xoop. der I ipjesü a, ah Tafels, fels, Schilde- n Huiskamer* n* en Kapok* Uittrektafels, 17.60 de see, wSïïSï lis. - Vrydag 18 Juni 1915. 54e Jaargang. t rliefd. j le-CL-ws- ezx ^.óL-v-®rtezi.tie“bla.d. voor O-óixd.©, ezx OxxxstreUsezx. De Oorlog. 10' behalve Zon- Uitgever» A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Intetc. 82. Telefoon Interc. 82. ,Tamaa. dit Blad. D.2U imaal, en Feestdagen. P R IJ S ÏÏËlTTirvTR TENT! N Verschijnt dagelijks FEUILLETON i i II en vol- 1 <11 van 16 Fn De kleine «on» (Wordt vervolfd.) Zn., Goud* 30 i 3 doelen, dere film*, van onze voor geldig kon verklaard wontert. Zij reed due mH den gouverneur Uvtagea m v«camk«Ujkhs- a oaaa agida 8 nur. Groene Beekeukamp on Zuigelingen- GOllkSb H E (01 RAM. graden morgen I» nemen, van na ..Hrt heengaat,' JKOOPIII it 44% shiek.de, m. telijke kazernen ra op era batterij aan era ftpoorWeg-drimprong noordelijk Reims, welke batterij levendig op stelling gevuurd* had. vermoedde, dat zijn blijven een bespre king met dezen gold Hij wilde vergewissen. ol hrt tentamen t ook Zij had het gevoel al» moest Freda in den dood slch nog verheugen over de dank baarheid van llu.isken. ,.l r«da", Mwueldv ze, „al ben je ook v an mij heengegaan je blijft voor mij. die je altijd geweest brat." Aan het Italiaansche Front Het Oostenrijksche communiqué van 17 Juiji luidtAan het Isonzofront sloegen onze troepen bij Plava wederom verscheidene aanvallen met zware verlie zen voor den vijand af. In het rotsgebied van de Karinthische alpen durra de ge vechten voort. Aan de Karinthische grens werd gisteren niets bijzonders bereikt. In Tirol hebben wij de vijandelijke aanval len tegen den Tilliacher-borgrug in bet Tolane gebied hij Treeasei Ruchenstein en op de Monte-Cortow, ten Oosten van Fol- garia afgeelagra. ivondra. Dit ia wworra boord va* da Mj Lmch boord brengen dag voor het Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dt$e tegen twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. and hevig in Noord-Oootelijke 'ra Oorte lijke richting. Ten Noorden van Siraiawa drongen onze troepen door voorbij Cie- plice ra ('ewkow. Gisteren wierpen wij aanzienlijke Russische atrijdtnachtra, die nogt Op Galicischen bodem vochtra, nirt zware verliezen terug over de (kostelijke Rijksgrens. Hierbij aansluitend, bereikten de verlxmdra legers Lubaczow, verover den na hevige gevechten Niemirow op de Russen en drongen venter door naar Janow. Op dra Lraiberger straatweg wierpen de troepen van generaal Boehm des avonds de krachtige Russische ach terhoede bij Wtelkieoczy over de Weres- zyca. Wij Iswtorindra te middernacht het Westelijk gedeelte van Grodek. Ook tra Zuidra van Grodek, aan den Westelijken oever van de Wmw.yca, is de streek van dra vijand gezuiverd. Tra Zuiden van do Dn jester is de algemeen»* toe stand* onveranderd. gedaan in ver- Lusitania te, cker, die be- kaaouura aan hip te hebben I-utheraanacbe ■km te, dte In reik vm ge- t Herald, zijn rklaard, dat de »nd geboord, viewer meege- vao een land, lig gezind te, het zijn. (N. CL) laad. wordt gemeld, t Chiasso ver st goederen ver- aerlaad bij be- g te Rome te ft Wij staan ernrtige feit, «rland een uit- asnriddalen af. M dan wil op- gegeven wor- af te leiden, n het Zwitser- Ook in die wordt Ante krenkend be- om de goede en Zwitser- ..Lokal Anz." dat de Entente 'itserland van ijk heden in dra untef" worden tootra opgeroe- Duitechland en i koten ra-sui- loet met Zwit- 'oerra om voor n Zwitaer land Aldus het Zwit- PRIJS VAN HÉT ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. - Abonnementen worden dagelijks Markt 31bij onze Agentenden _w - al tera’ naar Eikenrode terug. De dankbaar heid ra de ontroering van dra- braven man kenden gran «grenara. leek hrai reuzengroot. „Ais mijn boek aangenomen wonk, durf ik gerust era eigen huishouding hpzrt- tra. Met mijn kapitaaltje op dra ach tergrond, durf Ik dat te (fora, zonder lichtzinnig te zijn,” verzekerde hij. Era glimlach spralfte om lama’s mond. „Ik houd zooveel van je, Lena, ra daar om zou ik je nog allee graag willen zeg gen, wat ik voor je later leven van be lang acht, vóór mijn scheiden uit deze wereld. Ix-na's oogen vulden zich met tranen. Gewichtiger dan geld en goed, dan en kele groote daden was het verheven voor- becid dat Freda haar had gegeven, hrt voorbeeld van naastenliefde en zelfverloo chening. In deze gedachten verzonken, had z(j niet gelet op hetgeen de notaris voorlas. Ze schrok plotseling op. Haar naam wat genoemd, maar zij wist niet in welk ve> band. Schuw keek zij naar Van Bos- schen, om snel haar oogen weer naar beneden te slaan. Het was een blik vol haat, die haar getroffen had. Ze werd verlegen. Waarom keken alten haar zoo vreemd aan De notaris was aan ’t eind. Hij vouw de het document samen en trad op Lena toe. „Sta mij toe, juffrouw, u te felici- teerra met. uw erfenis. Eikenrode is een prachtig landgoed van groote waarde." Zij keek hem aan in sprakelooze vef- hazing. „Ik* bradat is toch niet mo gelijk. Ift heb niet goed geluisterd." De notaris trok zijn wenkbrauwen hoog op. Zoo iets had hij nog nooit beleefd. Daar krijgt iemand een aanzienlijke et- feote, ra luistert niet eras bij het voor lezen. De jurist waa er bijna toe geko men Lena als half idioot te besohouwra. Hij herhaalde dra inhoud van het testa ment. Zij had Eikenrode met alle toa- draak m<< <k» mvORtteoling <kr I uge|sch<* bladra, volgens welke de Engdsche on- drraeeboot E 2 in de zee van Marmora twee Turkache torpedoltooten, tijf trans portschepen ra era kolenschip tot zin ken zou hebben g<4>racht ra op 5 Juni voor Nagara don kruiser „Sultan Ja- j wuz-SMiin’’, de vroegere „Goeben". wra- ate twee transportschepen zou lieblira gt'~ torpedrerd. In waarheid echter is de krui ser Jawaz nitinner voor Nagara ge weest; evenmin is er een transportschip gezonken. Op 12 Juni is era Engelscbe ort lorzindioot in de haven van Pand»>rntn to voorschijn gekomen ra heeft twee tor pedo's afgesdioten op het haiuh-hsehlp Ittihat, dat daar voor anker 'lag ra voor passagiersvervoer diende. Twee lorjtedo'H werden afgiwohoten. era half uur daarop een derde, docli allo torpedo's mistra hun doel. Aan het Oostelijk Front Het O o s t on r ij k p c h e communiqué van 17 Juni meldt (Jok gisteren kon den dc verslagen Russische legers ner gens stand houden. In midden-Galici# zetten zij hun terugtocht op het geheete front voort, door de achterhoede gedeku De verbonden legers vervolgen den vifc 46) De notaris kuchte, poetste zijn brilh* glazen, keek nog eens rondi en begon na eratge woorden van inleiding de zegels te verbreken en vervolgens te leoen. Haar testamentFreda’s testament 1 Ixvia’s keel werd dichtgeenoerd. Sinds weken had zij de gedachte „Freda ia dood" niet meer in al haar verschrikke lijkheid ondervonden. En nu kwam haar eensklaps deze gedachte weer knellen haar opnieuw pijnigen: „Freda is dood!” Haar erfenisWat was haar erfenis? Haar eigendommen, die haar lichtzinnig? bloedverwant nu zou krijgen? De bedra gen die zij voor haar trouwe bedienden had vastgeeteid En het was haar plotseling alsof zij weer aan de voeten van Freda zat. als hield zij Freda’s hand in de hare zooals zij nog kort voor haar heengaan had gedaan en klaagde over de zelfzucht der menschen. En .Freda glimlachte haar goedigen glimlach „Twijfel niet aan hat goede in den mensch,” had zij gezegd, „boe ook gesproken en geoordeeld wordt, geloof aan hei goede. Als het geloof daar aan verloren gaat, dan verliest mra alle levensvreugde en dat mag niet." F-fc daarop had zij er nog aan toegevoegd f 1.25 .1.50 .1.50; 1.90 aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren. aan Van Bos- (amélljk geringe soit Den Gouverneur ra verscheidene duizenden ra ook de dtrastlio- waren l»o Het D u I t.ac h e communiqué van 17 Juni luidtNoordelijk van den vijver Bellevaarde werden de eergisteren ver-» loren loopgraaf at ukken grootendeffls her overd, de Fngelachra dte de Weatfalers en Sak sera in era handgemeen overwel* digd tot dra snelst mogelijken terug tocht naar hunne stellingen gedwongen. Op het tegenpunt dat zich uitatrekt van westelijk Lievin tot Atrecht deden de Franaohen voortdurend nieuwe aanvallen, Op de Ixjrette-heuvcl werfl een totaal in elkaar gescholen loopgraaf hun gelaten. Zuidelijk van Souchee gelukte het hun over een breedte van 600 M. in onze stellingen vasten voet te krijgen. Er wordt daar nog gevochten. De gisteren onder hei grootste amenunitie-verbruik en zonder letten op de zwaarste verliezen begon nen aanvallen, alsmede de wederom met (te nederlaag der Franschcn en Fngel- schra geëindigde, voor ons sucoesvolle lianrlgRMiM'ens legden opnieuw getutgenia af van de schitterende dapperheid en on* verschrokken volharding onzer troepen. Met hetzelfde wansucces (ündigden de Fransche aanvallen bij Moulon-sous-Tout Vent. Wij namen daar 5 officieren en 300 Franrchen gevangen. In do Vogezen duurden de levendlgo gevechten tussohen de Focht ra het Lauch- dal gisteren nog voort, maar tegen den avond hielden ze op. Afgezien van een klein terreinverlles, noordwestelijk van Metzeral, behielden wij onze stellingen. Honderd gevangenen vielen in onze ban den. In België. Arrestaties te Antwerpen. correspondent aan <te Belgische grew seint did. 17 Juni, van zeer be* trouwbaro zijde te hebben vernomen, dat te Antworpen niet de Jeauïten, doch de leden van ora patronaat bestuurd door Jen Jezuït-pater Ite Bruyn zijn gearree- teerd. Er moeten bij hra jijstra gevon* den zijn lievattende de naiiten van van Belgische jongelingen die zich het Belgteolie leger hebben laten aan wer ven ra eveneens van hen, die door be* middeling van dit patronaat reeds naar Holland uitgeweken zijn. Ook pater D? Bruyn is gevangen genomen. Krijgsverrichtingen ter Zee. De d u i k b o o t o nro o r I o g. lil Londen wordt d.d. 17 Juni ge sel nd Het Britsche stoomschip Strath- nairn is zomler voorafgaande wa&rscliu- wing ter hoogte van de Soilh-eilanden getorpedet-rd. Acht Engtdschen ra veer tien Chlnerara verdronken. Twee booten sloegen om, óón werd verpletterd. Slechts één boot ging onliewchadigd heen, de In zittenden van <te andere boot werden door dra onderztM’br opgepikt. België en Holland. Eugene Cox schrijft in de VI. Stem o.a. het volgende Ik wilde alleen maar betoogen dat al behoort een Belg ook niet tot de Vlaamsche Beweging, dit hem toch niet weerhouden mag ten opzichte van zijn wezenlijke sympathieën voor Hol land getuigenis af te leggen, sym pathieën welke de proef kunnen door staan. By geen enkele politieke partij in* gelijfd en niet gehoorzamende aan de wetten van het een of andere ras, meen ik te kunnen spreken namens de overgroote meerderheid mijner medeburgers, wanneer ik afdoend en uiterlrjk den Hollanders verklaar dat wij nooit een vermeerdering van grond gebied zullen gedogen ten nadeele van een bevriende natie ên tegen haar wil. Zij, die een tegenovergestelde mee- ning zijn toegedaan, zijn den naam van Belgen onwaardig. Gelooft gij dat Koning Albert, Albert zonder smet noch blaam, en zijn bewonde- renswaardige soldaten, hun glorierijke vaandels zouden bezoedelen om daad werkelijk aan dergelijke wenschen kracht bij te zetten Is men er dan nog niet genoeg van doordrongen, sloeg nauwelijks (Ie oogra op. Zij ge*, voelcte zich schuldig, dal zij (k»zra ver want het uitzicht op dra rijke erfenis ontnomen had, en reikte ham liartelijkcr de hand, dan zij anders zou gedaan heb ben. „Ik sta gewoon verstomd over het on- varwaohle", zoidr zij voronteohuldigrart. „Ik verlang naar huis. Is het u goed, dat wij dadelijk vertrekken Van Bossclu-n keek haar somber aan. „Ik mag u tooh wel vragen met mij naar Eikenrode terug te koerra.” HIJ boog befetrfdl, maar antwoordde „Zeer vriradelljk, maar Ik zou u willra verzoeken alleen te gaan, juffrouw. Ik heb hier nog bezigheden. Ik kom dan te vort u wel na." Wilde hij irotech vermijtten, van haar rijtuig gebruik te maken Daar zag ze, hóe Van Boeacfira’s blikken onwillekeu rig zioh rlchUra op dra notaris. En zij zich on dat België den oorlog niet om den oorlog voert, maar dat het worstelt uit alle macht om haar onafhankelijk heid te redded en die alleen Hoe kan men er dan toe komen te onderstellen, dat de openbare meening by ons een onrecht goed zou keuren, begaan tegenover een vreemde mogend heid, die de grenzen van haar recht niet te buiten ging en een in alle opzichten onberispelyke neutraliteit wist te handhaven? De Hollanders mogen ten onzen opzichte gerust zijn. Wij, Belgen, zijn de kampioenen voor het recht der kleine naties on wij wenschen niet in het voetspoor der imperialisten te gaan, neen, wij zullen waarlijk niemand zijn goed ontnomen. Moge ons in mate rieel opzicht misschien niet veel over- blyven, wat goeft het, als onzo naam maar geworden is het symbool van loyaliteit en belangeloosheid I Nooit zullen wij do gedragslijn verzaken, eens door ons aanvaard. Wij betreuren niet wat geschiedde en wij zullen er ons voor hoeden dat onze reputatie verbleekt. De vryheid ia voor ons het kostelijkst bezit en wy weten ook do vrijheid voor anderen naar waarde te schatten. Aan Holland, aan het land der zestiendo-oeuwsche geuzen, zou het zeker al in do laatste plaats zijn, dat wij dit noodig hadden te doen be grijpen. Het onderzoek inzake de Lusitania. Sir Edward Carson, als Atterney- General, hoeft naar do bladen melden bij de opening van het onderzoek ver: klaard, dat de Lusitania een snelheid had van 18 knoopen, toen zy werd gotoipedeerd. Hy legde nadruk op het feit, dat het schip niet werd ge waarschuwd; dit was niet slechts in strijd met het internationale rechten de gebruiken van den oorlog, maar ook met de beginselen van beschaving en monschelijkheid. De gemiddelde maximum snelheid was ongeveer 21 knoopen geweest, en de vraag kon worden gesteld, of de kapitein het recht had 18 knoopen te varen. Een zaak, welke de eigenaars aanging, was, dat van de 25 ketels slechts 19 in gebruik waren. Waren ze alle ge bruikt, dan had de snelheid 24 knoo pen bedragen. Carson had gehoord, dat, in verband met den oorlog en het verminderen van het aantal pas sagiers tnsschen Engeland en Amerika, de eigenaren hadden besloten, om, voor dit schip en de andere schepen, niet alle ketels te gebruiken, waardoor bnhooren geërfd, terwijl sohra slrahl^ een wan toegedVht. Noordhoeck ware» guldens vermaakt den en het andere personeel dacht. Lena wa« al» verdoofd. Haar tranen stroomden, blij zijn kon nirt. De notaris keek haar vol v<*rwachtin< aan ra kwam tot de rtotWui. dat hij nirt verkeerd geoordeeld had. Vreemd, dip voorliefde van mevrouw Van Ameyde voor haar Eindelijk verbrak Lens hrt stilzwijgen met de vraag „Fn... de baron „De baron heeft, vreemd genoeg, niets ander» gekregen dan al hetgeen den jam merlijk omgekomen knaap hertt tortie- hoord." De notaris poetste zijn briBeglazen weer eras op. Ja, (Me vrouwen hebben dikwijls rare ideeën Lena’s tranen waren nog niet ge droogd. Zij reikte dra notaris de hand mrt de woorden „Mag ik u bedanken. U zal wei begrijpen, dat ik er naar ver lang thuis te komen.” Dat begreep de notaris werkelijk. Zulk oen fraai landgoed, hei zijne te kunnen noemen, moest we! era heerlijke gedachte zijn. Dat Lena behoefte gevoelde, te hid den aan het graf barer vriendin, ver moedde hij nirt. Van Bossehen trad op haar toe, oti haar met een honigzoet gelaat, doch mrt wrok in hrt hart te fellciteerra. T*ena Hrt D u i tsoh e communiqué van 17 Juni meldt Op het Oostrtijk front wer den verscheidrao RnaRische aanvallen af- geelagen, ovraigens geen bijzondere beurtenissen. Op hrt zuidoostelijk oorlogrterrcin noordelijk van Sieniawa dwongen onze aanvallen der Russen tot het prijsgeven van hun stellingen en tot.den terugtocht op Tarnogrod. Hrt leger van Matkra- zen zit den vijand scherp op <te hielen; Dachnow en Lubaczow werden liestormd, de zuidelijke oever van de Smolink van vijanden gezulyerd. Bij Nimirow werd (te Russische tegenstand snel gebroken ra «te weg Nimirow-Jawarow overschredra. Ver der zuidelijk gingen de Rnsera achteruit in de VVireszycksector. Zuidoortelijk van de Dnjestor is de toestand onveranderd. Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardanellon. I ra E n g e I s c h communiqué van 17 Juni mrtdtIn drti afgeloopra nacht tte-d een vijandelijke afdeeling onder aan voering van era Duitschra officier een vermrtelen aanval op de Britsche loop graven. I enige werden op (te borstwe* ring gedood, doch de nxM'stra vielen voordat zij de loopgraven lierclkt hadden, r werden vijftig doodrn geteld, waar onder de Duitsolie aanvoerder. De loopgraven, welke wij in dra nacht van 12 Juni veroverden, werden even eens aangevallen.1 Wij werden 25 M. te» ruggedrongra, tot bij hrt aanbnkra van den dag de ontruimde loopgraaf door onze machinegeweren van reehts naar link» bestreken word. I>e Dublin-fuseliors her overden daarna de loopgraaf nwt «te ba* jonct. In de loopgraaf werden lijken van Turken gevonden. Twaalf Turk en wenkt» gevangen graomen. Onze verlle* zra waren zeer gering. Hrt Turksche communiqué van 17 Juni meldt De dagbladen steken den TWEE IN TWINTIGSTE HOOI DRTI'K.. Isma was rui meertara» op I' Iktönrode. Ite dienrtbodra hadden dit bericht met schrik vernomen. Ixma werd algemeen ImiihihI, maar dat zij nu het larwlgood in liezlt kr«Mg. was onrechtvaardig. Ieder had er evenveel recht op gehad. l>c dfenatmrtsjM, die haar anders om haar goede verpleging ra haar zelfojioffering zeer geprezen hadden, begonnen nu al lerlei fouten In haar te ontdekken. Ixtm ondervond het bijna rtkra dag. hoe arm aan Ikdde zij door haar rijkdom was ^«>- worden. Van BoMohen zag Lena «-errt den vol- Hij kwam om afscheid is-na voekte weer dat gevoel «•huid baar bekruipen, t spijt me dat u zoo tcktirgcrtcld _^1," zrt ze zoclH. „Ik wraschte dat ik u oen plezier kon doen door ('eni gen wranch van u te vervullen." Deze woorden troffen Van Boeschen. „U kan het", antwoordde hij harts- foebtelijk. „Ik" hij hield in, ‘om te overleggen, wat hij zeggen zou. Aan het Westelijk Front. Het F r a n s c h o nanüddag-communiqué van 17 Juni luidtTra Noorden vau Yperen veroverden de Britsche troepen era rij Duiteche loopgraven. Do door ons Itehaalde voordeelra ten Westen van La Bassée konden wij Handhaven. In den sector tra Noorden van Atrecht wonaen de Franschen op verschillende punten ter* rein, zooals ten Oosten van Lorrtte, ten Zuid-Westen van Souche® en in het „La byrinth”. Zij maakten 300 gevangenen ra veroverden verscheidene mitrailleurs. Ten Zuid**n van Atrecjit bombardeerden de Duitschers .lievig onze stellingen, die zij in de streek van de hoeve Toutvent hadden verloren, doch zonder tot era in- fanlerie-aanval over te gaan. Bij de hoeve Quenneviere breidden de Fransclira hun terreinwinst in Noordwestelijke richting uit, na v«‘rscbeiftene Duitsohe tegenaanval len te hebbra af geslagen. Wij maakten een honderdtal gevangenen, waaronder 2 officieren. De stad Reims werd gebombardeerd, De Duitschers wierpen een honderdtal bommen, waaronder enkele die brand Ver oorzaakten. Een tiental projectielen viel op de, Kathedraal. In de Vogezen breidden de Franschra huhne vorderingen belangrijk uit op de beide oevers van de Boven-Fecht. Zij veroverden de geheele hoogtelinie, die de valled van de Focht, tra Noorden van Steinabrueck on Metseral lieheerscht. Ten Zuidra wonnen de Franschra eveneens terrein tusschra twee vertakkingen van de Bovra- Focht ra de hoogten die do valleien van de Focht en de Lauch schei- dra. In den loop van den 15en Juni wier* pra eraigo Duitsohe vliegeniers bommen op Nancy, 8t. Dié ra Belfort. Te Nancy werden eraige burgers getroffen. In het D u i t s C h e communiqué 17 Juni wordt gezegd De liewering van hrt offideele Fransche bericht dato Juni, dat de kathedraal van Reims met brandbommen beschoten werd, is onwaar. Ons vuur was veeleer gericht op de oo*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1