uitgesteld. i!fcTx©*v3-"Txrs- ©afe. ■4Öuó.T^©xt©aa."ta.©TDlstcL "voox O-cvxcL®. **t>, De Oorlog. 2xe@£± zijarL -voorstellixaL^eaa. FEUILLETON Donderdag 17 Juni 1915. 54e Jaargang. Verschijqt, dagelijks PRIJS VAN HBT ABONNEMENT: ^Tslefoon latere. 82. KENNISGEVING. Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOON. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon latera 88. Komt ZATERDAG 28 JUNI tot en net 30 JUNI. Vooi "toajzoaa.d.exla.ed.©». zie men <Sum "biljetten. «o JSeveweeirgi. <hm gwkaa, sella voor een lutteosnt dor «ranadica-H, want die moei om zijn stand denken en daar ia bi] bekend. Knap, ja wel, flink poatuurj maar dat 1» sdfavaor zoon luitenant niet voldoende. Nu sélhet wel weer een tijd goed gaan, Eikenrode is een flinke duit waard." lsx* IwhoeUe er niet aak te twijfel», het geaprek ging over Van Boaaoben. Zij ging op en new loopen, ornzleh te laten hooren, maar de mannen schonken haar niet de iniimte aandacht. „De baron op 't kzrieri Dalateren lijkt wel een kJuisenaar," wei de ander. „Ik geloof, dat het in zijn hoofd niet pluis meer la." Deze hartriooce woorden dedao L»s ondraaglijke pijn. Onverwacht vernam aij nu, hoe swaar hij lead onder sijn noodlot. Builen ging Roaa nog ateeds met den volontair op en neer. De een der beide ie waar ook. Mevrouw Van Ameyde hoedt zeker al haar bedienden een legaat na gelaten." Erna zeide niet», Die schimpftcheut» van Roea lieten haar koud. Daar kwa/n ook mevrouw Van Oofen aan. en zeid*» vriendelijk „Wel, mijn lieve juffrouw I Wat hebt u zware da gen doorgemaakt. Ik bad zoo'n medelij den met u." Deze ongekunstelde hartelijkheid deed Lena goed. Roaa draaide haar den rug toe, en wendde zich weer tot den volon tair. De arme mama vermoedde wel, hoe het dochtertje er over dacht altijd even gehoorzaam en deemoedig, nam zij me! afecheM van het jonge meisje. Het wan nog niet de door den notaris bepaalden tijd. Lena moest nog wachten. -oJdeoq aj aojpz Boa ooppoq uwoeq <XT ken, daarom ging Lena in het halfdon kere vertrek, dat de hotelhouder haar aanwees als damessalon. De deur naar het aangrenzend vertrek stond open en wilde niet dicht. Dampend en druk pra tend zaten daar eenige burgers voor hun glaasje bier. De rookende mannen voer den een zeer levendig gesprek. „Mijn broer Is daar slager", «ei de «me, .daarom weet ik dat zoo goed. Ee® mooie zaak, veel verdienste, Zoo'n gar nizoensplaat* is voor een zakenman Je ware. De heeic stad sprak er over. Ik zeg je, hij waa de dolate van allemaal. Fa nu zit hij dik In de schalden. Het beste vm, dat hij een vrouw met geld trouwde, maar dat Is ook beter geaegd „Het Witte Paard" stapten zij af. Ooit 't rijtuig uit Heuveihedm hield daar stil. De volontair en Roea schenen op iemand Ie wachten en wandelde» de straat op en neer. Zij Hepen gearmd en spraken druk met eikaar. Gearmd 1 Lena kende Rosa's verachting van allé vormen wel, maar hier gearmd op straal te loopen, was toch wei wat ai te sterk. Lena twijfelde er geen oogenblik aan dat hun aanwezigheid niet toevallig was, Nieuwsgierigheid wis de reden. Roe» Bet den arm van haar begeleider los en jtrad op Lena toe. Heeft zij nog zooveel beleetdheidege- voel, mij eenige deelnemende woorden tg zeggen over de laatste gebeurtcmimeo t •"dacht zij. Zij had de jonge dame slecht# viqghtig gezien bij Freda's begrafenis eg verwJaSnfe au -een troostend woord. Jen. De overige oRgsaooMgden waren er reede. De notaris, een groots, magere maa trad met een taeoh oadrr dm ara» Ma nen, groette de aaoweslgea m Urn ver- plieW te betrachten tegenover een arms huishoudster. nog hier, juffrouw Va* Dommelen F" riep zij met baar hate!!# lachen. „Ik dacht, dat u reeds lang weg was. Hebt u op Eikenrode nog bezig» GOllftSCHE OOIRAM. Par kwartaalf 1 25 Idem franco per poet,1.50 Mat Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post. ,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, da» Boekhandel en de Postkantoren. INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ras GOUDA, Gealeo art. 4 der Hinderwet; Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan 1. Gebroeders van Settee aldaar en hunne Rechtverkrijgenden tot het oprich ten eener Sigarenfabriek annex drogerij van Sigaren In het perceel aan de Vest no. 37, kadastraal bekend Sectie D No. 1334. 2. O. A. van der Want aldaar en P. I C. Ouwehand te Rotterdam en hunne rechtverkrijgenden tot het bouwen van een oven, bestemd voor het bakken van pijpen, ter vervanging van den be«taan den in het perceel aan de Gouwe no. 140 kadastraal bekend sectie B No. 1726. GOUDA, den I7en Juni 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. A*n het Xtaliaftnsche Front Hot Ooztenrijksche communiqué 16 Jttni meldt: De Italianen len nieuwe op zich zelf st&ande Brallen, welke echter alle werden. «lagen. Zulks geschiedde o. a. aan Ieonzo bij Hanfalcone, Sagrado en lava, aan de Korinthische grens in streek ten Oosten van den Pflü- i en in het Tirolische grensgebied Pontelstein Aan het Westelijk Front. Het Fransche namiddag-communiqué 16 Juni luidt: De Britsche troepen op 15 Juni een rij loopgra- |y*n ten Westen van La Bassée. Inden van den nacht van 14 op 15 Juni PRIJS DER ADV ERTENTIËN: Van 1—5 gewone regel» met bew|uummerf 0.66 Elke regel meer,0.1# By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee boruknnd. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—6 regels f A.'tt bi) vooruit, betaling, elke regel meer 0 ets. Reclames f0.fi per regel. Groote letters en runden naar plaatsruimte. ontwikkelde zich een plaatselijk infante- riegoveebt io de streek ton Noorden van Atrecht (Sector Lorette-NeufviUe en ten Zuiden van Atrecht (die hoeve Toutvent). Alle tegenaanvallen werden afgeslagen en de Fransohen behielden huu winst. Ten Noorden van Neufville veroverden de Franschen eenige Duitsche waarne- minjgspocten. De dag van 15 Juni ken merkte zich in deze streek slechts door een ar tiller iegevecht. De Franeche batte- rijeft bestookten hevig de Duitsche loop graven. De Duitschera deden in den nacht van 14 op 15 Juni een aanval op de door de Franechen veroverde loopgra ven bij Quennevieres. Krijgsgevangenen verklaren dat die Duitsche verliezen aan zienlijk zij». Als vergeldingsmaatregel tegenover het borobardeeren van Fransche en Engel- achb open steden door de Duitscber» werd hevjri gegeven in den ochtend van 15 Jurji do hoofdstad van het Groothertog- dom Baden te botnbardeeren. Om 3 uur 's morgen* vertrokken 23 vliegeniers naar Karlsruhe. Alhoewel zij door den Noord- Westen wind' werden gehinderd, bereik ten zij de stad tusschen 6.45 en 7.20 en wierpen 130 projectielen op de belang- rijkje punten, die hun waren aangewe zen, met name op het Mot, het arsenaal en het -station- Er ontstond' op vele plaatsen brand. Terwijl onze vliegeniers ivo Ven Karlsruhe vlogen, konden zij vast stellen dat een paniek was ontstaan aan het station, waar de treinen snel in Oostelijke richting vertrokken. De vlieg toestellen werden hevig beschoten, in 't bizonder op hun tocht naar Zabern Straat*»)»**, Boeted» en op den terug weg te Blamont, Phalsburg en Zabern. Alle vliegeniers, behalve twee, keerden teruj£ Een Duitsche vliegenier was genood zaakt te dalen in dto Fransche Unies bij Nofroy aan de Ourelg, ten Oosten van het fortje van. Mllon. De vliegenier» wer den gevangen genomen. Het Engelsche communiqué van I6f Juni meldt Wij heblwu op 15 Juni op het Duitsche front een loopgraaf ver overd ten Oosten van Festubert over een lengte van 1 mijl; wij hebben dez-oech ter niet kunnen behouden tegenover een krachtigun tegenaanval. Bij Yperen heb ben wij met goed gevolg de vijandelijke stelling ten Noorden van Hooge aange vallen en de gehecie eerste loopgraven- linie over een lengte van 1000 Eng. ei bezet, alsmede een gedeelte van de tweedie Knie. Wij maakten daarbij 157 vijanden krijgsgevangen. Een Duitsche tegenaan val werd met aanmerkelijke verliezen af geslagen. Het Duitsche communiqué van 16 Juni luidtDe Franschen en Engelachen deden gisteren met een aterko strijdmacht aanvallen op vele stellingen aan het Wes telijk front. Den Fngdschon gelukte het hij Y per en onze stelling ten Noorden van het meertje en bij BeAlewaarde eentgwins terug te dringen. Er wordt daar echter nog gestreden. Daarentegen mislukten twee «Aanvallen van vier Engelsche di visies tusschen dfcn straatweg van Ks- tolre naar La Bassée en het Kanaal van La Baasde geheel. Onze dappere Weet- phaalaehe regimenten cm de daar aange komen gederiton van dte Garde sloegen don aap val af na verbitterde gevechten. De vijand leed zware verliezen en liet versohoidwvfl machinegeweren en oen mijnwerper in onze handen achter. De vijand waagde zich na lijn nederlagen van 13 en 14 Juni niet weer bij dfc stellingen bij de Löcette-hoogte, welke de Badenflche troepen met groote hardnek kigheid hebben weten te behouden. Bij Moulinrsoust-Touvfnt duurt de strijd *nog voort. Vijandelijke doorbraakpogingen in do Vogezen tusschen do dalen der beken Feehl en Laach, misluk*». Daar wordt nog alleen: ton Noord-Westen van Metr.e- ra) en hij het Holsenbosoh gestreden. De overige aanvallen werden nu reeds afge slagen Aan het Oostelijk Front. Het Russische communiqué van 16 Juni luidt: In de streek van Sohawii zjjn geen belangrijke veranderingen ingetreden. De gevechten worden er voortgezet. Op het Narew-front deed de vjjand in den naeht van 14 deser een vergaaf- sehen aanval in de richting van My- ohinets-Vakh, en denaalfden dag ging hij over tot veraoheiden plaatselijke aanvallen in de strook ten noorden van Frasnyss, welke wjj met snooes afsloegen. In Galicié hebban de Daitachers nionwe strijdkrachten, die voor de eerste maal op ons front verschenen, aangevoerd en hot offensief in de «treek van Jaroalau, aan den rechter oever van de San hervat, gesteund door een teer sterke artillerie. Ma verbitterde gevechten, veike drie dagen duurden, stonden wq aan den vijand eenig terrein af op do rechteroevers van de Lonbatohewka en deWisnita. Aan den Dniester deden w(j den 13n deter welgeslaagde tegenaanvallen op de linkeroevers van de TismeniUs en de Stryl. We maakten daar 1900 krijgsgevangenen, waaronder 9B offi cieren, terwijl zeven mitrailleur» in onze handen vielen. Dien zelfden dag deden de Dnitaohers een aanval in den sector ten aaiden van het brnggehoofd van Zedatohef en namen hetaorpRogoarno. Bqhet aanbraken van den volgenden dag deden wq een tegenaanval, waarbn wy de dorpen Rogourno en Jonrawkof veroverden on ons meester maakten van een kanon met bespanning en verscheiden mitrailleuses. De vijand aette den aanval voort op de bruggehoofden by Nyniof, waai hy aanziemyke strijdkrachten met vee artillérie aanvoerde. In den loop van den 13n maakten wy hier, de aan vallen afslaande, meer dan 1500 ge vangenen. Tusschen den Dnjester en de Ptoeth trokken wq van Oaernowita san gene tydo van onee grens terug. Het Berliner Tagebt. meldt dd. 16 Jutli: Tengevolge van de doorbrsak-sctle, eec- ginter mi voorlgeeet, ton Oonten en Zuid oosten van Jnronlnu, ln het gebied dnt door don straatweg Kadywno—JaVorof ge- kruim wordt t> dn auaiulUai vsn da legers ri dig verkregen. Doordoor i* ds |u hot meer van Simfawo, lol ettt grens van BeeearablOr reikende trout, een asneeugeefoten geheet gen lilden. Van le Ban uit In de Imker vleugel van dit neer dan MO K.lt. lange front In ge itadtge, sl| het dnn ook door dsn tegen stand vut de hier veruwoetd. wan sten- lijke Kuaaieohe atrqdmaohten betnamerda. voorwaartnobe beweging, terwijl Uojtsder, waas behalve bij den overgnng hy Zaleneayke de het bentt van al de hruggohooMin won- voohten, het leger van Ftlnaaer suocoovoi otteoetet tot alle kt aan merking komende plannen en pantea uit strekt. Het einde van deae l#vMbt<Oi dii va» uur tot uur io brieriteni» Immom», 1* ongetwijfeld niet zoo boel epoedig to waohtca, met bet oog op do waarlijk wanhopige inspanning der Rummo, d«M unfiling, welke vermoedelijk bun UuUoto in Ooot-GaHoUi le, met «1 bun beschik bare krachten to veniedigon. Voorloopig ka» or oleobts op worden geweton, dat mon In good ooderriohto krinfon over tuigd ia, dat bot tegenwoordige gevocbi voor de Duitsoh^ostenrijkwbe wapen», een gunatlg verloop aal nemen. Over bet gansohe goveohtzfront row bot Noord-Weeten tot Zuld-Ooaten la eobter hrt belangrijke (eU voet te stollen, dat bet den Runnen ln goeo enkel godoolte getukt 1» zich va» bot front dor verbonden le ger» loo te maken, hetgeen gelijk ataal met de omataodigbeid, dat bun de moge lijkheid vrijwel geheet ontbreekt om or de en verband te berrtellen ln verder achterwaart» gelegen etetlingen. I)e groote Mag long» het front va» den Ooetelijken oever van de 8a» tor hoogte van Sienlawa tot aan de grena van BeMMtrabi», heeft een in rik opricht tavredigendm voortgang; daardoor wet- dim de Rummt te» Dosten van Sjenlaw» gedwongen am hun rechtervleugel aoriri Ibun beschikbare krachten met vertwijfe ling te verdedigen en dm» hevige ge- vechten aan den NoorêoHjkm vleugel vol tooien het grootsohe berid zich over bon- derden kilometer* ultotrekkende gevsohts- 46) „ik teüt u voor uw aanbod. U hobj Sviijk. tntklheer Vat, Booeobeo, men kou een verkeerde uitlegfint geven nenmijn lanter verblijf op Kikenrwie. en boven. ■Ut. beteer ik niet, hier in huls s«tuld Ie worth»." v Hy kwam hier tegen op, maar sij ant> woomtee bun 4nt4el|jk met koele hotte, hjkhetk. Wet hl ay letiatandlt en vastbeeibtej fowortten. dacht hij. en keek heel vak •srstfe eptuerkzaam aan. Ze zag er niet voordeel Ig uit. Snihft, I spvtedtng en ntekte vertraeien ntetnand; I onk ulrt om jong. knap meisje. Teok I wen a bevallig. zB wan rijper gewor- I den, kr blauwe oegvu teemden, wet me* I vroeger oileen vermoed huk: karakter en Ueeke fenicktje droeg eeherpe lljntvi. Hy wae wellnmad genoeg om de vor- eet hier Is acht te naam. en h(| I dt* met beer In het rtjtnlg op dn munter, sennit hij een sik» stand onderhonden soa glippen, ia de verpncfcllng sijn eenige ■uroohalm." eerste April te de dag van over- name, niet wear f" vroeg eao der man nen. He ander knikte. „Han ut Heuvelbetm er wel epoedlf anders uitaten. Rlgendat ts een Hink man dat weet Ik van Haar ging ds deur open sa Von Boo. schim trsd binnen He memisn In de ka- mer er naast koktn ntenwagtertg om en moostenlen met inker pee blik den jon gen luitenant, van wlen sonvoat verteld „Het Ie tijd om te gna I-ena nam mof en boa en volgde lm. Zij stegen de trap voor bet stadhuis op voor. Alhsi veren or. Aden F „Baron Vm Halsteren I" He notaris herhaalde luider den Mam: ..Van Helderen t Baron Van Dnhurai niet gsksmen F Waarom niet F" Zijn annmrleagnte tritam De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1