s mdingen. min .Q I I vlarij ewchle het 0 rS ‘n liekl. drie dageo g in een rijkswerk, tijd van drie jaaren 3 dagen hechtenis i rijkswerkinrichting ’én jaar. I No. 12804. behalve Zon en Eerste Blad. Waakzaamheid. PEN FEUILLETON - £even»9trgó. t£ i Oorsprong land XTïe\x-ws- ezx -^.d.’^reartena.ti.eTolsud. voor G-oulcLsl ezx OascxstxeHaEexx. Verschijnt dagelijks N ZOON, kt 31, Gouda. ter stuk - Brieven uit de Hofstad; Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOON. Tuinbouw. STATEN GENERAAL. 54e Jaargang. i li gen. vonk V u u r e n. te- vol kinder- dat aan koffie en dan breng ik an A Zn., Gouda- zee- nu een- ge. anti-t Lamer van Koop- cen te Gouda, verzending van aar het mijn de part ook i her- beken- zijn werd beklaagden L. op 4 Mei te Wa<k Dit nummer beetaat uit twee bladen. een uitbarsting ot commandeerde de lang en c^eeker/ meer oorlogen uit van opgewonden personen GOIIMIIE COURANT Hierna komt quaestie, zon ten kwam plotseling die I n moet de overheid trachten het ieder een n>aar den zin te maken, ja, dan schiet er ten slotte niet» over, wat ook weer niemand wil. Regeeren is oen moeilijke zaak 1 hagfnaaR. liet algemeen niet Veel willen weten. On danks elke censuur blijft er steeds iets bestaan, dat deze of gene verkeerd! acht en het is onaangenaam en verderfelijk wanneer d»t verkeerde het goedkeuring»- CCLXXI. vermakelijk incident heeft len Juni voorgedaan mot van de Hollandsche Spoor, J en nogal zich op den de stoomtram die van het station in den Haag naar Scheveningen rijdt. De directie had het tarief gewijzigd1, doch vergeten daarvan kennis te geven aan het publiek. Sch ijn - baar is dit zoo erg niet, maar in wer kelijkheid leidde het tot grappige en voor anderen weer minder aangename gevol gen. Erbestonden n.l. tien rittenkaartjee en dbze werden met ingang van 1 Juni ingetrokken en door andere vervangen. Nu schijnt het geval zich weemalen te hebben voorgedaan, dat werklieden, die dagelijks van deze tram gebruik maken, door middel van deae kaartjes, wel zoo’n kaartje, dlat niet geldig meer was, bij zich hadden, doch daarnevens geen vol doende geld om zich aanstonds een nieuw aan te schaffen. Dat dit in de «train tot relletjes aanleiding gaf, valt te begrij pen. Men zegt dat er zijn geweest, die na reeds een eind gereden te heblien, de tram moesten verlaten en toen wachten wekelijksche boter- D te houden, 70pCt. lenten te mogen uit voldoende boter in PRIJS DER ADV ERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer Jv 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. te betreuren dat ver- herhaaldelijk door lureau aan boter ge- e kennisgeving bij hen bestelde en ook *r, plotseling weige- lemen en de schade aten. - nover dezen Regee- bij dergelijke perso- en het Rijks Cen- o. v. hen voor hel den wel te nemen. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalI 125 idem franco per post. 1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad .1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel dn de Postkantoren. stc plaats pro-dit of pro-dat ten wij in do eerste plaats ware, rechte, verstandige en bedachtzame Hoh landers zijn. Maar waarom zouden wij de moe i lijk - terwijl hij de wond® met bevende vin gers trachtte te sluiten. Adolf, doet het pijn Hij wist niet meer, wat hij zei, hij was zinneloos van schrik. Adolf antwoordt toch.” Adolf bleef pwijgen. Om zijn lippen tril de hot, de wijd geopende oogen keken hem verlangend aan, hij wilde spreken hij kon niet meer. Glimlachen kon hij nog, en met een laatsten glimlach op zijn lief gelaat ontvlood zijn reine ziel. De oude man wist niet meer, wat er om hem heen gebeurde. Hij had zich op den grond geworpen en den stervenden knaap in zijn armen gesloten. De eenft hand had hij op de wonde geperst. Het bloed stroomde niet meer Adolf was dood'. De oude huilde als een wild dier. Met zijn bevende handen betastte hij het teere lichaampje. Het werd koud en stijf, zijn Adolf was dood1. Het koude zweet stond hem op het voorhoofd. Zijn gerimpeld1 gelaat vertrok zich in namelooze smart. Steeds vaster drukte hij den dooden knaap hart, maar al kouder eh kouder hot arme slachtoffer. Langzaam was de zon aan den. hori- ondergi’gaan. Fn ginds in het Oos- maan Mevrouw liet hem met een mengeling van trots en bezorgdheid gaan. „Vooral voorzichtig llnoor, „Adblf” spoorde zij hen» aan, toen zij hem goe den dag kuste. Bijna weemoedig keek zij hem na. Nu werd het ernst met *t mant lielijk worden, het was haar alsof zjj mf Van zijn kindschheid afscheid moest ne» ménr Lena geleidde hen tot aan do deur. „Voei' geluk 1” riep' zij hen vroolijk na. De knaap keerde zich nog eenmaal om en riep: „Ik schiet geen dieren I” De baron bromde„Voor mijn vandaag nog niet, maar dat komt gauw 1” Achter in den tuin van het kasteel Hal steren was een groote schijf opgesteld. Hiervoor hielden beiden stand. De baron toonde Adölf, hoe hij zijn geweer moest vasthouden, leerde hem de verschillend* handgrepen bij het laden en liet hem aan-, leggen. Vervolgens legde hij zelf aan liet den knaap aandachtig toezien en schoot. Adölf snelde weg en jubelde luid, toen hij den kogel in de schijf vond. „Juist in het midden,” juichte hij. Het schieten vermaakte hem nu werkelijk. „Nu is het jou beurt, mijn jongen.” De kleine buks was niet zwaar; op gewonden en wei wat onvoorzichtig ging de knaap er mee om. De oude hield1 ech ter een waakzaam oog op hem, geen en kele beweging ontging zijn scherpen blik. „Leg aan”, commandeerde de baron. Adolf mikte lang en onzeker/ eindelijk blijft en dat de waar- *t K.G. boter juist rschil tusöchen den an Landbouw vaat- ngros-prijs voor de prijs die in het bui- bedongen. gel kan de hinnen- h thans zelf behoor- ien tegen een prijs vximtnn-engrosprijs en het Rijks Centraal n, van boter veel op de volgende en daarmede weer een eindje gratis verder kwamen. Hei is een onhandigheidje geweest van de directie om te vergeten dat het publiek tocïi waar lijk wed mocht worden ingelicht, te meer, waar deze verandering voor een gedeelte van het traject een verhooging in prijs beteekende. Toch is het tarief een groote verbete ring omdat het nu uniform is. Van het' station den Haag naar het strand in Sche- voningen kost het vervoer thans slechts vijf cents. Goedkooper kan het toch waarlijk niet. Dat de tram nu weer goe de zaken maakt, ligt voor de hand. Ja-, ren lang is het treurig geweest on het is wel bar dot do directie van de H. S., M. zodVeel jaar noodig had) om haar- eigen voordeel in te zien. Wanneer deze verlaging töt gevolg mocht hebben, «Hat do Haagsche trant nu bok eieren voor, haar geld gaat kiezen, zou het een dubbel succes zijn. Helaas valt dit nog niet te wachten. Vroeger heelt deze tram de tij den gekend dat zij met vijf lange wa gen» reed,’ waarin en waarop de passa giers gepakt zaten en stonden. Langza merhand ging dit achteruit omdat d®ta-; rfeveii veel te hoog waren, doeh nnein deiijk zal de oude goedp tijd weerkee-» ren. Zondag 4.I. zagod Wij weer trams die aan dien tijd deden denken. Voorde; drukte op Scheveoingen is deefê wijzi ging van voéd belang; vooral van den af- voer van bezoekers in het late avond- I uur. De Haagsche tram belemmert het vorkoor mot Schoveningen voortdurend en - dit vooial mo«Mi de gemeente aanleiding d» reden waarom- wij censuur In zijn, om niets na to laten, ten eind®.:de tram-direetie te nekken. Aan gelegenhe den daarvoor heeft het niet ontbroken. 'Door de gemeenteraad Is-thanseen ver-1 ordening goedgekeurd, die de vrijheid van dé bloscoop-tlieators ^enigermate aan ban- merk van de overheid draagt, den legt. De bedoeling is geweest del1 ‘a kinderen te houden uit die voorstellingen waar de films niet altijd geschikt voor hen zijn. Men is daarbij echter van het, denkbeeld uitgegaan, dat in het algemeen, een censuur uit den booze is je achten.' Slechts dan wanneer het belang van het kind dit vordert, moet de overheid in grijpen, doch zij moet dan ook niet vor der gaan. Om dit «foei te bereiken en dan toch niet tot een censuur van alle voor stellingen te komen, heeft men aan alle kinderen benedenzestien jaar het bezoek aan bioscoop-voor stellingen verboden, lie-' halve aan die welke speciaal voor kinde ren gearrangeerd worden. Fn dc films, die, op deze voorstellingen worden afge-i draaid, moeten zijn goedgekeurd door een speciale commissie. Wij zijn persoonlijk geen bewonderaar van een oensuur-stelsel, doch wij erken-, nen dat hot systeem dat in deze verorde ning is gevolgd, het luwte is. t)e cen suur heeft hier niet het karakter van in grijpen in de vrijheid1 «ter menschon, doch wel van bescherming van hen, die niet 11 Wio sinds het uitbreken van «ien krijg de hopding der pers heeft nagegaan weet, .dat zij met een enkele uitzondering, er naar gestreefd heeft, de neutraliteit te» lietraokten- Een enkel orgaan als de Standaard w-* en in navolging daarvan wat kfaine Kuy per orgaantjes hebben zich pro-Duiteeh uitgelaten; De Telegraaf daartegenover heeft voortdurend een anti-j Diiiteche propaganda gevoerd en nie^ genoeg kan de houding van dat ftad worden veroordeeld. Gelukkig is het bij die enkele uitzonderingen, gebleven en heeft de Nedterlandsche pers uitnemend' be grepen, dat zij door strikte neutraliteit de -regeering hét best in haar moeilijk® taak steunden. In de laatste dagen valt alweer in de Telegraaf een drij^ Vên Waar te nemen, waartegen ten krach tigste moet worden opgekomen. De N; R, (R. .zoowel als het V ,01 k hebben dit dan ook reeds in uitnemende artikelen gedaan. De Telegraaf is voortdurend te^ gen Duitschland aan hét sarren en ste< ken. De toon die in de .tijdelijke orga nen van de Belgische refugie’s wordt aan geslagen, kan niet feller en misplaatste# zijn dan van het Amsterdamsche orgaan. Nu kan men die Belgische blaadjes nog stilzwijgend voorbij gaan. Het is begrij pelijk, dat zij zich in bitterheid uiten na hetgeen Duitschland hun land heeft aan gedaan. Men zou intusschen kunnen vra gen, of de gastvrijheid op Nederlandschen bodem genoten, niet ‘moest nopen tot een andere houding. Ook van deze Belgen had men mogen verwachten, dat zij lie- grijpen zich op neutralen bodem in Vei ligheid te hebben gesteld en dat het neu- traie, kleine land1, dat hun op onover troffen wijze gastvrijheid bood, reed® ge noeg moeilijkheden heeft te o ver winnen om aan de refugie’s te vragen, dat zij meer dan tot dusverre toon en' die moei lijkheden te beseffen. Voor een blad als de. Telegraaf is in» tiiAsohen geen enkele verontschuldiging te pleiten. Willens en wetens drijft dit blad Hot V ader 1 an d zegt het komen juist „Fr breken meer oorlogen uit door dad®n van opgewonden personendun door den welberaden wil der verstandi- Uit onJ>ehoorlijke handelingen te genover onderdanen van een anderen staat, uil eenzijdige publicaties in de bla den, uit incidenten en relletjes, kan een spanning ontstaan, die onverwacht, als de in het krult, tot leidt, die dan dOOr geen wroeging spijt meer te verhinderen is. Om ons tegen dit gevaar te liehoeden, moeten d® ernstagen onder ons volk ge waarschuwd worden tegen het kwaad, d'at van een dergelijke propaganda uitgaat. Zelfs geheel afgezien van den oorlogst toestand is dat gestook zoo bedenkelijk Voor de toekomst van ons vaderland. Hoe n.l. ook de oorlog uitvalle, men kan zich onmogelijk een toestand denken waarbij Duitschland niet onze Oootelljke nabuur zal blijven, en nog minder een toekomst, waarbij het Duitsche volk op economisch, op industrieel-, op handels» gebied voor Nederland' niet meer zal tellen. Het lot heeft aan hot „handvol wier”, waar Bilderdijk vap, zong, maal een plaats gegeven, die niet van de gemakkelijkste is. „Laten wij die plaats verdedigen gen alle vreemd® insluipsels, tegen alle vreemde invkMbdvni, tegen alle van vreemde overheersching. (gdvw ÏAtcn wij ons zelf zijn. Laten wij niet in «te eer- wezen. La- op- in staat geacht moeten worden te kun nen beoordeelen wat al dan niet goed voor hen Is. Een andere zaak is het of in d® prak tijk n u wel zooveel heil is te verwach ten van een dergdijkc censuur. De tas die de keurings-commissie krijgt, is moei- lijk ondankbaar conflicten blijven hij dèrgHijke gevallen meestal niet dit en het is dan uiterst moeilijk eenerzijds het commercieele belang van den exploitant niet te zeer te fnuiken, anderzijds vast te houden aan het eigenlijke doel. Ervaring is er op dit gehied' nog niet veel opge daan, al is uit soortgelijke gevallen wel bekend tot welk een complicaties d® kwes tie aanleiding kan geven. Gelukkig is do raad niet op een an der denkbeeld ingegaan, dat door eenige raadsleden in een voorstel was be lichaamd. Zij wilden de ouders gelegen heid laten hun kinderen mede te nemen naar bloscoop-voorstellingen, doch alleen naar die welke zich zelf vrijwillig onder toezicht van de keuringscommissie zou den gesteld hebben. De fout in dit stel sel schuilt hierin dat de contróie een con- currentie-middel zou kunnen worden. En het is uit «km hooze te achten. Andere steden kunnen nu een voor beeld nemen aan hetgeen den Haag op dit gtbied deedt Zij zullen verstandig dtoen met cans, na te gaan wat de reaal- laten in dc praktijk zullen bli^cen wijn eer zij iet» dergolijks ondernemen. Immers er i» niets zoo verkeerd» als gereglementeerd kwaad. En dat is ook *1) Mevrouw glimlachte en zei „Erger je toch niet daarover, waarde vriend, Blijen* dal zal zich niet terugtrekken en zoo zal Van Ooyen tot zijn geluk tot de ver» pachting gedlwongen worden.” „Die Rosa stelt zich ook- aan als een dwaas”, schold de baron verder; „die doet, alsof zij den pachter gepacht had en alsof zij in vertrouwelijke briefwiseo ling met hem staat. Wat’ zal hij teftahrij- vt-n hebben, behalve zakelijke aangelegen- Ook Lena had deze verklaring der openhartig® jonge dame pijn gedaan. Sn ei had zij zich er echter over heen gezet. Zij wild®- niet meet- zwalc: zijn. De baron had dpn knaap op zijn knie getrokken en liét zich van de konijnen vatbrilen. „Als het mooi droog wee»! is, jongen, dan kom ik je halen1' voor eerste schietles. Ik heb een mppio schijf jhckter fe' den tuin staan,, ndo knmien we naar hartelust schieten, zonder mama veWMlApn." Op één pradhtigen middag kwam de Itaron ook volgens zijn belofte den knaap halen, om hem in te wijden in de ge- hehnenissen der edele jacht. 0 De zon was bijna onder, toen de ba ron met Adolf aan de hand den weg naar Eikenrode insloeg. Vroolijk babbe lend liepen zij door het bosch. De ba ron hield plotseling stil. ,,B«*n je ook moe, mijn jongen He# dragen van je geweer zal jc ongemak kelijk vallen,” Adolf schudde het hoofd:, maar de b» ron bleef op zijn stuk staan. Fnkelt kleine vogels piepten boven, hen en dicht bij zat oen kraai te krassen. Daar vloog zo pp. „Pas op I riep do baron den knaap toe. In een oogenbllk had hij zijn weer gegrepen en aangelegd. Adolf schreeuwde luid„Niet doen Maar de oude had zijn vinger al aan den haan. „Niet doen I” riep Adolf nogmaals en viel den schutter in (ten arm. RH schot ging af ongedeerd vloog de kraai luid krassend, weg het had een ant der’ doel getroffen met een zachte kreet viel Adolf op den grond. Als door den bliksem getroffen, wankelde de oude ach teruit. Adolf I” riep hij ontzet. Adolf, ben je gewond Maar Adolf antwoordde niet. Met be vend® hand tastte hij naar zijn hal». Daar in het blanke, zachte vleesch was een hoekige wonde te zien, waaruit lang zaam een rood gekleund beekje vloeide bloed. Over het bleeke gelaat ging eei vreemd trekken en lieven. „Adolf I” riep de baron in diepe smart, in «'en richting, die bewijst, dat de Te- legraafredhotie aile verantwoordelijkheids gevoel mist. De«e redactie toont, dat zij' absoluut niet liegrijpt hoe gevaarlijk haar onverantwoordelijk ageeren is. Wij wenschen niet te zijn pro-Duitsch,. niet te zijn pro*Engelsch. Wij hebben geen andere aspiratie dan te zijn pro- Hollandsoh. De Tdegraafredactie, die( naar anti-Duitsche propaganda drijft staag niet hooger dan een naar Amerika emigreerde boerenjongen, die zotte Engelsëhe krabbels neerkladt. Van het een zoowel als van het an der heeft onze pers zich te onthouden. Hot V ader 1 a n d zegt het zoo vol heden van onze geographische ligging nog vergrooten, door kunstmatig haat te stoken tegen een volk, dat, het moge dan eigenaardigheden bezitten die ons niet aan-i trekken, toch welbeschouwd niets tegen over ons misdaan heeft. Het hoeft dingen, gedaan, die ons niet aanstaan, die wij afkeuren, maar is dat een reden om toe te geven aan een drijven, dat voor ons de kans schept in den Oorlog geworpen te worden op het initiatief van een paar schreeuwers On» volk zal verstandiger zijn.” We zijn het met deze beschouwing vol-1 komen eens. Hoe meer in groote en kleine pers wordt gewaarschuwd1 tegen het drij ven van „De Telegraaf” hoe beter het. is. Niemand zul van on» eischen, dat wij; ons onthouden van critiek op de wam daden, door één der oorlogvoerende Sta-j ten gepleegd. Als steden worden platge-' brand, bommen uit luchtschepen worden! geworpen op weerlooze steden, schepen met honderden non-combattanten in den grond worden geboord', heblien wij het volle recht die wandaden als menschont-< eorend te brandmerken. Doch wat niet mag, is, stefeehwatigj tegen één der oorlogvoerenden ageerén, als do „Telegraaf'* het doet. Daartegen gaat het ernstig protest van ieder, die uitbuitend het landbieitang op het oog heeft. voor den uitvoer loter. s Centraal Bureau mi boter wordt het 1De maatregelen de laatste weken t. boteruitvoer gHrof- dat et een liehoor- en handel is inge- drukte hij af. De baron knikte tevreden, „Zoo is het goed' mijn jongen. De zes de ring is getroffen, dat is niet slecht voor het begin.” Met hoog roode wangen was Adolf ook naar de schijf gaan kijken. Hij voel de zich zeer gewichtig en geheel als men. De baron klopte hem op den schou der en zei „Nu verder, Adolf”. En Adolf z schoot weer. Hij was vuur. De baron, die achter hem stond1, zag met vaderlijken trots op hem neer en wreef zich vergenoegd in de handen. He| ging voortreffelijk 1 De eenige zorg, die hem de knaap veroorzaakte was, dat hij te weekhartig, niet jongensachtig genoeg was. Hoe woeien hem de blonde lokken om het rozige gezichtje, boe teer waren die handjes hij zag er uit als een meisje. Nu, over een jaar of wat zal hij er wel anders uitzien; zijn pleizler in het schieten toonde immers, dat de jon gen in hom nog leefde. De liaron ademde. Hij wilde zichzelf wel I nen, dat hij voor de eerste proef bang was geweest en had gevreeed, dat de zoon van dteze overgevoeiige moeder bij het eerste schot zou wegloopen. „Nu is het genoeg, mijn jongen !”zei- dc hij. „Nu drinken we eerst met ons beidjes een kop je naar huis.” Het speet den knaap bijna, «tat er een eind aan het schieten kwam. „Morgen weer”, troostte de baron hem, en beiden traden het kasteel binnen. TWEEDE KAMER. Vergattoring van Vrijdag 11 Jdni. Ge opend te 11 uur 45 minuten. I nt«'irpeITaitfi o-V a n (Vervolg.) spr. tot de voornaamste waarop de eerste vraag van den heer Van Vuuren heeft Waarom heeft de Minister, nadat, vóór d® uitgifte der Indische leaning, de door hem met de groep gesloten overeenkomst had ge- leid lot verkoop van de geheele leenlng en dientengevolge zijn mededeellng op 2 Maart, dat er geen consortium was, het welk de geheele leaning overnam, onjuist was geworden, aan die wijziging in den (Wordt vervolgd.) •■f I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1