nd ELLING iioscoop. I 00N Me Jaargang. Vrijdag 9 Juli 1915. ff o. 12826. B 1/ XTie’ix’WS- ^•cL"v©2?‘tezxtie'1ol®-d. ^-oor G-ouxcL®. ©xl OKCxstxeZsezx. De Oorlog. PERSTE 1 FEUILLETON Moeder en Zoon. Programma dmunmer scoop Courant e oorlogsnieuws. 3omische films. ra». en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks behalve Zon- Telefoonlnterc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 1 JULI en vol- de 30 I I0RTEN vnn ren )r parti- VERING Het Oontenrijksohe coiumuniquó (ld van NEGENDE HOOFDSTUK. Do deur (Wordt vervolgd.) iendt een boodschap of per tel. 168. Het Bestuur, van naar De jongeman, (km f 0.55 0.10 ge- bcHlissendv daad ver- mon- lieid c; beurten!», dan door de WBH men naak hebt U moge- Kleed of Vloerzeil neer gebruikt Mag me den de wij ma in 2 dealen, keizer Nero. kunstfilm, linuklnriii. elijke opname. paar uur aaa de rakken on zlchwU naar do stoods f ris- rontlleorde MOSCOOP”. 30 90 >knop voor Sondla. DANTZIG. ÏOOTENDOBST. ikman Zn., Gouda. f 1.25 1.50 was het laatste vroegere burchtslot den ver- i in haar stollingen te handhaven on tegen- tc docr.. Deze pogingen Krijgsverrichtingen ter Zee. De duikbooten-oorlog. Uit Weenen wordt d.d. 9 Juli ge meld: Een van onze onderzeebooten torpedeerde den 7en Juli ’s morgens in het noordelijke deel der Adriatische Zee den Italiaanschen kruiser „Amal fi” en bracht dezen tot zinken. (In een gedeelte van onze vorige oplage reeds opgenomen). jongeman, die het bevel voort op „Schrik” (ik herinner ino nog altijd niet tot welke nationaliteit hij behoort), heeft van zijne regoering dezer dagen oen onderscheiding gekregen, die veel gelijkt op de D. S. O. (Distinguished Service Order), l’n hij hoeft die wM verdiend. Nacht aan nacht gaat hij, met zijne ka meraden op allergevaarlijkste tochtje» uil en terroriseert acne gcheele flottielje van monitor», kanonneerbooten en (tergelijke zeker hoiidcrdinaai zoo sterk aan. bewape ning en bemanning als de „Schrik”, ’tl» om te huilen, dat ik niet zeggen mag wie die jongelui zijn. Do „Time®" zegt In een naschriftje dat hier waarschijnlijk kapltein-luitcnant Kerr, van de Engelsehe marine liedoeld wordt, die onlang» de D. 8. O. kroeg terwijl ieder lid van de bemanning Distinguished Conduct Medal kreeg. PRIJS DER AU VERTËÏÏtTRN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Bij den aanvang van den oorlog tol ritmeester bevorderd! was Willy Von Al tenbrak in den krijg gewond. Hij kreeg Oen lanssteek in de borst en ter gene zing daarvan had hij een langdurig ver- M verkregen, onmiddeilijk na den oor log. Om tot volkomen genezing der ge kwetste long te geraken, had dé dokter hem aangeraden een gcruiinen tijd in een wanner klimaat te vertoeven en zoo was Willy dan besloten voor eenige maanden naar de Riviera te gaan. Zijn vrouwen kinderen zouden meegaan, op de kosten kwam het niet aan, want op Rogalla’s aandringen had Willy de nalatenschap “nvaard, slechts voorloopig, zeidehij bij zichzelven om zijn knagend geweten lot rust te brengen. Niemand betwistte hem de erfenis, zelfs was de familie gereed om hem als ma- Joraataheer hulde te brengen, maar deze plechtigheid had Willy nog altijd weten haar huwelijk ook behoorde, en waar van haar kinderen den naam droegen. Haar trotsch was dus de reden, waar om de linkervleugel van het slot, met de vertrekken van den overleden baron geheel niet werden aangeroerd door decorateurs die in het overige gedeelte he< slot alles op nieuwerweischen voet moesten inrichten. Hier droeg allee nog den ouden stem pel. De donkere kleuren der gobelins en de zware eikenhouten meubelen gaven aan de kamers en den langen gang een. duister aanzien, dat nog versterkt werd door de veie donkere olieverfportretten van voorvaderen der Altenbraks. Aan? het eind1 van dezen vleugel stond een zware vierkante toren, die bijna geheel begroeid was met klimop, zoodat men de kleine getraliede schie(|giaten nauwelijks kon zien. Deze toren overblijfsel van het der hoeren Von Altenbrak, dat in loop dor tijden allengs het fraaie blijf van than® was geworden^. In de benedenverdieping van dozen to ren bevond zich het famllie-archief van liet oude geslacht. Tot dit archief had men toegang dOor een deur in het schrijf vertrek van den majoraatsheerde deur bevond zich in den dikken muur en was verscholen achter het tapijtbehangsel, zoo dat ze alloen te vindten was door iemand die het geheim kende. Andere toegangen had de toren niet. Uit het archief voerde een smalle wen teltrap naar de bovenverdieping, waar Onrustig liep Willy heen en weer in het schrijfvertrek zijns vaders, dat hij nu AI had vertrekken het ameublement laten vervan- andere van den nieu weten In de kamer van den ouden baron had aij niets veranderd, want die kamer bevatte de kostbaarste oude meu belen, de familieportretten en nog andere kostbare voorwerpen reeds lang in het bezit van het geslacht Von Altenbrak die getuigden van den hoogen ouderdom van het kasteel en van den ouden adel der Altenbraks. En Rogalla was trotsch op dit oude geslacht, waartoe zij door te verschuiven door op zijn nog zwakke gezondheid te wijzen. De staat van zijn gezondheid verhin derde echter niet, dat het weldra op Al tenbrak nog al levendig toeging. Baro nes Rogalla voerde het bestuur en zij verstond dat goed; maar ook verstond zij het goed een groote®, gezellige» kring om zich te verzamelen,. Eduard’s dood en Willy’s verwonding hadden voor een1 poosje die gezellige bijeenkomsten onder broken, maar Eduardl’s döod was spoedig vergeten en de voortgang van Willy’s herstel hinderde Rogalla zeer spoedig niet meer om aan haar genotzucht bot te vieren. Tusschen Willy en zijn tTotsche vrouw was een vreemdsoortige verhouding ont- schuw ontweek hij zijn hij vreesde tot een verklaring toch zijn had soort voorwendsel, waarmee hij om de de onverkwikke- nog Aan het Zuidelijk Front. In den Kaukasus. Het Russische communiqué van 8 Juli meldt: In de kuststreek hebben artillerie- duels plaats. In de richting van Olty viel een compagnie Russen onver wachts twee compagnieën Turken aan bij Norchine. De Russen regen meer dan 50 Askaris aan de bajonet. De overige Askaris gingen op de vlucht. In da streek van Aweazik en Cha- riandagh werd het krachtige offensief der Russen over het geheelo front afgeslagen. In do richting van Meliazghert, werden de pogingen der Turken om tot een offensief in de streek van Tsidratsor over te gaan verijdeld. Op het overige front is geen ver andering. een i staan. Bijna vrouwh“ met haar te komen, ofschoon die eenmaal moestvolgen. Gedurende ziekte en den tijd van zijn herstel, hij een zichzelven kon tevreden stellen regeling der zaken en dc CüV lijke verklaring met zijn vrouw eenige® tijd te verschuiven. Doch al te dikwijls las hfj in Rogal la’s oogen de vraag: „Wanneer zult ge een einde maken aan dezen onzekeren toestand aan die onzekerheid bene den onze waardigheid Ja, er moest een einde aan gemaakt wordenOok Willy was tot dit besluit gekomen. Er moest een einde aan ge maakt worden, en wel door Eduards van -H Juli meldtDe «lag bij Krasnik duurt onder hevige gevechten voort. De Russen gebruiken hun nieuw aangevoer de reserves om stormachtige tegenaanval len te doen. Overigens is het betrekke lijk rustig. In Russisch Polen ten Oos ten van de Weiclisel duren de gevechten voort. Hevige Russische aanvallen wer den bloedig afgeslagen. Voor de over- machtige vijandelijke strijdkrachten, die ter bescherming van Lublin werden aan gevoerd en tot tegenaanvallen overgin gen, ontruimden onze troepen de beide zijden van den straatweg op de hoogte ten Noorden van Kraenik. Ten Westen van de Weichsel bestormden wij eenige Russische vooruitgeschoven stellingen. Aan de Boeg en in Oost-Galicië iade algomeenc toestand onveranderd. De vij- amtelijkc aanvallen aan de beneden Zlo- ta-Lipa werden af geslagen. erfgenamen in het bezit van hun recht matig eigendom te stellen. Reeds meer malen had hij aan zijn schrijftafel plaats genomen om aan Eduard’s vrouw een brief te schrijven mot de uitnoodiging naar Altenbrak te komen. Doch telkens scheen het hem dan of de oogen van zijn vrouw dreigend op hem neerzagen, en met een zucht had hij de pen nedergelegd. Om echter zijn geweten in slaap te sus sen, had Willy aan een zaakwaarnemer, die hem reeds vroeger in discrete aange legenheden hielp, laast gegeven om naar Margherita Montelli en haar toestand een onderzoek in te stellen. Daarbij koester de hij heimelijk do hoop, dat een onver wachte gebeurtenis het vraagstuk zou op lossen, zonder dat hij daarbij een vin ger behoefde te verroeren. Heden wachtte hij mijnheer Titschner om deling verslag uit te brengen. Onrustig liep Willy heen en pzrt n'iina trrizlnra zelf in gebruik had genomen. Rogalla in de andere vertrek ouderwetsche gen door smaak, beproefden de Dnitschers bij het werk Marie Thérèse uit de loopgraven te komen, maar werden teruggeslagen. Op .de Maashoogten had een heftige artillerie-beschieting van de Franscho stellingen plaats. In het bosch van Apremont behaal den de Duitschers geen enkel voordeel. De nacht iè zeer bewogen geweest: bombardement, infanterievuur, hand granaten en bommen, maar geen in- fanterie-aanval volgde, behalve in de richting van Fey-en-Haye, waar twee Duitsche aanvallen tot staan werden gebracht. In het westelijk deel van hét Bois le Prêtre heroverden de Fransohen op den 7n loopgraven over een lengte van 200 M Het Duitsche communiqué van 8 Juli luidt: Westelijk van Souchez gelukte bet aan de Franschen over een breedte van ongeveer 800 M. in onze voorste loopgraven binnen te dringen. Zij werden door een tegenaanval weder verdreven. Een tweede aanval van den vijand zakte voor ons vuur ineen. Om een klein stuk loopgraaf, waarin de Fransche nog zitten, wordt nog met handgranaten gevochten. Nacht en dag valt de vijand zonder resultaat de door ons genomen stellingen bij Apremont aan. Het aantal gevangenen klom tot 3 off. en meer dan 400 man. Op het héele westelijke front hadden levendige artilleriegevechten plaats. Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué van 8 Juli luidt: Een vijandelijke aanval uit de rich ting Kowno werd onder groote verlie zen voor den tegenstander af geslagen. Bij het dorp Stegma, nootdoostelijk van Prassnysz werden eenige Russi sche loopgraven genomen en gehou den. Vijandelijke opmarschen in de streek van Strzegowo en Starozreby, noordoostelijk en zuidwestelijk van Racionz hadden geen succes. Pogin gen van den vijand om ons de giste ren veroverde hoogte 95, oostelijk van Dolowatka te ontrukken, mislukten. Op het zuidoostelijk oorlogsterrein is de toestand van de tusschen de Dn jester en Boven-Weichsei staande Duitsche troepen onveranderd. Wes telijk van de Boven-Weichsel werd een reeks vijandelijke stellingen ge nomen. De „schrik van de Donau”. De bijzondere correspondent „Times” te Belgrado schrijft, aan het Hbld. ontloencn. De toestand hier in Belgrado doet heel sterk denken aan een operette. Wie na de lunch niets te doen heeft, gaat eens de straat op on een beetje naar den vijand kijken, gaapt oens en vraagt zich af, wanneer die nu. weer gaat beginne®. Men kan ergens op bet dak van een gunstig gelegen huis klimmen of de hoogten buiten de stad gaan bestijgen en met een kijker zien naar de plaats, waar tusschen de Oo»- tenrijksche stad tJemiin en de Grosso Kriegsinsei de Oostearijksche riviermoni- tors zwart uu leelijk in den stroom lig gen. Eerst waren het er zeven; nu nog maar zes. In den regel ziet men er maar drie, waarvan er oen geregeld stroom op heeft, onder bewaking van een waohtboot. Wat men zoo van verre niet kon zien, ia dat zo binnen eene omheining van balken, liggen. Sinds hun aantal van ze ven tot zee is teruggebracht door oen handig stukje torpedo-werk van oen waclit- bootje, dat als de „Schrik van den Do nau” bekend staat, zijn de monitors bij? zonder weinig ondernemend geworden. Er moeten uiterst gewichtige redenen zijn waarom men in Engeland niets mag welen van de samenstelling van, de ge mengde artillerie-macht, (Me onder bevel staat van generaal Jlvkovitsj, don mili tairen conunandiant van het district en waaraan de verdediging van Belgrado is toevertrouwd. De Oostonrijkers zijn volkomen bekend met hare samenstelling. Dé voornaamste punten daarvan zijn in do Franscho, Ame- rikaanfcche, Zwitsorsche en andoro bladen behandeld, maar hot schijnt, dal do meest noodlottige gevolgen zouden to verwach ten zijn, wanneer het Engelsche publiok. daarvan iets te weten kwam. Men mag er dus niets van zeggen, dan dat deze' mocht van oen kllerbohoorlijkst cosmopo- litische samenstolling is en dat de jonge lui (gelukkig kan ik me op het ©ogen blik niet herinneren tot welke nationali teit ze behooren, want sedert lunchtijd heb ik zo niei gezien) die de „Schrik van den Donau” beheer en, er veel plei- zier van hobben. In donkere nachten zoeken zij hun weg (Boor allerlei vaartje» en doorgangen, waar niemand ze ver moedt en maken liet don Oostenrijk wg verbazend lastig. De Oostenrijkers hebben drie kanon- noorbooton, die er al» speelgoed'-droadu noughta uitzien, met mitrailleur» indege- aclnittorens. Elk van die kanonneerboo- ten zou den „Schrik” in een paar mi nuten kunnen opoten, als hij hom maar te pakken kon krijgen. Maar de „Sohrik” komt als liet goed donker Is, bestookt dan mot zijn, ééne machinegeweer oen van de dreadnoughts en*snelt dan als» een haas wed'er heen. Tien d!ag<n geks den zotte een dreadnought den „Schrik” na, maar kwam daarbij in oen goed aan gelegd mijnenveld' terecht, waarna zijn overschot bij hot Kojara-eiland aaneen grond liep, midden in den stroom, zoodat de geschu Horen» on de kiel van Belgra do uit goed te zien zijn. De liomanning ontkwam, na de machinegeweren over boord te hebben geworpen. Den volgen den dag haalde de „Schrik” nog aardig wat buit er van af, zooal» munitie voor het machinegeweer, automatische pistolen en zelfs een gramophoon met oen stek ^oedo platen, de naamplaat en do vlag gen van don dreadnought. In de streek om Goerz deden de Italianen gisteren wederom enkele lichte aanvallen tegen het Goezer- brnggerhoofd. Onze troepen sloegen alle aanvallen af. Aan de midden-Isonzo en in het Karinthische gebied heerscht als steeds rust. In het Karinthische en Tyroler grensgebied heeft slechts geschutvuur plaats. Op de grenshoogte ten oosten van Trebinje begon op den 7en ’s nachts nogmaals het gevecht tegen de Mon- tenegrijnen. Daar de tegenaanval der Montenegrijnen op den 6en Juli mis lukt was, trachtte de vgand ’s nachts nog een lichte aanval te doen, die door ons infanterie- en artillerievuur geheel uiteengeslagen werd. Nuheerscht daar rust. Aan de overige grenzen is niets bijzonders geschied. Aan het Westelijk Front. Het Fransche middagcommuniqué van 8 Juli meldt: Ten-Noorden van Atrecht ontwik kelden zich vrij hevige infanterie-ge- vechten in den loop van den avond van 7 Juli en den daarop volgenden nacht. Tusschen Angres en Souchez ten noorden van den weg Béthune- Atrecht werd een Duitsche aanval, voorafgegaan door een hevig artillerie vuur, volkomen afgesiagen. Ten noorden van het station van Souchez deden de Franschen een aan val, welke hen in staat stelde het dorp te naderen; zij maakten zich meester van een linie loopgraven, na de ver dedigers er uit verdreven te hebben met handgranaten, wonnen verder eenig terrein en maakten enkele krijgs gevangenen, terwijl zij een kanon buit maakten. Soissons werd gebombar deerd. In Argonne duurde de artillerie-en infanterie-beschieting den geheelen nacht. Bij het aanbreken van den dag De Roemeensdie kolonie te Lemberg. Het te Boekarest verschijnend dagblad „Sina” bericht uit bet Oostcnrijksch pers kwartier liet volgendeToen te Lemberg de moeilijke positie van liet Russische leger bekend werd, verspreidden de mili tairen officieel© organen om de onge rustheid te beperken, het liaricht, dat Roe menië aan hun zijde den oorlog zou beginnen. Niemand to Lemberg geloofde deze berich ten, allerminst de Roenneensche bevolking. Zoodra liet bericht over de Roemeensoho interventie verspreid wae, worden de Rus sen vriéndelijker tegenover do Roemoen- »che bevolking, en eifttshte van dewe een Roemeensch legioen te "vormen, tegen de (’entralen. De Roemeoaes echter weiger den; 14 Juni verwachtte men het bericht over het uitbreken van den Roemeenschen oorlog, gelijk door de Russen was voor speld. Den volgenden dag steeg de op winding, tot het ware bericht ontvangen werd, dat Roemenië zijn neutraliteit niet wilde verlaten. Daarop volgden voor de Roenieenen te Lemberg zware dagen. De Russische geheime politie en kozak ken trokken door de Roemeensche wijk en mishandelden de bewoners bloedig roofden en plunderden, terwijl knoetsla- gen on revolverschoten het antwoord wa- op de smeekbeden (ter ongeiukklgen. men een prachtig uitzicht had op rondom gelegen bezittingen. Hier ook een enge poort, waardoor slechts met behulp van een ladder weer op den vlakken grond kon komen. Bij den toren groeide dicht houtgewas, waartim- «oliën verscheidene fraaie kastanjeboonwn. De zon scheen helder en wierp haar stralen tusschen de takken door in het Hclirijfvortrek waar zij zacht weerkaatst hun licht wierpen, op het portret eener dame, dat juist boven do schrijftafel aan den wand hing. Onwillekeurig bleven Willy’» blikken op dat portret rusten. Het was zijn moeder, in de eerste jaren. van haar huwelijk door een schilder op doek gebracht. Met een zucht koerde hij eindelijk hef gelaat af, trad aan het venster on staarde peinzend in het park. Evenals alle zwak ke naturen, kon hij niet tot een besluit komen; liever wachtte hij in werkeloos op eene of andere toevallige aan alle onzekerheid een einde te maken. Plotseling schrikte hij op. van zijn kamer ging opi'a on vrh“ndelijk lachend stond zijn vrouw voor hem, in haar schoonheid, nog verhoogd door haar sierlijke half rouwkleding. T>och ondank» haar vriendlijken lach voelde Willy zijn hart door een ijzige hand omkluimnen. in de harde staalblauwe oogen zijner vrouw las hij onuitgesproken de vraag: Waar toe dat getalm Maak er een eind aan. 16) Hij moet de erfgenaam van Altenbrak wordenHier mijn hand er op vrouw, Ik verlaat u niet u en aoon van mijn ritmeester I (i(lll)S(HE COURANT. PRIJS VAnTTÊT ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Italiaansche Front Het Oostenrijksche commu niqué van 8 Juli meldt: Alleen aan het Isonzo-front is een grootero activiteit vast te stelle», welke zich over eenzelfde oppervlak uitstrekt als de vorige dagen. Zij bestaat uit hevige artillerie-duels en uit aanvallen der Italiaansche infanterie, die steeds worden afgeslagen. In den Kanknsus. Het Turksche communiqué 8 Juli meldt: Aan het Kaukasisch front trachtte de van onzen rechtervleugel terugge slagen viïandeiijke cavalerie zich 1-on J/vrv. aanvallen te doen, mislukten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1