IhMraailmrkmgtD TUNIS eclanie Mo- 18831, J-L. 1 1 1 De Oorlog. Donderdag 15 Juli 1915. 54e Jaargang. behalve Zon- MJDA”. Telefoon Interc. 82. l. (Afc) tot 5 uur. - 1UDA”. ftr.) tot 5 uur. f e ree (toch appel irktuigen. u ed.E. Alter pte Gracht 269 HAAG, jostewaak- dragen Dameskleeding. eele of gedeelten Is. H. Knuttel (aftr.) A. J. IJsselstijn Azn. (aftr.) FEUILLETON Moeder en Zoon. WeiE. ALTER. J, L. van Kijk (aftr.) 6. Prince (aftr.) en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. ^“ie-CL-ws- exx ^x.c9.-v-ertezxt5.e"bleLd. voor 0-oix.d.sc ezx Ona-^trellszezx. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. rmeldM aangenomen R, Onder-Voorzitter. ingmpfcter. men. vat hei I van De R, Onder-Voorzitter. l l ngmeester. u men. PRECHT. den vyand aan van «r in (Wordt vervolgd.) ga nu J n n dn- op f 1.25 1.50 Boi*-I» to daar toch r« Heht ge den Na Hebt de/e van Wij K trek, ven een 1 ESTEJNS I N K*T ce BESTE ONSCHADELUI RN- HOLLAN D. uiten de »t*d Mn hu» teenteraad in ’t Eenti »n meeaten aandrang Het Oostenrnksch communiqué van 14 Juli meldt Op 14 Juli des namiddags was op het Rujüpische front de algemoene toe stand onveranderd. aeenteraad in ’t Derde en meesten aandrang Voor district I Aan het Zuidelijk Front. Het Turksche communiqué van 14 Juli luidt De verliezen -tkw-g M) t Willy dat aan ge hot onze Juni had ■SSSHHSSHS m vergoed. VAAM en ADRK8 Gracht 269‘ i HAAG. r o n. Bovendien werden 3 A 400 gewon den gevangenen door ons ter verpleging opgenomen, terwijl twee hergkanonnen, 2 rovolverkanonnro on 6 machinegeweren door on» werden buit gemaakt. Onze troepen drongen tot de Franeohc stellin gen door. De Franaohen maakten aeht kanonnen onklaar, die thans tusschen de Iteito linies staan. I*>n Engriseh vlieg tuig werd bij Fresenburg, ten noordfoos- ten van Yperen naar beneden geschoten. Het D u i t s c h e communiqué van 14 Juli luidt Tusschen de Njemen en de Weichael hadden onze troepen in de streek van Kalwarja, ten zuid-westen van Kolno bij Prassnyss en ten zuiden van de Mlawa eenige plaatselijke successen. Op het zuid-oostelijk oorlogstooneel bij de Duitsche troepen geen ver- De „Lokal Aneoiger” meldt uit Czernowice Gisteren en eergisteren ondernamen de Russen aan de Bessarabische grens met sterke infanterie en cavalerie he vige nachtelijke stormaanvallen tegen de Oostenrijkse he posities. De gevech ten duurden van een tot drie uur na middernacht voort. Steeds nieuwe troe pen Russische soldaten stormden aan, doch al hun pogingen werden met enorme verliezen voor hen afgeslagen. Voor de herstemming van vief leden voor den Gemeenteraad van Gouda, op Vrtidag 16 Juli a.s. be* velen wij met den meeaten aandrang aan j Voor district Hl De stembus is geopend 8—5 uren. Het verdient echter bijzondere aan* beveling zoo vroegtijdig mogelijk te gaan stemmen. PRIJS DER A D V EBT EN Tl N Van 1—5 gewone regels met bewysnuininerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dete tegen twee berekend. Dirifetaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer tt et». Reclames f0 25 per regel. Groote letters en runden naar plaatsruimte. (lülPSUIE COURANT. H Ë't aITÖÏÏN E M E N T Aan het Oostelijk Front. Het Russische communiqué van 14 Juli meldt Op 12 Juli had aan de kuststreek een geweervuur plaats. Ten Z. van Djambeco deden onze troepen een aanval op den berg Mirza Aga. In de richting van Meliazghert streden^ onze troepen bij Kone Kor- mundal, waar een onzer colonnes, de brug Sheik over den Euphraat be zetten, nadat zij op haar marsch on geveer 200 Koerden had gedood en meer dan 1000 stuks vee had buit gemaakt. Op het overige front geen veran dering. is bij de Duitsche troepen geen andering te vermelden. MBMaaMiMmBMaMMa^ ■a<v*saMi dooden en gewonden in den omtrek van Aras in de gevechten van de laatste week tusschen onze troepen en vijandelijke infanterie en cavalerie, welke gevechten met dan terugtocht van den vijand eindigden, worden op 2000 geschat. Wij telden op den terug- tochtweg van den vyand 600 dooden. Aan het Dardanellenfront trachtte de vijand eergisteren voormiddag by Art Burnu na hevig kanon- en geweer vuur en het werpen van bommen tegen onzen rechtervleugel op te treden. De aanval zakte voor ons vuur in elkaar en de vijand trok zich terug. Een gelijke aanval op onze linker vleugel werd even gemakkelijk af ge slagen. De vijand vluchtte snel weg. Een deel der vluchtenden viel in een afgrond. Wij maakten een menigte krijgsgevangenen buit. Bij Seddul-Bahr deed de vijand qp denselfden voormiddag na artillerie- voorbereiding een aanval. Een deel van de vloot bood steun. De aanval was op onze beide vleugels gericht. De op onsen rechtervleugel driemaal herhaalden aanval werd onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Het gevecht op den linkervleugel ontr aardde in een loopgraafgevecht en duurde verder zonder resultaat tot het invallen van den nacht voort. Wy maakten op dezen vleugel 2 machinegeweren buit. Ten spyt van een verspilling van ongeveer 60.000 granaten en aanzieniyke verliezen be reikte de vijand niets. In en om de Dardnnellen. Van Duitsche zyde wordt ge meld De Messagero te Athene meldt, dat de Entente-mogendheden met spoed een nieuwe, groote gecombineerde actie tegen de Dardnnellen voorbe reiden. De herstelde oorlogsschepen te Malta zijn daarheen teruggekeerd. Uit Engeland en Frankrijk worden nieuwe versterkingen gezonden, alsook trans portland ingen uit Engeland van groot geschut en veel munitie. De aanval zal nog vóór het eind dezer maand plaats hebben. Aan de beide Amerikaansche oor logsschepen „Teneaaee” en Vulcan” die tusschen Palestina en Egypte dienst doen, ten bate van vluchtelingen, sul len in het begin van Augustus nog twee schepen worden gevoegd zoodalt de Vereentgde Staten in de Engelsche Zee door 4 schepen zullen worden vertegenwoordigd Montefli. Willy was geheel van zijn stuk ge raak i, doch Regalia herstelde zich spoe dig. Ata spelende draaide zij het vlslk*- kaartje luewchvu haar vingers en keek glimlachend naar haar man. Haar stem verried geen sptwr van aandoening. Ux-n A- zri Ik l’vgrijp niet, hoe hel ls*zoek van (He (tante je zoo van streek bréngt. Wij waren daar toch rAh lang op voorbe reid. licht ge den moed niet haar te woord te staan. laai het mij dan doen Ik kan je wel verontschuldigen mei te zeggen. dal ge nog niet geheet hersteld zijl van je worsten. Een oogenblik stond Willy in twijfel of hij degen voorslag zou aaiMH*tis*n doch hij bemerkte opeens den spottendvm glimlach op liet gelaat zijner vrouw, eti wile zwakheid overwinnrtMle aaide hij bij na heftig Ik zal wel alleen met haar spreken. Ik heb je hulp nirt noodig. Maar go zult wd begrijpen, dal bet me verrast e<<n Iswlissing te moeten nensti nog voor de terugkomst van mijnheer Tirschner. Ja, het te onaangenaam, maar dat helpt niet. Zonder moed en tegenwoor digheid van geest te de zaak niet in or de te brengen, dat is zeker RogaHa - Wordt niet driftig, mijn vriend. Ik ken je. tegenover mij I» het nutteloos je anders voor te doen dan ge aijt. Maar - ge moogt die dame niet tang laten wachten. En vergeet niet. ;aren iren s Knakken stenlanden en ets Sigaren lar keuze franco nbours. 20 r. d HEIJDEN, :erdam. HeM. naar mijn schrijfvertrek »,en oogenblik Ie wachten drtijk. Zoodra de deur achter hem gesloten was, ||de Willy naar zijn vrouw, liet haar het kaartje zien en flutetorda Daar leen, wie zich huil aanmelder». Wat moet ik doen T Hevig verschrikt las Rogalla op het kaartje deoe twee woorden Margherita wat er op jhet spel slaat vovfph* dreigend bij. Wees moedig en kloek I Terug kunt ge toch nlel meer De spot zijner vrouw had Willy’s trots en zijn gevoel van eigenwaarde weer wakker gcechud. Hij richtte trotwh het hoofd op en verliet de veranda met Mxdle «ebreden. In de gang, die naar de linker vleugel van hrt slot voerde, keek hij door e<-fi vciiHer ro zag cwu huurkoets staan Ar koetsier hteld A* paarden bij den teu- gH en onderhield zich met een eetivod dig gekleed man, wiens torst v»-r*i«*rfl was met liet IJaeren Kruis, tot eeretea- ken voor militairen eti tte Hcflnnerlngs medaille l«70—71. Hel houten torn viwi dien man iiewers. dat hij zijn eemtadtr*» wei vcrdii-nd Udd. Wie was die man met dat houten Inmmi (laar bulten bij het rijtuig v roeg Willy aan den te-dtende die voor ta ai de deur van zijn vertrek opende. Die man is met de vreemde dame meegekomen, hij schijnt haar bediende te looning aan. Laten wij dus hedlaard den loop der zaak afwachten. Weder volgde een diepe stilte. .Maar hij het echtpaar was dy rust slechts uitetf- lijk, van binnen woelde de onrust, en ate lieldrn in de groote werM niet gewoon waren geweest om zich te iMdieersclHti hnddvti zij zeker hun onverschillige hou ding laten vajen. Willy stond eindelijk op en wandchb- •bet vlugge schreden op het terras hee|i en weer. Dat stilzwijgen en dat rusteloos wan delen dtiiirde een poo« voort. Daar hb'of hij op eens staan en kerk vragend (sn hedh-ndv aan. Ar uit den tuinmlon naar buiten trad. Op een zilveren prcaentmr- blad reikte de bediende een visitekaartje over. Bezoek Op dit uur P vroeg Ra- garfla verrast, doch het volgende oogisv blik stond zij verschrikt op. Zij zag, dat het gelaat van haar echtgenoot dooda- hleek werd. Hij streek met de hand lang» zijn voorhoofd en liedekte een oogenblik rijn ooge.n ah hinderde hem tot zon- Toen zride hij: Geleid de dauw’ verzoek haar ik korodn- onderteckenden •**rk aan de order worden uitbetaald. Vijf duizend mark ,i.~~ la een groote som, waar in “gelegenheid meende ik vrijgevig moeten xjjn. “‘1 nog wel meer verlangen. - Ah bij slaagt, komt bij OtM ook niet op een ruime to Hvrdge beleefde wnorden ter hgfoHting ultsprekwi, doch dc woorden onlhrakt*n hem en zwijgend staarde hij naar ite vreemde, tot zij haar groote oogen neer wn lichtrood haar wangen kleur K bemerkte, (tet tij hevig heef t haar IimmI naar een houvast inkmanZn., Gouda Het Duitsche oonanuniqué van Juli meldt Hedenaaobt werd wederom een aanval met handgranaten bij dv suikerfabriek vaa Souchez afgcHlagen. De Franschen Hete» in de richting van Troyon. ten westen van C’raonne en bij Perther in Champag ne zonder resultaat oenigc mijiuyi sprin gen. Het vuur van onze handgranaten lx» lette hen zich op het punt waar de ont ploffing plaats had te handhaven. In de Argonne leidden (te Dülteclie aaiw vallen lot een voikomen succi». Te* noordoosten van Viemne-le-t hateau werd de Fransche linie over een breedte vaa IfMXI inrter veroverd. T en officier en 139 manschappen werden gevangen genome* en ear machinegeweer en een mijnwer per hult gemaakt. Ten Zuid-westen vaa BouHMiltes iieatormden onz<t troepen cc* hooglcHtelling, „La Ville Morte” genaamd, 28A meter, en veroverden deze, maakten 2581 F ranse h n vangen, waaronder 51 of ff do zijn, antwoordde Johan. Een liediendc f Hield Margherita Mon- telü een huisknecht iHootHf«d«iddend sclirecd Willy voort naar zijn schri/ver waar hij de deur niet zonder to opende. Bjj zijn binnentreden keerde dame in zwaren rouw zich naar hevn toe; hij tomerkte dat zij het portret van zijn moeder opmerkzaam beschouwd had. Verbaaad blikte Wdh naar die slanke voorname vrouw, wter pogen hljna ang stig op hem gevestigd waren. Hij wilde ZIJN VAN Keukengerei, n onderdeelen. wecat. ai en. ven Ik zou u gaarne op alle moge lijke manteren geholpen tebhen. Hij vertaomde onder den vreemden, on derzoekenden blik van haar groote schit terende oogen. PRIJS VAN Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad 1- Idem franco per postl au Abonnementen worde» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bjj onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Zwcden'a iiwiairogtrfen I u Stook hobu wordt geuu kl d.d. Juli Tegen het mtebruikon van to neu Irate tlag vaardigto '8' Honing een ver ordening uil, waarbij wordt topnahi, dal de lootte<ii «n bet ikiiutiwkaitloor ouuitd 'teliijk. wanueer ven btiitetilawdMch schip mot het toeken eefsv andere naUoowliteit al» <ko, wrtke ImM schip werkelijk beait, in een Zwtwdaobe haven binnenloopt, het h(X>f(hk>uaiM<kaii4oor daarvan moeten ver willigen Tot een inklaring mag niet eer <lor worden overgigaan voordat tte toe stemming van den Kon log daartoe inge konen to». Het schip mag tot nader or tor niet ii|ig*>|<»o<lH( worden t en builen lamtech schip. <tat onrechtmatig to Zweed •sche ving of Zwoedsche iiatlonaHlrttstee kenen voert, mag slechte imar <te eerst volg<«de douancplaais geloodst worden De Mrtrffenale loods mort hij het totref f 1J0 L30 1.40 1.50 i-eo de (te en zocht. Zijn ridderlijk gt*vo«l ontwaakte daarbij kwam het uwdrlijton ux vrouw die hij op liet punt stond allw» te hrrooven. Hnel trad hij op Mar gherita toe, gttoidto haar beleefd naar een stoel en sprak Nratn plaat», mevrouw., De rit over ton stoffigen en zonnigen weg zal tl Wp| vermoeid toblien. Mag Ik U een kleine verversrhing labn bren- tpm P Dank u, fluisterde Margherita, door Willy’s vriéndelijke woorden mrt nieu we hoop Imriftol. Een Inngfhirtge ziekte, waarvan ik nog niet geheH hersteld hen hooft mij aoo verzwakt, noem mij niet kwalijk, als ik u lastig mocht zijn. Maar mevrouw... u is otigeafrM ge- ik kan het nog zeer goed aan u waarom mij niet eona gear hr-- gaarne op alle moge Aan het Italiaansche Front Kleine gevechten. De oorlogscorrespondenten der blae den te Weenen berichten over een gelukten aanval van Tiroobche »oherp- schutters op 90 Alpini, die dicht by de grens in het Lenodal gekomei waren, om te verkennen. De Tirolers overvielen met 2 kanon* nen den 8*ten het vijandelijk leger kamp, nadat zij de beide daluitgangea af gezet hadden. De Italianen verlorea meer dan 100 man. Aan onzen kant slechts één gewonde. Aan het Westelijk Front. Het Fransche eominuniquê van 11 Juli meldt In België werden to Fransche en Brito seto linie» Dinsdag beschoten. De Duit- schers maakten daarbij gebruik van gra- ntUen met verstikkende garnen. Daarna viel,en zij to loopgraven aan, welke door to BritoMto troepen in den nacht vat Maandag 5 op Dinsdag 6 Juli ton Zuldk Westen van. Pilkeni op den Oostelijke* oever van het kanaal waren grtxxnen. ZÏ werden teruggewlagen. In to streek ten N. van Atrecht waa het artlllerie-vuur bijzonder hevig. I-j werd nieuwe materieele schade aango- rtehl in to stad. In ton loop van 18 er geen infanterie-aanval plaats. 1" L I 21) Daar heb ik ook reeds dacht, maar tos te meer zou jrficht zijn voor haar en de kiifdêrcn te zorgen. Voorloopig lijden zij geen gebrek, en als dg moeder kwam te sterven te tot nog vroeg genoeg oin op passende *ijw voor de kinderen te zorgen. Ik ben de laajMe om je daarin te hinderen. Nn, toen wij dan afwachten, wat heeft1X00,1,01 °Ver °n*e hoo,d*,n Mst een sucht leunde Willv weor z'jn arnmiool. p«»ig Kilzwijgen vroeg Rogalla C« 4n de laatst verloopen dagen «een bericht van Tirschner ontvangen dan dat mijn bankier per te- Swraagd heeft, of een door mij wissel van vi/duizend van Tirschner mocht In den nacht van Dinsdag op Woens dag, werden er eenige gevechten met gra naten geimerd van de eene loopgraaf naar de andere ten Noorden van to bui* tcnplaata Carleuil en bij het l^aliyrinth. Atrecht en Soissona zijn met granaud van groot kaliber beschoten. Aan de Somme bij Frtoe, bij Fay ten Wasten van Péronnc. en in Champagnt bij Perthes werd een strijd met mijnen geleverd. In de Argonnen hernam bet leger van (ten Dttltseben Kroonprins het offensief vanaf den weg van Dinarviile naar Vien.- nw-le-t 'hateau tot in de streek van Haute t'hovMuohée. Het leed oen nieuw échec. Na een zeer hevig boinbantement eg het werpen van bomuien met verstikkende gaasen, dedeu de Duitscher» met de be langrijke strijdmacht van vijf verschillen de en reeds herkende regimenten van Lat ■z(Mdc legercorps, een aanval op een punt waar de linies een oogenblik waren te- rtiggeweken. Door krachtige Fransche tegenaanvallen kwam de opuiarsch Duitschers, die zich concentreerden het veroverde gedeelte tusecium Marie Thértwe en Haute Chevauchêe worden ten dotte afgetdageh. Tusschen Maas en Moezel duurde hot gewone geschiltgovecht voort, vooral b(j het Forét d’Aprómont en het Prêtre waar de Duitscbers na hun genslag geen nieuwen aanval beproefde* in (bil nacht van 12 op 13 Juli. Ite Franschcn wonnen terrein tusschen Fay-on-Haye en hel bosch door gevech ten met granaten. Bij Boyaur had in den nacht van 18 op 14 Juli gewetrut- en geweervuur plaats zoiMler dat een aanval van de infanterie volgde. Van het overige gedeelte van hel front v alt nlots te uarfden. Krijgsverrichtingen ter Zee. De uitdcrgang van de Königsberg. Ite Britedie admiraliteit maakt het vol- gende lickcnd Men zal zich herinneren, dat sedert eind Oetoln-r to kruiser Konigftherg schuil zocht op to Ruflgl-rlvier (I >uilseh-Ooet- Urika) daar heel moeilijk aangeval len kon uortten. Alleen schepen met zeer weinig diepgang zotidifi het schip vokkMMMte kuumm nadenn. Twee maanden geleden Iswloot de ad miraliteit de monitors Severn en Mersey te hulp te zonden en nadat vliegeniers de ligging der Koningsberg nauwkeurig hadden vaxtgcetold, begonnen de monitors hun operaties. Vier Juli voersu zij de rivier op en openton het vuur. Ite Ko- ulgeherg amwoordto ouiuuWirflijk uil vtjl kanonnen, snd en goed wikkend. De Mcrsev word J maal geraakt vier man HiMMivriden en vier werden door Mn gra naat gewond. Daar to Kontg>d>erg door wild houtge- wn* omringd was. viel het dro vllege nlara zeer iiMsdlijk to uitwerking tor schoten te controteeren. Nadat to moni tors echter zes uur gevuurd hadden meldden to vliegeniers, dal or ren hevi ge hrand tusNchen de masten ontstaan wan. Niettemin bleef to Koftigntorg nog nut woorden. Na oen tijd hield «<chter wbirton op, Iwtzij door ton brand, het zij door gebrek aan schietvoorraad. I volgeivden dag werd het schip lot een wrak gendvoicn. Over krijgsgevan genen ot iets dergelijks meldt het foto gram niet». Ite Konlgsliorg w»w een gewapende kruiser van 3400 ton. met 23—24 knoop sndhrid en drie schoorst4wmen’I sohip werd gtdxNiwd In 1905 en het had be- luMve kleine stukken, tien I I Inch ka nonnen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1