>s D. SMITS, DOD’s: 3 I r DD, r” WON »RES VOO» EBBEN. Me Jaargang. Zaterdag IQjJiili 1915. Eerste Blad. No. 1283*7. l f mhandsl. XTie’CU’WS- eax ^.d.’vextexuta.eTola.t^L ttoox G-o’xa.êLsu ezx Oxxxstxelcezx. en Feestdagen. behalve Zon- MPEN 2 I FEUILLETON ‘Moeder en Zoon. 1 48, Gouda. - Vereohijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Brieven uit de Hofstad. Vooruitstrevendheid en 7Oi coneervatisne. KENNISGEVING. 1~ mtgeverTT BSUfkoT EN ZOOM. aangenomen bestaat, uit twee naapi niet SOORTEN 'oor parti- .EVERINO g teelijke 17) 7.OU (Wordt vervolgd.) J 1 Brinkman Zn., 5 HEN-QUELLE! R BRONWATE- 1 SB n n liet goede behouden.” Want het d.w.z. wat door ben» Melf ate góed kond is, wil iedereen behouden. Maar het te niet de vraag, wat willen, maar wat (te maatschappij kout, is der zich invloed ver- onge- wicht 1879.) zijn ruatetooce verandering. Zijn meenin gen zijn, ate het leven zelf, in voortdu rende wording. De ander heeft het stel sel lief, dat bij eenmaal heeft opgebouwd, toen andere tijden hem leerden. En hij houdt het vaat met twee taaie handen, ook wanneer het loven er tegen aan botst. K. Dit nummer bladen. Ik hoorde, dat ge den koetsier be- in te spanoen, begon zij. het station Dingen. Er zijn jaren geweest, waarin de kende stoomtram met de imperiale reputatie had in geheel Nederland. gen tijd niet getracteerd op bezoeken van inbrekers en juist daarom baart dit fedt veel opzit». bat de woning onder liet toezicht van den particulieren nachtveillgh^dsdienst viel, is geen reclame voor dezen dienst. Trouwens wij hechten heel weinig waar de aan dit particuliere toezicht. Natuur lijk is nimmer na te gaan wal het effect daarvan is omdat dit te grooter kan zijn worden in verschil lust en conserve N WORDEN OP REKENING® 1CHBU TERUGGAAF VERG®!» rER,\!5_cjff GonisiiiE (oniAVT. - PROS VAN HE? ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, by onze Agenten PRIJS DER ADVERTENT1ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 B;j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit, betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 0Ï5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. i/, blik f 0,90 1- 0,75 0,80 1- CCLXXV. ’t Was Zondag j.l. weer een ouder- wetsche op Schev «ringen: staaupvol t» snikheet. Half Rotterdam was weer uilgdoopen om een dsagje aan het strand doorte brengen. Nu eindelijk do directie van de Hollaiuteohe Spoor tot dc over tuiging is gekomen, dat er geld te ver dienen valt mits men billijk is in zijn prijzen, stroomt het weer rechtstreeks van In dien Haag naar Scheve- Men is veelal gewoon begrippen als conservatisme, vrijzinnigheid en dergelijke in reohtetreekscb verband te brengen ux< politieke of kerkelijke partijen, dte we om ons heen kennen en om dan, ver derdier par- f» èfeeren.' Zoo komt men er toe in oonser-, Vntiwne, Vfijrtiighetó* «n dergedijke b< èuhte leuzen te boor on, er een zeker Mei me^ningen en dogma's achter te «en; le s begrijpen al» een bepaald stelsel, Baar men vergeet zoodoende, dat die op* «atf In keren tijd conservatief of vooruitstrevend of vrijzinnig noemt, daarom niet in zich zelf dit zijn, maar het alleen zijn in ver hand met den tijd en het ontwikkelings stadium der maatschappij, dat dus deze coowervatteve en andere opvattingen niet het wezen van die begrippen uitdrukken, wij wil. Met de richting, waarit die maatschappij wU, gaan we allen, graag of niet graag, mee. Maar het verschil is nu juist dit, dat de vooruitstrevend^! graag, de con servatief weerstrevend meegaat, Den laat - sten te niet de richting, waarin dc maat schappij gaat tot een oorzaak van vreugde maar tot een orgornte, tot een bekommer nis althans. Hij houdt vast aan het be staande en alleen omdat hij mee moot, gaat hij mee. Hij komt dus achteraan. Hij haalt niet het nieuwe met gejuich in, omdat dit hem een ochoonere toekomst belooft, maar hij aanvaardt het met tegen zin, met bezorgdheid, tllij erkent natuur lijk de niaabwhaippelijK ^volutjc hoe zou hij ook anders kunnen maar hij is er bang voor. Dit maakt, dat hij gaar ne zoo lang mogelijk zijn oogen sluit voor de richting, waarin de maatschap* pij gaat on niet als vooruitziet op den weg harer ontwikkeling, om Imar toe komstige behoeften te raden. Hot tegen woordige, hel verlodene vaak, is hem lief en bij koestert de begrippen, die van voorbijgegane toestanden de afschaduwing zijn. Hij voelt niet, hoe het loven zelf het veriedene heeft weggedrongen on reeds het tegenwoordige doet afbrokkelen en hoe het tijd te, zijn begrippen aan te passen aan toestanden, die ontstaan. Voelt hij wef eens, dat met do evolutie maatschappij ook zijn begrippen moeten wijzigen, willen ze den op het maatschappelijk leven niet liezen Want dit te tenslotte het seben 'vooruiUKrervendheid tione, de verschillende houding tegenover het leven. De een heeft het leven lief on van kinderen, die onder hun moeders naam in het geboorteregister zijn inge schreven. Kijk, het opschrift te l-.duardH hand: Aan mijn eofUgenoote Margharlta Von Altenbrak, geboren Monieili. Behel zende de bewijzen van om huwelijk en mijn testament. Do geboortebewijzen der kinderen zijn door Eduard eigenhandig voorzien mei do verklaring, dat hij de kinderim uitdrukkelijk ate de zijne erkent. Op mijn eer en rechtschapenheid vertrou wende, heeft Eduard deze documenUm In liet archief nwtergeiegd. En waarom hebt ge dfe papieren niet reed» lang aan je schoonzuster. Sig nora Montell 1 overgegeven vroeg Rogal- la honend. Zegwaarom hebt ge daarmee tot heden gedraaid Rogallariep hij verwijtend. Zij kwam naast hom staan en zacht, bijna sidderend klonk het van baarlip pen Ik zal het je zeggen, waarom ge het niet gedaan hebt. Omdat ge te laf hartig zljt om «en vaat besluit te nemen en daarnaar te handden, omdat ge in besluiteloosheid gehoopt hebt, dat «m onvoorzien toeval je te hulp zou ko- menr; omdat ge langs sluipwegen wik verkrijgen, wat door een enkel vaetbera- d«-n handeling bereikt kan worden. Daar te de haard, er ligt hier genoeg oud papier om een vuur van aan te steken, lucifers dan één enkele be nen Nte- mand was ooit in don Haag geweest of hij had van dieoe tram gebruik gemaakt. Langzamer hand wist de electrteche tram een doel daarvan te veroveren, totdat nu oen maand geleden oindollfc do Holland- soho Spoor begreep he< onderspie te zui len delven indten niet tot een aanzien lij kt j prijsverlaging werd overgegaan. Voor vijf cent wordt men thans van het sta tion dm Haag naar het strand te Bche- veningen vervoerd. Het vervoermiddel te we{ niet wedderig, de wagens zijn oud, ong«nakkolijk en verre van friach maar dte rit te kort en het gaat snel. Naar de bladen meldden ver voordo deze tram alleen reedta op j.l. Zondag vijf en veertig duizend menschen d. w. z. voor ren bedrag van ruim twee on twintig Itondterd gulden. Natuurlijk te dit een Ffchadepoet voor de electrteche tram, die naar het gerucM ging, reedh ernstig over woog oen verandering in haar tarief te brengen. Intuaeclu» ie dit weer tegenge sproken. De dwiihcid is vermoeddijk van db directie der HoUamteche Spoor naar die van de Haaguche tram over geslagen. Hoe het zij, hot publiek profiteert on lacht in zijn vuistje, de concurrentie ze genend on in stilte hopend, dat deze haar strijd zal voortcetten. De inbraak ten huize van minister Treub heeft natuurlijk vod opzien ge baard. Weliswaar staat de woning van dezen bewindsman op een voor dieven zeer gunstige plaats, achteraf, in het donker, maar dit neemt niet weg, dat de schrik er plotseling te onder gejaagd door deze brutale inbraak. Wij waren in lan- ij.!.Jill1LLli'.WLHB die papieren hier neer gelegd. Met ei^en oogen zag ik het huwdijksbewijs van den podwta van Fratl, een dorpje op het eiland Sicilië; ook zag Ik de geboortebe wijzen van Margherita Montdll en haar Ge zult alles weten, Rogalla. Maar vooraf wil ik zekerheid hebben omtrent alfe omotandf'gheden. De man dien ik verwacht te geen advocaat; het te oen zaakwaarnemer, die tevens een particulier infonnaliekantoor houdt. Ik heb dien man last gegeven een onderzoek te doen naar de vrouw van mijn broeder. De vrouw van je broeder Ro galla lachte spottend. Ik dacht dat ge dit dwaze sprookje reeds vergelen zijh. Uit de papieren heb ik gezien, dat M g«on sprookje is. h- Waar zijn die papieren In het archief. Laat ze mij oens zien, eerder ge loof fk toch niet aan dat zoogenaamde huwelijk. Gehoorzaam stond Willy op en het echtpaar begaf zich naar het archief; zorg vuldig Moot Rogalla de kleine Ijzeren deur achter ziet». Toen keek zjj onder zoekend in het rond. De muren van het archief waren geheel verl>orgen achter boekenrekken, gevuld tnet oude bestoven bundels akten en geel geworden perka menten. Enkele met ijzer beslagen kaM- jes, zooate men vroeger gebruikte tot h- bewaren van gekfewiaarden, stondim ver roest en bestoven in de hoepen d**r ka mer. Oogenechijnlijk werden ze niet meer gebruikt-, m hare plaat» werd een mo derne brandkast gebezigd. In die brand kast lagen de gewichtige documenten der beaitters van Altenbrak; in dlekaot vermoedde Rogalla dan ook de v«r- wenochte huwrfijkspapieren en haar oogen zich, in onzen tijd vooral, de politieke en oeconomteche voorufckrevenheid open baart. Zij te dus een Biting van het be grip, dat adn conservatisme tegenover slaat, niet dat begrip ielf. ’oneervatisme toch te do zegt het al min of meer die geestes gesteldheid, die geen «keer van het be- ataande, maar een vreugde daarin, een ingenomenheid tenminste daarmee Dc conservatief wil behouden. Het verkeerd te zoggen„de Conservatief wil goede er- INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen ver oor zeik en. BURGEMEESTER m WETHOUDERS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet; Doen 1e weten Dal zij vergunning hebben verleend aan le. de N. V. Koninklijk» Stearinekaar- senfabriek Gouda aldaar, en hare recht verkrijgenden tot afbraak van 2 gebou wen en ter plaatee zetten van een fa brieksgebouw op het perceel gelegen aan da Bteekerakade, kadastraal bekend! sectie F. No, 1282. 2e. <te N. V. Koninklijke Stearinekaar- wnfabriek Gouda aldaar en bare recht- verkrijgonden tot vervanging van 2 stoom machines door 5 dectromotoren, namelijk 2 van 3 P.K., 1 van 5 P.K. en 2 van 15 PX„ in bet perceel gelegen Bande Bleekerakfda, kadastraal liekend sectie e r» GOUDA, den Den Juli 1915. Burgem. en Weth. voomoemd, R. L. MARTENS. De Secretarte, J. v, HEU8PE. om te weten wat “wie», rat l«r~pi» 'hkï X krat vu, klwkrai. blik f 0.50 0,55 n 0,45 0.45 0,55 naarmate er minder diefstallen gepleegd, doch heel veel vertrouwen de dw^matigheid! hebben wij niet. Wij zullen het heusdi de politie al» een misdaad aanrekenen, dat zij de daders van deze inbraak nog niet heeft kiumien vatUwu X ‘Is ongAfwijhdd «en zeer zware taak in een groote stad het toezicht bij nacht uit te oefenen en het la le begrijpen dat een brutaal stukje nu on dan niet kan uitblijven. Immers, die dlenat der politic moet een gerogeldvn zijn en het te te begrijpen dat de hee- ren die iet» in het schild voeren, zioh nauwkeurig op de hoogte stellen van de inrichting der oonlrftk>die(urten. Elk mid del ter correctie van dien geregekh-n dienst zal ten Motte zijn gebreken heb ben. Afgezien daarvan echter, te het zeer te lietreuren, dat de daders niet gepakt zijn, omdat bij velen een gevoel van rustheld zal ontstaan dat niet zoo makkelijk is weg te imwimui. Een geruststelling is het geweest de polltie de hand lieeft kunnen keggen op d<m Bosdije» laateUn klachten over onaangename ontmoetingen In deze vcolgezochte wandelplaats. Het hlijkt nu dat een onverlaat nog «teute ronddwaalde om dames haar taschjos af handig te maken. Gelukkig is hij ge snapt on zal hij zijn gerechte straf nkit ontgaan. Er te nlote zoo hinderlijk als '*en gevoel van onveiligheid. Dat moet het koste wat het wil, bezworen wor den. Gelukkig laten wij dit er da delijk bijvoegen te het tegenwoordig in de SchevenJngwohe Boechjos uitstekend. Het toezicht 1» er scherp en do wando lende dames kunnen er zeker van zijn, dat do heilige Hermandad over haar waakt. bleven vol verwachting op die zwarte ijzeren kast rusten. Rogalla, sprak WHIy met bedwon gen ontroering, voor de eerste maal staat ge in (teze kamer, waaraan sedert eeu wen de herinneringen van ons geslacht verbonden zijn. In woeste tijden heeft de toren aan mijn voorvaderen bescher ming verleend, hüj heeft hen gered voor de woede der oproerige boeren; hij al leen bleef uit den brand die de Zweden in het slot hadden aangestoken, hij over leefde de stormen van den Dertigjarigen Oorlog, hij was stee* het zinnebeeld van ons geslacht. Zijn afleiding siert ons wapenschild, en onze wapenspreuk luidt: Trouw en sterk Ik ken (te gescliiedente van ons ge slacht, viel Rogalla ft». Wat beduidt die vreemde inleiding Wat dat bedoeld? luidde Willy’s wedervraag. Zij beduidt, dat een nako meling Van zulk een geslacht zich niet door leugen en bedrog in het bezit van geld en goed kan stellen. Mot verbazing zag zij, hoe haar man naar den schoorsteen ging en op een kruk drukte in het lofwerk der lijst rondom het portret, dat den schoorsteen versierde. Langzaam en zonder gedruiech schoof het portret ter zijde en men zag ••en klein geheim vak, dat diep in den dikken muur liep. Boven op andere tewtoven en geel geworden papieren lag een groote veroegekte brief. Willy nam dien er uit en liet hem aan zijn vrouw zien met die woorden In mijn bijzijn heeft mijn broeder hier zijn ge dat roover die do Scheveningsöhe onveilig maakte. In den lijd vernamen v|ij go«i vei gaf ooi in te spannen, begon Bij. Wilt ga nog voor het diner uitrijden Neen, Rogalla, ik blijf hier. Het rij tuig moet naar het spoorwegstation. Naar bet station Verwacht ge ieamd? Natawlijk, er te nog ved te rege len vóér wij op rete kunnen gaan. Ik verwacht mijn advocaat, de koetsier zal hem afhaien. Rogalla*» vriendelijk gelaat van zoo- ev« werd plotseling somber, er kwamen rimpde in haar voorhoofd en zij beet °P haar lip. Snel trad zij op haar man toe en legde haar hand op zijn arm. Ja, natu«trl^,,«< »e; er te Mg regeitm voor ons vertrek en ik «•Mr om ge mijn hujp we| gebroj. Mf.-I.'g.-,,- G* verwtóht mb b^omu. a-gt gs. Ia dat wegens de aanspraken van die vrouw Rogalla...;.. Ik heb het recht wilt. ,Jk heb want het geldt hier <te De vtecb verkoop van gemeentewege schijnt In te slaan. Hoe die zaak eigen lijk in elkaar zit, is om niet redit dui delijk. Zoo op liet oog zouden wij zeg gen dat er zeer veien van deze goed- koope aanbieding profiteeren voor wie zo feftelijk niet bedoeld is. Of ze ook ten ffcxiie komt aan hen, voor wie ze wei bestemd te, is een tweede. Het te onze vrees, dat ate die gemeente door geldelij ken steun tracht iet» te dom voor hen, die getroffen worden, door de slechte tij den, dit slechte gedeeltelijk het gowenschtc 1! i. ii.nni.i worp, een enkele herweging van je hand... en dte papieren zijn vernietigd; wij en onze kinderen zijn erfgenaam van Al tenbrak. Rogalla, gij zljt waanzinnig I Neen, ik iieb slechts den hkmnI om te doen, wat ik noodlg oordeel. Ik wil niet terugkeeren tot de vergulde arn»oede van vroeger, ik wil niet, dat mijn kin deren van hun erfdeel Iwwoofd' wordon. Ik cisch van je, dat je die papieren ver nietigd, die aan die vrouw een* schijn van recht geven. Een sohijn van recht Ja, een sdrijn I Of denkt een huwelijk geldig te, dat in een afge legen dorpje geriotm werd tegen den wil des vader» en zonder het noodlgc verlof der overheid Ik geloof niet, dat het recht of de konlng In ons nadeel zouden beoiiiwen. Maar «en proces over e«n erfente gaat altijd gepaard met on- aangename nevenzaken ge kunt dut vernrijden waniwwr ge die papieren ver nietigt. Zou Margherita geen afschriften kun nen krijgen Dan kunnen wij nog altijd een pro ces beginnen, maar het zou lieter zijn de bewijzen te vernietigen. f 1.25 150 w 1.50 B 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: tenden Boekhandel en de Postkantoren. maar alleen, omdat zij in dien bepaalden tijd voorkomen, tegenover de ontwikke ling van hot leven conservatief of voor uitstrevend* moeten heeten. Immers wat voor 100 jaar vooruitstrevend heette, zou men thans conservatief moeten noemen. Maar dit neemt niet weg, dat conserva tisme op zich zelf wel degelijk een vast staande beteekente beeft, Minenhangend met de houding, die men tegenover het leven en de maatschappij in hun ont wikkeling inneemt. De maatschappij dit behoeft zeker geen betoog ontwikkelt aich voor een groot deel hui ten onzen wil, buiten oneen bewusten wil afthans om. Met die ont wikkeling van onze begrippen, van onze wetgeving ook mede. Wij kunnen daar niets tegen doen, wij moeten mede. Het is immer» niet zóó, dat wij welbewust de maatschappij de baan harer ontwikkeling aangeven, maar zóó, dat die ontwikke ling het gevolg is van tal van krachten in de maatschappij werkende, omstandig heden onafhankelijk van onzen wil en gevolgen van welbewuste daden, waar van wij de gevolgen niet hadden bere kend en met geen mogelijkheid bereke nen kond<ii. Don een nu te de richting, waarin de maatschappij voortschrijdt, een vreugde. Blijde «k waclri«Mte op een sciioonere toekomst, welker dageraad hij reeds glo ren ziet, werkt hij mede in die richting. In zijn vreugde om die toekomst te ver haasten, wil hij mirechien wel ecus oen stapje te vlug loopen. Maar het te alleen zijn liefde tot de toekomst, zijn afkoer van hot IxvRaandc, dat reeds aan het ver dwijnen is, dat hem tot deze haast prik- keilt. Hij wil vooruit, is vooruitstrevend. Waarheen zijn vooruitstrevendheid hem brengen zal, hangt af van den tijd en de omstandigheden, waarin hij leeft. Daar in de politiek reed» eeuwen lang de ont wikkeling gaat naar meerdere zegging schap van het volk in publieke zaken, naar meerdere zorg voor dat volk, en, in onzen tijd vooral, voor de oeconomisch zwakkeren, waaruit een groot deel van dat volk bestaat, kan men politieke voor uitstrevendheid» gelijk stellen met demo cratische gezindheid. Maar dit sluit niet in, dat conservatisme cn democratie ate zoodanig twee ftigengeetelde begrippen zijn, gelijk het veelal wordt voorgemeld. De democratie te een der vormen waarin

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1