tatMlMtortiiiioijti NGAS tig licht hebben? iot JAC. KOOI J K». itiUMrij Maandag ft Juli 191ft. ft4e Jaargang. iGAS. XTieviTTS- ©xx -2^d.’T7-ert©zxti.©"blsLd. voor G-oixcLa, eon. Oz».str©3s:©zx. De Oorlog. EN ZOON. Uitgeven A. 1 FEUILLETON Moeder en Zoon. J. L. van Eijk (aftr.) G. Prince (aftr.) :oou Kz. i erin oerwaard. H. Knuttel (aftr.) C. C. Krom A. J. Usselstijn Azn. (aftr.) A. H. Teepe A. D. van Vreumingen. E. van der Werf. Verschijnt dagelijke Wlw - behalve Zon- en Feestdagen. ESSING perstraat 24. Telefoon Interc. 82. De verkiezingen te Boskoop. Telefoon Interc. 82. 1PM. word het ADRES voor meu- wij ZEVENDE HOOFDSTEK. osteloos. I (Wordt vervolgd.) Voor district III OIU om uit gberita van de i ‘na*l8 wan- scheiding hij haar een van 't OI1H welvaart Voor district II (periodieke aftreding) (vacature-Vergeer) waren het de moeielijkBte l“’ -toen hij Mar- dat die tijd -~-j was, dat dat hij nog- ne- tot het houden van onze schitteren de bloemententoonstellingen, die ongetwij- armen fluisterde Eduard een man De stembus is geopend van 8—5 uren. Het verdient echter bijzondere aan beveling xoo vroegtijdig mogelijk te gaan stemmen. jg is dit werk door met het grootete GOIIkSUIE COURANT. PRuTTaiThITABONNEMENT? Per kwartaal Idem franco per post. - Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Voor de stemming van acht leden voor den Gemeenteraad van Gouda, op Vrijdag 11 Juli a^. be velen wij ten zeerste aan Voor district I Wieringerwaard, Blast met het instal- alle meubelen spoe- ök. 18 Aan het Italiaansche front. Het Italiaansche communiqué van 3 Juli zegt: De dag van gisteren bracht den Italianen aan het kustfront nieuwe nederlagen. Na vergeefsche kleine aan vallen bij Sagrado en Polazzo ging de vijand tegen den avond weder met minstens twee infanterie-divisies tot den aanval over tegen den Doberdo sector van het plateau van Polazzo tot bij den Monte Cosich. Onze troepen sloegen den vijand overal terug. Zijn verliezen waren ook gisteren1 weer zwaar. Een vijandelijke aanval tegen Goerzer bruggenhoofd, ten Zuidwesten van de Monte Sabotino, werd eveneens bloedig afgeslagen. Aan de Karinthi- sche grenzen werd gedurende de laatste dagen om de groote hoogte, ten Oosten van den Pflügenpas gevochten. Deze hoogte bleef ten slotte in ons bezit. In het Tiroler grensgebied heeft zoo nu en dan geschutvuur plaats. Het Oostenrijksobe communiqué f 125 w 1.50 1 50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 3*f, bö onze Agenten; den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van gistermiddag meldt: Op het geheele front van den Yser tot Argonne heb ben slechts artillerie-gevechten plaats gehad, met name in de streek ^an Quennecvieres. Bommen, die op Atrecht afgeschoten werden, hebben eenige branden veroorzaakt, die men echter meester werd. In Argonne deden de Duitschers na een zeer hevig bombar dement in den ochtend van 2 dezer een nieuwen algemeenen aanval tus- schen den weg van Binarville en Blan- leisel. Na een bijzonder verbitterd gevecht, dat op verschillende punten tob een handgemeen werd, hebben wij alle stellingen behouden. De strijd werd den ganschen nacht van den 2en dezer met dezelfde hard nekkigheid voortgezet. De Franschen handhaafden zich in hun stellingen en brachten den vijand groote verlie zen toe. In den avond van den len dezer trachtten de Duitschers na een aller hevigste voorbereiding door de artil lerie een reeks aanvallen te doen op de stellingen van den Hilsenfirst. De twee eerste werden afgeslagen. Bij den derden aanval gelukte het den vijand vasten voet te krijgen in de Fransche verdedigingswerken. Door een tegenaanval herwonnen de Fran- schen in den ochtend van den 2en dezer echter de geheele stelling, die de vijand met verbittering bleef be schieten. Md enorm veel tot Boskoop hebben bijgedragen Wie In tijden van voorspoed durfde men zich om deze mannen te scharen. Zou den zij thans, nu donkere tijden onver mijdelijk schijnen, in den raadskring der gemeente kunnen worde» gemist Voor waar neen We helMm gemeend hier eons duide lijk te moeten zeggen waarom het in Boskoop gaat. De stembusstrijd van mor gen is de belangrijkste sedert jaren. Do omstandigheden brengen dit met zich. In dezen tijdi het peil van den Raad nog meer te verlagen ware onverantwoorde lijk Wel heeft het bestuur der Vooruit strevende Kiesvereenaging in oen te goed hartig oogenhlik geadviseerd den zorgvol- len toestand niet nog met een stembus strijd’ te moeten vermeerderen, maar behoud van de huidige situatie lijkt gevaarlijker dan wat ook. Daarom moet va» alle Vrijzinnigen worden verwacht dat zij niet alleen hun stem zullen uitbrengen op hun aftredend rpadtelid, den heer J. van Gddcrcn R.Hzn., doch dat zij met woord en daad ook de verkiezing van de heeren' J. H. van Nes, P. M. Koster en Gugo Koster krach tig sullen bevorderen rne de dagen lang ge weg waart. Hoe heb ik 1 Ach- Eduard. js middags te 2 uur. an de Onderstaflite- Armenzorg. n wij geregeld tijdig gen ontvangen vau certen, vermakelijkhe- daa in onze agenda kman A Zn., Goud Tour reeds geleken met Vjonvelle veel op bouwvallen, on nog steeds ging hot ge schut voort mat verwoesting aan te rich ten. Daar aan de noordwestzijde waren de hoogten van Bruville, Sainte Marie en RczonviUe bezet door de keurtroepen van hot Fransche leger, de regimenten van Ganrobert en Ladmirault, die reeds te Krim en in Italië gevochten hadden; bij Rezonville stonden de keurtroepen, de keizerlijke garde. Zij begeerden niets lie ver dan zich op de Pruisen te werpen, die moedig Nwx onophoudelijk over Tron- ville, naar («^.hoogten van Rezonville voortsohoven. Tip de hoogte van Villars stond de grijze B&zaine; den stand van het gevecht niet wetende, hield' bij zijn troepen terug. Doch tegen den middag verslapte de kracht van het een Pruisi sche legerkorps togen de vijandelijke overmacht. Bij Vionville kwam het ge- vecht tot staan; de vermoeide Pruisen konden niet verder, de ammuqjtie raakte op, die artillerie had geen voorraad ineer. Daar drongen nu tanrohert en de kei zerlijke garde onstuimig vooruit. Toen kwam het er op aan het bedreigde voet volk en de artillerie te redden, hun tijd van verademing to verschaffen en ge legenheid om nieuwe krachten te verza- Dat was de taak van de cavalerie. als een klok, luistert De der Katholieke le eandldnluur- op deze vraag afdoend antwoordt Relaas konden zij die anders wilden niet Jagen den blinden stroom oproeien. Nog Meeds klemt daar- de vraag aan de katholieken: Waar- toch kwaamt gij ntet met één uwer die beste werkers, 4»e toch wel uit i uwen kring aan. te wijlen zip Om deze redenen is het velen te mooie- lijk geworden zich bij den huldigen gang van zaken neer te leggen. Zij willen pro testeren togen de uitwerping van hunne ver tr ou w en smenscheo, ler-n de her haal do lijke en ook nu weer (knagende verlaging van het peil van den Raad. Voorop zij gesteld dat zij 't verliea van de H.H. Guldwnond en Grootendorst voor de ge meente een gevoelig verlies zouden vin den. Maar van die zeilde zijde komt de verzekering dat deze heeren omuiddollijk zeker van hun zetel zullen zijn, als de 'Christelijk Historische genoemden zullen bedanken. Want daar is het waar de schoen wringt. In do onbekende toe komst, die voor Boskoop nog zoo b&tzei- •timd somber kan worden, durven' zij hunne belangen niet in handen gewen aan mannen als Van den Broek, Van Willi gen on Brand. Moer nog dan anders zijn er nu noodigmanmm van initiatief mannen die getoond1 hebben dat zij iets grootseh weten op te btawen, mannen tot wien ook in tijd van nood kan worden opgezien. Daarom mag er niet berust j worden in den tegenwoordigen toestand. 1 n die protesteorende zijn zoo geluk, kig geweest erkende steunpilaren vaa> ons dorp Insrekl te vinden eene eventueelo be- Jnocming lot lid van den Raad te aaik- vaarden. Mannen als J. H. van Nee, P. iM. Koster en Hugo Koster worden in Boskoop met eere genoemd. Zij hebben bewezen zaken tot «tand te kunnen bren gen in ’t belang van Boskoop in ’t alge meen on dat der kleinere kweekers in 't bijzonder. Vraag u zelf eens af, zou Boskoop's roem zoo zijn gestegen, zou den wij van ons hebben doen spreken tot •ver over dv nationale grenzen als ‘deze hoeren hadden gemist Wie hadden dan. 't initiatief durven men nen, wiens naani klinl waarnaar ieder gewilli strijd, die in den boe» Kiesvereeniging tegen Brand is ontvlamd, g« een vallen. Arm in arm traden zij de kamer bin nen, waar de kinderen sliepen. Eduard boog zich over hen heen en kuste zo op het voorhoofd. In zijn slaap lachte de kleine Eduard, zijn lippen bewogen en in zijn droom fluisterde hij Papa, papa, laat mij moetijden. Mijn zoon, mijn zoon, fluisterde Eduard, die zijn tranen niet langer kon bedwingen. Hij zonk voor het bed op de knieën en bedekte zijn gelaat met zijn handen. Daar sloeg zijn vrouw haar om zijn hals en een zachte «tem Hij moet worden, zooals gij, getrouw en braaf man eer, zxxmIh zijn vader. neer zal die akelige tijd voorbij zijn F Voor Eduard vxrx. °Wenhlikken zijns levens, —ia moest medededen. r scheiding nog niet voorbij oorlog was verldaard en fo voor een langen, langen tijd*haar Nog luttele uren en de stembusstrijd'is ook te Boskoop in vollen gang. Dit gebeuren komt zeker geheel onver wacht. Bij de voorbereidselen, welke wel steeds aan, eene verkiezing voorafgaan/ Idj de besprekingen der cand'idaatstellin- gen in de verschillende kiesvereenigingen leek de politieke hemel kalmer dan ooit. Immers er was een compromis gesloten lussetien de Liberale, Antirevolutionaire, Roonuseh-Katholieke en Christelijk-Histori- «che Kiesvereenigingen, waardoor de we derzijds gestelde candidaten onbestreden zouden blijven. De Godsvrede zou wor den gehandhaafdde politieke atmosfeer leek zuiver als aether. Ja toch, één heel klein wolkje viel er aan den hori zont te Itekennen. De „Soc.-Dem. Arbei derspartij, akteeling Boskoop” scheen be lust door het stellen van een telcandidaat moest verlaten. Als man van eer, als soldaat moet ik mijn plicht vervullen, ik kan mij daar aan niet onttrekken^ zeide hij diep ge roerd. Wees sterk, dierbare vrouw, wees den uaam waardig, dien ge eenmaal met onze kinderen zult vöerenwees sterk en moedig, zooals het de vrouw van een Duitsch krijgsman past. Zenuwaohtiiig snikkeiul rustte Marghe rita aan de borst van haar echtgenoot die dacht Haar donkere lokken streelde en nu en dan haar een kus op het voorhoofd drukte. Langzamerhand droog den haar tranen, de kr&mpaehtige zenuw schokken verminderden en daar zat zij nu zonder tranen ine< gebogen hoofd en gevouwen handen te luisteren naar de troostende woorden van haar echtgenoot Haar groote vochtige oogen utaarden on afgewend naar het avondrood, dat den westelijken horizon in gloed zette. Als ik uit den veldtocht terugkeer, Margherita, sprak hij, dan voer ik je als mijn eehtgenooto naar het slot mijner voorvaderen; dan zat niets meer ons schei den; dan zal ik goedmaken, wat ik aan jé misdreven heb; dan zal ik je alles doen vergeten, wat ge geleden hebt. Een rilling ging Margherita door de leden en haar oogen vulden zich op nieuw met tranen. Als ge terugkeert... Als in een droom herhaalde zij deze woorden, die een vreeselijke mogelijkheid inhidden. waaraan Eduard ook heden reeds had gedacht, toen hij het bevel der 12) In den geest zag de officier den jui chenden blonden knaap op het paard zit ten en met weemoed dacht hij er aan hoe hij zich zoo mooi had voorgesteld, zelf zijn zoon op het voorvaderlijke slot te onderriohten in alle ridderlijke kun- sten- Wie wist, of hem dat geluk ooit zou te beurt vallen... Met een kreet van vreugde sloot Mar gherita haar echtgenootin hare armen, de kleine I dtiard pakte vaders arm. ter wijl de oude Dorothea met de kleine Mar gherita kwam aandragen, die ook haar lieve ronde armpjes naar haar vader uit strekte. Eindelijk, eindelijk heb ik je terug, snikte Margherita aan dte borst van haar echtgenoot. Oh, wat hebben gedtaurd toen mobilisatie ontving. Urfderijk 'nam Margherita in zijn armen, legde hoofd aan zijn hor# en fluisterde zacht ,met hevende stem Het noodlot zal niet zoo wreed zijn, mij aan mijn vrouw en kinderen te ontnemen. Zij heblien mij dul- zendkiiMl meer noodig dan andere vrou wen kinderen. Neen, Margherita, ik geloof niet, dat het vijandelijk lood mij zal troffen. In elk geval heb geen zorg voor de toekomst. Ik heb aan mijn broe der Willy alles medegedeeld, ik heb al de iMMXÜge bewijepapieren in ons familie- archief te Altenbrak nedergelegd. Moch ten wij elkaar niet wetlerzien, wend je dan tot mijn broeder, hij zal je een trou we vriend en raadsman zijn hij zal je in het genot stollen van alle rechten waarop ge aanspraak hebt. O, daarover is het niet, dat ik zoo bezorgd ben, snikte Margherita. Wat geef ik om rijkdom of Imogen rang als ik jou slechts mag behouden. Spreek niet zoo, Margherita, smeekte Eduard. Denk aan onze kinderen, donk aan den naam, dien zij dragen zullen, als ik mocht vallen, denk er dan aan, dat ge uzelve en aan de kinderen ver plicht zijt hunne rechten te laten gelden. De jonge vrbuw bedwong tyiar smart en antwoordde Ge hebt gelijk, Edluard, ik zal er aan denken, ge zult over me tevreden zijn. Zoo is het goed f Kom, laten wij nu nog eens naar de kinderen gaan. Nog eenmaal wil ik ze zien, ik weet niet of me dat geluk ooit weer ten dee! zal .enige «tering in de politieke stilte te brengen. Maar verontrustend was dit niet een onweder kon nooit daaruit vol gen. Toen, op den dag der candidaatstolling kwam plots de donderslag bij helderen he mel. Van waar? Uit welken hoek?Van een aantal mannen, meest Vrijzinnigen, die geen vrede konden hebben met den toestand, waarin sedert eenige jaren de Raad van Boskoop verkeert. Door hun ingrijpen werd eensklaps de Godsvrede verbroken. De politieke hemel werd zwan ger van dreigende onweerskoppen. Een 'heete stembusstrijd kan worden verwacht. Waarom' Omdat bij velen ’t hart ernstig in op stand komt als hun oog waart over deze kring van mannen, die thans geroepen zijn in de allereerste plaats de belangen hunner gemeente te behartigen. Met be zorgdheid constateeren zij dat het gehalte \an den Raad vaa Boskoop, godiurendede laatste jaren bedeukdijk is gedaald. Mot wroeging moeten zij ervaren dat juist die partij te Boskoop, welke aan intel- lectueelen zeker niet het armst mag ge noemd worden, welker mannen door hard- wt-rken ontegemzeggelijk hel meeat tot den bloei van de plaats hebben bijgedra gen, dat die partij hare vertegenwoordi gers in den Raad1 ziet uitgeworpon en 'vervangen (foor anderen, o zeker in alle opzichten eerbaren, doch van wien ge- noegizatun Ink end kon heeien, dat zij het geleden verlies niet zouden kunnen dek- ‘ken. ’t Is bekend dat te midden van po litieke hartstocht waarbij zeker niet 't be zit van intellect de inzet vormde van den istrijd, de Heeren Van den Broek en Van Willigen in 't vertegenwoordigend' lichaam der gemeente verschenen. Die Heeren heb- •ben lang genoeg gezeten om een oordeel over hun vroede vaderschap te vellen. Welnu vraag het niet alleen aan Vrij zinnigen, maar ook aan antirevolutionairen en Roomseh-Katholiekeir of zij het wen- schelijk achten, dat onze geheele gemeen teraad uit zulke mannen bestaat I Hunne antwoorden zullen roerend eenstemmig zijn. En op dien weg dreigt nu opnieuw te worden voortgegaan Door het bedanken |van den Heer Nieuwesteeg aien de Ka tholieken zich voor een nieuwe candidia- luur hunnerzijds geplaatst. En wat doen ze nu Komen ze met een hunner man- PRIJS DER ADVERTENTIKN. Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 'Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. van 1 Juli luidt *Ue Italianen hebben ook gisteren hun pogingen hernieuwd, om aan den rand van het plateau van Doberdo vasten voet te krijgen. Na een geheelen dag den Redepulgloasector met zwaar geschut te hebben beschoten, werd hier ’s namiddags tot een aanval van minstens 4 infanterieregimenten overge gaan, die tot hevig dichtbijzijnde gevech ten leidde. Door een tegenaanval der dapijere verdedigers werd de vijand ten slotte van de hoogten afgeworpen. Een poging van den vijand om de beneden- «tellingcn bij Woltschack, len Wasten van Tolmein, to naderen, werd reeds in de kiem gesmoord. J^e Alpenjagers, die in deze streek oen uitval fogen een van onze steunpunten ondernamen, werden na een verbitterd gevecht van man tegen man leruggeworpen. Do verlieten van den vijand zijn overal weder zeer zwaar. De Italiaansche torpedoboot 1708 in den avond van 2 Juli in de Noorde lijke AdHatisehc Zee vernietigd. Op het zuidoosteli^ce oorlogstooneel hadden slechts afzonderlijke grensachemuteelingen plaats. Het Fransche leger en het Duitsche hidden elkander in vreeselijke, Moedige omhelzing bekneld. Sedert negen uur ’s morgens donderden de kanonnen, knet terde het geweervuur, klonk het hoera der vooruitdringende Duitschers en het gekerm der krijgers, die door het vijan delijke lood geveld waren. De Augustus zon brandde heet op het in kruitdamp gehulde slagveld. Als vurige slangen kronkelden zich de batterijen over de ver treden akkers; ze verdwenen wel hier en daar achter boschjw, maar vertoon den zich dan weer en voltooiden den kring rondom de ongelukkige dorpen, waarin zij een regen van granaten deden nedervalle». Flavigny. Tronville. Mars la

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1