IG Blad. I tan' iEN h I I De Oorlog. Dinsdag 15 Juni 1915. 54e Jaargang. behalve Zon- EN Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. I ir iwater. i h vnui» FELILLÜTOA I g J II '4 li en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. I Is1 r 41 I XTïsm'ws- ©xx -^.d-"V"©artezx,tx©'Tol©-d. voor G-otolqL©- ©zx Oaacxs'txeZszezi Verschijnt dagelijks meer behoorden, te 12on j Fran- van over weer bp zoon vereend. EN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. voeten. de op te me vrouw. Innig (Wordt vervolgd.) i. „j Nu haar n A Zn., Gouda voedingswaarde. Medaille». lt een boodschap per tel. 178. Bestuur, FTZIG. TENDORST. hebt U moge- ed of Vloerzeil gebruikt. Mag De haar en ver arbeid hel ah door- 8 uur. Groene T. Bleekenkamp en Zuigelingen- ,Als ik je snikte ze Met in. Dimiewer-brugge- tot vol- Tilburg. tELONJEJr. ■ouda. re- hel 'ij geregeld tijdig ontvangen van vermakelijkhe- in onze .agenda Het Duitsche communiqué van 14 Juni luidtEen particulier telegram1 uit Boekarest bevestigt den troosteloozen toe stand der dOor de Oostenrijkers over de Boekowinagrens teruggedrongen Russische afdeelingen, die zonder militair verband in Russische dorpen een onderdak zoe ken. Te Boekarest wordt de bezetting van de stad Saleaziki door het leger van Pflaneer van groote militaire en politie ke betoekënis geacht. Dc verbittering in het Russische hoofdkwartier is des te grooter daar het doel der operaties aan do Pruthlinie, namelijk omsingeling der Dultsche Dnjestertroepen, onbeperkt bleef. PRIJS DER A D VERTEN TI ÈN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Dnjeater, gaat harden tegen - pagno veroverde stellingen kiem verstikt. l enige weken waren voorbij gegaan. Do schrik en de overspanning van. den laalsten tijd1 hadden nu Lena op het'ziek bed geworpen. Haar jonge, krachtige na tuur, had zich echter hersteld. Moeddoos zag Lma do toekomst in. Allee, waaraan zij gehecht was geweest had zij nu verloren, haar ideaal was dood, haar betrekking weg. En zij moest toch leven. Nu moest zij Weer de we reld In, onder vreemde, hartelooze men- schen, een toekomst, duhltel droevig, na <Wt heerlijk verleden. GOUDSfflE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bjj onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. gen. En deze andere was de gouverneur. Nu werd uit den schuchteren verlegen meosch een man, die wist te handelen wiens tegenwoordigheid een werkelijke hulp beteekende. Overigens stond zij al leen. De baron kwam nooit. In het diepst van haar ziel had Lena medelijden met den arme, die onschuldig den dood van zijn lieveling had veroorzaakt. Zij dlacht, dnt hij ook ziek zou zijn, maar hoorde, dat hij lichamelijk gezond was. De ijzer sterke man was i.‘ terneer gesmakt en Het Oostenrijk&ohe communiqué van 14 Juni luidt De verbonden troe pen in MiddJen-Galiciö vielen gisteren op nieuw aan. Het Russische front, Ooste lijk en Zuldoostelijk van Jaroslau, werd na een hevig gevecht doorgebroken. De vijand werd ondier zware verliezen tot den terugtocht gedwongen. Sinds heden nacht zijn de Russen ook bij en ten Oos ten van Moscieka op den terugtocht. 16.000 Russen zijn gisteren, gevangen genomen. Intuseohen duren de gevechten voort. Tim Zuiden van don Dnjester bij Der- zow, ten Zuiden van Mlkalajew, sloegen onze troepen vier sterke aanvallen bloe dig af. De vijand ontruimde ten slotte in de vlucht het terrein. Ten Noord-Wewten van Zurarwno dron gen de verbondenen naar Zydaczow. Zij veroverden gisteren na zwaren strijd Ro- guzno en Noordielijkor Fluinazc. De aan val duurt nog met succes voort. Vele gevangenen, waarvan het aantal nog niet vaststaat, vielen daar in onze handen. Ten Noorden van Zaleszczyki vielen de Russen ’s nachts na elven aan op een front van drie kilometer. Onder, groote verliezen brak ook dCze aanval. vond zij haar met gesloten oogen. Lena dacht, dat zo sliep, en trad voor zichtig naderbij. Zij luisterde een vreo- selijke angst overviel haar zij hoorde geen ademhaling. „Fredal” riep zij, maar er volgde geen antwoord. Wasbleek was het gelaat, wasbleek wa ren de handen, die den laalsten van den dooden knaap vasthielden gevlochten korfje. Om do blecke lippen lag m glimlach, h<4 gezicht was door een geheimzinnige blijdschap gloeid. Freda was met haar het lichdam niets, maar het zenuwstelsel is krank en dreigt het lichaam op te te ren. Kon ik dat prikkelen, dan was zij spoedig weer hersteld1. Maar zoo Nogmaals haalde hij de schouders greep hoed' en Lena's oogen tusschen Emouleff en Rezowz. Ton Noorden van Prasnysz opende de vijand den 12en van 8 uur 's morgens een levendig vuur zijner zware artillerie, en deed vervolgens tegen den middag een hevigen inianterie-aanval. Meer Oost waarts van den spoorweg naar Malva vie len twee vijandelijke bataljons de hoeve Pomiany aan, doch zagen zich, na groote yerliecen te hebben geleden, genoodzaakt van het offensief af te zien. Bij den. Weicheel, in de streek van Sta- norzeba, is de vijand1, die In het offen sief van 11 Juni ernstige verliezen leed, den volgenden nacht naar zijn eerste stel ling teruggetrokken. Op den linkeroever van den Weichsel concentreerde de vij and gedurende den avond van den Hen een zeer krachtig vuur in den sector Bzoera, van de uitmonding der Pilltza tot het dorp Sonkha. In den loop van don nacht on den volgenden dag viel hij onze stellingen aan met strijdkrachten ter sterkte van ongeveer twéé divisies. Het gevecht is nog aan den gang. In Galiciö viel de vijand den Juni van 's morgens af in gesloten ge- lederen onze stollingen bij de Benedum- Lubaczowka aan. In de streek van Mos ciska heeft de vijand, die den Hen en 12en groote verliezen leed, het offensief niet hervat. Op den rechteroever van den Dnies ter, in do richting van Mlkolaief had een fusillade plaats. Ons succes bij Zuraw- no dwong den vijand zijn aanvallen op de stellingen van Halioz te staken, en se dert den llen Juni moest hij rich er toe jiepalen, het vuur van zijn zwaar ge schut op deze te concentroeren. In den avond van den 1 len dezer deed onze cavalerie bij de stad* Zalesziki oen ontstuimigon aanval, op vljandelijko af- deollngon, die don, Dnjester overtrekken. Daarbij maakten wij ongeveer 200 krijgs gevangenen on joegen 500 man over de kling. Aan het Italiaansche front. Het Oostenrijksche communiqué van 14 Juni meldt In den strijd bij Plava op den 12en Juni liet de vijand meer dan 1000 dooden voor onze stellin gen achter. Gisterenavond' laat sloegen onze troepen wederom een aanval af ge- tijk de vorige. De Italianen konden ner gens op het Isonzofronty doordringen. In het Karinthische en Tjlroler grensgebied gelieerde niets van beteekenis. een breedte van 70 K. M. uit zijn stellin gen tusschen Czerniawa, noordwestelijk van Mosciska en Sieniawa tot den aan val over. De vijanddijke stellingen wer den op ons gansche front bestormd. Zes tienduizend gevangenen vielen gisteren in onze handen. Dok door de aanvallen der troepen van Mackensen en v. Linsingen werden vor deringen gemaakt. It I 11 Het Dultsche communiqué van 14 Juni meldt Aan het Het Russische communiqué van 14 Juni luidt Den 12en dezer werden op hot geheele front aan de rivieren Vlh- dava, Venta en Docbis&a de verbitterde gevechten voortgezet. De Dultschers de den aanvalspogingen in den sector van het front meer noordelijk van Schawli. In de streek aan gene zijde van de Njenien opende do vijand op denzelfden dag een aanval op onze stellingen ten Oosten van Mariampol. Op het Narew- front hadden in den nacht van 12 dezer schermutselingen van patrouilles plaats 43) Mevrouw Van Ameyde was niet ge storven na het verschrikkelijke, dat haar deze dag had gebracht, maar zeer zwaar riek geworden. Ook Lena dacht te zullen wegkwijnen. De angst echter en de vrees voor mevrouw's leven riepen haar le vensgeesten steeds weer wakker. Adolf was begraven. De deelname was «eer groot geweest, de geheele omgeving ww tegenwoordig geweest om haar deel neming in dit droevig verlies te betui gen. Eén ontbrak slechts: zijn moeder. Half bewusteloos lag zij op het ziekbed. Eerst langzaam keerde het bewustzijn te- fug en tegelijk daarmee de smart. Lena week niet van haar zijde. dood van den lieven knaap had ook zwaar getroffen. Zij had echter nog één ding, dat haar staande hield zorg om de moeder in het leven te be houden. Het waren bange uren, die tot dagen en weken aangroeiden, Lena was nog zoo jong, de smart om Adolf, de strijd om het leven zijner moeder, de verant woordelijkheid voor ailes, dreigde haar te verpletteren. Zonder hulp had zij het niet kunnen dragen, zondter het bewustzijn, dat een ander haar den last mee hielp dra- Aan het Oosteljjk Front Het D u i Us c h e communiqué van 14 Juni meldt In de nabijheid van Kuzowimia, ten noord-westen van Schawli, zijn eenige vij- andelijke stellingen door ons veroverd. Daarbij werden drie officieren en driehon derd man krijgsgevangen gemaakt. Ten Zuidoosten van den weg Mariam- pol-Kowno namen Xmzc troepen stormen derhand de voorste Russische linies. Twee officieren en 313 Russen werden gevangen genomen. Het leger van Mackensen ging De grenzen van Italië. De Voss. Ztg. verneemt uit Lugano De Secolo publiceert zonder commentaar een kaart, waarop de tegenwoordige grens van Italië is aangegeven en waarop te vens de grenzen van Oostenrijks aanbod en de grenslijn volgens de Italiaansche eischen zijn geteekend, benevens de grens lijn die het blad de natuurlijke grens tus- achen Oostenrijk en Italië noemt. Deze begint aan de Zwitsersche grens bene den Finstermünz, loopt de bergkammen volgend zig-zag naar den Brenner, van daar naar Grosz-Venedlger, verder zui delijk tot diep In het Ampezzo-dal, dat Italië toévalt, volgt dan de tegenwoordi ge grens tot in do nabijheid van Ponia- fel, snijdt vervolgens een groot stuk van Karinthie, geheel Istrie, Gorz, Triëst en naar het schijnt ook Dalmatië af. Al dat gebied dus, ongeveer 5000 tot 60000 vier kante K.M. met Duitsche en Slavische in woners, wordt aan Italië toegewezen. Aan het Westelijk Front. Het Fransicho nauriddag-communiqué van 14 Juni luidt Belgische troepen wierpen een bataljon aan den oostelijken oever van de Yser ten Zuiden van de spoorwegbrug van Dixmuiden terug. Zij hielden stand op het gewonnen terrein en vernielden een vijandelijk blokhuis. In den sector ten. Noorden van Atreoht hadden hevige artilleriegevechten plaats. In den namiddag van 13 dezer vielen de Fransohen een heuvel aan gelegen ten Noorden van de suikerfabriek van Sou- chez, die krachtig door de Duitschers versterkt was. Zij hielden er stand. Te gen het einde van den dag hadden er in- fanterie-actiee plaats. Een van deze maakte do Franschen meester van ten Duitsche versterking ton Oosten van Lo- rette, een ander deed hun onder hevige beschieting een deel der ’s middags ten Noorden van de suikerfabriek van Sou- chez veroverde loopgraven verliezen. De Franschen vielen den 13en Juni 's morgens ten Zuid-Oosten van Hébuter- ne de Duitsche loopgraven aan in de na bijheid van den wegSerre-Mailly. De Fran- sche infanterie maakte zich in een storm aanval meester van drie vijandelijke linies, armen en zei: Daaraan is niets te doen, Lena. Ik geloof, dat ik mij - er in heb geschikt. Ik kan nu weer aan hem denken zonder dat het hart mij pijn doet. Zal ik je zeggen, waarom Omdat ik weet, dat ik spoedig met hem vereend zal zijn.” Ixma Mloeg harfcstoebtielijk do armen om baar hals, en snikte„Spreek niet zoo, om ’«hemels wil, niet zoo, Frtda. Je bent nu weer wat sterker, je...” Fredia glimlachte. „Ik voel het van daag zeker, dat mijn levensdaad weldra afgesneden zal worden. Treur niet, Lena, je weet, hoe gaarne ik sterf. Maar jij, lieveling, die zulk een zwaren strijd met bewonderenswaardige zelfopoffering beht doorleefd, jij moet niet zoo’n treurlgen in druk van mij behouden. Kom, Lena, den tijd, dien we samen nog op den levens weg zullen doorwandelen, willen we odb niet bederven door klagen.” Tyona hing aan haar hals. Zij kon niet gelooven, dot dit heerlijke leven zoo spoedig zou worden afgebroken. Met ei ken nieuwen dog, dat de jonge vrouw haar bed kon verlaten, met elk teek en van haar weer ontwakende belangstelling In hetgeen op Eikenrode gebeurde, vleide Lena zich, dat de zieke te somber de toekomst had1 ingezien. De dagen, die nu volgden, waren bij na te heerlijk; ze waren van liefde en blijdschap vervuld. Toen Lena echter op zekeren dag de kamer van Freda slechts voor een oogen- biik had verlaten en daarin terngkeerde, niet door hét verdriet Lena kon er bijkans toe komen, hem voor harteloos te hou den. Zij wist niet, dat die door niets te verwoesten lichamelijke kracht voor hom een straf was. Niet meer te leven, weg te zijn uit deze wereld, ware voor hem eene weldaad geweest. Fens na weken toen de dokter weer rust en krachtige voeding als eenig middel voor de zieke had voorgeschre- ven, volgde Lena hem. Haar blik hing aan de brilleglazen van den dokter, die zoo dikwijls de zieke had, gezegd: „Wacht rustig de lente af mevrouw, u zult zien, dan verdwijnt de zwakte”. Fn steeds was een zucht het eenig antwoord der zieke op hetgeen de dokter ter opbeu ring zeide. „Hoe zal deze verschrikkelijke apathie duren vroeg Ix*na met kloppend hart. De dokter haalde de schouders op. „U moet bedenken, juffrouw, dat mo- vrouw’s riekte een zenuwlijden Be halve een weinig bloedarmoede, scheelt buiten on ernstige overweging der gevolg<>n een dergeiijke annexatie. Dit vergaten de chauvinisten gidieei en al. Niet alloen 111044 men zich beperken tot datgene, wat men werkelijk op den duur kan behou den, maar ook tot een omvang, dloin- n-erlijk geannexeerd en mot hot vroegere Iw-zit tot een eenheid versmolten kan wor den. Bismarck was een inwfrter in do zelf beperking. Zijn gotnaligheid tegenover Frankrijk, waarover zooveel is geklaagd on die bijvoorbeeld Bdfort in handen van (kn vijand liet, hooft ons alleen den vrede met het ijverzuchtige Engeland en daarmede d'e mogelijkheid geschonken ons voor dozen oorlog te versterken. Iedere hersteld. Maar zoo waarbij zij meer dan 100 gevangenen maakten, die tot vier verschillende giinenten behoorden, o.a. ook tot 170e. Gevangenen verklaarden, dat de Fran- sclien in den loop van de gevechten der laatste dagen de Duitsche troepen zeer aanzienlijke verliezen hebben toegebracht, eenige troepenafdCeiingen waren geheel vernietigd». In den loop van don 13en beproefden de Dultschers een tegenaanval, welke on middellijk door de Franschen tot staan werd gebracht. Door het vuur der Fran- sche artillerie ontstonden in Puisieux zeer hevige ontploffingen, gevolgd door bran den en een paniek, welke nog door het vuur der Franschen vergroot werd. De Duitsciiers beproefden de loopgraven, die door de Franschen ten Zuiden van de boerderij van Quennovières, ten Oosten van Tracy-le-Mont veroverd waren, hernomen. Zij werden echter volkomen teruggesla gen. Bij de vervolging maakten de schen vorderingen. Soissone werd met 120 bommen gebombardeerd. front tusschen Lievin Atrocht leden de Franschen zware liezen. Nadal in den loop van den dag herhaaldelijk de tot den aanval gereed staande vijandelijke stormcoionnee door ons artillerie-vuur verdreven waren, deed de vijand der avonds twee krachtige aam vallen in geoloten formatie op onze stel lingen aan beide zijden van den Loretto- heuvel, alsmede op het front Neuville— Roelineourt. Overal werd de vijand onder zware verliezen teruggedreven. Allo stel lingen zijn ten volle in ons bezit ge bleven. Zwakke aanvallen van den vijand op het Yser-kanaal werdten afgeslagen. Ten Zuidoosten van Hébuterne leidden de infanterie-gevcchten tot geen resultaat van beteekenis. Do aanvallen op do door ons in Cham- •werden in de Annexatie. Professor Dr. Otto Baumgarten, de be kende theoloog, liehandelt in het Berli ner Tageblatt in een artikel, getiteld „Na den oorlog” de annoxatie-kwerile voor Dultsobland. Do vraag, zegt hij, of wij het aan het einde van den oorlog veroveringen moe ten maken, kan alleen beantwoord wor den door onze politieke belroeften. Wij behoeven niet te letten op Internationale goedkeuring en op de tevredenheid van de „internationale” met ons. Veroverin gen alleen om te veroveren of om aan oen ultwlljke lust tot macht of wraak neming te voldoen, zijn verwerpelijk, om dat ze noch noodzakelijk, noch gerecht vaardigd zijn. Een heel ander geval ia het echter, als zulke annexaties geeiseht worden vóór een goede bewilliging togen een nieuwe aanval, ons met droomen van internationale vreedzaamheid te beveili gen is ons onwaardig en dus bestaan in liet zich toe eigenen van sterke plaatsen, beheer ach ende punten, gemakkelijk verde- digbaro grenslijnen, enz. en dan als ze werkelijk onontbeerlijk zijn voor het be zorgen van het noodügc oorlogsmateriaal, erts, koper, enz. on ook als zij op den duur onontbeerlijk zijn In het belang van do kolonisatie van ons overschot aan menschen en volkskracht. Wanneer zou deze laatste innerlijk gerechtvaardigde uit breiding kunnen plaats vinden, als het niet in verband was mot een oorlog, die wij niet uitgdokt, maar zegevierend door staan hebben Een zodelijk gedisciplineerde inaditspo- litlek, die den oorlog on de verovering slechts in dienst stelt van den vrede naar naar binnen, oischt echter een van posten van Hul bezetten, dan wordt de gisteren borichtonschets van de door PJlan- zen-Baltin’s leger verrichte taak volledig en geheel duidelijk. Het front van dit le ger schuift zich parallel met den Dnies ter onophoudelijk vooruit. Do nog be schikbare Russische reserven en even- tueele munitieaanvoeren van, naar men zegt, Amerikaansche hejkonifit, kunnen misschien de gebeurtenissen een oogen- blik vertragen, doch deze niet meer te genhouden. stok en ging heen, vulden zioh met tranen. Kon zij met al haar opoffering dan niets bereiken Zoo verliepen maanden. Op zekeren dag kon mevrouw werke lijk haar ziekbed verlaten en haar oud plaatsje In den leuningstoel innemen. Voor de eerste maal scheen het Maart- sonnetje op do vossedeken van den ba ron, welke om haar voeten was gewik keld, voor de eerste maal was de huis kamer weer verwarmd, sindsDe jonge vrouw hief langzaam de in vreenr- den glans schitterende oogen op en zag naar de ontwakende natuur. Lena knielde aan haar alle geweld hield zij haar tranen Wat was dat lieflijk gelaat veranderd Lieflijk was het nog, maar had het voor heen op dat van een jong meisje gele ken, nu was het bijna dat van een oude vrouw. De smart van een lang en on gelukkig leven lag daar duidelijk lezen. „Je bent zoo goed, Lena,” zeide Haar stem klonk mat, de heer lijke blauwe oogen keken Lena aan. Lena kuste haar handen, sterk kon maken, als...” toch. Mevrouw nam haar llefdevol in De bijzondere medewerker van het Berl. Tagebl. bericht uit het oorlogsperskwar- tier dato 13 Juni De inbezitneming van beide oevers der San en onversaagd voort, trots stand. Na verovering van lioofd is de taak in het San-gebiod het Rudnlkgebied aan den Dnjester bracht. Aan den Dnjester bevinden zich de belangrijkste overgangen, ^alsmede Soc- rawno en Zaleszczyki in onze handen. Bij Zydackow worth de vijand, ten spijt van levendig artillerievuur, langzaam ach teruit gedrongen. Bij Stanislaw werden de plaatsen Tysmienlcs, Olksze en Flumetz veroverd. Wanneer wij hier nog bij re kenen, dat, volgens de heden ontvangen berichten, de heele Bukowina in ons be zit is en onze troepen, na het overtrek ken der grenzen, de Beswarabische grens-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1