De Oorlog. Maandag 12 Juli 1915. 54e Jaargang. flo. 12828. en Telefoon Interc. 82. I FEUILLETON Moeder en Zoon. I I 1 1 H. Knuttel (aftr.) A. J. IJsselstijn Azn. (aftr J. L. van Eijk (aftr.) G. Prince (aftr.) XTï®"kX"WS- ©xx ^.d.’verteaa.'ti.e'bleud. voor G-oucla. ©zx Oxxxstxelbcexx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82.r Miffiiij w É8D Gemaleraad. GOIIDSCHE COURANT I. van volg elingen aanstaande zijn. Red.) J. Geef mij die siste .zij. me aan den g<’ I couranten I (Wordt vervolgd.) I’ Onder van Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardanelles Het Turksche communiqué van 11 Juli zegt: Bij Ari Burnu en Seddul Bahr is geen verandering te vermelden. Er voor mijnheer «chili ven. uaum 8C|H‘!1- den zijn f 1 25 1.50 van een den een ver- rotkei T Neen waarin liublfcn de diensten gevraagd. niemand aanwijzon Voor district I ken, dan zijn wij voor eeuwig giechel den. werd Fran- 37 c.M. kanon hebhen achtergelaten, benevens 4 mitrailleuses, 2 mot hot hoofd, lïij armst'»'’! voor d«- wenkte te een on- reserve Voor district III De stembus is geopend 8—5 uren. Het verdient echter bijzondere aan beveling zoo vroegtijdig mogelijk te gaan stemmen. P HI JSDER ADVERTENT i PÏÏl Van 1—5 gewone regels niet bewijsnummerf 0£>5 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teuen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels fü.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 1 50 r worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31» bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Voor de herstemming van ,v i e r leden voor den Gemeenteraad van Gooda, op Vrijdag 16 Juli a.s. be velen wij met den meesten aandrang aan --7r{JS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad post. worden dagelijks ^aangenomen onze i kleinste verwijderde stellingen. Bij onze beschieting leed het groote ver liezen en moest eveneens wijken. bommenwerpers, een zeer groot aantal ge weren en munitie, een zuurstofapparaat tegen verstikkende gassen, een granaat- itepöt, benevens patronen van ver schil lend model. Een Franeoh vliegenier beeft op 11 Juli 's morgens in de omstreken van Allkirch oen Duitschen vliegenier doen dalen, die binnen do Fransche linie® v|el. Een officieus Wolff-telegram uit Berlijn meldt d.d. 10 Juli: De bij het veldleger toegelaten militaire attachés van neutrale Staten, die de gebeurte nissen in Galicië bijwoonden, zijn van daar teruggekeerd en hebben zich naar het westelijk front begeven. (Deze mededeeling zou een bevestiging kun nen zijn van de vele berichten, dat er op het westelijk front zeer belangrijke Het Oostenrijksche communiqué van 10 Juli meldt: De toestand is over het algemeen onveranderd. Bij Krasnik hernieuw den de Russen in den afgeloopen nacht rogmaals zonder resultaat hun aan vallen. van den fan en nacht vijandolijke aanvallen af 1 streek van het dorp Grabovetz Zuiden van Grouhechoff, bij het MSfniaay. Tem, Westen» van de stroomopwaarts van do Kaïntenka had geweer- en artillerievuur plaat». Aan de Iteta-Lipa bij hei dorp Korjoff heeft 4e vijand in don nacht van den 9en oen aanvallende beweging ontwikkeld1, waar bij hij herhaalde malen bij onze draad versperringen kwam, doch telkenmale door ons vuur en onze tegenaanvallen afge- «lagen werd. Op de andere fronten heeft geen enkele verandering plaats gevonden. In de richting van die kunstreek bij Ally had bij tusschenpoozen geweervuur plaats. Aan hot front van Karacterbent-Djembk behielden onze troepen hun stellingen te gen de aanvallen dor krachtig verkerkte Turkm» Qp het overig» front Is geen verandering. Aan het Italiaansche front. Het Oostenrijksche communiqué van 10 Juli meldt: Aan het kustfront hield de rust over het algemeen aan. Een vijandelijke ajmvalspoging werd bij Idraussina af- gpslagen. In het Karintische grensgebied viel niets bijzonders voor. Aan het Tyroler front werd een aanval der Italianen op onze stelling ten noordoosten van de Kruisberg-vallei tot staan gebracht. Verscheidene vijandelyke bataljons deden eergisteren-namiddag een aan val op de Coldi Lana. Het vuur van een onzer forten dwong ze tot terug- keeren. Gisterenmorgen poogde een bataljon een nieuwe aanval op de hand op hel hart verzekerde bij Mijnheer fie baron kan mij in alle gubgen heden het volute vertrouwen schon- Juist in gevolhn» waarin zwijgen was, hebben de aanzi*m- iiiijnu u infonuatie kunt krijgen, warn ncinon van een vertrouwen hadden daar slechts artillerie- en in- fanterieduels plaats. Onze vooruitge schoven Anatolischo batterijen be schoten krachtig het vijandelyke kamp bij Tekke Burnu, evenals de streek bij Seddel-Bahr en een zich op marsch bevindende infanterie-afdeeling. In den namiddag brak in de omgeving van Tekke-Burnu een groote brand uit. Wij hoorden van tijd tot tijd ont ploffingen. Op de overige fronten is niets bij zonders voorgevallen. in Zuid Afrika. De veldtocht van Botha. Een part, telegram uit Kaapstad aan de N. R. Ct. meldt: Het dramatische slot dat Botha aan het krijgsbedrijf in Duitaoh-Zuidwert- Afrika heeft gebracht, heeft door heel de Unie geweldige geeftdrift gewekt. De kranten kwamen overal met extra- bladen uit en de vlaggen werden uit gestoken. Te Kaapstad hielden de troepön pa rade bij het kasteel en de bevelhebber deelde het blyde nieuws mede. Er werd gejuicht voor den koning en Botha. Botha en de rogeering werden met geluk wenschen overstroomd. Botha en zijn generaals zijn de helden van het oogenblik. Vooral huldigt men de troepen om de ongekende zware mar- öchen. dïe zij door zeer moeilijk ter rein hebben gemaakt, die nu met zoo’n schitterende overwinning is bekroond. Toen de Duitschers omsingeld waren en er voor hen geen ontkomen meer was, trachtten zij voorwaarden te be dingen. Botha wilde er echter niet van hooren en stelde een ultimatum: zij moesten zich Donderdagmiddag om 5 uur overgeven. Anders zou do aan val beginnen. De Duitschers, die ver bijsterd waren door de verbluffende snelheid van de omtrekkende beweging, zagen in dat een ontsnapping hope loos was en namen het ultimatum aan. De geheele Duitsche troepenmacht zal naar de Unie worden overgebracht en daar tot bet einde van don oorlog gevangen worden gehouden, behalve zij die op parool binnen zeker gebied vrijgelaten zullen worden. Botha komt waarschijnlijk over een veertien dagen in Kaapstad terug, waar hem een geweldige betooging van do bevolking wacht. De beschieting van de torens van Y peren. in de ..Kriegazeitung der vierien Ar mee” leest men het Volgende .Maar ik bid ja.. Ge hebt te kiezen tusschen diege- hikzoekster en mij met je kinderen. Over leg alles daarom goed, xoordat teZtlisHenden stap doet. Zonder haar ontstelden man nog met een blik te verwaardigen, ging zij hwn. In Willy’s schrijfvertrek stond klfin mager man roet listige oogen. borgen achter een bril met glinsterende glazen. Het mannetje maakte een diepe buiging, toen Rogalla langs hem voorbij ging. Trotsch, bijna onmerkbaar neigde do barones met het hoofd, terwijl zij ee scherp onderzoekenden blik op den man wierp. Onmiddellijk nadat Fogalla achter de kamerdeur verdwenen was, trad Willy binnen. Zwijgend en niet son»l>er gelaat luiwterde hij naar de berichten van den agent. Mijnheer Tirschner wist echter niet veel te berichten. Mevrouw Montelli leeft zeêr stil en ingetogen; de kosten haar huishouding bestrijdt zij uit kl^n kapitaal, dat voor haar bij bankier ie Berlijn In bewaring is gege- veft. Sedert den dood van baron Eduard Von Altenbrak ontvangt zij nooit bezoek: daarbij komt dat zij het laatste jaar voort durend ziek is geweest, zoodot de dok ter zelfs nan haar herrtel heeft getwij feld.” Ziedaar zijn verslag. Op hot hooren van die laatste woorden verander de Willy’s gelaat plotseling'. hij vroeg: Aan welke ziekte lijdt de da- - Lafaard papieren I Zij strekte haar hand) uit. invloed van den sterken wil vrouw wilde hij de gewichtige documen ts® aan haar toereiken... daar werd ge klopt. Rogalla werd rood van toorn. Geef hier I gebood zij met gedempte stem, dtoch Willy's oergevoel was plotseling ontwaakt, hij wierp het pakket in het geheime vak terug, een drukje op de veer en zonder godruisch sloot het portret de verborgen ruimte in den muur verder af. Toen ging hij naar de deur. l>e huis knecht meldde de komst van een heer die den baron wenschte te éprakon. Hij was met het rijtuig van het station ge- ko(nen. *- Het is goed, antwoordde Willy. Lafat dien heer in mijn kamer binnen. Al« een standlveeld stond Rogalla nog stdeds voor den haard, waarin db vlam men langzaam do oude couranten ver- teorden. Rogalla, sprak Willy, ik kon niet handelen als een eerlooze. Ik ben een Altenbrak. Ik bid je, spreek nooit weer over deze zaak. Hoor dan mijn laatste woord, zei Rogalla. Als ge de kinderen van Fduard al» erfgenamen erkent, en de go^eren van het majoraat aan hen overlevert. dan ®iet ge mij en de kinderen nooit weer. Rogalla Ge kent me ik meen, wat ik I Als ge mij de schande aandoet dat ik voor die geluknoekster moet wij- De dokter, die haar behandelt, di-nkt dat het op borsttering zal ultloopcn. Zij hoest hevig «i is zwak geworden De baron was intusachen opgestaan en Hop heen en weer. Eindelijk bleef hij voor cep venster staan <<n staarde in gepdna verzonken naar buiten. Allerlei plannen doorkruisten zijn hoofd. Wat zou hij doen Zou hij de documenten aan me vrouw Montelli overhandigen, maar daar bij terzelfder tijd zijn eigen kinderen op nieuw in armoede brengen en zijn hui selijk leven vernietigen Oh, hij ken- d»? Rogalla’s onbuigbaren wil. Haar ht- 'hriging was ernstig gemeend; zij was de vrouw om die uit te voeren. Maar als Margherita het slachtoffer werd van die sluipende ziekte P De kinderen waren nog te klein om hun aanspraken te Ia ten geiden, en vreenaten kon men altijd met een som geld tot zwijgen brengen. Er moest du» tijd gewonnen, worden, dan wts alles misschien nog wel te regeku op een manier, waarbij de eer van het addi-llijk geslacht niet leed en zijn eigen gevoel evenmin. Willy’s besluit wa« ge nomen, hij trad fluks op den kleinen man toe en zeide Mijnheer Tirschner, ik moot u in een famiHegenchiidenis in wijden. kan ik u mijn vertrouwen schen kt* l>e sluwe oogen van den man begon- nrti te schitteren en om zijn wond speel de een glimlach. FamBiegeheinien waren voor hetn altijd de voordeeligste zaakjes. Hij maakte een diepe buiging on roet de 18) Hoe zou dat kunnen Fr zijn altijd wd mensohen te vin den, die tegen goede betaling alles onder- Misschien te .do man dien ge ver wacht. wel een geschikt persoon daar- V00^. het kost slechte oen vraag spreek er eens over, misschien weet hij daar wel middel op. 'Jilly stond In hevige tweestrijd. Ge- new, zijn inborst kwam in opstand tegen Ik een eerlooze en toch hj an ®®«it van de baronie al zoo go aoon geworden, dat zijn zwak karakter nreeT kon biedOT* aan de vertetding. Hij woog de hem toevertrouw- ^papieren in zijn hand en volgde met Wikken de bewegingen zijner v^rocheidenc stapeltjes oude zii I het Vuur wierP' Nu hi°W pler^L*lucifer tegen het pa- t weldra lustig opvlamde. opgericht hoofd stond Rogalla bij ^UeWte.^ hA&r ge,aat «I^Watobtig WlIhJ<’hlLT'WtP,'4 18 praktij, t zich,baar' drukte ha 1 r« tegen zijn borat. «"Li!**"*’ ‘k k8n nW' bracht J tooeite nu. ken I een vereischte lijkste familie Natuurlijk kan ik bij wien u infop alleen door hd' i zou ik 't gcHchonkcn d«n Willy knikte even nam daarop in zijn Kclirijftafel plaats en Tfrechner wat dichter bij Toon begon hij Rewln hij <ten ann- vang zult ge wel begrep«m hebben, dat ik niet wegens een voorhijgaamh* gene genheid naar de levenswijze van me vrouw Montelli ondtvrzotk hel» laten <k«n. Die dame beweert, dat zij <h; rechtmati ge ochtgenoote van mijn overleden broe der te. Mijnheer Tirachner antwoordde nietfi. toen Willy Von Altenbrak opzettelijk ern oogenblik zwoeg; aandachtig luisterend bleef hij don baron, aaakijken. Aan een opmerkzaam tonsohouwer zou ttcfarr het pkNteoHtig schitteren dor gri.jsgro<iu oogen den listige* zaakwaarnemer ni»*t ontgaan zijn. Hel D u i t s o h e communiqué van 11 Juli meldt Ten Noorden van Yperen hebben de 1 ngelschen gisteren hun po ging van 27 Juni herhaald, om zioh in het bezit te stellen van onze stelling aan het Kanaal. De aanval mtelukte onder zwaxe verliezen voor den vijand. Ten Noorden van dm straatweg Souohez-Ablain trechtlen de Franschen des avonds een aanval uit te voeren, die daarbij, op efn uitval Duitsche zijde stuitte. De strijd is nog niet afgeloopen. Aan het I Yansche vuur vafl do laatste dagen zijn ••^n 40-tal inwoners van Lievin ten offer gevallen, waarvan 10 werden gedood'. Een afzonderlijk Fransohe uitval op Trebcourt, tefn Oosten van Albert wérd gemakkelijk afgeslagm. De gisterennacht ten Noord- Westen van de hoeve Beau-Séjour aan den vijand ontrukte loopgraaf is in den vroegen ochtend weder verloren gegaan. lq den afgeloopen nacld werd deze loop graaf opnieuw stormenderhand veroverd en tegen 5 aanvallen behouden. Tus- schen A illy en Apremont hadden, zon der succes, Franeche handgranaten-aan val lm plaats. In het bosch van Le l’fetro, werd onder sterke verliezen voor dón vijand een. door lievig artiUectevuur voorbereide aanval dicht bij onze stellin gen verijdeld. Een aanval op de Dult- sdhe sidling, ten Oosten on ten Zuid oosten van Sondiernach (Ziiidiwestolijk van Münster) werd' afgealagen. Onae vlicge- uters hebben de stationsgebouwen van e r a rdiner aangeval hm oniruimdien. die zij bij Gouiwuc luukten veroverd, dekten hun ontruiming met om hevig vuur. In de streek van Lublin duurden de gevechten op dm 'Jon voort. Ten Zui den van Ourzendoff naderden onze troe pen de rivier de Vynitza. De vijand houdt stand op de hoogte 118, lm Zui den van Vilkolaz Gony en deed met zijn talrijke reswvee verwoede aanvallen op het dorp Bystraitsa. Wij sloegen alle aanvallen al en beëindigden dc geveelde?» hier om 3 uur 'a middags met sin huigen tegenaanval. Onze dwong den vijand.in allerijl en in wan orde terug te trekken. Tusschen de Wietrprz en ten Westen vin de Boeg sloegen wij op den avond den daarop volgenden in on Het Duitsche communiqué van 11 Juli luidt: De toestand is op het Oostelijk oorlogstooneel onveranderd. Op het Zuidoostelijk oorlogsterrein hebben in de laatste dagen in de streek ten Zuiden van Kvasnastow verschillende gevechten plafits gehad, die overal voor ons een gjxfstig verloop hadden. Voor het overige heeft bij de Duitsche troe pen filets van belang plaats gehad. Je district: H. KNUTTEL. M. J. OOSTERLING. J. VAN DE PUTTE. A. J. IJSeELSTUN Az. 3e district: J. L. VAN EIJK. A. C. A. HOFFMAN. P. J. KOLIJN. G. PRINCE. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikd 128 van het Wetboek van Straf recht. luidëndc Hij. die opzettelijk zich voor een an der ultgevmde. aan eene krachtens wet- telijko voorschrift uitgeecjyeven verkie zing deelneeini, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste één jaar. CrOUDA, don 12 Juli 1915. Burgemeester m Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, HEUSDE. De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA, Brengt ter openbare kennis dat op V r ij d a g, den 16 Juli aanstaande, van des morgens acht lot des nainid- dagri v ij f uren, die herstemming zal geschieden ter vervulling van vier plaÖSSi in den Gemeenteraad, (twee plaatsen In het eerste- en twee plaatsen in het darde district). De 'andidiaim. in alphabetisclie ofae, zijn Aan het Westelijk Front. .Het Fransohe communiqué van 11 Jali luidt De Belgische troepen hebben in (ten nacht van 9 Juli een vijandölij- ken omwal op het steunpunt op den rech ter Yser-oever, tegenover het veerhuis af- geslagen- In den nacht van 10 Juli hébben de Britiwhe troepen een aanval dor Duitechers afgeslagen, die eerst voe ten voet hadden verkregen op eenige punten van do eerste linie. Zij werden door een onu»i<kWllijk uitgevoerden tegen aanval op de vlucht gedreven. Ten Noor den van Atrccht zijn die Fransche troe pen er verder in geslaagd, den vijand uit enkele loopgraaf-gedeelten te verja gen. Zij hebben zich in de veroverde lièle kunnen handhaven. Op 8 tJuli had tv® Noorden van het station Souchez «m Duitsche tegen aanval plaats. Het optre den der artillerie tegen de Duitsche veld werken voor Fricourt, in de omgeving van Albert, schijnt goede resultaten te hdhhen Cpgeleverd. Door cim overval hebben de Franschen zich van oen Dult- schen luisterpost meester gemaakt, waar van de bedienende manschappen gedood of uiteen gejaagd werden. In de Maas streek heeft een Duitsoh bombardement plaats gehad, dat vooral gericht was to gen Champigny. Bijzonder hevig kanon vuur wordt in de omstreken van Nleuw- poort gemeld, in den Aisne-seetor. het bosch van Le Prêtre en bij de brug Van MOncel. Geen enkel Duitsoh optreden hoeft plaats gehad in de Vogoven. Bij nadere telling van het op 8 Juli bij Ton- teftelle veroverd oorlogsmateriaal vantgesteld, dat de DuitscherB in sohe honden een Aan het Oostelijk Front. liet Russische communiqué van 11 Juli meldt Bij het dorp lednorojetz had ini don avond van den 8en een hevig arti/llorio-driel plaats. Tusschen de Praat- nysj en den Weichsel worden de gevoch te®. talrijker. De DuitaoberH, dte m den nacht van den 9cn aan den linkeroever xan den Weichsel (te laatste loopgraven de ten dorp Boeg Kamienka

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1