontair bracht het Kerst feest door hij zijn vader. Zoo werd aan Lena een nieuwe ontmoeting met hem be spaard. Mijnheer Van Ooyen sprak vol over zijne nieuwe plannen, die hem k■^.^gewichtig mochten toeschijnen, nmar Hij h/K^<«ze|Hchnp verschrikkelijk verveelden, isboel^ wv^htgenoofe vroeg telkens, haar niet tgeve? te zien, daar zij In oen nieuw cor- tnuin verscheen, waarvan zij beweerde dat het haar’ niet stond. Roaa was ver drietig gestemd en trachtte Lena door stekelige gezegden te kwetsen. Niemand gevoelde dan ook spijt, zij vertrokken en de baron nog oen uur tje gemoedefljk Heef praten. Hij had zich gr li wed ijk verveeld én beweerde lachend, dat het bedwingen van geeuwen hem schaad de en hij zich doop aan zijn gevoelens lucht te geven, moest opfrisschen. „Die Van Ooyen Is altijd zoo’n rare geweest," schimpte hij, „nu fs hij weer tot ovorloopens toe vervuld van allerlei nlertwo plannen. Ik ffrloof, dat het hem spijt, HeuveihHm verpacht te hebben. Fr zijn toch dwaze mensehen op de wereld." voddén allen den zoeten vrede van Kerstnacht. Deze had zijn macht geloond. Alle kommer, allo zorg, dia an ders de harten der menschen kwelt, wa ren als weggevaagd door die groote. macht do allergrootste macht der we reld de liefde. - -» .1 I 1J..J andelijke aanval znidoostelijk vap Hebuterne mislukte. Gedurende de laatste gevechten werden daar onge veer 200 Franschen door ons gevangeh genomen. In Champagne stelden wij ons, nh succesvol mijnenwerk in de streek van Sonain en ten noorden van Hivalifc in het bezit van verscheiden vijanda* lijke loopgraven. Tegelijkertijd werdefi ten noorden van De Mesnil de Frart- sche stellingen ter breedte van onge veer 200 M. stormenderhand genomek en nachtelijke tegenaanvallen gehand haafd. Een machinegeweer en vief mijnenwerpers vielen daarbij in otwfe handen. In het westelijk deel van het Boia- le-Prêtra bleef een stuk loopgraaf va i onze voorste stellingen in *t bezit va i den vijand. trgot” is een king van het i den grooten sur. 30 Bctellng der verachterdc belastingen van 1914 in Antwerpen. Van den heer Rijksontvanger der stad Antwerpen ontvingen wij het verzoek tot plaatsing van do volgende mededeeling „Do vorachterde belastingen van 1914, moeten betaald wónden, ton aller laatste, den 20en Juni aanstaande- „Deze laatste uitstel zal, onder geen voorwendsel mogen overschreden worden. „Daar oplirongst dor belastingen uit- sluitelijk aangewend wordt ten dienste van 's lands beheer (Gerecht, Onderwijs, Godw- dtenst, Pensioenen enz.), en dat deze, anderzijds aan de besturen van Provin cie en Gemeente toelaten moet, tegenstand te bieden aan de zware lasten van het oogenldik, zoo hoopt do bevoegde dienst •lat de belastingschuldigen hunne plichten tertaond en uit eigen beweging zullen vol brengen, en dat zij opperbest zullen ver staan, dat zij, alzoodoendo, eenen bur gerplicht volbrengen, die op zijne ma ft ier, pene bijzondere uitdrukking daar- stelt van de zuiverste én de verhevenste ^■nkRerih nïfa^oMo. „Hij rekent dw» op de meeste welwil- lewïheid der bewoner» van AnRwerpe^i on bi«lt hun Intnsschen en op voorhand zijne wejganeondbtp tevredenheid." 'gen knoeierijen. i Door het Gomiteit werden in leder ar rondissement twee advocaten aangewezen, die gratis zullen moeten prooedeeren, ten behoeve van lederen landbouwer, die klach ten kan doen gelden betreffende hem ver kochte waar. Dit heeft veel geholpen want ieder weet wat hete te wachteh staat. Voorts Werden door het Comlteit twee- afgevaardigden naar Nederland gezonden teneinde aldaar verschillende zaden aan te koopeh. Daar ook veel vee en paarden warop weggevoerd was ook hiervoor onze hulp noodig. In overleg met de Provinciale Staten van Antwerpen werd besloten de 1 verordeningen tol verbetering van het paardenras met volle kracht too te pa^ «en on de gezonde Inzichten van de Be|- i gische landliouwers te steunen. 1 Geprobeerd word1 ook nog invoer te hékomen van Iwvroren vloesch, zonder ro- sultaat echter, daar er geen belioorlijkp transportmiddelen tusschen Nederland en Antwerpen te vinden zijn. Dankbaar werd van hot tegemoetko mende aanltod van den clviel-gouverneur gebruik gemaakt, oin paarden te leverei die yoor den oorlog onbruikbaar waren^ ten «iade dkx landbouwers te helpen. Door do ledeputeerdy Staten der pró- vindo Antwerpen zijn in 98 fgneeniei) colleges van schatters lienoemd, welke de oorlogsschade hehhën op te nemen. Een 5-tnl gemeenten zijn reeds gereei gekomen* De schade Mn gebouwen bet loopen in de honderden millioenen... 1 en dankbaar werk is hel in cultuur brengen van onbebouwd® gronden. Roedè zijn een 100 families met succes hiorme. de bozig. De werkloozen, die voor dit werk worden gebezigd, krijgen een pro* mie van 250 fr. per H.A. De gelden hier- voor benoodigd, worden sverstrekt door het Provinciaal llulpcomiteit, dat wij e| met genoeg voor kunnen danken. Natuurlijk was één dor eerste zorgen van ons Comlteit het herstellen yan hel kredietwezen voor den landbouw. Afzonderlijk moet nog worden melding gemaakt van d'e voedings-commisah1. Dezt Commissie stelt zich ten doel, met de bel staande levensmiddelen goedkoop rombte komen. Naar aanleiding van de hulp van (14 Nederlandsche Regeering bij den ultvoer \an zaden, voeder en meststoffen, sprak de heer Van Veen een woord van eN ken lelijkheid niet alleen om het feit op zich zelf, maar ook wegens de tegemoett komende, vriéndelijke en welliegrijpendd houding var) het Departement van Landt houw, Nijverheid en Handel in Dert Haag. De heer Van der Veen sprak tenslotte als zijn meening uit, dat er allo reded 1S om mot vertrouwen de toekomst af tb wachten. De veerkracht van den Belgil schen landbouwer Ir ongebroken en moe* eencri dieper oordeel van den oude gewenscht, maar daartoe was hl] niet te krijgen. „Zeer mooi Sprekend zeide hij aan een -W HttOgsche CorrespondentleliureAu en ander mode ovet (tan toestand’ den land- on tuinbouw |n België. „Van Isdang voor Nederland in 't gemeen", zoo begon dp heer Van d»f Vee®, „ep voor de Nederlajïdeehe land bouwers n handelaren Th ’t bijzonder ii de toestand van den. landbouw in Bef- giö.” Hij bepaalde zich tot de provincie Ant werpen, de iroogstetaande provincie op lap(M)puyg(^)iyd. I Na de groote rrqtrfsMcr van DeCétóber en Januari was er, om zoo te zeggen^ g(H‘ii veovoodbr ifieer voorhanden. Deo» heffing van dezon nood, waardoor hei vee dreigde te Merven éih de boeren ge» dwongen worden alle» te verkoopen, werd krachtig ter hand genomen, Sedert 23 Ja> nuari kocht het ('o<niteit aan: 5 8/10 jidl» Hoen KLG. maïs, 1/4 millioen R.G. maïs» köeken, 200 duizend K.G. vet maïsmeel 2% millioen K.G. zemelen, *4 millioffl K.G. aardjiotHnkoekefi, 3/10 millioen K G, voedergerst, 1 ongeveer 1 millioen K.G voeierbiet, - milliowi K.G. buitenland sohe haver, 30 duizend Kkl. gedenatu reerde suiker, enz. Al deze hoeveolhe den werden ’terstondi, volgens een vast» gestelde baai», ijertislendo op het aantal stukken veo, aan de verschillende ge» meenten en geheel zonder winst, verkocht; Wij slaagden daarmede er In de han| (teloren te noodzaken de prijzen naar de onze te richten ''en oorlognprijzen wordert hierdoor voorkomen. Gok waa hetnoo dig onzen hoeren ter Isilp te komen 4e» WffUMIH II 'F»I -4 voor mevrouw laten maken, (Me hij haar, niettegenstaande het vrij w*rni was in hei vertVek, steeds vaster om de beenctt wikkelde. 'Mevrouw glimlachte dankbaar en liet zich bijna smoren, oin rijn g<w noegen niet te bederven. I r heeracho- een algemeette blijdschap in het gezelschap. De baron - keek nw4 een gliudach op het gelaat naar verschei dene, door Lena met kunstvaardige hand Z»er. Hef MngritWite poppen, waarvaii flesschen met verschillenden inhoud het binnenttl» vormden, en naar eenige dooejed en kistjes waarvan de inbond mpep bij zonder atfn den* smaak van .oen wan kort voldoen. Stfl en vergenoegd keek ook (M gonvertteür Huyricen naar die hen» geJ sclionken gaven, waaronder ook een. kistje, zijner verloofdte. Het meeat verhengd watt «ehter Adolf. Op zijn plaatsje stond onder veel ander, moois een hokje met twee witte konijnen, die Lena hern had geschonken. De baron lachte, dat hou de tranen in) de oogen kwamen, toen hij dit vreejml geschenk zag. „Wèl, AdoW,1 je znU er wel spoedig een heelên troep van hebfcón,” zeide hij hoofdschuddend. Adólf ëChter voelde ziéh overgelukkig en nam ze om beurten In zijn armen. „J« h(4)t -nog niot allo» gevonden, zeidé de baron. Hij morrelde onder het donnegrocn on, haalde er eindelijk iet» tanga, bruins uit:, oen kleine huks. „Nu moet je ook schieten leeroo, mijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1