s min oopjesü De Oorlog. No. 12813. Woensdag 23 Juni 1915. Me Jaargang. INK f behalve Zon en op dit Blad. a 4; IPEN FEUILLETON Moeder en Zoon. per stuk [AN ZOON, irkt 31, Gouda. KENNISGEVING. An Oorsprong nland ezn. _^.d.-vextexi.tie“bleud. ttoox Oo-vlcH-su ezx Oxxxstxelceaa. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. BERICHT. Telefoon Interc. 82. Feestdagen. KENNISGEVING. 48 e. LAND- r iUl lyd $Qpd ge“ uit ten Lemberg binnengerukt. BS Ik wil St. 1) EERSTE HOOFDSTUK'. in de nu (Wordt vervolgd.) kman Zn., Gouda. het nen Lemberg gevallen. Officieel werd d.d. 22 Juni Berlijn geseind: 1 ïOEDKOOPlll aai 44", de Schiekade, r-dam. if zegel) or endingen. met liep zich in hot naar hier meer zijner leden zijn verschenen einde hunne bezwaren mondeling toe lichten. GOUDA, don 22en Juni 1915. Burgem. en Weth. voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. INRICHTINGEN Schade of Hin- veroorzaken. De val van Lemberg. Hel bericht van. den val van Lemberg heeft te Berlijn groote vreugde veroor zaakt. Toch kwam die tijding van de her overing van de Galicische liootdstad niet als een verrassing, na de niet-officieele berichten en particllicro berichten, welke Dinsdagmorgen on in dén middag Berlijn bereikten. „Het Schaakbord”, 8 iring Vrijz. Kieever- k”. i wij geregeld tijdig jen ontvangen van lerten, vennakeiijkhe- dan in onze agenda Aan het Westelijk Front. Het Fransche namiddag-oommuni- qué van 22 Juni luidtDuinkerken is hedennacht gebombardeerd met geschut van groote draagkracht. Veertien, bom men kwamen op de stad neer. Eenige personen tot de burgerlijke bevolking be- hoorende, werden gedood. Do Belgische troepen maakten zich ten it-Georges van een jester, waarvan alle )d of gevangen *k._ Kamer van Koop- eken te Gouda, e verzending van naar het De troepen der verbondenen zijn in het westen en noordwes- Russen met zware verliezen terug op alle plaatsen waar deze een aanval deden. Aan den Tanew en in Polen is de toestand onveranderd. Uit Weenen wordt d.d. 22 Juni officieel gemeld: Ons tweede leger veroverde heden na een hevig gevecht de stad Lemberg. Kom, schrei nu niet langer, Marghe rita, mijn lieveling I Het zal gebeuren zooate ge verlangt I Ik weet, dal ik reeds jarenlang een onrecht aan je bega, ik Ml afstand doen van al mijn rechten, ik Ml mijn ontslag uit den dienst nemen tan zal niets meer verhinderen, dat wij verbiiUenis bekend maken. Zijt ge nu tevreden, mijn lieve schat Schreiend' verborg het nauwelijks twin tigjarige meisje haar zacht kinderlijk ge laat aan dé borst van den langen krach- tigen officier, die haar innig in zijn armen sloot. De koolzwarte lokken kron kelden in weeldrigen overvloed over haair ronde schouders. Nu sloeg zij de groote donkerbruine oog en, die nog glinsterden van tranen, op naar dén man. Ik eisch niets, Eduard 1 Ik verzoek ook niets, ik weet, dat ge mijn bestwil bedoelt. Maar ik denk ook aan het lot van onze kinderen Weer vleide zij zich teeder aan zijn borst. Haar stem had' een zachten die pen klank; zij sprak het Duitsch volko men zuiver, maar toch met een accent, dat haar als vreemdelinge deed kennen. fiOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau.: Makkt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. De correspondent van de Secolo te Petrograd meldt aan zijn blad, dat de Tsaar aan den Italiaanschen gezant Carlott'i zou hebben verklaard, dat hij bijzonderheden van mijn plan voorleggen. Ik wil nu nog even de kinderen zien. Arm in arm trad het jonge paar in de aangrenzende kamer, waar de kindermeid naast het bedje der kinderen zat. st. heer baron, vermaande de oude, de kindertjes zijn pas ingesla pen. Als Eduardi uw sporen hoort klet teren, is hij naderhand niet meer slaap De slapende kinderen. Zuid-Westen van Sakit-Ge* Duitschen 'loopgraaf Woeste verdedigers werden ^10oi genomen. Een Fransch viiegeskader bombardeer de het vliegpark te Lens, stak vier lood sen in brand en deed een aanval op twee luchtschepen en een ballonrcaptif. In den sector ten Noorden van Atrecht deden de Duitschers, na een hevig bom bardement, in den nacht van den 21en een aanval op verschillende punten, doch werden volkomen teruggeslagen, behalve in het Zuid-Oosten, Waar zij trachtten vasten voet te verkrijgen in eenige ge deelten der loopgraven. In de streek van het Labyrinth loden zij zware verliezen. Op don avond van den 21en onderna men de Duitsohers tegenaanvallen op de stellingen, die do Franschen hadden ver overd. Een hoeve bij Quenhevicres werd door hot vuur der Fransche infanterie en artillerie vernietigd. De Duitschers maakten gebruik van' hommen met ver stikkend gas. Op den Westelijken zoom vt i’an Argonne, aan den straat Vlenflo-lo-f’hatmu naar Binarvillc7 deden de Duitsohers op den avond van den 20en een heftigen aanval, die word ingo- leid door een hevig bombardement met bommen met verstikkend gas. De, voor ste Fransche linie week op eenige pun ten terug, daar twoo compagnieën waren bedolven onder de verwoeste loopgraven. De Franschen dedén onmiddollijk een te genaanval, dio hun in staat stelde hun oorspronkelijke stelling gansch te herwinr nen. Dit gevecht, dat geheel plaatselijk was, was het hevigst op de hoogten van de Maas. In de streek van Tranchio de Colonne vermeerderden de Franschen hun winst op den 21en, na oen. vijandelijken tegenaanval te hebben afgeslagen. Bijeen eersten aanval maakten zij slechts gerin ge vorderingen, die tweede daarentegen stelde hun in staat nieuwe loopgraven te veroveren, ten Oosten van die, welke zij ZondUg bezet hielden. Deze winst werd, ovenAIs de vorige, behouden. In Lotharingen breidden de Franschen hun stellingen 300 meter naar het Noor den uit op dén Oostelijken bergkam van Reillon en bezetten de heuvélengroep ‘ten Zuid-Oosten van Remabois. De tegenaan val werd gemakkelijk afgeslagen. In den Elzas worden onze vorderin- en veroverden drie Op het oostelijk oorlogstooneel is de toestand onveranderd. Op het zuid-ooatelijk oorlogsterreiü hadden gevechten plaats ten noorden en ten westen van Zalkiew. Heden nacht zagen de Russen zich genoodzaakt naar hun stelling terug te trekken. De Duitsche troepen en het in hun midden strijdende Oostenrijksch-Hon- gaarsche legercorps namen sedert den 12en dezer, het begin van hun laatste offensief uit de streek van Przemysl en Jaroslau, 237 officieren, 58800 man gevangen, terwijl zij 9 kanonnen en 136 machinegeweren buit maakten. Het Oostenrijksche communiqué van 22 Juni meldt: De gevechten om Lemberg duren voort. De Russische stellingen ten westen van Dernfeld werden gisteren door onze troepen doorgebroken. Met den overgang over de Szezerkbeek is op verscheidene plaatsen een aanvang gemaakt. Eenige verschansingen aan het westelijk en noordwestelijk front van Lemberg vielen na hevige ge vechten, waarin de Weensche landweer zich bijzonder onderscheidde, in ons bezit. De Duitsche troepen bestorm den de hoogten ten westen van Ku- likow en sloegen alle tegenaanvallen der Russen met zware verliezen voor den vijand af. Ten zuiden van de Dnjester is de Zij, die xioh met ingang van I Juli a^. voor minstena één kwartaal abonneoron, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Met verklaarbaren trots Ziverziet de Frankf. Ztg. de geweldige gebeurte nissen, welke zich gedurende de laatste zes weken in Galicië af speelden. Thans is, jubelt het blad, ook de laatste sterke stelling der Russen over hoop geloopen en Lemberg ligt open voor de zegevierende legers der Ver bondenen. Wanneer grootvorst Nicolaas zijn dreigement wil waar maaken, dat Lemberg tot den prijs van millioenen levens zal worden gehouden, dan moet hij zijn troepen millioenen staan er zeker niet meer tot zijn beschikking in een wanhopigen strijd voor de mu ren der stad laten stand houden. Als rijpe vrucht van een gedurende 7 weken onafgebroken voortgezetten veldtocht ligt de stad voor onze legers. De geheele grootheid van dezen veld tocht kunnen wij nog niet overzien. Toen het gedonder van duizenden kanonnen den veldtocht aan de Dn- najec opende, hadden de Russen aan de rivieren en in de dalen en passen der Karpathen, stellingen, welke, na maandenlange, bekwame voorberei ding onneembaar scheenen. En achter de eerste stellingen strekten zich op bergketens en langs rivieren nieuwe reeksen bevestigde punten uit, de eene rij^ftchter de andlfre. Een taaie,Tfap- ion Z.U4UÖU vau vujvoici 4" nere, wel is waar door den zware gemeen, toeeteni Mi gisteren wierpen de troepen van het (]e djl” bez0 leger van generaal von Maneer do de doorbraak blj öor. lice zijn stellingen van het westen uit de hengsels getild had, toen zijn troe pen uit de aansluitende sectoren met oprolling bedreigd, haastig moesteh terugtrekken, toen dagelijks tiendui zend gevangenen en waardevol, niet meer te vervangen oorlogsmateriaal den overwinnaar in handen vielen en zoo het eene leger na het andere uit een viel, maakte de vijand zich toch telkens nog op tot tegenstooten die op de oostelijke punten van het front de catastrophe eerst tegenhielden en tweemaal den overwinnaar dwongen, het tempo van zijn achtervolging te matigen. Przemysl gebood een halt van wei nige dagen. Ook deze vesting viel, evenals Luik, Mauböuge en Antwer pen, onze zware artillerie ten offer. meisje. Het was echter een vreugdefeest, als haar echtgenoot eens ongestoord eeni ge dagen bij haar kon door brengen. Haar echtgenoot I Niemand ter wereld wist, dat Eduard von Altenbrak, de schit terende ritmeester van het garde-reghiH-nt dragonders, haar echtgenoot was. In den aanvang hadden de dorpelingen wel het hoofd geschut over het verkeer van den ritmeester niet dé jonge vrouw, maar al lengs geraakten zij daaraan gewoon en eidolijk kregen zij de stille dame lief die zoo eenvoudig in haar huisje leefde en steeds een geopende hand had voor de armen in het dorp. De baron had het huisje gekocht en er verschillende veran deringen in laten maken, zoodot het voor Margherita een smaakvol en gemakkelijk verblijf was. Het lievatto slechte weinig kamers, maar overal heerschten smaak on comfort. De tuin had schaduwrijke pri- eelen en lanen. De heerlijkste rozen om ringden het huisje, waarvan de veranda bijna geheel overdekt was met klimrozen en een wilden wijngaard1. Ongeveer vijf minuten van daair lag de fraaie Muggel- see, daarheen richtte Margherita dikwijls liaar schreden. Droomend zat zij daar dan aan den oever op het stille water te staren, en steldé zij zich de toekomst liefelijk voor, terwijl dé kinderen aan haar voeten met steenen speelden of met Ajax, den grooten 8t. Bernhardshond, ronddar telden. elen, als Tafels, Spiegels, Schilde- on- en Huiskamer- eeren- en Kapok- ten, Uittrek taf els, f f 17.50 de zes, ipkamermeubelen, no, Westminster z. gen voortgezet onder onafgebroken ge vechten. Na het kerkhof van Metzeral te hebben veroverd, maakten de Franschen zich meester van het stationdaarop de den zij een aanval op het dorp, dat zij na een zeer hevig gevecht veroverden. De Franschen trokken door Metzeral van Noorden naar het -Zuiden en won, eveneens terrein tot voorbij Anlass- wagen, in de streek van Sondernach. Zij maakten gevangenen mitrailleurs». Ten Noorden van de Fecht trachtten de Duitschers een aanval te doen op de Fransche stellingen bij den Reichsacker- kopf, doch werden geheel teruggrcilagep. Het Duitsche communiqué van 22 Juni meldt: Op den Westelijken oever van het kanaal bij Dixmuiden werd een aanval op drie door de Duitschers bezette hoeven afgewezen. Ten noorden van Atrecht hadden ook gisteren artillerie-gevechten plaats. Aanvallen van de Fransche infan terie bij het ]Labyrinth ten zuiden van Neuville te middernacht gedaan, wer den afgeslagen. In Champagne, ten westen van Perthes schoven de Duitschers hun stellingen vooruit nadat zij met succes mijnen hadden laten springen. Ook op de Maashoogten duurden de gevechten op korten afstand, door zwaar artillerievuur ondersteund, den '’eheelen dag voort. Van morgen in ow vroegte, om 3 uur, gingen de Duitschers tot den aanval over, zi zuiverden hun loopgraven bijna gehee van de daarin doorgedrongen Fran schen en maakten 130 gevangenen. Een kleine aanval van de Franschen bij Marcheville werd gemakkelijk afge- slagen. Oostwaarts van Luneville ont wikkelden zich bij Leintry nieuwe voorpostengevechten In de Vogezen verplaatsten de Duit schers in den afgeloopen nacht hun stellingen zonder door de Franschen gehinderd te worden naar den ooste lijken oever van den Fecht, oostelijk van Sondernacht. Bij den Hilsenfirst leden de Fran schen bij nieuwe aanvallen weer ern stige verliezen. Duitsche vliegers wierpen bommen op de loodsen voor vliegtuigen van Courcelles ten westen van Reims. De bommen door de bondgenooten op Brugge en Oostende geworpen, richtten geen militaire schade aan. Aan het Oosteltyk Front. Het Duitsche communiqué van 22 Juni meldt: welke Gevaar, der kunnen BURGEMEESTER en WETHOUDI-RS van GOUDA, Gelet op de artt. 6 en 7 der Hln- Brengen ter aigemceile kennis, flttt op de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van de N. V. Koninklijke Stearine Kaar senfabriek Gouda aldaar pin vergunning lot opriciding van een lijdelijke houten loods in hot perceel gelegen aan den Turfsingel, kadtetraal bekend Sectie E Xoe. 2555 en 1478 Dat op Dinsdag den 6cn Juli 1915, dee namiddag» ten 1% ure op het Raadhuis gelegenheid1 is om bezwaren tegen de ge vraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Seerdario der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd1, dat volgew de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- w e t voor het Gemeentebestuur of een of ten te gedaichte 1 mijn lievelingMijn behoedt ons voor ’s levens zorgen, ik ’s Konings rok heb uitgetrokken niet langer de erfgenaam van het joraat van Altenbrak zal zijn. Oh, I duard’, mijn hart krimpt in een van weedom, bij de gedachte, dat ik de schuld draag van uw ongeluk. Wat praat ge toch, Margherita? Gij schuld van mijn ongeluk Ja van mijn gpluk draagt ge schuld IWat zou ik zijn zonder u en zonder de kinderen Ja, ik beken het, aanvankelijk was het moeilijk me te gewennen aan het denkbeeld, dat ik dezen rok zal uittrek ken, dien ik sedert twaalf jaren draag en dat ik de wapens zal afleggen, die ik in twee veldtochten héb gedragen. Het valt me ook zwaar mijn vader tebedroe»- ven, die zoo’n groot vertrouwen in mij stelt, maar hij vindt in mijn jongeren broeder Willy een erfgenaam naar zijn zm en ik moet alle bedenkingen ter zij de stellen' om mijn plicht te vervullen en het lot van mijn vrouw en kinderen te verzekeren. Daar komt Hendrik met de paarden. Ik moot naar de stad terug morgen kom ik weer, dan zal ik u alle Fr IJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels ftiet bewijsnummer.f 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. huis terug. Een heerlijke zomeravond spreidde zich uit over het vlakke landschap, waarin het dorpje Friedrichshagen te midden van tuinen en velden lag. Het huisjedat Margherita bewoonde lag een weinig van het dorpje verwijderd', omgeven door een sohaduwrijken tuin. Eeriweld'weg bloeiende hagen aan beide zijden langs dén^tuin en veréenigde dorp met den breeden straatweg Berlijn. Landelijke rust heerschte 'tusschen de tuinen en velden. De mach- tig aangroei endé hoofdstad van Pruisen s had toen in dén zomer van 1870 t haar vangarmen nog niet tol Friedrichs- 1 hagen uitgestrekt, de bouwspeculalie had zich van deze- vreedzame velden en tul- 1 nen nog niet meester gemaakt. De liefdelijke vredé dér landelijke oen- 1 1 zaamheid was nog niet verdwenen dé dagen gingen stil en gelijkvormig voor- fbij, niet beroerd door het jagen en stro i ven in do stad', die aan de westzijde bo- 1 ven de kim uitstek. Daarom ook,/iad Eduard, baron von r Altenbrak zijn/vrouw, die hij in Italië t had leeren bennen, hierheen gebracht1 waar zij dóór dé oogen der groote wo reld niet bespied werd en leven- kon in t 'het stille geluk eener heimelijke liefde. I 1 Margherita Montelli aldus was de i naam, waaronder zij in het dorp bekend c was verliet bijna nooit haar eenzaam huisje. Het verkeer met de buitenwereld geschiedde door bemiddeling van de oude dienstbode Dorothea en het andere dienst- Ik denk ook aan onze kinderen Margherita, antwoordde de officier diep bewogen. Ik had het me zoo heerlijk voorgesteld1, dat ik u als meesteres op het slot Altenbrak kon voeren, u met onzen jongen en de kleine Margherita. Maar ik zie in, dot dit wel nooit gebeuren zal, tenzij mijn vadermaar weg met die Het zal ook wel zoo gaan, moederlijk erfdeel als en ma- Ate Eduard uw is hij naderhand niet te krijgen. De jonge officier boog zich over slapende kinderen. De knaap kon mis schien drie jaar oud zijn, maar was reeds het evenbeeld, van zijn bjondén va der; de kleine Margherita was nauwe lijks een jaar oud, een lief kind met het ovale gelaat en dé doorschijnende rose huidkleur der moeder, met donkere lok jes en lange zijden oogwimpers, die die pe schaduw wierpen op de zacht geron de wangen. De officier streek zacht langs de lok ken zijner kinderen, fluisterde de oudé meld eenige waardeerende woorden toe en ging toen zacht heen, begeleid door zijn jonge vrouw. Nog eenmaal omarm de hij haar en snelde toen het huis uit, dén fraaien bloementuin door, naar den straatweg, waar zijn bediende de beide paarden op en neer liet stappen. Met een lichten sprong zat hij in den zadel groette nog eens met de hand naar het tuinhek, waar de jonge vrouw stond en reed weg. Zij oogde hem na, tot hij bij een bocht van den weg uit het gezicht verdween en keerde toen met een lichten zucht in INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet; Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan Corn. Radder aldaar en zijne rechtver krijgenden tot hot oprichten eener meu belfabriek on het daarin plaatsen van een electromotor van 5 P. K. in het perceel gelegen aan de Peperstraat 98, kadastraal wkend Sectie D No. 1548. GOUDA, den 23en Juni 1915. Éurgem. en Weth. voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1