koopjes? u b el e n, als T af els, 1, Spiegels, Schilde- Salon- en ffuiskamer- Veeren- en Kapok- Heften, Uittrektifels, maf f 17.50 de zes, laapkamermeubelen, anino, Westminster enz. ed.E. Alter pte Gracht 269 HAAG, nbiediugen De Oorlog. Vrijdag 3 Juli 1915. Me Jaargang. ,e Courant XTieNfws- ezx u^.d.-vertexxtïeTslsi.cL voor G-onxcLsi- exx Oascxstrelcexx. Ve en Telefoon Interc. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. E Dameskleeding. eele of gedeelten Is. FEUILLETON Moeder en Zoon. Weit. ALTER. ihijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. sblad lelijk en aan ,end aan het Bureau. van oorlog liefde over. mobiel o doch «ij sprak rinkman 4 Zn., Gouda. Gracht 269‘ i HAAG. Vijandriijke vlieger» wierpen t imen ohterf sreu rijden af cm aan, cd en per rijwiel bren- op Zeebrugge en Brugge, zonder militaire schade aan te richtep. van- wo God don vij- richtii 1a dezer dagen de Belgische Oorlogsmi- cd nuniqué een door verscheidene vijandelijke infante divisies mei afge- vijand sgrad'o Noord-Oflfen van idron- fraven onze het* jn ien lie lij- Niet allo kogels zijn raak. Overi gens morgen vertrek ik. Voorloopig blijft ge met (te kinderen hier, mijn broe der «tl daar niets tegen hebben. Tot zoo lang, die... die vrouw hier een hoeveelheid» be- wie het ge? en scherp antwoord sw iet r«3«iin* i,1. ge F broe< loi er* den eer lijke takte I g<‘- )GSTE WAAR- ■dragen uiten de stad aan huis van i een», oruK gnimaenie fttat venster, t Pjj| Tutr de en en in de tncce*. rleoliën kosten slechts ruitbelaling 0.35, voor elke regel m vergoed. TT AAM en ADR BS kiel-, dirug-., tn vij- shokte troepen, die in het vaste bezit ijn van: al hun stellingen, zijn tot nieu e ge nu iqué uren” en Lemberg. Onze 'tl epen op dk?. eveneens hwdt het slot van het tele- Aan het Italiaansche 1 >nt Het O o s t o n. r ij k s c h e van 1 Juli luidt Gisteren w d hernieuwde algemeen© aanval, breekt, denk den aan /dit gesprek herinner de pllolrten, die ge tegehover mij en de kinderen hebt te vervullen-. Daar zal ik aah denken, weeadaar zeker van. Maar ik kan geen eerlooze schurk worden. Wat ge me daar aan- raadt, is ben luid geschreeuw op het slotplein onderbrak het gesprek der echtgenooten. Fen dichte schaar van mannen, .vrouwen en kinderen stroomde het plein op. Aan het hoofd van den groep liep de op zichter van bet dorp. Midden op bet plein bleef n»en zuiver Oostwaarts, om waarschijnlijk bij Bleyberg, benoorden Belgisch Mo resnet, aan te sluiten bij de lijn Ver- viers—Aken, die, naar bekend is, door een tunnel onder het Vierlandenpunt doorgaat.” Wegens dienst-aas- ik dadelijk terug- Uit Washington wordt d.d. 1 Juli gemeldHet bericht van den Ameri- kaanschen consul te Bristol over het vergaan van de Armenian, een Ameri- kaansch schip, heeft in officieel© krin gen opwinding veroorzaakt. Volgens de voorspellingen van een gunstig Antwoord van Duitschlund op de tweede Lusitaniar-nota van Wïlson, bewerén de ambtenaren, had het schip moeten worden onderworpen aan een onder zoek en hadden degenen, die aan boord waren in veiligheid behooren te worden gebracht, vóór het schip vernield werd. Page, de Amerikaansche ambassa deur te Londen en Gérard, te Berlijn, hebben instructie ontvangen om inlich tingen in te winnen. iTOOEDKOOP 111 traaf 44", bjj de Sohiekade, terdam. PRIJS V Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondi Idem franco per post. Abonnementen worde. Markt 31by onze Ag al hun stollingen, zijn vochten bereid. In de Noordelijke IsonzOMtareek de Karinlhlsehc grein» houdt het kanon gedreun flgn. 10) Willy’s gelaat kleurde rood. Mijn broeder heeft moedig mogelijk geholpen, ik plegen, ja een eerlooze daad Ik zijn vertrouwen teleurstelde. zeide aangedaan Spreek over, Rogalla. Je wo PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels niet bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het Russische communiqué van Juli zegt Op den 29en hadden in do kuststreek het gewone geschut- en ge- weervuur plaat». Onze motorboot maakte Schip getorpedeerd. LONDEN, 30 Juni. Het stoom schip „Scottish Monarch” uit Glasgow is ten zuiden van Queenstown getor pedeerd. Een gedeelte van de beman ning is te Dunmore East aan wal gebracht. 501 officieren, 194.000 kanonnen, 364 machinegeweren, hittewagens, otc. Aan het Westelijk Front - Hel Duitsche communiqué »n 1 Juli meldt Ten .Noorden van Atr^it na- men de gevechten over de loopgraven en do voortgewtte arlillerie-govëChtm V ten» voor ons gunstig verloop. In 'haavpagne, ten, Zuidoosten Helm», vielen de Franschen aan, oen resultaat te bereiken. Op de hoogten en in de Vogezen hadden levendige artillerie-gevechten plaats. bij Atine een vaartuig met Turksclie ar tilleristen buit. Aan het. overige front ia geen verandering. Tarlow. De totale buit der verbonden troepen, die in het Noord'-Oosten onder Oosten rijktfch-Hongaarsch commando strij- dtHj, bedraagt gedurende de maand Juni: manschappen, 93j lnU. Duitsche gruwelen. De Nordd. Aiig. Ztg. maakt naar uit Berlijn wordt gemeldt een brief openbaar van 3 Fransche militaire artsen in het reservehospitaal te Zwic kau, waarin geprotesteerd wordt tegen de voorstelling van de ambtelijke Fran sche commissie van onderzoek, in zake de beweerde Duitsche gruwelen. Vol gens de bewering van de Matin” van 8 Maart, zou een landbouwer uit Zwic kau hebben verklaard, dat zijn been wonde door slechte behandeling was verergerd, en dat hij 8 dagen lang door de Duitsche artsen moedwillig gekweld was geworden, terwijl hem zijn been, zonder dat hij onder nar cose gebracht was, afgezet was, De Fransche artsen verklaren, dat deze landbouwer integendeel zorgvuldig De houding van Bulgarije. Aam de Vos». Ztg. wordt uit Sofia ge- iuo|d, dal de minister-president Radosla- wof gisteren de journalisten van allo par tijen tot een algemeen© bespreking had opgoroepena een gebeurtenis zonder voor beeld- in Bulgarije. Ook vertegenwoordi gers van de oppositiebladen waren aan wezig. Radofdawof deed inedodeelingen l>e- Het Belgische leger geheel gere organiseerd. Reeds vroeger melden de bladen dat het Belgische leger langzamerhand weer geheel gecompleteerd werd. Dat zulks niet alleen betreft het aanvullen der levende eenheden, blijkt uit het volgende: Groote motorwagens zijn thans in gebruik voor het vervoer van bruggen- materiaal, dat van veel nut is in de Yserstreek met haar talrijke kanalen en andere waterwegen. Bovendien is de zware artillerie aanmerkelijk aau- gevuld, en heeft de cavalerie de be schikking over een belangrijk aantal reserve-paarden. Op dit moment is de Belgische ca valerie als zoodanig wel buiten haar eigenlijken dienst in de loopgraven, doch eerlang hoopt men toch van dit wapen nut te trekken. Voor de uit muntende inrichting of liever herin- ing van het Belgische leger mocht r dagen de Belgische Oorlogsmi nister de heer De Broqueville een compliment ontvangen van den Presi dent der Fransche Republiek. Minister de Br. heeft zich nu een dezer dagen naar het hoofdkwartier van generaal Joffre begeven en genoot daar een hartelijke ontvangst. In Belgische kringen verheugt men zich zeer over die hartelijke verstandhouding. rate zóne hebben, moe- vijand teisterend met railleurs en geweren, sch bevel ’gegeven, om onder granaatvuur te and- zieb juist bevindt, linuut later het doffe erborgen batterijen in van de forten, vuur- werkelijkheifl dood- <*ij uitbraken over den Aan het Oostelijk Front. Het Dosten r Ij k cjt e comn van 1 Juli luidt ïn Ooet-Galicië Je gevechten voort aan de Gnila L a ten Oosten van j--v zijn op verscheidene plaatsen hoogten ten Oosten van de Gnila fcdpa voortgedrongen en zijn in de vijajj*'-' stellingen doorgebroken,. Eveneens hM den verlionden legers, na hevi vechten, den linkeroever van de Be Rohatyir te veroveren. Aan de Dniester heerscht volkömen kalmte. In het mondingsgelned- van' de Weeprz werit ZtMnORz bezet. Ten Noor den van het laagland van de Tanew bdi- ben wij de geheele oppervlakte bezet Tm Westen van de Wolchsel vervolgden onze troepen den wijkenden vijand tot voor treffende dien stand van het oogenblik der zaken op het oorlogjstooneel en in het bijzonder over het lielang dat Bulgarije in den loop der verdere ontwikkeling dient te nemen. Hij legde er den na druk op, dat de vereenigende band van. nlje partijen in het land is en blijft Bul garije zelf. Fr Inslaan, zelde hij, met betrekking tot de buitenlandsche politiek van on» land op het oogenblik geen par tijen; slecht» Bulgaren; daarnevens blijft het oog aller Bulgaren op Macedonië ge-' vestigd, waarvoor ons land ten strijde is gegaan. op onze stellingen aan den ran van het plateau van Doberxlo wend ged i, groote verliezen voor de Italiai i sjagen. De hoofdaanval van richtte zich tegen het front van Sa, Monte Coeich. Ten Monfalcone bij Selz en Vermegl gen de Italianen, onze voorste loi binnen. Bij een tegenaanval VI Infanterie werd, de vijand weder; del teruggeworpen. De hellingen! Monte Cosjch lagen met Italiaan^ kén bedekt. Eveneens mislukten livonds een aanval tegen, de hoogten, F *ati Monfalcone, een aanval Nool lijk van Sagrado en verscheiden wro aanvallen ttgen het Goori gerohoofd. Na deze nederlaag van! and trad een rust in. Onze ongi GOUDSCHE COURANT. ÏThÊt A~BÖ n'n’ËÏÏËN‘f des middags te 2 uur. van d« Onderstands- Arroenzorg. ken wij geregeld tijdig nogen ontvangen van oncerten, vermskehjkhe- oe dan In onze agenda j\an het Zuidelijk Front. In den Kaukasus. Het Russische communiqué 1 Juli meldt: Uit den Kaukasus wordt gemeld: Den 28n had in de kuststreek een fusillade plaats. In de richting Olty deden de Turken een vergeefsche po ging om zich te verschansen op den linkeroever van de Fortumtchai. De vijand werd door’ ons vuur verdreven. Om twee uur in den namiddag deden de Turken een aanval op den berg Gheidag. Zij werden echter gedwongen naar hnn stellingen terug te trekken. Des avonds hervatten de Turken den aanval op den berg, doch werden op nieuw teruggeworpen. Op het overige front is de toestand onveranderd. f t.25 n 1 .50 - 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: tien, den Boekhandel en de Postkantoren. zich vluchtig «jU zoo groot- zou onrecht hegaan, nH Integendeel, hij handelde vf-‘-- toon hij je vader misleidde omtrent: verhouding tot die vrouw. Of denk soms, dat je vader onder zulke ca tan- digheden het majoraat aan je broed hebben laten vervallen, de kinder* Vaiï die vrouw aio zijn kleinkinderen er. kond hebben. De dood van den man kwaoi je hrowter ongetwijfeld van pas. Mevrouw von Altenbrak glimlachte aardig m trad aan zij in heftige opgewondenheid aan kanten zakdoek plukte. Willy liep kamer met een vluchtigen tred h< plotseling bleef hij voor zijn y staan en zeide aangedaan Spreek nooit Weer over, Rogaila. Je we- dringen als vergift in mijn ziel i ik kan ik wil tegenover mijn ‘ter niet al» een schurk handelen. Rogalla keerde zich om, haar bliksemden, een °P haar lippen, Of aJle» verloren 1 Men weet niet, wie door het geluk van den krijg gunstigd zal worden, en evenmin, uit de krijg levend terugkeert. Rogalla, Nu ja, het zou toch geen wonder zijn, ah go sneuveldet, men moet op alIcH voorbereid zijn. Een onaangenaam ijzig gevoel scheen het hart van den officier te verstijven. Zoo koel, met zooveel berekende kalmte, ken zijn vrouw over zijn dood spreken.? Dat was een harde slag voor Willy’s eigenliefdeHij zag in, dat de liefde van zijn eigen vrouw reed» lang was uitgebluscht. anders zou zij zoo niet kun nen spreken. Hij keerde zich af en «prak bewogen j dreunen van ’t ge- van loose patronen, et een tegenaanval bij k waar eepjge koeien ider luid geloei. Koe lt ze gillend na, ver- iten. in de verte,,Sta- e”. Overal duiken van uit boschages soldaten- jend1 en bezweet. Ook ►men ze aangezwermd. het geschut is geëin- sof het in de verte ►n eerst ontwaart men rkoppen in de lucht. deze geheel. Bliksem- *n fel het ruim, ge- elenden donderslag. Be- warmte. De soldaten rotten gezette geweren k. Dan pletsen regen- ikondigend dén piasre- rtier duurde, ags de troep in iet slaande trom, ij hij een landingsma- eoprongen was R. Nbld. niet uit. Een hed-iendo trad binnen en reikte een telegram over. Dit telegram is zoo pas gebracht, heer baron, zeide hij. Uit mija garnizoen riep Willy ver wonderd. Wat mag daar weer gebeurd zijn Hij «iheurde den omslag open en las het bericht. Dat bevatte slechts weinig woorden, maar genoeg om zijn gemoed in hevige ontroering te brengen. Het telegram is van den regiments- adjudant, zeide hij, het papier aan zijn vrouw overreikende, gelegenheden moet keeren. Men verwacht, dot het leger verklaard zal worden. Inderdaad zeide Rogalla, verrast, zoo gram. Waar zijn de couranten van daag In de laatste dagen hebben hier geleefd als op een eenzaam eiland in den Grooten Oceaan. Geef hier Bijna onbeleefd trok hij zijn vrouw de couranten uit de hand, die zij van het tafeltje hij den schoorsteen had genomen. Vlug vloqg zijn oog over de telegrafische berichten. Kijk, daar staat het. Om de bezet ting van Spanje is> er tusBehen Frankrijk en Pruisen een botsing ontstaan. De Fransche ambassadeur is naar den ko- ning te Eerns gereisd. Koning Wilhelm heeft hem niet willen ontvangen en len wordt de vijand Daar ziet men plotse- s-sectie in de flank i later weer weg te de oorlog is dientengevolge verklaard. Oorlog tegen Frankrijk. Hoera 1 Ik bewonder je krijgshaftige geest drift, sprak Rogalla, maar denkt ge dan volstrekt niet aan je huisgezin Op dit oogmblik schijnt me dip oorlogsverkla ring zeer ongelegen te komen, voor onza belangen. Integendeel, lieve Rogalla Onder deze omstandigheden kan Eduard zijn ontslag niet vragen. Zoodoende blijft de zaak hangende, wij willen daardoor tijd om alle» te overleggen. Daarmee Is veel gewonnen. Een nieuwe spoorwegverbinding BrusselAken. Naar aanleiding van eön bericht over den aanleg van een tunnel „door den St. Pietersberg” bij Loen, ten behoeve van een nieuwe spoorlijn Brussel Aken, schrgft iemand, die een tocht door het Zuid-Limburgsche grensge bied heeft gemaakt aan de N. R. Ct.: „Inderdaad is een spoorlijn Brussel Aken in aanleg, er wordt daaraan op verschillende plaatsen met kracht ge werkt. Zij gaat over Tongeren en Oostwaarts daarvan door het dal van de Jeker (in België Geer genoemd), die bij Maastricht in de Maas komt. De lijn volgt dit dal tot Wonck, waar de tunnel moet aanvangen, die in het bericht aan het Huisgezin wordt be doeld. Het is weliswaar niet gebrui kelijk den heuvelrug tusschen de dalen van Jeker en Maas zoover mij bekend is, en zoo is het begrijpelijk dat de berichtgever haar met den naam van de Noordelijke punt heeft aangeduid. Loen (zeg Loon, met Limburgsohe oo) is een buurt aan den voet van de steile oosthelling van den rug, in het Maasdal juist ten Westen van Lixhe, uit het begin van den oorlog welbekend door de daar geslagen bruggen. De spoor brug zal wat meer Zuidelijk komen, tusschen Lixhe en Visó. Oostelijk van de Maas zal de lijn gaan over Berineau en Warsage, en in beide dorpen zijn de werkzaamheden in vollen gang. Berineau ligt l1/, K.M. bezuiden onze grens in het dal van de Belle, die van daar langs het on gelukkige Mouland stroomt. Het diepe dal vaji deze beek zal in de kom van het dorp Berineau worden overbrugd door een pl.m. 800 M. lange viaduct, waarvan men de peilers, van gewapend beton opgetrokken, reeds hoog boven de huizen ziet verrijzen. Oostwaarts van Warsage zal het tracé gaan over Fouron, St.-Pierre en Remersdael, dus in het algemeen vrij rIm meestere» o|5TnWt. Rogalla t —/Mijn broeder 1» een man van eer, al heeft hij tegen do ge* woonten van onzen stand en togen de westelijke voorschriften gezondigd1, in strijd met onze begrippen van eer zal hij niet handelen. Hij zal je niet in pijnlijke moei lijkheden brengen, dat go hier zijn vrouw moet aantroffen. Ik zou zoo’n ontmoeting wel weten te ontwijken. Rogalla, bobt ge dan voor mij geen enkel woordje van liefde over. Het is misschien wol de laatste maal, dat wij hier bij elkander zijn- Hij stak zijn vrouw de heide handen loe, langzaam legde zij haar fijne aristocratische vinger» daarin en «ei Je weet, dat ik een afschuw heb van zulk eoinetiie-wpel. Ik heb je Hef, Willy zooals ik je liefhad op den eersten dag van ons huwelijk Ik acht en eer je 1als do vader van onze kinderen behoede jo m den strijd tegen and van ojm vaderland. Willy trok zijn vrouw aan zijn hart en kuste haar. Eeti oogrtblik rustte Ro galla aan zijn hoezen», toen richtte zo zich weer op en zeide met vaste stem Willy, ge moet uw plicht als krijgsman vervullen, maar ge hebt ook plichten te genover je kinderen, en ik bid' je, ver» lies (Re nooit uit hot oog. Ge heht vol komen gélijkt Fduard kan nu zijn ont slag ntet vragen, hij kan zijn verbinte-* nis met die vrouw niet wettigen, mis schien wordt hij door het vijandelijke lood He( Duitsche communiqué van T Juli luidt Op het Oostelijk oorlogster-, rein is de toestand onvt'randdrd. De krijgsbuit in' Jumi bedraagt twee aandels, 25.695 gevangenen, waaronder 121 officieren, 7 kanonnen, 3 mijnenwer- per», 52 machinegeweren en een vlieg tuig. Bovendien een groote oorlogsmaterieeJ. Op het ZufckOoetedijk oorlogsterpein na men de troepen van von Lineingen gis teren na een verhittend gevecht stormen derhand <te Russische stellingen ten Oos ten van de Gnila Upa, tuesohen Koe- nica en Loekzynce en ten Noorden van Bohatijn. Drie officieren en 2328 man werden gevangen genomen, 15 maehini'-? geweren buit gemaakt. Ook ten Oosten van Lemberg drongen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen in’ de vijandelijke stellingen. Het leger van von Mackensen rukt verder voort naar óen Boeg en den Weicbsel. Ten Westen; den Weiehsol wijken de Russen even- na hardnekkige gevochten. De ver bonden troepen achtervolgen hen aan bei de zijden van Kamienna. De gezamenlijke bult in Juni der on der Lin-singen, Mackensen en Woyrsch strijdende troepen bedraagt 409 officieren, 150.650 manschappen, 30 kanonnen en 28 mach in («geweren. Krijgsverrichtingen ter Zee. De Armenian getorpedeerd. Uit Londen wordt d.d. 1 Juli ge meld De Engelsche paketboot Ar menian werd Maandag in volle zee ter hoogte van Cornwall door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. Er worden leden der bemanning ver mist. De Armenian was op weg naar Newport News. De overlevenden, die te Cardiff aankwamen, verklaren, dat de duikboot in ’t zicht kwam ter hoogte van de Scilly-eilanden. Het .schip trachtte te ontkomen, doch de onderzeeër haalde het spoedig in, en schoot een aantal granaten af. De bemanning ging in de booten. De onderzeeër lanceerde twee torpedo’s, die het schip tot zinken brachten. De bemanning telde vyftig koppen, met inbegrip van elf Amerikanen. nwrgcvehl, wal denkt ge te doen Er volgde ecu lange stilte. De echlgc- noolen stonden oog in oog tegenover elkaar. Rogalla'» blikken waren doorbo- rend op Willy gevestigd, die langzaam zijn oogeti neerelofig. Ge hebt het lot van de kinderen in handen, voor Rogalla langzaam voort. De #liowijzen van dat vetwenschte huwelijk ’liggen in het ftuniliear^Hef. Daar licht ge den sleutel van wM wilt go dom Ik weet hei niet, Rog\lia, antwoord de Willy met een schuwent-^ldik ter'zjjde naar zijn vrouw, die in trotscRe bon ding bij hem stond. Het oogewik, waar van ge «preekt, is nog niet gekomen; ik kan. nog geen besluit nraM*n breng nrij niet in verzoeking. Neen, het bcwli»sen<te oogenhlik i» nog niet aangehroken, ir^aar al» het aan- breekt, denk dan aan /dit geeprek en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1