s HG SMITS, >ïcr isfein^fbu r HES VOOR KREEN. Me Jaargang. Eerste Blad. jpEN ter onwater. baar. nhaniel. biedingen Courant ^Tie-vu-ws- eafc- ^.d.-v-erteaxtieTolsud. voor Grovtd.su en. Oncxstrelsezx. 3 tu. behalve Zon en I bderlanden FEUILLETON Moeder en Zoon. I J. Feestdagen. tïr- 48. Gouda. Verschijnt dagelijks Van hut abonnemen’t? Telefoon ïnterc. 82. H Telefoon latere. 82. Brieven uit de Hofstad. Uitgevers A. BBDfKMAN EN ZOON. ld aan het Bureau. ook ve- Ie een vroeg Is de commandant ^oning te Berlijn aankwam, trad rinkman Zo., Gouda. bood- Dit nummer laden. vloed moet oefenen, duidelijk, dat de, Kamer me0d< ling van dergelijk bodrij| dw. f 1.25 1.50 jaar duren, eeri ik sneuvelen., van ons huwoll f 0.55 n 0.10 te Tilburg. If. BELOtfJEJr. 48, Gouda. lerlei waar 1 vooral Het gan der ten blad Het an- i ohder- is noo- Wat richt 1879.) in de racer.. ulHn kosten slecbts Itbeialing: 35, voor elke regel Rating J, b‘J „ij- “"‘j’ mzicht^' mi et lie- fy onze (illl IMIIE (Hl RA NT. pers, voo| laten, des middags te 2 nur. van ów - <n wetgeving géén J st| der drukpersvrijheid^ heerscht door aft* dende „Niemand» van wie zelf In zekeren zin de zorg ’s lands belang in dezen is overge- een Zware verantwoordelijkheid *van zij zich in tijden als dezen niet I bewust blijkt. K. meen en zid in tijden van gevaarlijk kunnen worden, preesief werkend' art. HM) van hot book van Strafrecht, dat elko opzettelijke handeling, waardoor de onzijdigheid van den Staat in gevaar wordt gebracht, straf baar stelt, kan, als te algemeen gestold, zulke algemeene persuitingen niet altijd voldoendé achterhalen. Is dus de drukpersvrijheid stevig ge noeg gewaarborgd, dit legt juist aan de 1 dagelyks aangenomen 'enten, de^i Boekhandel en PRIJS Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze ffic PRIJS DER ADVERTENT 1 KN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. een krachtig optrejtei tegen j wens elite, hjeft onwillekeurig aandacht gevestigd op de» vrijheid drukpers ook in tijden van oorlog oorlo&8gl>vaa|ri en 1—1 zet, dat de* verkeerd begrepen j uUlc van iljt Rotter<tamsAhe l»|ad ujtio||tff, sou^iiien dé i vrees 1 gewekt, dat heid, door dtfj regednng gemakkd |ium|!n worden onderdrukt. nJ.,i;.> X», .zeker tei grafcMag erlaijdlscb, al vinden wij ;Sen 16en Grondregel vUi 1798 neergelegd, Drukpersvrijheid intijden w«n Qo**,oz*yei,*MI‘* )n eon| ter laatste v^gaderin«on van lens de be- Istel, dat de gezantschap h d’|) minister Cort voorzit- ten onzent ZESDE HOOFDSTUK. Toen Eduant Von Altenbrak in zijne "J J zijn bestaat uit twee I H) De opzichter zwaaide zijn njuts en i riep Jongens, er komt oorlog, oorlog tegen de Franschen. Hoerahoera nog een» hoera. Juichend stemde de menigte daar mee in, en de echo weergalmde tot het graf, waarin eenige dagen geleden de oude baron was bijgezet. Als hij op dat oogen- hlik nog geleefd had, zou hij naar bui ten gegaan zijn en met de juichende schare ingestemd hebben. Nu wachtte de menigte te vergeefs, dat een heer van Altenbrak- zich aan hun hoofd stelde. Willy wilde wel op het halcon gaan maar zijn vrouw hield hem terug met de hoosaardige woorden Laat de meu- schen stilletjes begaan, gij zijt hun heer niet, gij zijt slechts gast op het slot van uw voorvaderen» En onder den duivelachtigen invloed1 van zijn vrouw bleef Willy besluiteloos *ai* het venster staan en keek de me nigte aan, die onder luide juichkreten af- een aardige kwinkslag. Een opgeruimde geeril bezielde officieren en soldaten, im mers de oorlog gold Frankrijk, den erf vijand van Dultschland. Ah, ritmeester, riep de commandant hem toe. Het is goed, dat ge bereids ge komen zijt. Met deelneming heb ik deh dood van uw grachten vader vernomen maar laten wij nu de dooden rusten wie weet, ritmeester, hoe spoedig wij ook tot heii behooren. Er staat ons een zware strijd ie wachten. Eu. nu heb ik iets voor u te doen Ge zijt de jongste rit meester van het regiment, daarom heb ik «bergen de ro die ons re- Ue- iw UVUUlg, U1II uvuij uc tjvv ui lens of gedachten te openbaren, behou dens iedere verantwoordelijkheid voor de! dat mefi IfW Wel?” Het beginsel, dat aan dit voor- schrift ten grondslag ligt, is niet eigen aardig Nedierlaijalsch, al vinden wij het al, zij liet in (Aen 16en> Grondregel der Staatsregeling fpn 1798 neergelegd, maar van cosmopolitlschen aard1. Uitwerking en toepassing droegen niettemin een natio nale kleur en onder de landen, die het beginsel het minst huldigden en in wer king brachten, staat Nederland vooraan, zoodat alles wat naar censuur der druk pers zweemt, zich met de Nederlandse he opvattingen niet verdraagt. Hot bovengenoemde Grond wet-artikel, dat de drukpersvrijheid uitsproekt, heeft natuurlijk alleen betrekking op normale tijden. Voor abnormale omstandigheden als die wij ook thans beleven, is door art. 187 van de Grondwet een afwijking mogelijk gemaakt. Die afwijking moet echter door een wet geschieden en de re gelen daarvoor zijn dan ook vastgelegd in do wet van 23 Mei 1899. Voor ons onderwerp hebben twee artikelen uit die wet belang. zucht moest hij zjchzelven bekennen, dat alles op regeling moest blijven wachten tot de oorlog voorbij was. Immers, zonder zijn ontslag gekregen te hebben, kon hij zijn verbintenis met Margherita» niet laten wettigen. en toch, nu de oorlog voor de deur stond kon hij geien ontslag vragen, zonder zich in zijn burgerlijke en militaire eer te be- nadeolen. Ook was hij te veel soldaat om een oogenblik ernstig aan zulk een ontslag te denken. 4 Het kan toch slechts een kort uit stel zijn, dacht hij. De oorlog kan ón mogelijk lang duren, daarvoor heeft de kunst van oorlogvoeren te groote vorde ringen gemaakt en al loopt liet met een zomerveldtocht, zooals in 1861» in Bo- hemert, het zal1 toch niet langer dan een •I ik terug kom. En mocht non liggen de bewijzen lijk in» het fanrilie-archief dus de recliten van mijn vrouw en kirwk'ren zijn verzekerd. In de kazerne heergöhte groote drukte. Bijna alle officieren waren daar bijeen, ook de commandant. De paarden werden gemonsterd en die voor den velddienst ongeschikt waren, werden aangewezen om in het garnizoen den dienst te blijven verrichten. In de magazijnen van Wee ding en w opening werd het benoodigde te voorschijn gehaald en aan de man schappen uitgereikt. Ieder was druk bp- zig, Van den commandant tot den jorig- sten soldaat. Bij het werk ontbrak het natuurlijk niet aan een vroolijk lied1 en vestiging bij den van der ter van niet bpstt ter vorjrulttó - ijler regeerittg) r iiewoqrding<wi de handelwijze kan 'die Peïi» dlb »ln dezen 1 lande^n kunstmatige ooflc kracht U kiipiekeh en. daanjiei land in] geiWr van ‘‘oorlog J De miRlsterjAvoegde er wei lijk aan toed’ 'dat hij te zeei bloedigheid e# verstandjghei volk Hertrouwde, om dit ge ei I CCLXXIIL Tempora niutantur t iify tijden veranderen en wij met hen. rtii' het oude dat onwrikbaar leek, dat pcicii verheugde in de sympathie van hon- dbMjn, ja duizenden, blijft vaak niets mtra' over. Jn ee® simpel drieregelig berichtje heb- bitóde Hsagsehe bladen het va^ de week genlnldLinke verdwijnt. Ieder weet wat Linke h» of thans wits. Linke was een- inaal h e t café vfm dten Haag. I Z»U slechts wat Johan Gram, die den Haag door en door kende, ervan zegt. Na' verschillend» nieuwe cafu’s opgesomd te hebben, schrijft hij iMM^h populairder dan ai deze koffie- huiA‘11 is Linke in de Vcenestraat, het sinfltye, onaanzienüjh|, pijpcnlade-achtigo Biqihuis, dat sindir^jaar en dag, ook zelfz door de deftigsten en aanzienlijksten bezocht wordt. yan dit bierhuis getuigen zelfs de preeieux ridicules van onzen tijd. Linke helaft een zenr groote reputatie eu de ge" wdzen Kamerdienaar van den Duitechen gezant, de knappe, vriendelijke kastelein met een prestance, alsof hij heel Mün chen in dien Haag vertegenwoordigde, heeft met groote diplomatie zijn naam geves tigd. Op de eenvoudigste wijze heeft hij zijn klein bierhuis geopend, en dit lang zamerhand, door werkzaamheid en zorg zoodanig zien toenemen In bloei, dat hel nn zijn klanten bij duizenden telt. Op sommige lijden van den dag» kan men hier corypheeën uit do Tweede Ka mer, beroemdheden uit de hoogste Staats- colh-giën, als een eenvoudig burger zien binnenwippen, om een glas koel, lekker bier |e drinken. Tusscben twaalf en een uur legt hier de jonge ambtenaar, die het goed stellen kan, heelag op de sap pigste en meest maïsolie roasthief uit den hielen Haag of smult er aan versdie garnalen, want Linke heeft van alles het heste on dlAgelljkstP, on waakt met een Argus-oog, dat zijn bezoeker» niets wo'rdt voorgezet, hetwelk niet aan de hoogste tjischon voldoet. Des avonds blijft daar geen zitplaats onbezet en tegen het shiitingstijdstip moet Linke, zeker i^et: zondcr eefi gevoel van trots over zulk een atynhankeiljkheid zihio klaiüen met gewold de deur wijzen... Dat Argusoog Irf allang gesloten en hoe goed het oog was dat daarna' waakte do klanten, die eerst bij duizenden wor den geteld, daalden tot honderden en ein digden wellicht bij dozijnen. schap willen brengen, dat nu de tijd van baar geduldig wachten voorbij was, dat zij nu spoedig in het volle genot ha- rewfcrechten zou komen, en» nukon hij ren vluchtig uur bij haar doorbren gen om haar te zeggen, dal die pijnlijke toestand nog langer moest duren, dat hij voor langen lijd weg moest, ja, misBchien nooit zou terugkeeren. Eduard liad al zijn plichtsgevoel dig, om niet mo<>deioos te worden. betis'kende de strijd' tegen den vijand des vaderlands vergeleken bij het neerdruk kende gevoel, dat hij zijn vrouw en kin deren In geen beteren toestand kon» bren gen. Den» vijand ging hij onversaagd te gemoet; voor de verwonderde blikken van zijn kinderen, voor de betraande oogen van zijn vrouw stond hij beschaamd, ja, hij vreesde die. Hoe berouwde het hem nu, dat hij niet n-edis lang den moed had gehad, zijn huwelijk publiek te maken juist, toen hij ta Rome Margherita leerde kennen, had hij dadelijk zijn ont slag moeten nemen en. zijn geliefde vrouw nidt in oen dubbelzinnige positie moeten brengen. Nu was het te laat. De avond viel reeds, toen Eduard1, ge volgd door zijn oppasser Hendrik, in snel- lop den straatweg naar Friedrichs haven langs' reed'. t— Alles is in de beste orifr, had de eerlijke Hendrik gezegd. Ik hen eiken dag naar de villa geweest. Kleine Fduarrf was verzot op de paarden. Dat zal een flink ruiter worden. (Wordt vervolgd.) de Onderstand»- Armenzorg. ken wij geregeld tijdig nogen ontvangen oncerten, vermakelijkhe- ze dan In onze agenda n bestemd om uit Koningsl servenianschappen Ie halen, die ons giment daar heeft. Ge moot reeds denavond daarheen reizen. - Hedenavond treed», commandant Een uur geleden ben ik van de rei» ge- kon*ep, on hel» nog het een en ander te regelen. Ja, mijn waarde, daar helpt niet» aan, de dienst gaat b»ven alles. Ik kan u nog wei verlof geven tot morgenoch tend, maar dan moet ge gaan. Uw schrlf- lastgeving ligt reeds bij u thuis. Zeer goed commandant. Ik z»l mijn orders stipt uitvoerm. Best ritmeester I Ik verwacht van n niot anders en ga nu eens naar uw escadron zien. Met een bezwaard gemoed deed Eduard zijn plicht. Hoe geheel anders had hij zich het wederzien van zijn vrouw voor gesteld. Hij had haar de blijde Het was dan Ie veroor- doör den mi nister haar instemming betuigde en zich dus eveneens daartegen kantte. In de pers heeft depie uiting tot opmerkingen aanleiding gqgeven ook reeds tevoren óp deze handel wijze vap een dee.1 dor pers de- dacht was gevestigd'. Een uitlating Nieuwe Rotterdam&hc ©ourant, die onrechte vermoeden deed, dat dit in d|ér regeoring hier- -■4- dc der en kniesbhien doör hel ver- dat verkeerd begrepen I <ljt Rolterttauisibe l»|ad u/tltn.r Hon|piien dé vrees J gewekt, dat «e eid( door d«| rogecljng gemakkM^ onlJrdrukl. Mj D<|ze vreé^^io W® .zeker teiW|P: vap een Nederlöndirhe regeering >i vindt ook ipu un. ^{ot vraaj i wordt' ten onzent be-1 i der Grondi^a, lui- k'e<t voorafgaand ver lof noodig, oA> dooij, de drukpers» gévoe- i 150 YAVH I L90 aan 1 on.4Bureau de Postkantoren. t4jLJnspt:B.A 18, geldt voor den staal van ee|i deel het grondgebied dos rijks in .staat oorlog is verkjaard, het mil Hal} ge- bovoegld is hot door middel vap He pers oi op andere wijze heke^id ina- nf nnnuirL'injVon lu.tri.f. De corypheeën uit de Tweede Kamer kwamen er niet meer een enkele poli tieke tinnegieter at er zijn broodje met kaas nog. De grooië kletatafel was reeds lang verloopen. Waarom Wie zal het zeggen Het jongere» geslacht wil vaak overal loopun, mits niet op het platge trapte paadje van de voorvaderen. Linke Is doodgedrukt door de andere in zijn omtrek verrezen café’s, aldus luid de in hot drieregelige bericht de opgave van zijn doodsoorzaak. Niet geheel juist. 1 .inke paste eenmaal precies in hot ka der van den tijd. Dat kader is veran derd en Linke moest dus verdwijnen. Indien Johan Gram thans zijn, boek over don Haag moest schrijvw zou hij geen pagina meer aan Linke en drie re gels aan Gentraal wijden. Wellicht om gekeerd. Linke ging heen. Requiescat In pace De gemeenteraad naan van dé week een beslissing, Aio verdient in 'broederen kring Ixkond te worden. Het gold een princi- pieole beslissing, die niét weinig stof hooft opgejaagd. Besloten word, dat allen, die werkzaam zijn bij het onderwijs, op 65-jarigen leeftijd hun ontslag moeten ne men. Doen zij zulks niet, dan ontvan gen zij het ongevraagd. Voor alle go- meente-ambtenaren is reeds in de betrek kelijke verordeningen een dergelijke be paling opgenomen. Alleen moesten de onderwijzers daar buiten vallen omdat de rijkswet een zoodanige bescherming geeft aan de»ze ambtenaren, dat de gemeente raad niet bevoogd is een algemeene ver plichting op to leggen. Echter heeft dp raad do lievoogdheid hen te ontslaan wanneer daar termen voor aanwezig zijn. Het eerste geval is gevonden en hei voor beeld gesteld. De andoren weten nu waar zij zich aan te houden hebben. Ons dunkt dit een goede maatregel. Wanneer de wet als algemeene» regel aanneemt dat iemand op 65-jarlgen leef tijd ongeschikt 1» voor verderen arbeid, dan dient men ook ala algemeenen régel te stellen, dat hij heengaat. De beöor- deeling over het al of niet heengaan, over te laten aan dé betrokken personen zelf, zou er licht toe ledd»ep dat de beslissing vhn andbre öm%'tamNgHedPh afhankelijk' word dan van het belang van het' on derwijn. De gemeente neéft' allereerst te vragen wat in het l»elang van het onderwijs en de kinderen is en de zeer bevoorrechte positie dio de onderwijzers in onze sa- menlwing Innemen wettigt toch «teling het besluit, dut zij zullen heengaan als zij „op” zijn. Dat onderwijzers zoo’n zware betrek king hebben, is in alle toonaarden ge zegd en wordt nog dagelijks beweerd. Mei te hetoogen dat gij op 65-jarigen leef tijd nog niet „op” zijn, wordt die be wering wel eenlgormate gelogenstraft. Onlangs heeft de raad zoo-waar-eena brengen, hoeft te koperen, mr dade- dek«el- ran Uns o-tft’ a'8 ‘ruptig te duqhten. Maar zijné.) Setoor dec-' ling zelve, van die plaats uitgesproken wijHt er niettemin op, dot dat |lgevaar niet geheel dehkbot-ldlg is en goed zou doen hét al te zeer te ondetf- sohaitten. Het publiek in het algemeen is zeer afhankelijk van de meening der bladen. En die meening en de wijze waarop zij wordt voorgedragen en ver dedigd, bepalen voor het grootste deel de meening en de stemming der lezers. Waar nu een enkel persorgaan, dat vooral in onze hoofdstad tot de veel gelezene be hoort, zijn lezers voortdurend tegen een der oorlogvoerende mogendheden tracht op te zetten, fe het begrijpelijk, dat in ver band met de houding van enkele andere bladen speciaal in Amsterdam een stem ming ontstaat, die zich fel togen die mo gendheid keert. En al zal nu, als dé mi nister terecht opmerkt, ons volk zal zich L niet lot werkelijke oorlogszuchtighoid la»- I ten prikkelen, het ia niettemin mogelijk, dat door oen onbezonnen daad onze on- I zijdigheid wordt in gevaar gebracht en F onze verhouding met die mogendheid ge- spannen raakt, wat ook op onze hetrek- kingen na den oorlog een slechten in- eene, att. oorlog en bepaalt, dat; 'wanneer van van zag drukpers ol ken van befrichton of opmerkingen betref fende militaire maatregelen, in dit (grond gebied gekomen, t| verbieden. 1* dcrl artikel (87), dat vopr ons wiyp i van ineeri directe heteekenis geWt Voör >den («iaat van heleg en goofl^ wabneer oen streek in staat vkn beleg vefteon, het militair gezag de bevoegd- ho4 beporkwule bepalingen te stellen mi^rent het drpkken, uitgeven, versprei- d|‘n, aanplakjken of in den handel bren- d-n van] geschrifteil of teekeningen, of dit gteheel te4 |verb|edén. t 1, Uit aclfalt dus de mogelijkheid vandiet ahsolunt onderdrukken vpn de persvrij heid niet uit té sluiten- Maar waar aan het militair gdpag deze bevoegdheid Ver leend wordt, is de veronderstelling wettigd, dat alleen om» redenen va» mi- ïftair belang dat belang dan in zeer i a’lgemecnen zin genomen van die ibe- voogdheid magh worden gebruik gemadkt. De wet geeft dan ook geen enkele bepa ling «mtrent Ae wijze, waarop een der- geljjke consuu^ zou kunnen worden toe gepast, noch Omtrent dé, wejklng van,oen censuur of dv vraag, wie censbr zou zijn, on schijnt- dus aan een zoo alge- incenc censuur! niet gedacht hebben. Waar bovendien bij de uitdrukkelijke beper king tot eene hepanide plaats of streek ook do gedachte voorzit, dat alleen met de behoeften van dat betrokken gedeelte, waarover dit militair gezag te bevelen heeft, moet rekening gehouden worden, is daarmee reeds de mogelijkheid van algemeene censuur bulten gesloten. Kent oqze wetgeving geen enkel pre ventief middel tot het weren van die persuitinge», die voor ons land in alge- oorlogwgevaar ook het re- Wet- .hediende Johan hem te gemoet en zeidie opgewekter, dan anders gepast zou ge weest zijnHeer ritmeester, de oor log is verklaard, de wachtmeester heeft reeds een telegram naar u afge zonden. Ben je dol geworden Eduard verbaasd. Met wien Met Frankrijk, heer ritmeester - Geef me mijn uniform Ik inoel dadelijk naar het regimentsbureau. Do regimentsadjudant verzekerde hem, dat elk oogenblik het hevel - tot mobilisa tie verwacht werd». AUe officieren met verlof zijn terug onibodop, ook aan u is een telegram onderweg. Ge zijt uit eigen beweging vroeger gekomen, dat zal den commandant hoogst aangenaam zijn. Wat komt me die oorlog slecht te pas, waarde heer. De adjudant keek Eduard verwonderd aan en zei Ik begrijp u niet, ritweestcr! Nu, liet is duidelijk genoeg. Na mijn vaders dood moet ik het majoraat waar- hemen, ik kwam eigenlijk om mijn ont slag aan te vragen en nu oorlog Ja, maar van ontslag kan nu geen sprake zijn! Natuurlijk •e spreken? Hij zal wel in de kazerne zijn. Eduard nam een rijtuig dat hem naar do kazerne voerdto. Tijdens den rit over dacht hij, wat hem nu te doen stond. Eensklaps waren zijn plannen omtrent zijn eigen toekomst en (Me van Marghe rita geheel in duigen geworden. Met een on# Tnijfcte KaniA Koel fa* ImutelinKÏ lw»! wou.’ t>Hsl' J van) oen tijd* ijlfj I Ranselen dool jpnden, dié als tijftelijk ilpH mlnisterraaf taanAe functie va^ljllesident-minis- -■'* 'en dps als1 zoodanig hoofd j ié, ip krachtige en «rnstilpe^ i-k jd in ons isstetnining Hreigtl ons L dié» iln

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1