>s llllllll r” ZOON ï,~- la Vooruit” De Oorlog. 3D der roofdieren Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. 32 lMPEN 'Hl van 16-22 Juli, atuurbeeld. LENIIUIS S4e Jaargang. Doffer van het Noodlot. FEUILLETON Moeder en Zoon. No. 12833.Vrijdag 1B Juli 1913. - - Verschijnti dagelijks behalve Zon- en Kerstdagen, Telefoon Interc. 82. C‘ H lisk Artisten. SOORTEN voor partl- LEVERING 'K Men van van haar de klonk hot (Wordt vervolgd.) van ikman Zn., Gouda 1 I? I of per tel. 168.» Het Bestuur, Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardanelles Het Turksche communiqué DANTZIG. ElOOTENDORST. YEN. 15 Juli luidt: Aan het Dardanellenfront maakte teen onzer verkenningaafdeelingen in i op dezen vleugel daar gebleven was uit de flreven hem in de oude pet nu ge- ter Bch hun maar zij worden vuur tot slaan ge- Zendt een boodschap ia in 2 acten. eressante opname in uid-Afrilta. het bad. Klucht der zit van een herten. Na oen reeks slaagden de Duitschers er Monlelli, stamelde hij. Ja, mijn dat zoogenaamde daar geloof ik bewijzen in bent -- l)oot,|die haar kanonnen zoo had op- gesteld, dat men die niet zien kon, ter Jjoogte van Calais door een Duit- duikboot gelast werd, te stoppen. Il/t schip gehoorzaamde. Toen de duik boot naderde, opende echter de vis- pchersboot het vuur. d drama in 3 acten. ïofdrol Rudolf Schi- roemd door de film t van Krakau”. 30 de conclusie, dat de Dardanellenactie een nagenoeg hopeloos avontuur was en nog is. Krijgsverrichtingen ter Zee. ^Spe Nooyelliste verneemt uit Cher- dat, volgens daar ontvangen iten, een Fransche visscherstoom- Aan hetltaliaansche Front Het Oostenrijksch communiqué van 15 Juli luidt Op het Italiaansche front richtten de Italianen tegen enkele punten van het plateau van Doberdo weer een I levendig kanonvuur. Zij beproefden ook verscheidene infanterieaanvallen, met name tusschen Sorassina en Po- lazza. Zij werden echter als altijd met naak hebt U moge- Kleed of Vloerzeil meer gebruikt. Mag een hevig bomliar- Ook een oorlogsverklaring. UitJNew-York wordt aan de Frank* ifürter" Zeitftng geschreven, dat aan 'Duitschland weer een nieuwe oorlogs verklaring zal worden toegezonden en •wel van de.... Yaqui-IndianenBlijk- fbaar meenen deze Indianen echter dat Duitschland alleen te min voor hen atoren {pieren 'ons huwelijk bewijzen, recht zullen de deuren niet gwloten blijven. Willy verschrikte. Zou Margherita soms fiets weten van de geheime* kast in den •iiMiur? .Ms u de plaats weet, waar de pa pieren te vindon zijn, wijs zt* mij dan, 'sprak hij. Ik weet die plaats niet en van die papieren weet ik ook niet». Het zij verre van mij, dat ik u zou willen f krenken in uwe rechten, maar u zultr11 wel begrijpen dat ik zonder deugdelijke bewijzen mijne liezittingen niet aan u kan overleveren. Mag ik u verzoeken, - volgde Willy tot Margherita, hier archief slaat voor u open. Zoek rust naar die papieren. Met deze woorden opende hij de dour en ■Het Duitsche communiqué van den 1 In, dat een succes meldt van het |eger van den Kroonprins in de Ar- gonnen, is in strijd met de waarheid. In werkelijkheid geldt het hier de Jnislukking van een nieuwe Duitsche koging om door het front te breken, liet gebruik van verstikkende gassen (telde de Duitschers in staat onze eerste inie op eenige punten te overrompelen, loch de vijand was niet in staat zijn logenblikkelijkeri vooruitgang te be- lutten. Onze tegenaanvallen brachten lem weer dadelijk achteruit. De win- ten .der Duitschers zijn^nergens meer lan 400 meter. De heuvel 285 was ten oogenblik door den yijand bezet, loch werd onmiddellijk door ons her- lomen. Geen een van onze veldka- lonnen werd veroverd of onklaar ge naakt. De verliezen van den vijand varen aanzienlijk. Een pessimistische kijk. De Daily Telegraph schrijft: zegt niets te veel, als men beweert, dat nooit te voren een leger heeft moeten vechten, onder voorwaarden ‘die minder kans op succes bieden. ‘Het* terrein leent zich voortreffelijk 22) - V ron 15 Juli Morgenbladet verneemt uit Narvik: Een Zweedsche stoomboot, waarschijn lijk de Ernst Cassel, met kolen uit Amerika naar Narvik onderweg, werd Donderdagavond door een Bntschen hulpkruiser ongeveer een mijl van Vaeroe aangehouden. Voor zoover men kon nagaan, zette de kruiser een groot aantal matrozen aan boord. De stoom boot draaide daarop en voer in zuid westelijke richting weg. De kruiser .zette zuidwaarts koers. Berichten uit Londen melden d.d. j 15 Juli De groote Yarmouth-stoombootRym of Bergen uit het Tyne-dok naar iRochefort onderweg, werd gisteren avond zonder waarschuwing 1 'h mijl zuidwestelijk van Shipwash getorpe deerd. De tweede machinist werd gei- dood, de rest der bemanning kwam ongedeerd te Yarmouth aan wal. voor verdediging doch absoluut niet voor aanvallen. De Turken waren op zichzelf reeds voldoende, om een lan dingsleger in een wanhopige situatie te brengen. Men dient daarbij te be denken, dat ze door Duitschers aan gevoerd worden. In de lange jaren van grondige studie omtrent den ko menden wereldoorlog hebben de Duit- fichers schitterende methoden voor een snelbeslissenden aanvalsoorlog uit gewerkt. Waar zulk een oorlog niet mogelijk was, hebben zij den verde digingsoorlog tot een wonderbaarlijkè hoogte opgevoerd. Dat hebben wij in Frankrijk en Vlaanderen onder honden en dat alles hebben de Turken pis goede scholieren in zich opgeno men. Het schiereiland Gallipoli, van nature een ideaal verdedigingsveld, is door Duitschers en Turken tot een enkele inderdaad oninneembare vesting Uitgebouwd. Voor ons blijft slechts *k niet kennen, broeder heeft - Alleen M n nirt ^^‘ll\ verbleekte. aa’i' en antwoordde zekerHij’ verzocht 08 nwe kinderen i l«<de hij. A-_ - bereid hen. -wel. hoe Ik M» X W d— -i| m« vOmb op de iïoscoop Jiun uitersten rechtervleugel tot den j inond van Kerevesdere vooruit. op, verdwe- dat nu de herinnering aan fle kinderen gaf haar Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué* van 5 Juli luidt In kleinere gevechten aan de Windau >ij Kurschany, werden 2 off. en 426 nan gevangen geno.men. Zuidelijk van Ie Njemen, in den omtrek van Kal varia veroverden onze troepen bij •Yinciskowo eil Osowa verscheidene iussische voorstellingen en handhaaf- len deze tegen hevige tegenaanvallen, tfoordoostelijk van Suwalki werden le hoogten van Olszanka door ons >estormd. 300 Russen werden gevan gen genomen en 2 machinegeweren mitgemaakt. Zuidwestelijk van Kolno lamen wij het dorp Krusca, alsmede le vijandeljjke stellingen zuidelijk' en )ostelijk van Krusca en zuidelijk van le linie TartakPipnika, 2400 gevan genen en 8 machinegeweren vielen in >nze handen. De gevechten in den omtrek van Prassnysz worden met succes voort gezet. Verscheidene vijandelijke linies feijn genomen en de door de Russen sterk bevestigde in Februari zoo warm 0oor de Russen verdedigde stad Prass- jiysz is door ons bezet. Op het zuidoostelijk oorlogsterrein js de toestand in het algemeen on- jveranderd. groote verliezen afgeslagen. In het grensgebied van Karinthiö en Tirol viel niets bijzonders voor. Aan het Westelijk Front. liet Fransche communiqué van gis termiddag luidt In Belgie sboi»bardeer- den de’ Duitschers Saulnes en Ooet-Duin- kerken. De Franschen beschoten daarop uit weerwraak de Duitsche cantonneinen- ten te Middelkqrke. In dien sector noordelijk Van Atrecht trachtten de Duitschers twéémaal doch vruchteloos uit hun loopgraven hij Sou- choz Ie komen. In dezen heelen sector duurde de kanonnade voort en in di^en Streek was de nacht vrij bewogen. Ten Zuiden van het kasteel Carleul maakten de Franschen zidi meester van een linie Duitsclie loopgraven. Rond Neuville rft. i aast en het Labyrinth handgranakmge- vcehïqn. i Te Atrecht leed de kathodiraal-wij^ bij zonder na het bon^tonJetp^ Drie bur gers werden gedood. In de Aiwne-valh-i had een Vrij hevi ge arlillenieaclle plakte. In de Argpnncn vielen de l’ranschen aan, van de streek weétrfijk van den weg BinarvielleVienne Ie Chateau lot aan Marie Thenèse en kregen op vyscbillen de punten \aoten voet in de Duitsche loopgraven. Westelijk van het Argonnerwoud over schreden de aanvallén den weg naar Ser- voiï en stolden de Fran«chen in het be- hoschje,- Bois de Beau ring gt^- tt'genaanvallen in, weer vas- f ten Vort in dit boschjo te krijgen. Tuffsehen Marie Thdrèse en Haute Che- vaiichéo is de grondlwinst, welke de Duil- sohers den 13en kondVn maken, nergens groot er dan 400 M. in diepte. Tusflchen Fey-en-Haye en het Bols le Prêtre trachtten do Duitschers uit loopgraven te komen, onmiddollijk door ons bracht. In do Vogezen had dement le Fontenelle plaats. Het Fransche communiqué 15 Juli meldt: •ling door de leden. L' bel<M\lügt mij, HM’v roti w (broeder heeft mij van •huwelijk gewproken, iwaar iniets van, voordat ik manden heb. <iij liegt! Scboudï'rophalend keerde Willy zich af. Margherita’s hartslochtelijke heftigheid had jelk beter gevo<‘l in hem verstikt, in zijn ■drift haul hij dut» strijd, liefst door een ge- jwetld'igen slag tol een einde gebradit. Bewijzen baron vervolgde Idv Jbnge vrouw niet toenemende drift. In liet familiearchief, dat hiernaast in dien^ is, heeft mijn eclilgenoot de pa* neergelegd', die de wetliglwid van en voor het gc- van uw archief g'*- Zeker, me- mij voor u te zorgen, als ik lan- ...j. Ik had reeds de eer opmerkew, dat ik daartoe gaar- ik wist niét, in betrekking stijgende verbazing had Marghe- d^a woorden hom aangezion. Nu - zekerheid, dat deze loon, hij: kasfCn wezig Stijn. I* Ik oogenblik lijdo kunt u ze I -- I n zijn ze j Neen. Mot een diepen zucht •zijn hand los schrijTvertrék. Margherita volgde hetn met gebogen Ivoofd. Allerlei gedachten heslomwlen haar. Wien moest zij gelooven Sprak hier de levende de waarheid of had de dierlrttre d<x>de haar lietogcn en hetfrogen Ónmo gelijk Haar bcRhiit was genomen', en zij riobtle nu fier het hoofd op. Hier heb Ik afgedaan, heer baron Alleen mij met n man haar en hare kinderen van hun wet tig erfdeel wilde l>erooven. In waarin zou die zorg biwtaan, h<M-r baron vroeg zij op koelen toon. Ik zou aan u een vrij groot ka- ■pitaal uitbetalwi en voor een passende topvoeding dor kinderen zorg dragen. Margherita Ixvefdle van verontiwaardii- ging; maar zij bedwong zich, ze wilde nog moer zeikcrheidL I ~r~ I- n Altenbrak? Het majoraat? vroeg jzij met gedwongen kalmte. I Willy zag in, dat die vrouw niet zoo Igcmakkelijk te overwinnen was. Ilij streek imet de hand langs zijn voorhoofd1, waar- 'op hei zweet pareilde en al zijn zeifbo- ’heersching verzamelende, antwoordde hij jvoor het uiUTlijk Isilaard Ik begrijp u 'niet, mevrouw. Begrijpt u mij niet baron 1 vroeg Margherita, met vlammende oogen naar Willy tredende. Wist u dan niet, dat mijn zoon de erfgenaam van het ma- jöraat i» U schertst, mevrouw, van Willy’S vale lippen. I Genoeg van. deze woorden, die toch nutteloos zijn. Ik zie," baron, dat u het voornemen koestert het goid recht van mij en mijn kindorefi te betwisten. Uw recht zei Willy. En waarop berust dat vermeendie recht, als ik u vragen mag Ik ben de eohtgenoote van uw overleden broeder, dat weet u zeer goed, baron. De schuldbewuste man kreeg een rij veer dan arm, maar ook waarom badt hij de raadgevingen van waarom had .hij zich ingela- kenf dus mijn naam, hoer ba- Margherita stond van haar stool Wie gevoel van- zwakheid was a<®; instinctmatig gevoelde zij, '|e strijd begon en ‘•«ae echtgenoot en kracht. ’’ooh ook bij Willy was het koelzin- n« oterleg teruggekeerd; hij zag slechts vrouw voor rfch’ di<> hii8°' “•■«riijk zou kunnen overwinnen. Bedaard antwoordde hij Hoe zou -- mevrouw Mijn arme - over u gesproken, gesproken, heer baron Reeft met een opdracht betast Hij deed zich den dacht vaa 12 op 13 bij Ari Burru Op onzen rechtervleugel een kist hand granaten buit. Wij wierpen den vij and, die de loopgraven op dezen vlen- kgel wilde naderen, terug. Op deq linkervleugel schoot den vijand uit vrees voor een overval den heelen nacht met lichtkogels en geweervuur In het wilde weg. Bij Sedd-ul-Bahr had ’s morgens van den 13n op het heele front een licht artilleriegevecht plaats, ’s Middags' viel de vijand aan, doch werd onder zware verliezen te ruggedreven. Bovendien wierpen wij den vijand, die den 12n een deel van onze loopgraven op dezen vleugel genaderd en daar gebleven was uit de stelling en dreven hem in de qude Stellingen terug. Wij maakten bij deze gelegenheid 14 Engelsohen gevangen. Onze Anatalische batterijen namen ,’n werkzaam aandeel ia de gevechten jiran 12 en 13 bij Sedd-ul-Bahr. Twee vijandelijke torpedojagers die in de wateren van Kerevizdere onzen linkervleugel beschoten, vluchtten voor onze batterijen. In de Straat werd een vijandelijke torpedoboot, die gewoon lijk in de Golf van Saros kruist, éfoch gisteren den oever naderde door 2 granaten getroffen, de boot! vluchtte achter eiland Saros en verlietirs nachts de Golf. I Aan het Irak-front dreveii onze troepen in den nacht van lÖ\p 11 éen vijandelijke motorboot, die een dijk westelijk van Gorna aan de Eufpraas wilde naderen terug. De vijand, die deze plaats te land aanviel met steun van kanonneerbooten, werd op de vlucht gedreven. Blijkbaar wa^en de vijandelijke verliezen bij deze aanval Jseer groot Op de andere fronten viel piets van beteekenis voor. Uit Londen wordt officieel gemeld |d.d. 15 Juli: De Britsche en Fran- Bche strijdkrachten veroverden op den 12n en 13n na een hevig gevecht een aantal Turksche loopgraven. De voor uitgang wisselt tusschen de 200 en 400 yards. Er werden 422 gevange nen gemaakt. De Franschen brachten palingen. j De actieve troepen Van D. Z.-W. jAfrika geven zich over. De officieren behouden op eerewoord hun wapens ten kunnen hun woonplaats nitzoeken. jlndien de uitgekozen woonplaats niet toelaatbaar is, mag de officier een kndere kiezen, ten genoege der regee- king. De manschappen worden geïn terneerd zij behouden hun geweren, idoch zonder munitie. De reservelieden van de landweer jen van den landstorm, die thans onder |de wapenen zijn en in het veld staan, leveren hun wapenen uit. Zij kunnen na het afleggen van hun eerewoord •naar huis terugkeeren en hun bedrijf |weer ter hand nemen. De officieren •der reserve mogen na eerewoord hun wapenen houdfcn, alsmede hun paarden. J De politietroepen woqhm, voor zoo ver gemobiliseerd, oveiyJ^^ actieve Yreepen behandeld. De póirejehuizen op verwijderde standplaatsen blijven daar, ter bescherming der bevolking, tot zij door Unie-troepen worden afgelost. De burgerlijke ambtenaren in dienst der Keizerlijk Duitsche rögeering moe ten hun eerewoord geven, in hun woonplaatsen te zullen blijven. Echter mag hier uit niet de verplichting, dat Uit Christiania wordt gemeld d.d. |zij in hun ambt zullen blijven, afge- T"K |Uid wotden. Ook hebben zij geen aan spraak op betaling door de Unie, j Alle krijgsmateriaal en ammunitie 'moeten uitgeleverd worden. De kei zerlijke gouverneur zal een burger ambtenaar aanwijzen, die alle regee- *ringseigondommen aan de Unie-regde- tring moet overgeven en de comman dant van de krijgsmacht zal een of- ■ficier aanwijzen om alle militaire eigen- Idommen over te dragen. t Het vertlrag is onderteekend door IBotha, gouverneur Seitz en luitenant Franke. In Zuid-Afrika. Botha’s vóorwaarden aan Duitsch Z. W. Afrika. Blijkens nadere berichten heeft het verdrag, dat 9 Juli te Kilo op punt 500 van den spoorlijn Otavi—Khorab jpnderteekend werd de volgende be- oin binnon te treden. Zijwierp een vluclitigm blik op haar t< genn-tander trad toen vastberaden hel jarchief binnen. In. vreesulijke spanning «stond Willy naast haar en lette op ai haar bewegingen. Nu moest het l«*trfi«t worden. Had zijn broeder haar gesproken over hel geheime vak in d--n seheorsteen, dan was alles verloren, dan kon zij in dezen strijd met hen eukolen druk op de v»*vr de over winning bchalmdan .kon zij them miel alleen arm, maar ook eer loos maken. Aoh, waarom had, hij ge luisterd naar de raadlgevingen van zij» vrouw; ten met de zaak vol longen en bedrog. Sehaamte en vrees inaaktcn hem bijna krankzinnig. Nog immer stom! Margherita beweging loos daar, ^lltuwi haar donkere pogen vlogi'n over de oude boekenrekken en ladetafels en lioorden tot in de diepste hoeken der kamer. Waar zou zijn be- IginiMW met zoeken? Onder wolke van dezx* stoffige geel geworden akten zou zij do papieren vindt*», die aan haar kinde- h-en, niet alleen hun erfdeel, maar ook een eerlijken naain moesten verschaffen Wanhopig wendde zij haar blikken af van die rijen boeken en akten en vestig de het oog op Willy’s bleek gelaat. Deze herademde-. Zij wist niets van liet geheime vak in den nniur. Heer baron, begon Margherita op _r zachten toon, ik gevoel spfjt over mijn noodigde haar met een handbeweging^ heftigheid» U handelt oprecht tegenover fiOUDSCHE C01RANT PRIJS VAN HÉT ABONNEMENT: B B IjF D E H A B vFk T E N T13^ Per kwartaal N ^an gewone regels met bewijsnimiiuer. f 0.55 Idem franco per postl.oO Elke regel meerOjo Met Geïllustreerd Zondagsbladon Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dezp tegen twee berekend. Idem franco perjKW- n"' Ir K.ATW. iPZÏJ Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruif- Abonnementeii worden dagelnksr aangenomen aan ons Bureau: betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fö.25 per regel. Markt 31, by onze Agenten, den i Boek handel enjle Postkantoren. Groote letters en randen naar nlaatsriiimte. [mij, maar ik kan al die vakjes niet af zonderlijk omh-rzoeken. Kunt u mij op luw woord van eer verzekeren, dat in idle kiiMtrn en vakjes de papieren niet ■aanwezig zijn, die het bewijs leviren van linijn huwelijk met uw hroeder Zij «ton- [den oog in oog tegenover elkaar. Will) i was zoo Ideck als een lijk, maar he< I zwakke licht in de kamer verborg dit. zijn oogen brandden. Margherita stak hem d-e hand toe. Ik vertrouw op het eeruwoord van een Al- Itinlirnk, sprak zij en Willy logde zijn ikoiMle vochtige hand in do hare. Opeen die zijn ontroering verried, zeide Mijn eer<'woor«l daarop, dat iti <lo-/< i en vakjes die papieren niet aan- m ton allen onderzoeken. er ook niet irt gowees(? liet Margherita en hij ging weer in zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1