iR I tawtiiir inne stun s In kt delijk de BESTE ,0N SCHADELIJK IN-HOILAND. o* De Oorlog. 54e Jaargang. Telefoon Interc. 82, Telefoon Interc. 82. Moeder en Zoon. No. 128W UI Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. J. L. van Kijk en G. Prince. Stemt Vrijdag links! Woensdag 14^ Juli 1915, XTie‘«-"W"s- oxi -^.d."vextezi.tïelola<d. voor G-oix<d.o. ezx Oxxxstxelcezx. Verschijnt dagelijks behalve Zen- en Feestdagen. FEUlLLüiUH KE^^ISGEVI^G. H. Knuttel en A. J. IJsselHtijn Azn. gaan eener vrijwillig. en dagelijks ten. det> i 7 der Hinder- 11 (F. M»). uda. tijw .Schotscbe ponny Tl' NDE HOOFDSTUK. vervolgd.) uk man Zn., Gouda. Iverysel en Zendt een boodschap 1 of per tel. 168. Het Bestuur, DANTZIG. ElOOTENDORST. VEN. vrouw konx'ii I op een ver- De hemel «ten. (lood,. 'KMO’ISZUIVUU MELDER OH TE 8EMUIKEJI ER HEEFT "VERMEMTL” van de wilde a. Ni «t. moge- loerzeil .flink. beeft zeker >men. dat te onder- hun In 'ham- glljöJachejMJ. on bijna tard Von Aljen- ^■Prorspronko- m^hunne han- Wanneer Margherita het oor- naak hebt Kleed of meer gebruik\ Mag Weth. voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretarie, J. v. HEUHDE. U.L--JK r .1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. a limum-Ieeftijd 20 jaar. dmum-leeft. 29 jaar. aimum-leeftijd 17 jaar, ximum-leef tijd 25 jaar. P R IJ S D E R A D V E R T E N T I N Van I—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee lierekend. Dienstaanbiedingen 4per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 ,»er regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. iimum-leeftijd 19 jaai. rimum-leeft. 25 jaar. lien reeds zeer vol- nde kunnende stoken, dmum-leef tijd 29 jaar) timum-leeftijd 16jaar, cimum-leeft. 17 jaar* inden van een brief- van aanneming der 50 [aargroei- ftarworteli wetten van den oorlog te doen uit komen. Engelsche en Fransche gra naten hebben de eens zoo bloeiende stad Dixmuiden in een puinhoop ver anderd de reusachtige St. Nicolaas- kerk is ing^tortvan het kostbaar oksaal dat doorgaat voor het schoonste en beroemdste van heel België blijft slechts nog eon vormelooze hoop over. Ook de andere kunstgebouwen van Dixmuiden, waaronder het Begijnhof aan het Yserkanaal en het Stadhuis uitmunten, bestaan niet moer. Engel sche granaten hebben eveneens de kerken van Meenon, Wytschate, Hol- lebeke, ï^ngemnrk, Poelkanolle, Beco- lare o.a. totaal vernield en die van Vladsloo, Eessen en Wostrosebeke ern stig beschadigd. Het oude kasteel van Hollebeke fcn het nieuwe van Voor- mezeele zijn ook door granaten ver nield en wat al verwoestingen heeft het Engelsch en Belgisch geschut niet aangericht te Westende, om niet van andere dorpen bij de zee te gewagen, Talrijk zyn de dorpen die aan het Noordelijk en Noordweatelijk front in puinhoopen veranderd werden. Tus- schen Armentieres en Atrecht zijn do plaatsen nabij de gevechtslyn met in begrip der kerken stelsel nuttig met den grond gehjk gemaakt. Van de kerk te La Bassóo blyft niets meer over. Op het Fransche Wontfront ziet het er al niet betor uit. De vernieling der prach tige St. Pieterskerk van Roye doet hier het pynlykst aan. In de buurt van Noyon zijn een menigte kasteelen, waaronder hot op een hoogte gelegen slot Larbroye, aan de verwoestingen prijs gegeven. Fransche granaten heb ben de oude Abdy van Ourscamp in brand geschoten on do kerken van Brimont en van Bourgogne vernield. In de buurt van St. Michel zijn de vorwoesto dorpen on kerken nauwlyks te tellen. Het Duitsche beheer heeft de kostbare werken van Ligier Richier uit de kerken van Etair^en van Haton Chatel, welke beide dorpen in de vuur lijn liggen, gored en in veiligheid ge bracht. Andere kunstschatten, bv. te St. Michel zijn zooveel mogelijk door stellages en W' zandzakken beschut. In al de bovengemelde gevallen hebben de Franschon en hun bondgenooten. kunstwerken on godenkteekens in hun eigen land vernield, omdat zij dia moesten vernielenDeze tragische nood wet, waarop wy zonder het geringste gevoel van voldoening, enkel en alleen ter wille der rechtvaardigheid, de aan dacht vestigen, wraakt op voldoende in de Ar- in het bijzonder in de secto- Marie Thérèee, Four-dc-Pari» HmiM 'hovaohóe. Twee aanval- bij in het Boi»-le-Prêtre. do dragers op openlijke De de nog gisterenavond per ongeteekond ingezonden stuk zijn tegmistanders met vuil werpt terwijl een redactioneel artikeltje zoo n at ia als 't maar mogelijk kan zijn, verlaagt dat orgaan beneden het peil waarop een blad, dat ecu partij wil (Kenen, behoort te staan. Wij volgen onzen eigen weg en dringen er met don meeaten ernst bij onze medestander» op aan Blijft Vrij- <lng niet van de stembus weg, om geen reden ook. (iaat stetnuM'n In bekte dis tricten op de vrijzinnige candidaten. Allen, die links «taan Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 13 Juli luidt Do iJuitscher» bombardeerden de loopgraven aan het front van Lom- baertzijde en Nieuwpoort. De Franschcn beantwoordden <Ut vuur on brachten twee batterijen tol zwijgen. Niettegenstaande de werkzaamheid! van de artillerie van dra vijand,z die gebruik maakte van bómmen met \yerstikkonde gassen, stekte bij arracy on jiouchez een tegenaanval ons weder in het bezit vaEu het gedeelte loopgraven, dat wij den lira Juli moewten opgeven. oor de powitle der Franschcn in hot l&bvrith werd hedennacht een Dtiitscho aanval beproMd onder liescherming 'van lievig kanonvuur. I aanvallen werden volkomen teruggeslagra tot achter I linies. In de streek der Aisne wordt strüd met mijnen voortgezet. De Irad schip deden een mijn springen, die vijandelijke loopgravini vernielde, pagne Verliep de dag kalm. Groote activiteit lieersdit goiHie en ren van Bolanti <«n len der Dultschors werden lieproefd ('roix-ttes-f'armos en de zen Ook de keuze voor het derde district is uiterst gemakkelijk en het is niet te denken dat in de gegeven omstandighe den overwegingen kunnen gelden die iemand, die zich rekent te liehooren tot de linksche groepen, er toe zal brengen zijn stem ander» uit te brengen <ian op de vrijzinnige candidaten. Dat bij een eerste stemtiua nog wei eens Iswpii'gvlingF'ii worden gehouden over ■Jen een of anderen candidaat. dat is hoewel wij dat aUenninet in Iwwchermlng zuilen nemen, nog te begrijpen, omdat don niet zoo duidelijk naar voren komt wat de uitslag in liet g<-hwl wezen zal. Nu echter, mi <te uitslag van de stembus voor ons ligt on prociiw voor oogen staat dat er gekoz-v moet worden tiifwchen links «i rechte. ,nu te elke overweging ultgesfoten en kan' hwnand. dfr de poli tiek der rechterzijde èn baar invloed ook in do gemeentelijke oolhges verkeerd acht. ni(4 anders dan stommen op de linksche candidaten er een De eerste word met aanzienlijke verlie zen gestuft door ik’ Fransche artillerie: de tweede kwam tol slaan voordat de Duitscbers uit hun^ loopgraven kondini komen. Het Itombardonient wordt voortgevet op de posities welke de Fransehen verover den bij Fontenelle, alsmede op do voor- uUgtwchoveu loo|>gr*veu in het ravijn van Wei 1st dn ten van Munster. Een aanval door de Duitschers beproefd tegen het brugghboofid dat do Framchen op den Oostetijkon o»«vw der I£echt bij Romternadi hcertten. werd afgeslagen. l en Fransch loohteHitadar, 35 avion* tellend, steeg ondanks (ten hevigon wind, tot een hoogte van 1K50 M.. in den mor gen van 13 Juli, rn Itondiardvcrde een strategisch station, dtoor de Duitsdiers in- gerlchl te Vigneullen-lea-Hattoncliatel. Dit statioh werd vernield. Tegelijkertijd richt ten de Fransche avion» zich naar de streek van Tranchée-l’alonnc on naar die van het liosch van Apremont, waar zeer Mangrijke voorraden van allerlei aard, voornamelijk iiHinitte, lagen opg<*tapeld. De Fransche avion» wierpen op tte hun aangeweven doelpunten 171 liommen van 90 m.M. Op vorschIIlende punten ont stond brand. Allo avion» kwamen onge deerd terug, hoewcll zij sterk waren lw- Hchotim. Verwoestingen in België en 6 en zoeken of dv bewering waarheid bevat, dat mevrouw Montelli met den overleden baron Von 'Altenbrak een wettig huwe lijk heeft aangegaan. Rogtrila kleurde. Dus Willy had nog geen onherroepelijk Ixwluit genomen Hij laveerdt- nog-, hij was nog te winiien voor haar plan om de bewijzen te ver nietigen. Zij gevoelde een zekere voldoe ning, zij was nu zeker van haar over winning. Zij wilde den kleinen sluwen man echter niet laten bemerken dat tus- schwi haar en haar man oneenigheid le sfond en daarom zekte zij zeer koel en bedaard Zoo was het tenminste tus- schen mijn («chtgenoot en mij afgespro ten. Daar ge echter in zaken vod er varing hed>t opgedaan, zou aangelegd hoi d gaarne uw i men. Zou de bewering, dal lig huwelijk gesloten is, waarheid vatten of niet De dimmen! glindachte en haalde de schouders op: Wie kan nwt zekerheid'die liewering tegenspnjkeo Het te altijd nog mogelijk, dar mevrouw Montelli de waarheid spreekt, dfachoon er. vreemd genoeg, geen papieren voorhanden zijn. Bij <teze laatete woorttten deden zijn toon en de nitdTukking van zijn gelaat Regalia’» bloed naar de wangen stijgen. Welnu, mijnheer Tirschner, wan neer dat huwelijk werkelijk gesloten mocht zijn, verseliaf ons dar) zoo mogelijk het oorspronkelijke bewijsstuk daarvan, dan te meteen aan onze twijfel een einde sprak zij. zich met gewejd tot kalmte GÜLINIIi: COURANT. -PRIJS VAN HETVbÖNN Tm ENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Mabkt 31bij onze Agenten wwr ztek, dat zij »k«t in staat is om haar vcrnwNiwte aanspraken to Inldi ge|- Wie w<M.t o! ntat i*en vroegtijdige (Wordt dw ingende. V <-rlaat n geheel op mij. mevrouw. Op dal oogenhlik kwam de bediende weer binnen en meldde, dat het rijtuig gereed stond. H<O,H* °l’ >,OOK eerbiedig v oor T^nuroneH. Di*e lieantwoonkte zijn groet met ren trotech hoofdknik je. 'i’ot weerzien* dn», f mijnheer. Mevrouw zal over mij tevreden zijn, antwoordde (te kleine man Toen verwijderde hij zich sm-l onhoorbaar. Regalia blM alleen. Triomfeorend blikte zij in het rond. Nu wist zij, dat zij haar doel zou bcreik(‘n. Het was midden in don zomer, zon stond hoog aan d»m Ix-ldcren en zond haar verzengende stralen neder op liet slot Altenbrak zijn omgeving. Hoornen en struiken lieten hun bladeren smachtend hangen. Het eentonig gedrulsch van den zwarten fontein, liet getjilp der ninsschon en het gekraai van den haan, waren de eenige geluiden, die men hoor de in het stilb* park. In de MOhaduw van een hreedgotakten olmboom WIIIv’h groote dog en waakte half ingedotnpeld over het dochtertje van zijftjMMMer. dat met haar hoofdje op zijn rug vHrade,* was ingesluhncrd. In bevallige verwarring omlijstten de Monde lokken bet bekoorlijke ronde ge zichtje van bet kind, dat tiaar armpjes tegtmover die vrouw volstrekt niet, «•on slle wikte dom. zijn- van haar b-riighouding. ,<fte som» zooveel angwt veroorzaakte. Deze gedachten Mekten hem mi zoo h(»zig. <tet hij er eimWijk mei ga Ha over sprak. Regalia peinsde er e«n poos over en antwoordde eindelijk Het i» inder daad opiiM-rkelijk, dat die vrouw niets van zich laai hsoren- Misschien is zij in staat De Herstemming voor den Gemeenteraad. Vrijdag 16 dezer zal in de districten I en III de herstemming plaats hebben toy verkiezing van twee leden van den g(^»eenteraad in elk van deze districten. Zooate bekendl/lcomen in hcrstetmiving In district I Jc vrijzinnige candidaten. de allrt‘dendo^Xw?n H. K.NUTTI L en A. J. 1J.S8 L8TIJN' Aan., tegenover de van rechte Mwtelde candidaten M. J. Ooster ling (rC.) en J. van de Putte (a.r.) Het kan voor de kiezers in het eer ste district, die te besltesen heltben of de lieidc aftredende vrijzinnige leden weder in den Raad zullen zitting nemen dan wel of zij zullen worden verdrongen door twee mannen van rechts, voor wier rich ting wij. indien deze meerderheid mocht worden, voor de ontwikkelingsgang der gerheHite en voor de vrijheid van het In dividu, ernstigbeducht zijn, niet moeilijk zijn hoe zij Vrijdag hun stom rooc^pn uit- itrengen. Die. keuzo ligt zoo voor de hand, dat ieder, die niet op het stand punt staat dat het aankweeken van secte- j,ecHt en den aankleve van dien een le- venseisch te. terstond' begrijpen moet dat huilen elke andere overweging om de hec»ren Daar het beginsel van de leden van (ten Raad riditenoer is voor de beslis singen, welke door hen worden genomen, moet ieder link» staand man begrijpen wat rijdag zijn plicht is en hij l>e- denke daarbij dat het niet uitbrengen van zijn stem toch is het steunen van zijn poli t ieken tegenstander. Dat in organen der rechterzijde op (te liuksche groepen en ook op candidaten van links wordt afgtgcvcn, zal ons niet verlokken deze wijze van bestrijding van den tegenstander te volgen. Wij ontvingen heden van een niet- vooraanstaand vrijzinnig man een stuk (er plaatsing, hetwelk om voor ons btgrijpe- Nood frankrijk. Het Duitiche generaal Gouverne ment in België publiceert een ken nisgeving, waariri de oorlogsnoodsaak, welke tot het verweesten van kunst schatten leidde, wordt aangetoond door middel van een opsomming der ver woestingen, door de Bondgenooten in België en Noord-Frankryk aangericht. De bekendmaking luidt als volgt: Het Duitsche volk heeft van oudsher de kunstwerken on godenkteekenen uit het verleden hoog in eere gehouden, onverschillig of deze zich op Duitsch of op vreemd grondgebied bevinden. Zijn vijanden nebben niettemin be weerd, dat de Duitsche legers, in den loop van dezen oorlog roekeloos en uit louter vernielzucht, onherstelbaar kunstschatten hebben vernield. Het Duitsche volk heeft zoo’n misdaad niet op het geweten. De onverbiddelijke noodwet van den oorlog en zij alleen heeft Duitsche soldaten er toe gedwon gen, hoe zwaar het hun ook viel, de vuurmondon*te richten op slanke ker ken en op prachtige kasteelen. Doch hebben hun vijanden niet hetzelfde gedaan Wy stellen derhalve het vol gende vast, niet om andoren blinde lings het dwaze vWwyt rbarbaren” naar het hoofd te sliiVeren maar enkel en alleen om het vreXsehjke der nood- op «len bal» van (ten honduad gctflagcn. Wtigens haar zacbtcn aard en haar aan vatligheid wa* (te kleine Gcrda de lieve ling van baar wader. Haar nio«*(ter Jilold* meer van haar broer tje Harry. (Ne Irotwrh en opvliegend wa». doch ook moedig en ondernemend. Harry was met den opzichter <*n, (te arlwiders op hoi veld bij hot binnenha- len der rogge. Ofschoon sl«*chls »ove« jaar oud. wisl bijw-iju Scliotscbc ponr>y\ zoo vastberaden in Istdwang te houden en te iMTijden. dal «te arlwiders lactead zeiden Dal wordt een rechte Alten brak. Willy en zijn vrouw zalen in d«» veran da. D«* uitinunlezxte eenegizindheid die vnw'ger stee<te tusMchen de «■elitgcfioot' ii had gcheeracht, wan w«ter geheel her steld. Nadat Tirnchm* de reis naar Ita lië had aanvaard, had Rogaila al haar bemfuielijkhoid tentoon gespreid, want zij billijkte (te handelwijze van haar ihnn ge heel. wei begrijpende, dat de vernietiging van de papieren, dlo Ediuard brak in het familtearohief I toch niets hielp, zoolang j lijke licwijfHrtukkcn niet den wamt. spronkefijko trouwbewijb kon toofteh. dan viel er een hatelijk licht op WOfy's ham ‘»oo delwijze r die dan aoolang aan zijn sehoonzuater en haar kinderen hun erf deel had onthouden, dat wa« waar. Doch zij hoopte In dien tuMchentijd haar echt genoot geheel te winnen voor haar plan om «te papieren te vernietigen. lijke redenen niet dan met zijn initiaal kon worden onderleekend. Wij hebben gemeend dit stuk, waarin uk< veront waardiging en scherpte wordt opgetre den tegen de rechterzijde en legen de uitin gen daarvan in de rechtsohe pers, alleen omdat de inzender sijn naaui daaraan i»iut geven kan. niet te woelen plaatsen, omdat wij ons zelf lol plicht stellen don strijd voor ons fjeginsol eu voor van dat beginsel te voeren wijze zooals de eerlijkheid gebiedt, laffe manier waarop het r.k. orgaan Nieuwe Z u i d^-H o I I a n d e> r INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen rer oor zak en. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gelet op de artt. wet Brengen ter algeusxnie kennis, dat de Secretarie ter visie is gelegd Zoek met bijlagen van H. va» de l’avoordt, te Gouda om ver gunning tot het oprichten eener Mcubei- fabriek, gedreven «teer een electromotor van 3% P.K., in het perceel gelegen aan den Langen TietMteweg No. 12. kadastraal gekend Sectie C No. 3023 Dat op Dhwdag den 27 J uil 1915, dee nauiiddagH ten .1% “r® <>P bet Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de ge vraagde vergunning in te brengen en dat Meurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie (ter lemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de liestaandv jurisprudentie niet tol beroep gerechtigd zijn zij, die niet olvoreenkometig artikel 7 der Hinderwet voor h»H GenteentdMMtuur of een of meer z|jner leden zijn verschenen ten einde hliïHie liczwaren mondeling toe te lichten. GOUDA, den 13 Juli 1915. Burgcm. en mannen zijn, die rijdag a.s. geko- inoeten worden. En dte berekende vrouw sohwn haar doel Me«te nader te koin«-n Hoe lan ger Willy het genot «maakte van Alten brak te li<wittcii, hoe moeilijker het hem zou vallen <t atetand van te dorti en hoe minder hij zou terugdi'inzni voo> alle mifhtelt-n otu In hel Imzil >>rvan tc blij ven. I >al Margherita niets van zich liet hoeren werkt» er toe mee, «lat hij zich veilig gevoelde: hij geloofde, dat zij den moed mtele, om («■gew hem op te trrd»-n. ■laar zij geen Iw-wljwn had. Misschien ook lh< (Üc vrouw wel met zich onder- handelen en was zij tevnxh-n wancMH*r haar een oMh-zorgd» toekomst werd ge waarborgd. Kruimelig of gierig zou hij niet zijn, o neen. Hij wikte voor haar zeifa groot kapitaal vastzitten, al» zij van aanspraken op Altenbrak afstand Maar wat kon toch <te reden Wilh weder l Ho- ihonie linnenkast e deuren f 28.—, itoelen, leer en Spiegels, Schll- tafels, compleet ment f 56.—, imeublementf 69. onbeslapen Vee- Matrassen, Ledi- telen, vanaf f 14.50 tfels Boekenkas els enz. enz. 20 EN GOEDKOOP. Milt Hiytrici»- tterdam. 20) Met h«»t innig ^ribehagen. dat bij steeds govoeldo waantcr hij zulk ee<i familie- »aak te behandelen had, ledigde hij juist een glatt roodun wijn tot op den ixxteni, toen de vleugeldeur tegenover hem oixtv ging en een dame met troteche figuur liinnentrad. Tirschner sprong van zijn stoel op co boog eerbiedig; Hij had mevrouw Rogalla 'on AltenJ»rak herkend. *-aat *k u niet storen, mijnheer wprak de barones met nederbuigemte min- «~nlHid. Ik wilde steebte e-ven zien, of bediende goed VOOr u gezorgd heeft. -- O. mevrouw, geef u geen moeite... De slimmerd begreep dadelijk wel, dat die vriendelijke bezorgdheid slechts oen voorwendsel was, om ongestoord te kun nen spreken, zonder dat haar komst in et oog ]jep. Het vermoeden lag voor de hand, dal z|j gaarne <tie lastige mo- «dingster naar het be.it van Altenbrak «wehov«‘ Hij Matones op gang helpen, want - BW zij moeilijk een toepasselijk ken vindm. Hij le«on aldna - Mevrouw de l»ron<w k-r «ddg.noM vernomen. morsen nur ttalu gï „m t. f 1 25 1.5» 1 50 i ik over dez«- oordeel vente er een wet- /I1"' haalde J’hK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1