5 llll GAS OiitoMtaisitriHijeii flo. 12829. 54e Jaargang. 3AS. ediiigen Courant XTïe“CL"WS- exx -^.d.’vex-texxtielola.d. voor Q-ou_d.eu ezx De Oorlog. Dinsdag 13 Juli 1915. en Telefoon Intero. 82. f •EN tWUILLtilUI* Moeder en Zoon. Telefoon Interc. 82. OU Kz. ingerwaard. «i ktstei sleehts Dialing: H. Knuttel (aftr.) A. J. IJsselstijn Azn. (aftr Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. licht hebben? J. L. van Eijk (aftr.) G. Prince <aftr.) I r t.ffi 1.50 4 Voor district I van Voor district lil 11 Vog op >l»S«f| «M- fluiMurdk^: ik zal u z«-ggra, enkel schriltelijk loos. heef dame Mar ais ft eenige onduidelijks voor dat aan het Bureau. (Wordt vervolgd.) C*at, dal deze an A Zn., Gouda. maaf t B Markt 31, by onze Agenten. w verstik- hebben ron Tirsohi ter s dit werk door t het grootste waar hul plaala als zijn k«» dl- "P van il handt'» bewi (te A ik bewijzen .ooi, Mt* lang l de ere». elke regel van mij vermeende dorp Frati Ik heb de era. mijn- ‘rita Montelli k wanneer hij in dra oorlog nu de strijd daar van Mei. hben de Duitechera egenrtaod tegen de nar de strijd U jker. wijl die ge- grondsche gangen, sen en elect ruche en IvarMlgr&oaten teche gangen mei gevuld. Fa «fa. *tai mrt een wan. en man. oorre#- V OHHixcht' Zcitung erij- Voor de herstemming van vier leden voor den Gemeenteraad va| Gouda, op Vrijdag 16 Juli ma be velen wij met den meesten aandrang aan (iOI ILSC1IE (lllli t\T. p KI js n E R A I) 'v E U T E N T I R N 7 Van 4 -5 gewone regels met bewysnufnmer. f 0 55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende nlaat«>ngan worden deze tegen twee Im-rek end. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. w Groote letters en ranaen naar plaatsruimte. (AC. KOOIJ Ki. ieringerwaard, i met het instal- W" De stembus is geopend vak 85 uren. Het verdient echter bijzondere aan beveling zoo vroegtijdig mogelijk te gaan stammen. iten wij hot dan op morgra stole Iwb nog eenige zaken te rege» moet nrij nog een aanwijzing Waar zit Vb» Hindenburg f benige maanden geleden wan Hindenburg dt»n afgod van liet gelaste Duitaube volk. Hij hud de ieuirng in lui ollomtef ,teguu du Kussen ra hij werd de bevrijder van Duitachlaud geroemd et» bezongen. lu tdk higurliecidil kwam zij» naain voor. Thans huurt men reed* se dert geruiiura tijd muts mevr van bei* ra de oorlog«Mx>rruHpend«-nt va» de CbV cago Tribune weet te vertellen, (fat de groote man andermaal in ongenade go vallen is ra door Von Mackensen u» ver vangen. IJ}? ongenade zou to wijten zijn aan de groote verlivzra, die zijn legers geleden bobben en die aan roekeloortieid te wijten zoudra zijn. Het Duitse he communiqué 12 Juli meldt: Op de noordelijke helling van Hoogte 60, zuidoostelyk van Yperen werd een deel der Engelsche stelling in de lucht gejaagd. Het handgemeen op den westkant van Souchez maakt vorde ring. Het zuidelijk van Souchez, aan den weg naar Atrecht gelegen, veel betwiste kerkhof is weer in ons bezit. Het werd gisterenavond na een harden strijd bestormd. Twee officieren en 163 Franschen vielen in onze handen. Vier machinegeweren en 1 mijnwerpeiv werden buitgemaakt. Bij Gom bres en in het bosch van Ailly ging de vijand gisterenavond, na krachtige voorbereiding door de artillerie tot een aanval op de Gom* bres-hoogte over. Het gelukte den vyand in onze linies te dringen, doch hij werd er weer uitgeworpen. In het bosch van Ailly zakte de infanterie- aan val reeds voor onze stelling ineen. Noordelijk van de hoogte van Ban- de-Sapt werd een stuk bosch van den vyand gezuiverd. Bij Ammersweilêr, noorwestelijk van Altkirch, overvielen wij ’n vijandelijke afdeeling in haar loopgraven. De vijandelijke stelling wejd over een breedte van 500 M. plat gemaakt. Onze troepen gingen toen terug, zooals hun plan was, met me deneming van eenige gevangenen. Achter het Yserfront. De dood waart hier wordt aan de VI. St. geschreven in allerlei gedaanten rond. De moderne wyze van oorlogvoeren is inderdaad van oen gruwelijke wreedheid. De verminkin gen, die door de hand- en andere granaten worden veroorzaakt, zyn zoo intens gemeen. De splinters en de gassen maken menigeen blind. Zoo zag ik nu ook twee jonge mannen, die de oogen bedekt hielden met de handen, en krompen van de pyn. De aarde en de splinters, die door de ontploffing waren opgeworpen hadden hen van het gezicht beroofd. Deze oorlog Ih aan En ••en strijd om dr ..balance zooals men In I ngdand vrerade In I- ngelaad, zondra r««dra. «fat IhiitMohland <|e «etira <«n gen. Daarnwe zouden wij op land «te portlie iHTolkt lw«bb«*fi. «He van Engeland t««r z«w la. O|*lni wij ook nlrt hkr voor inge land <«cn gdijk waardige imdc<Unger wer den. riKxwi IwM evenwicht in Europa g««- ImndlmnM blijven. Zoo Ih ik dmlneming van Engdand ontstaan, niet uit «eono- mWm lN*we4<r<<du»enmaar uit cnhlneb»- politick van d-n ouden «tempel. Want liet. <knkbeeld van Ih«^ Europonch evenwicht *ijn traditie In de kabinetten, <M«« Von Altenbrak zweeg en keek somber naar d»’ft grond, terwijl hij ploB Mlng kleurde. De zaak waarnemer had genoeg gezien; hij wiat nu hoe de zaken hkr stonden. Als ervaren man raadde hij de wensc-he» van zijn lastgevers en wist (Me tegemoet te komen. w voort, op en ger. teuH toen de jken aanval deden, rffickr een mitrail- van het dorp ach- Duiütehera nader sMer. Toen begon allen werden neer- - HteiIMUIHlg gewekt heult, waardoor lil'oor- i log luogdtjk g«»or<h«i is. Maar lanal- i gemeen gezichtwpunl iiKX't men toch «eg gen. dat het kapiialietisehe denken En- getond nh< in dvocn oorlog gedreven kan hetilicn. want voor zoo onverstandig mo- gen wij de Engeteclwn nkl houden. Zij somkn daarmede de vateebu rekening op gesteld hebben, <H>- hun landgenoot Nor man» Anfffti de hwle Beschaafde wereld In zijn beroemd lioek aangeloond heeft. i Alk« wat in dit boek over woreid-etioM»- i mifKlie uflmnkN ijk heden ia grz«gd. te in- l (htdnad door «few® oorlog Iwvestig t. Men l iMvhnike toch sleelrtM, dat in vole neu trale lamhn de economische gevolgen van den oorlog veel *>rg<«r zijn dan hij ons. enige maaikden geleden lieeft ook hier te lande Urenzhoten in een Maathuis- lioudkuislig artikel erop gewezen, dal era ec'onomianhc vwniiMiging van Duiteohlam' voor I ngetand zelf een («conointeohe ramp zon ht'hwkcnen. I ngdand la nhM alltsm direct, maar ook Indirect van onao koop kracht afhankelijk. Zijn pawkve luuideis- l«aiana wordt graivellw'rd door zijn cr©« dklbalans. Hoo zullen echter h.v. de Zuhk i AnmrikaanHClie stalen hun ronicMiltuld aan ngelaml Iwtalra. ala wij zoo verarmd warai, dat wij niet meer hun koloniale producten koiwkn koo|s<n Ate dc kiel ne man In DulteKtilftnd mvrgima weer zijn pop moert «tra in plaata van koffi« Ie drinken, dan was alleen Brazilië jaar lijks 150 miUIoon mark armer, waarmee hel I ngeland hetalra kan. Het zou dus dringend gcwraariit zijn, dal mra in DuHachland eindelijk deze verkeerde voor steMlng opgaf, dat l-ngrland mrt dev.cn 1 oorlog vooral onze («conoiulsche wrntetl- 1 ging Isnogilo. «ra voorsUMling. die ook In de PreUNische Jahrbudirr hardnekkig ls«rtreden wordt. Xmhu profeswor Shidkkjlng verklaard heeft, hoe (h»ze meaning bij bot Dultatdic volk post kon vatten, zegt hij verder Men hclkoeft nu echter dc bvtodcrate van dn Belgisch»' qnaestie niet |e over- ■‘chnfh’n, om toch (e kunnen conrtateeren dat de ngolsclirn met jiun dMnemlng aan den oorlog subjectief polithk<* dm«l- einden hebben. ge Molm zi jde of power”. 5 opval. Mra Zeer vrhiidHijk baron, zou, ik gaarn<’ I... I te baron scheddr nlrt F ran RufWMO geheel klein zou krij- het vaste (He m«< te Vergelijken -■de Wanneer moet' ik dc reis tuuv en Tête-Vache; zij werden overal af geslagen. In de Vogezen lieten de Duitschers nabij de Fransche stellingen, zuidoos telijk van Ammersweiler een mijn springen, vervolgens deden zij een krachtigen aanval met verscheidene compagnieën.' De aanval werd met belangrijke verliezen af geslagen. Wjj maakten eenige gevangenen. er get-4 iikAi uociiste mij zdfa de plaata. huwtdijk gtwloten zou zijn, die heet 1' rati bij Palermo. Frail Frail zeker era armzalig dorpje in. hel gebergte. Beeft u aan den audAcuaar van den burgeHjkra stand ia die plaata gi-ricbrcvra. Tot heden niet. -- Ah. dat is goed, zeer goed •u een voorstel doen. UuitsuUlMMl en I ngeland. I’nuliMMOr Walter buhUckiug uit Mai* Imrg de bekende hoogleeraar in i*ct vol kenrecht, schrijft in het Berliner i'ag«F blall oor dungeon, die zijn wcUmecliap in<i de politiek verbindt, te het In boogt mate verbazingwekkend, dat mra iQ Duit* Ittaiid thans het ingrijpen van Enr g«'land in dra oorlog in de eerrtc plaats verklaart met cuonumtaclM* afgum*. Ktel* ita werken voor weroidhiHlurtaclm g«* Iwurtentawn altijd era groei aaiUai fjun ioren samen uu .bet zou daarom dwaas» heid zij» te willen ioocimiien, dat de scherpe economische coneurrraUe van Duitecldand tegenover I ngfland' daar <te de Duitache burgerlijke bevolking te hon geren. omdat het Duiwche legur tot nu toe otliianka. de vele door de I ngeteebra Ixlaakie bondgroooten nog niet overwo»- neh kan worden, moesten zij tot mra -uAielijkvr gevortrae terugkeeren ra de ve$- lQS4t«nde woorden Spreken, welke een ein de aan den oorlog kwnnra makra. Hieraan voegt de Bruswetecte' pomh-nt van de Mig to<« Dew woordra eraer Belgiaehe op (Ml oogenbük gwen te draken. Volgens dteft correspondent bewijzen zij zelfs dat „het Beigiwcbe volk langzamer hand tot inzicht komt." Uit gcloofwaardigra bron vegnam hé men» dc «rfrrapondrat (die in B<‘lgië tl- v(«iu« ate hoofd der craauur fungeert) d« voor eenige dagra aan dc hoeken d<r si raten soortgelijke noodkreten van Be|- giHcta- moeders ra vrouwen werden aaii geplakt, duch «Niüge urra/ later door Bc| gisciis poillie vwrw ijdeni. trailleurs in het ieade. maar zette huis dat neg ge- daar era mooie op de Ihiitsciu- ra waren verrukt zien loopra. geheel ►ojDgraaf tot loop op ra lieten er Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 12 Juli meldt: In den nacht van 11 op 12 heerscht© er groot»- Jrarandighaid opr wwohil- lende punten aan fiet front. In den sector van Atrecht beproefden de Duit schers, na een groot aantal kende bommen geworpen te te middernacht zuidelijk van Souchez een aanval, die mislukte. Te 2 uur i stelde een tweede aanval hen in staat het kerkhof te bezetten en eenigfc daarbij onmiddellijk aansluitende loop graaf-stukken. Een zeer hevige worste ling met handgranaten werd voortgO- zet in het zuidoostelijk loopgravenstel, zonder dat een der partijen een aan merkelijk voordeel behaaldef Op het plateau, noordelijk van de Oise, werd het wederzijdsch bombar dement buitengewoon hevig in de om- gejang van Quennevieie en Nouvron. In de Argonnen langzame mijn* gevechten, nu en dan door de Fransche artillerie onderbroken. In Woëvre kanonneerden de Duit- schera met hevigheid Fresnes en Woë vre mot bommen van alle kalibers en beproefden verscheidene aanvallen, een bij Sanlt in Woëvre, andertfn op bet bosch van Apremont, Vaux, Féry maar het «om zijn vrouw en een nieti» en beval (k«n bln- ii(-ntr<xl<mihfi bediende mijnhrar Tlrsehner naar <lc eet zoal te ge|e|<ku ra hem een ontbijt voor te «Kenen. Later moert hei rijtuig voorkomen om dira lieer weer naar het spoorwegstation te brengen. Nog maals maakte zaak waamraier <ra die- pn InBging ra volgde tora. den todirade naar dc eetzaal. Willy Von Allenbrak hor •ócvnde zoodra hij weer alleen wam. Wrtdra zat mijnlw-er Tlrschncr In bij zonder gocdtai luim aan era voortreffe lijk ontbijt in lie groote zaal, waar de heerlijke jprar d»«r bloemen uit Iw-t park door de openrtnMidc venoters binnen- drong. Zoo ook «ui I Hij «jhoof zijn doel oog wat dichter bij. legde zijn hand opWil» ty's afin ra wat ik kan doen, mijnfteer de baron, lit zal uiHsiih-n dat regirtra, waarin <te hu- webjksaciv is ingnwbriwvn, weewU-r» te wordra Gelukt mij dit, dan breng het u hier. L kunt er (tan mee icn. naar uw goedvinden. Heb u mijn taak gued begrepen Langzaam slag Willy dc oogra op» Zijn blik ontmoette dira van ’dra kleinen mag<*rcn man, (Mc ineengedoken zat een roofdier, (fat op het punt is prooi te l>ew|>ringvn. Een tijd laag kra zij elkaar in de oogra, aleol zij in (dkaiMterH ziel wildra zie®. De schrap lo<-runde blik van dira vreemde werkte met gelitsiu’óionige kracht op WiUy doch eindelijk onttrok deze zich met geweld aan dira invloed ra, met era diepen zucht rtond hij op en zdde Gij hebt uw laak goed1 begrepen, mijnheer Tirschner. Ik moet noqp'zakdijk (Me bewijzen in mijn bezit hebben, om mijp gedragslijn tegenover mevrouw Montelli daarnaar te reg<dra. Breng mij du» die bcwijzra a'!a ze tatMiiinate voorhanden zQn. Dat te iJgiftandeld. mijnheer baron I vaarden Morgtkt r— vandaag nog. ata mogelijk fa. Lat len. Ik len. ra u op uw bankier geven. -PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal4 Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad<>n Idem franco per post j"w Abonnementen worden dagelijks aangenomen aanons Bureau: - - xen Boekhandel en de Postkantoren. Welzeker, ik zal u nog «m wijzing gevra. |l t era bi-hM'ftlr buiging ra oiuh r vriendelijk glimlachen nam <fae*akwaar tKiiM'r ld orderbriefje In onlvangMt. waar op dc baiiku r l»rai era groote som gdds inuurt- uitbetaten. Zoo. mijnhonr de baron ik «tank ii. morgen In dc vroegte ga ite- op rel», ra blnoen wdnJge dagra zult u vrrnraira, of dol l.*rtant of ni»*. lieer d»> liaron I Wilt p« nl«< ccti kleine verfrisalngi.. Zeer vriradtelijk baron. Inderdaad Krijgsverrichtingen ter Zee. De Engelsche admiraliteit iiwldl, ii»M op th.(j in dv wouiterra .govern «<i ,,.M««rHvy" tien Duitaviszi krtitevr „Ko nlgrtdfe'* Ijmidtanteurden op de Ruligj- rivtoc ia Gort-Afrika. Do» 11» maakt-B zij ld schip gvhiM’l lol een wrok. Mag ik baron Welnu ÏAat mij voor uwe rekening naar PahMTOo gaan en inlichtingen fawinne® omtrcht dal Frati. Wie wrat o1 er wel era plaatsje van dh-n naam Iwsloat ««p of ra wel een kantoor van den burger lijken rtand i». Is dat w«d het geval, dan onderzoek ik of daar ter plaatse het huwelijk tu* «Chen Eduard Von Altenbrak ra ghorita Monlelll is ingeschreven. Ik Isra o zeer verplicht, als gij dnt op u wilt nraira. Op die wijze al- b’ra kan worden vast gert«td,of of dat huwelijk werkelijk te gesloten. i n waaneer dat het geval wel moclit zijn vroeg Tirchnra nd era loorradra blik.^ Willy In dunne straaltjes liep het roode bloed over hun waèbleeke gezichten, eigenlijk nog maar kindergezichten. Ik trok mee naar het veldhospitaal .te L.Ik kwam er juist nu men volop bezig was te opereeren. Wat een gruwelijk gezicht. In een kuip naast de operatiekamer zag ik onder scheiden doelen van armen en boen ƒ1, die in allerijl afgezet hadden moeten worden, ’t Was ate wati men beland in een exportslachter^). j En dan later in de zalen, al dieAnet witte windsels omwonde armen en beenen, die reine witte windsels die de bloedige stompen verborgen/hiel den. Ik zou het wel hebben willen uitschreeuwen van pyn by dit alles. Doch nog altijd rolt de oorlogsmachine voort, en nog immer is men er hier op bedacht, nog intensiever den stryd voort te zetten. Terwijl hier binnen de gewonden bleek en afgemat ter neer liggen, wordt op slechts enkele kilometers afstand de massa der ge wonden en dooden vermenigvuldigd; en draaien in de fabrieken de banken het staal en het yzer om steeds meer vleosch te verscheuren, en steeds meer beenderen te verpletteren. En de mil- lioenen vloeien uit de banken en de spaarpotten in de staatskas, opdat weer nieuwe projectielen worden aau- gevoerd, die zullen dienen om weer anderen te dooden of te verminken. In België. De „noodkreet" eener Udgischv moedef. De BniHHulHche correspondent van (h- Vosetech» Zeitung zendt onder dit whrift aan zijn blad do vertaling era brief, voorttomrad in „Le Bruxoilpi»** een in hot raiwch verschijnend Duitoch blad, dat onder de onmtddelijk cootrók- van genoemden correspondent rtaat. Dewc bri<«f heet ge8chr««vra te zijn door era Belgische Moeder, die oiutanks de edele gevoelen» welke zij tot Uiting brengt, ImM raadzaam oordeelt haar naam slechte mdt de initialen de ('haan te duiden e® draagt lot opschrift ..Adjuration aux Anglais”. In dezen brief wordt de schuld van alle dk«nde, welke over Belgiö ge komen Ih, aan Engeland gegevra, ra wordt bet Engelsclic leger op de grofrte wijze belradigd, door de aclirijfrter, die zich voorstek al« een Belgische moeder, wira zonen voor Eng««lands belangen vcdi- ten. Alleen I ngoiaud kan aan dezen oor log een omniddtollijk einde mokra, maai de Engelsclira zetten de» krijg met wreo- de halsstarrigheid voort gesteund door de Yankees, die hun wapenen verkoopen, zonder welke de oorlog in era maand geëindigd ware. Inptaate van te trachten Zeer begrijpelijk, heer baron. Wil nu ook eras hiteteren om te vernamen, hoe ,ik over de zaak denk. Ik geloof, dat dit faiwelijk nirt gestoten is. vrouw Mondelli zou anders reeds nn t haar aanspraken voor den dag zijn gvkomen. j Ik lira er tamelijk zeker van. Ho^ zou het anders mogdijk zijn. dat er geen schnfhdijke bewijzen voorhanden zijn. 'tat mevrouw Montelli zelfs geen trouwacta in handen heeft Ja, gij kunt gelijk hebben, Gij zuit\ wel begrijpen, dat ik die "'“"‘mJigtwijfel moet trekken, vervolgd baron- Van uwe naxporingra had Verwacht; maar gij verteld (fat belangrijk graorasl ka* Neem uw niel kwalijk, heer baron, zeide do MOkwaarnemer, als u mij van «Me oumtaodighedt'n vroeger gesprok «mi hzul, ta mijn naaporingen anders hebbeg iogericht. Wilt u mij veroorloven eraig® 'ragen te doen om dan mijn oordeel te «n»emra Ga uw gang, vraag maar. Heeft uw broeder ooit van dat hu- wriijk gesproken a "Hly wijf vide: hij was nog niet bet t °yep in het hegwp; fnaar hij had eeg gemaakt en moert nu op den in? f’F’gra weg voortoan. t hroeder heeft eeu.B. <y»w ‘«‘«rteilngra gemaakt, antwoordde hij toen. Tta k r**htc v*^n begreep ik niet. 0P8^T8K*‘n voor Mar- ra haar kindrara te zor» - ---b' mocht te raravolra. hner glimlachte, hij zag op Willy’» i—e loogmaar dat was bem jutet naar den zin, want nu kou de ba? niet meer terug. „..jhiir kon zijn nel voortdurend dich- om slachtoffer yast^alen. E» hebt ge geen liewijs Willy weifelde adwrar. i lier dreigende gelaat van kwam Item voor dra geest we leugen volgde. Neen, antwoordt de hij. Tirschnor gUmtachte. e Bestaan bewijzen Ik kan uio<>ilijk gelooven, dat die ze heeft, anders zou zij die w«| tatra geiden. Dat is natuurlijk. Maar zouden d« kinderen van mevrouw van Mouldli on? der zekere omstandigheden rafgerechdigg zijn T Daar w weinig kans op. De wettigheid va» zoon huwriyk ka» betwirt wordwi. Ik verlang "echter geen proces, ik wraseh allen opzien te verurijdra.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1