KG nne (Ill’s: num 9 I uur f 0.75, ).3O. >D, II De Oorlog. Dinsdag 29 Juni 1915. 54e Jaargang. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. :er an het Moeder en Zoon. XTie"kx“ws- en -^d.’TrertezxtieTolsud. voor G-o-o_d.su en Oxn.stre3sezx. ^Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. >T Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. mwater, FEUILLETON No. 13818. aan eener vrijwillige mnm-leeftijd 17 jaar, mum-leef tijd 25 jaar. S VAN HET ABONNEMENT: f 1 25 1.5» dan (Wordt vervolgd.) ook T)OZO onze d'ieji dut wor- een voel Barones Rogalla en maar wat lie- oenc pntwi|- Als wa- f ge- de by- blik 0,90 1,- $80 1,- van der Wij zijn een met allen, van «lat «eiwit. Vindt’ go ’t goed. Beste broeder **p on trad op bleef’ daarom slil- Noem me niet mum-leeftijd 20 jaar. mum-leeft. 29 jaar. mum-leeftijd 19 jaai. mum-leeft. 26 jaar. m reeds zeer vol de kunnende stoken, mum-leeftijd 29 jaar) num-leeftjjd lOjaar, mum-leeft. 17 jaar. den van een brief- van aanneming der 60 tig genoeg Is, om zich togen zijn vijnn^g den te verweren en een bolwerk van recht co beoohav-ing in Europa te blijven.. liet geloof van den aartshertog laboor den loop van den oorlog verwonderlijk gestaafd. Innig geschaard om tien be minden keizer ra koning en zijn huls, zullen de volkeren van het rijk nieuwen roem pn nieuw geluk tegemoet gaan. Aan het Italiaansche Front Het O o b i e n r ij k s c h e communiqué van 28 Juni meldt Op het Italiaansche front ie de toestand onveranderd. De vij and is bijna geluid inactief. Slechts ar- tillerioduelx hebben op alle fronten plaats. I en marinevlleger beschoot op den 27en bij de villa Vincenüna. een vijandelijken geaukerden ballon en dwong deze tot dalen. Hij wierp op den 28en midden in het vijandulijke artilleriepark van ï-an- ciano bonnnen, die groote verwoesting aanrichtten. hij wa- hiJ werd licht meegesleept, hij boog spoedig voor anderen, wier wil sterker was dan •hm zijne. Zoo was het karakter ran Willy, den schitterenden officier, die men overal gaarne ontving en die geen grooter vij- GOUDSCHE COURANT P HIJ S DeITTuV EII T E NTÏËÏÏ? Van 1—5 gewone regels met Innvysuttimmerf 0.55 Elke regel meern 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen pei* plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 1» ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. een aan- in don 7) Dat Kwam hrai voor als c<r.v ding van zijns vaders nagedachtenis. Jagen verlof voorbij immers altijd nog tijd 1 openbaarmaking cn In en om de Dardanelles liet Turksche communiqué van 28 Juni meldt: Bij Ariburnu werd artillerie- en in fanterie-vuur gewisseld en werden bommen geworpen. Bij Sedul-Bahr onderhield het zware geschut van den vijand sedert den middag van 25 dezer een hevig vuur op onze loopgraven aan den rechtervleugel. Hij bereikte daarbij echter geenerlei resultaat. Aan den linkervleugel mislukte een nachtelijke aanvalspoging op verschei den plaatsen onder ons vuur. Ter bescherming tegen onze hommen zag de vijand zich genoodzaakt staaldraad- netten voor do loopgraven te spannen. Onze batterijen aan de Anatolische zijde beschoten de vijandelijke infan terie- en artilleriestellingen bij Sedil- Bahr met succes. Op de overige fronten had niets van beteekenis plaats. het westelijk deel van Argonne tracht ten de Franschon gisterenavond hun verloren stellingen te heroveren. On danks de talrijke artillerie, die aange voerd werd, mislukten hun aanvallen geheel. Een infanterieaanval over oen front van 2 K.M. bij de Manshoogten, aan beide zijden van de groote loop graaf, mislukte eveneens. Na buiten gewoon groote verliezen vluchtte de vijand terug naar zijn stellingen. In de Vogezen overvielen onze troe pen de bezetting op de hoogte vlak oostelijk van Metzeral. Vijftig gevan genen en een machinegeweer bleven in onze handen. In een luchtgevecht werden twee vijandelijke vliegtuigen ten noorden van den Schlucht-pas en bij Gerardmer naar beneden geschoten. Twee an dere werden door artillerie-vuur bij Largitzer en Reinfelder gedwongen om op Zwitsersch gebied te landen. PR Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 klem franco per post. 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. blik f 0.50 0,56 0,45 0.45 0,65 Voor dien vrede. De ZwraÜHChe vrouwefi hebben Zondag in het heole land bijeenkomsten ten guu- te van. den vrede belegd. Op al doze bijeenkomsten werd de volgende motie be sproken en aangenomen Wij Zweedsche vrouwen. vertegenwoor digsters van alle klassen en partijen* slui ten ons aan bij die vrouwen in de oor- e Tilburg, i .BELONJEJr. Gouda. heerscht rust. De troepen van het le ger van aartshertog Josef Ferdinand be- stormden gisteren Plazow, ten Zuid-W es ten van Naral. Wij drongen hedennaolii de vijandelijke stellingen binnen op de hoogten ten Noord-Oosien van Dries. De Russen zijn op dra terugtocht. De ove rige toestand in het Noordoosten is niet veranderd. >p een schennen zomeravond waren dv bewoners van liet slot onder de veranda hij hol park vereen igd. tiet avondmaal was afgeloo|wn. de Imide hoeren zalen in hun luierstoelen ie rocken, terwijl me vrouw Rogallft op de halostraik* leunde mi naar haar khideren kiek die op era grasperk buitelden on sprongen. I (ïuard's Wik vlei op haar slanke, voorarme gestalte en gleed toen over de spelende kinderen.; onwillekeurig moest hij nu aan zijn eigen vrouw’ en kinderen denken. Er kwam bij hem een hevig ver langen naar hen op; hij had er nu spijl van dat hij geen Rink besluit genomen had en vrouw en kinderen nog niet naar het slot Altenlirak het ontboden. Dan zou alles meteen lot klaarheid zijn gekomen. Deze ‘gedachte greep heqi sterk aan, hij stond op (*o liep eenige malen met snelle schreden de veranda hoen en weer. Hij bemerkti* daarbij niet, hoe Rogalla haai man pen toeken gaf, en daarop 'naar haar kinderen ging. Willy stond nu ook op zijn broeder to*. Deze bki staan, waarop WUb zeide kwalijk. I’diiard, dat ik je stoor in overpeinzingen- Volstrekt niet Het paste eigenlijk voor mij. dat ik verachooning vrgeg daar ik je zoo onachtzaam behandel. Waar is Je vrouw i Rogalla is naar de kinderen in het park gaan zien. Laat haar maar blij ven, het is mij aangenaam eons onge stoord met je te kunnen praten. Ik heb Uitvoer uit Amerika. l.it de aiubtelijk openhaar gemaakte op gaven hl ijkt, dat de. Amcrikaanscho uit voeren naar onzijdige havens niet door de Brilsehe blokkade nadtidig beïnvloed geworden zijn on dal de neutrale handel lussehon Amerika pn d<* Scandinavische Rijken, Nederland, Italië en Zwitserland, a&nmo^keiijk loegonomen is. Deze torna- me beliep tusschen April 1914 en April 1915 van Denemarken 22-1.3(58 p. st., naar i Donomarken 1.189.172, van Noderlondj 1.825.992, naar Nederland -1.159.758, van Zwiden 228.312, naar Zweden 9(X).(MM) van Italië 1.000.000 on naar Italië -100.000. Griekenland', Zwitserland, Spanje en Noor wegen wijzen een vermeerdering aan van 8.(MX).000 p. st. De ultvoeron naar de lan den der geallieerden nam met -1.0H.923 af, zoodnt Amerika ongeveer tweiinnol zooveel aan handelsiiitvocri’n won het verloor, in spijt der blokkade. Hot O o s t o n r ij k w c h e comimuniqué van 28 Juni meldt De vcrhondi'ii legers zetten de vervolging voort on bereikten glst^eti na voortdurende arhlcrhoode-gc- vechten, ten Noord-Oosten van Lemherg, do streek van Klodlzienko en Zadworzl; m<*t hun voort roepen trokken -Jij den bo- nedenloop van do Zubrz., over. ITalicz is in ons bozil. De Zuidelijke Diijcslor-oever. boven Halicz. is van den vijand gezui verd. Na een hevig gevecht van vijf da gen forciwd'on do verbonden leger» on der Von I.insingen den DnjcnterHf^ror- ganp. Aan het overige Dnjeslcrfront een ernstige aangelegenheid te bespreken, dmard ki*ck liean verwomlerd aan. I'etrcfl die aangelcgen-heid mij? vrmg liij. \l naar men hel niianf, antwoord de de jongere Iniwlér. Zonder n >is die aangelegenheid ten minste niet te n<gofcm. Wel, laten wij er dan bij gaan zit ten en vertel me de zaak. De lu woders namen weer in hun luier- simden plaats. On Eduard keek zijn broe- •Ier opmerkzaam aan. terwijl deze naar een passend ht#ii) voor het gespr<*k -mhwn te zoeken. Willy Von Altonl)rak wn 4 nauwelijks twee jaren jonger dan zijn bronk’r. Groot en krachtig ais hij was. kleadde hem zijn uniform zeer gonl. Zi.|n gelaat was liijzonder schoon, bijna al Ie schoon voor een man cn voor de groote g<*stalto van officier der kurassier». Zijn bruine oogën schitterden, soms als opflik- kerende dwaallichtjes cn verrieden daar door ^ijn onvast karakter. Willy was een genotziek man. een vroolijke Frans, een goed kameraad bij prettige geR-gen- luslen. maar ecu vriend op wien men In de» no ml niet kan vertronwim. Hij was in gezelschappen aangenaam in den om gang en wegen» zijn vroolijken scherts zag mejr hem gaarne. Echter gaf spoedig toe aan zijn indrukken. «I ren die ook slechts oppervlakkig De toestand op het oorlogsterren». De Times wijdt nogmaals een overzicht aan den toestand, dat van diepe zorg getuigt. Wat is de toestand in het Westen wordt gevraagd. Stremming is niet het juiste woord, want er wordt hier en daar hevig en met groote verliezen gevochten, maar de feitelijke waarheid is, dat weinig vordering togen den vijand gemaakt wordt. Een zeker aantal Duttschers wordt doodgemaakt, hetgeen bevredigend is, hoewel de prijs over het alge meen hoog gaat. Onze Fransche boud- genooten hebben een lang, krachtig en dapper offensief uitgevoerd, dat eonige waardevolle punten ten noorden van Atrecht in hun handen bracht, maar het overhoerschende feit is, dat er geen onmiddelijk vooruitzicht voor een breken door de Duitsche linie be staat of een terugdrijven van hen over hun grenzen. Het Britsche leger kan zijn eigen lek taak niet vervullen, voor het zwaar dere kanonnen, meer ammunitie en meer machinegeweren heeft. Met den aanschaf gaan eenige maanden heen. Mr. Lloyd George sprak in zijn laat ste rede van de verdere mogelijkheid eener nieuwe Duitsche concentratie tegen onze troepen in het Westen. Dat is waarschijnlijk genoeg en daarom was zijn beroep zoo dringend. Wip hebben er altijd op gewezen, dat een nieuw Duitscb offensief gereed ge maakt zou worden, krachtiger en over weldiger dan ooit, om Calais te be reiken. De toestand in het Westen kan niet afgescheiden van die in het Oosten in het oog worden gevat. Waar is het, dat de val van Lemberg geen groot militair belang heeft, doch zijn moreel effect is aanzienlijk, omdat het den vyand bemoedigt. Het is ook waar, en zeer verblijdend, dat de Russen hun hoofdmacht zonder ernstige verliezen uit Galiciö konden terugtrekken, ter wijl zij den vijand ernstige verliezen toe brachten. Niettemin hebben wij te re kenen met het harde feit, dat Macken- sen’s gelukkige opmarsch, mogelijk ge- ZCIH* nicest «leu ilionst verlaten, sic jaar ben ik bij <lv wedrcmMwi ihilvcld ougidiikkig gowwst ik er re<ils invl vilder over «preken, het kwam er niet loe. en eindelijk liind-erde de doml mijn voornemen. -- Lk weet, dat je gaarne «peelt wcfM'vcschftppen aangaat. Willy, -lie liartHtocht moeet jk* toch wel dwingen. Ik vorzekei- je, Eduard Ik wil je geen verwijten doen, daar denk ik niet Mn; ik ken hrt leven van jong officier. Zeg me nu maar; hoe- heht ge nocxMg Ongeveer zcelig duizend mark Ialm wij er vljf-on-zeventig duizend maken. Uit eigen ervaring weet ik men zijn Schulden gewoonlijk te laag uRbntnald. maar di? rente daarvan en an Regalia's klein vermogen waren niet toereikend voor onze luiislioiiding. wij moinlm liet kapitaal nansprekin. Kort en gmil wij iMMsillmi niets meer. Maar Willy, waartoe zooveel woor den Het epni-kl van zelf, dat ik je ,iie< in verli-genlii-ld zal laten., evenmin als viulvr. Ge kunt hiMchikkcn over zoo veel ge noodlg hebt. Dat i« zeer goed van je, mprnk Wille, maar op Im.-I oogenbllk heli ik urn groote som geld1 noodig. ofik In hot laat ver- Willlk- maar Uit het groote hoofdkwartier wordt gemeldTen noorden van Atrecht werden vijandelijke nachtelijke aan vallen aan beide zijden van den weg Aix-Noulette en bij het Labyrinth, ten noorden van Ecurie, afgeslagen. In aiul luid dan de zwakheid van zijn eigen karakter. Die zwakheid luid dra levene- liisligcii officier reeds in menige moeilijk- heid gebracht in huil Inin bijna geheel lol slaaf gemaakt van zijn schoone, trot- sehe mouw, die een sterken wil had «n verstandig genoeg was. n*liigc kleine on- regclmatighiilen van haar i-ehtgenoot door de linger» te zien. Van den jeugd aan waren de brocdcfi# door vriradnehap nauw vororalgd. Bt(*«|a ha-iden zij een onbeperkt vertrouwen In elkamler gesteld, alleen In dt- laatste jn- reu was’ dit eenlgszins verminderd.-oeuB- dVels omdnl Willy afhankelijk wa» ge worden vnn zijn vrouw, onderdeel», ont lat 1 diiard invetwh' zijn verhouding tot Margherita voor Zijn litouiler verlmrgen te moiMen houden. Maar I duard was nu viisi besloten aan zijn broeder zijn ge- helm mule te «(velen-; deze tno<*8t hem holpen <k* moeilijkheden te overwinnen die aam de openbaarmaking van zi.jn ge heim huwelijk in den wig stonden. Maar U ill.y weifelde nog altijdi om liet gesprbk te beginnen; toen ligdc lui ward zijn hand op den arm en zei Komaan, Willy wat hebt ge op het hart Wij hdilim lang geen geheimen voor elkaar gehad, zoo rno<4 het voortaan weit worden. Ik heb je ock iets mede te dei>- len. en wie weet of mijn rekening nii-t de grootste is. Zijl ge misfichiim <>m geld verlegen WHIy kuetUe. Je weet. I'dttarff, dat mijn vrouw geen groot vermogen hozit N’adi r hMt me wel mijn moeders erfdeel Aan het Westelijk Front. Het Franse h e nwmii^dag-conuiiuniqué van 28 Juni luidtOp onze Noord- en Midklen-frontra had gim enkele infante- rio-a<xie plaat». Era onafgebroken artil- leriege-veclil duurt voort in België en ten Noorden van Atrecht. In de Argonnen werden eenige geheel ploatsolijko gevechten geleverd, wélke geen wijziging in do lieide linies brachten. Het wordt Ix'vratigdi, dat de den 21ra Juni en den daarop volgcndkm nacht geleverde ge vechten bij dt,* loopgraaf van Calonne he vig goweeot zijn. Bij Lens maakten de Duitschcrs bijeen gevocht van man tegen man gebruik van lirandewiv vloeistoffen en slaagden zij er in om, bewclieriiKl door wolken rook, hun oude linie te bereiken. Zij werden ech ter mot zware verliezen teruggeworpen. De Franschen bcliielden de goheole vroe gere «iT»te DnitSèke 'Hhfe ra godoetten van de vrooger veroverde tweede linie. Een aanval in den nacht van 27 op 28 Juni len Oosten van de groote loop graaf on Ion Zuiden van het ravijn van Sonvaux we?d afgeslagen. Doelen van eon loopgraaf over een front van ongo- veer 120 meter, welke in den avond van 27 Juni door de Duitschers werden ge nomen, zijn des nacht» op een dertigtal meiers na, dpor de Franschon heroverd. I en artilloriegevecht duurde don 27en Juni In dieze streek den gebeden middag voort ph was ook zeer levendig ten Noorden van Flirey en op het front der Fran- Bchon bij 1 idahaye. Ten Oosten, van Metzeral werd val dor Duilsohors afgeslagen nacht van. 27 op 28 Juni. Een Duilsoh vliegtuig wierp twee bom men op SU. Dié. Een vrouw word go- doodl Aan het Oostelijk Front Met Russische communiqué van 28 Juni meldt Den 25on dezer hadden in de kuatatreek de gewone kanonnadv ra fusillade plaats. In de richting van Oi ly kwam het tot aohermutedingra van verkennlngspatrouillcH ten Noorden vau het TorlunirmeiT, mei voor ons gunstigen afloop. In de lichting van Sarykamy heb ben onze verkenners de Turksche dek- kingstreopen lange hel heele front ten N. van de Ara» verslagen, bij Maeee&get on 'I’ransgriles heblxn zij de dekkingstroopen met de bajonet neergestoken. In de streek van Mdiasgert hedt een detachement van ons, nabij Danmin een verwoed gevecht geleverd'. Zij hebben vij andelijke troepen, ter sterkte van era re giment infanterie met artillerie, en twee Koerdische regimenten, verslagen. De Tur ken vluchtten in wanorde in westelijke richting. In de streek van Wan is bij Zewen ,eon gevecht met aanzienlijke strijdkrach ten van don vijand nog niet afgdoopen*. Aan do andere fronten is de toestand onveranderd'. iogvoereude en neutral iaudra, welke op hel Huagsche Congres van 28 April—I Mei eensgezind protesteerden tegen de on zinnigheid en de verschrikkingèn van dra oorlog, tegen een niets ontziend of feren van menschen ra era vernieling van kultuurgortleren, welke hel streven vele gcnuratles tol gemeengoed niens<*lihoid gemaakt hoeft. ""2 niet hen in nmlolijden met allen, die voor hun vaderland strijdra <>n lijden ra op ihw of grae wijze de zware lasten welke de oorlog oplegt, te dragen InH). 1m*h. Wij vallen hen hij in do eisdi. aan liet bloed vergieten oen eipde de gemankt door era vrede, die op ge- reclitigheidl on niet op vi’rowrlng is g<> bouwd en die den grondslag legt lot een recht ver houding tusselien de staten, wel ke «i*n. vriilolicvrado oplossing van de internationale twistvragen mogelijk maakt. .Mot lien sprekra wij^onze overtuiging uit, dat de tocnemrade invloed Van de vrouwen op hol maatschappelijk leven oen nieuw vertrouwen op oen duarzamen vre de In zieh filnll. Ju aansluiting bij dien oproop van het HnagHcho Congres aan de regeeringon der neutrale landen, ont graiocnsdiappelijk hun iH-middeling in den ontbrandenden strijd aan te bieden, richten wij hiermee in dankbare erkenning van de neutrolitdt»- polUiek, die tot dusver aan ons land era positie builen dra strijil' gegegen heelt, aan de rogoering het dringrad verzoek te overwi^gon, dtolor welke mnhtrogdHi ons land ran werkzaam aandeel aan hul werk voor de totstandkoming van een rd-htvaardigra en duurzamen vrede kan nemen. zijn veertien rra, waw er I uoog v oor de slissende regeling. Hn nu Ing W(.g. ,H,.n hij |,p. inum-r» k|nnr en duilMlJk vnnr Hl nu loefde zijn jungele bnn.ler rr0,l« en kinderen op ti.< olol. - 'Int liudd |,eio lenig vno’ bijna elke i rn- mge bebnndeHng van zijn aangelegen),.- illy H y*. KWumw gravin Von1 een v«~ -hi i.-nuviutiTMjIl /-ij was niet bepaald schoon «o li'?‘r bl™k »el“* k“n «n Hoven „„unu-Men gllndaol, n haar lange nlnnko geMaHe toon*. rM. houding al» fc, bevallig. vrljheM van lu-w.-ging, die aniundt b,j dame», voornaam door ge. o|,voe,Hng. Onder de anngena- nm vormen «mor dnme uil de groole we- rel* verborg narono» HogaH» «,hler koel la.rek.md harl en jmeraek- aneling karakter, dat voor niet» terug deinsde. Sorajewo herdacht. Do officieuze W. Abendpost wijdt aan aartshertog Frans Ferdinand cn diens gemalin: wier sterfdag gisteren vcrjannlo oen artikel, waarin staat Sinds dien dag hqhbra wij volle ze- kerholdl gekregen, dat de moord van So- rftjewo niet alleen. <lc daad was van wd waanzinnigen -l'wepor, maar dat de spo ren van de rnisdaadi wezen op den zpid- ooslelijken nabilurstant, welke door oen Brooten, cn rnaehtigra slant als stormram tegen de miMinrchle word misbruikt. Voor don zoo laaghartig vermoorden vorst brandde do dtoodsfakkol zooals nooit voor oenlg storveling gebrand heeft. Do groote kri.jgwnians<ftwlon, welke onzi* le gers en oneje marine sinds dien vol brachten, zijn tevens een warme dank nan dra aartshertog die met elke vezel van zijn hnrl nan onze weermacht vit- iiomhii was. die in zijn sfeer alles dood om de monarchie voor het uur der he- sllsslng gereed Ie dbra zijn, die in de kracht van liet vniïerland en op zijn toe komst vertrouwen had. en die wist dm dit in stormen boproofde oude rijk mach- vrouw Rogalla Von Altenhrak. ca Waldhurg—Hochstef- voornaam, aristocratisch ten, had voorkomen. te noemen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1