LIK izijn NGER, De Oorlog. Maandag 19 Juli 1915. No. 12834. 54e Jaargang. 1KELEN ohoeden. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON Moeder en Zoon. Maandschrift MORKS C*. ITi.evfws- exx -^.c3.“v-extezxtieTola»d. voor G-o\xd.s- ezx OaacxstxeZsezx. Verschijnt dagelijke behalve Zon- èn Kerstdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. GOUDA. ien winkel). van Calonne tot voor den vijand. hand l-LI DE HOOFDSTUK. zoo iets deren Mar- dflnk n Het is reeds noen. - GEHEIMMID- HET VAN- ITEN - EN f t .25 1.50 i gratis Jacob 52 op zijn weerstand eruit ge en zij Ixjoze nestelde .1.50 .190 -------3 aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. ;en nog al. rroduotiea: •PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen Markt 31. bij onze Agenten, den Ewkl— 17.500 manschappen. De buit bedraagt 13 kanonnen, waaronder een zwaar 40-machinegeweer en 7 mgnwerpers. Het leger van generaal Von Schole maakte 2500 gevangenen en veroverde 8 machinegeweren. Nadat de verbonden troepen gedu* rende de laatste dagen aan de Boeg en tusschen de Boeg en de Weichsel een rij Russische vooruitgeschoven stellingen hadden veroverd, heeft zich gisteren over het geheele front onder aanvoering van generaal-veldmaar schalk Von Mackensen een groot ge vecht ontwikkeld. Ten Westen van de Ziepiz in de streek ten Zuidwesten van Krasnystaw, braken de Duitsche troepen door de| vijandelijke linies. Tot dusver vielen 28 officieren, 6380 manschappen in onze handen en maak ten wij 9 machinegeweren buit. Ook ten Westen van de boven- Weichsel is door het leger van generaal Von Woyrach het offensief wederom hervat. op de Fransche stellingen van de hoogte 263 ten Westen van Boureuilles werden afgeslagen. Op de Manshoogte had een hevige beschieting plaats by het ravijn van Sonvaux en van het bosch van Apremont. In Lotharingen deden ue Duitschers tegen 1 uur een nieuwen aanval op de Fransche loopgraven ten Zuidoosten van het bosch van Parroy. De aan vallers werden uiteengeslagen. In de Vogezen deden de Duitschers in den avond van den 16n een aanval op de stellingen, die zij verloren hadden bij Ban-le-Saptdeze werd tot staan ge bracht door het Fransche vuur. Een aanval door de Duitschers on dernomen om 11 uur in den avond van den 16n op een Fransch werk bij de hoeve Fonrnies (1500 meter ten Noorden van het dorp Bonhomme) mislukte volkomen. Een Fransch luchteskader van vier vliegtuigen wierp hedenmorgen 46 bommen van 75 millimeter en 6 bom men van grooter kaliber op het mili taire station te Chauny, waar belang rijke opslagplaatsen van oorlogsmate- rieel zijn. Op twee plaatsen werd brand gesticht. In het kanaal van de Oise kwam een ontploffing in een transport- schuit voor. ■ggBM II mimi MH IIW lil nacht van 16 met succes tegenaanvallen^ Aan de Boeg «loigra wij de aanvall« van den vijand tusschen het dorp Kry'- lof en de stad Sok al. alsmede bij dï dorpen Klomwov en l’arhatch stiocmvol terug. Wij maakten daar verscheidette honderden gevangenen. Aan de Dnjoeter en tusschen Dniester en Boog wordt de strijd voortgezet, zon» der ernstige veranderingen in de posit lew, Op de Zwarte Zee torpedeerde onze onderzeeër Nerpa een groot schip geladen met steenkool. sAafi het Westelijk Front. Het Fransche namiddag-com- muniqué yan 17 Juli meldt Bij Artois had een levendige artil leriebeschieting plaats. De Duitschers beschoten het dorp Bully en enkele loopgraven. Twee burgers werden ge dood. Fransche granaten stichtten brand in de hoeve Folie op den top van Vimy. De artilleriebeschieting duurde den geheelen nacht voort en was vooral hevig ten Noorden van -8ouchez en tusschen Neuville en Roclincourt. Op den rechteroever van de Aisne ten Oosten van Soissons, poogden de Duitschers na 4000 bommen te hebben geschoten op den sector Fontenay, in den avond van den *16n een aanval op een Fransch werk, die echter werd af geslagen. In het Westeiyk deel van de Ar* gonne werd de kanonnade voortgezet zonder infanterieactie. In de streek van Marie Thórèse werd de strijd met bommen en grapaten voortgezet. In het ravijn van Meuris- sono had een hevige artilleriebeschie ting plaats. Twee Duitsche aanvallen 24) Ge hebt gelijk, Hendrik. Ik kan mi die reis niet ondernemen. Dan zal ik •naair een brief schrijven, npiar ik ben den n-aan» van den Iteainbte vergeten. De naam van het kantoor is vol doende. De plaat», waar het huwelijk ge goten is, weet u zeker nog wel Ja. De burgetneeöter van het dorp frati bij Palermo voltrok het huwelijk. Vanavond nog schrijf ik aan hpm. Dan breng je den brief morgen wel naar de post, niet waar Wel zeker, mevrouw Dat te het beste I Het Duitsche communiqué vaö 17 Juli meldt: Het voor eenige dagen ingezette of fensief onder de opperste leiding vat generaal-veldmaarschalk Von Hinden burg, leidde tot groote resultaten. Het. leger van generaal Von Bulow, dat op den 14n bij en ten Noorden vat Kurschany de Windau (in Koerland) overschreed, trok zegevierend voort Onze cavalerie sloeg herhaaldelijk den vijand terug; elf officieren, 2450 man schappen werden gevangen genomen, drie kanonnen en vijf machinegewe ren buitgemaakt. Onder de gevangen officieren bevindt zich de commandant van het 18e Russische regiment jagers. Het artillerieleger van generaal Vou Gallwitz deed in de streek ten Zui den en ten Zuidoosten van Mlava een aanval op de Russische stellingen, die sinds begin Mei met alle middelen der moderne versterkingskunst versterkt waren. In een prachtigen stormaanval werden drie achter elkaar gelegen, Rus sische linies ten Noordwesten en ten Noordoosten van Praschnitz doorge broken en veroverd. De Dzielin en de IJpa werden bereikt. Door den druk, die van beide punten uitging, en door de hernieuwde aanvallen in het nauw gebracht, weken de Russen, na de ont ruiming van Praschnitz op den 14n, in hun sinds lang gereed gemaakte achterwaartsche verdedigingslinie Oio- chanowKrasnosielc terug. Reeds op den 15n bestormden de voortstuwende Duitsche troepen ook deze vijandelijke stelling, braken door deze heen, ten Zuiden van Zielona, over een breedte van zeven kilometer en dwongen den vijand tot den terugtocht. Zij werden hierin ondersteund door de artillerie- troepen van generaal Von Scholz, die aan de vervolging deelnemen. Sinds gisteren trekken de Russen over het geheele front, tusschen de Pisza en de Weichsel, op de Narew terug. De winst dezer dagen bedraagt aan gevangenen bij het leger van ge neraal Von Gallwitz 880 officieren en Aan het Italiaansche Front Het Ooatenrijksch communiqué van 17 Juli meldt In dm nacht van dm 16én werdien we derom verscheidene Italiaansche aanvallen tegen het plateau van Doberdo afgesla gen. l ew artillerie-duel heeft op alle fronten plaats. SUCCBM. vuur dron- 17cn 'h och- vervaar haar flfcwiwacliügen toe&tand kon zij ner gens rust vinden. Als zij ’rfavonds laat te bed ging, kwam geen gezonde slaap haar verkwikken. Als zij tegen den mor gen eindelijk inwluimcrde, kwamen akeli ge droomen haar verontrusten. Haar ge zondheid. die zoo aanmerkelijk verbeterd was, Ived opnieuw geducht onder de kwel ling vin het lange wachten. waren in het ravijn door te dringen werden gedood of gevangen genomen. Tusschen den top bij Sonvaux en de loopgraaf van Calonno zijn de DuitecherR eveneens met sfware verliezen teruggewon pen» In het bosch van Apremont duurt het liombarihunent voort. De aanval, diende Dulteohers op den 16en hehhcn onderno men, tegen de stellingen, welke de Fran- schen bij Fontenelle hadden veroverd werd door twee bataljons gedaan. Naar op het terrein van den strijd word vast- gestald, hebben zij belangrijke verliezen geleden. tot aan de i GOIINIIE COURANT. PRIJS DER ADVEftTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Hendrik? «ten bru/^ voor hem »’in, anrr vuur “••«i van uitwendige schijnt terwijl in hun binnenste de o.„ pT. verliet hri tiilnhrk ™“r ifen brioveobawrflw. <Me’ misschien wn brief voor hoor bod. Moor de «ne “K verliep M den ondieren en er kwam S«n bericht. .Z?" 10t,d* vorgeefaebe »**ten ptjnlijEer voor Margherita. In op het schrijven haar oogen staarden onnat uurlijk groot op den brief zij werd iktodsbleek haar hart bleef stil staan m met een gil stortte zij neer. De oude Dorothea, die de kinderen bij het vallen van den avond naar bed wil» d»1 brengen, vond haar zoo liggen. Met hulp van dë andere dienstbode, bracht zij baar meesteren te bed en zond (oen om Hendrik Tiedeman. ik kon wel begrijpen, dat er moest komen, zei de brav<- dienaar. Maar m*j eens, Ilorothea. wat staat er in dien brief Dorothea kon echter evenmin uit den hrief wijs worden ate Hendrik. De brief was «telling en Het Italiaansche communiqué van 18 Juli meldt De verovering van een moeilijk te nadelen hoogte in de streek tusschen de forten bij Falzarego en Livinallongo is aanstaande. Op 16 Juli bereikten de Ital. de linie van den Bois-pas en den top van de Falzarego tot aan de hel lingen van den Lanapas. De infanterie hield zich schitterend in den strijd om de hellingen van den Lanapas tot Salese en Agaï. In de Andrazvallei werd de eenige loopgravenlinie des vijands met de bajonet genomen, waar de Italianen zich thans organiseeren. Vrijdagnacht hebben twee Italiaansche bestuurbare luchtschepen de werken by de kampen te Goritzia en op de noordelijke hellipgen van den berg San Michele in den Carso met succes gebombardeerd. Het Duitsche communiqué van 18 Juli meldtGofteeften van het leger van Generaal Von Below tdoegen de »nel aan gevoerde RusHiaohe versterkingen bij de Alt terug. lUMiicn -MPJi man gevangen en maakten 6 kanonnen «sa 3 machinegvwe ren buit en vervolgden den vijand in oomelijke richting. De overige gede« hen van dit leger staan noordoostelijk van Kurschany. Ten Oosten van dcac plaats werd' de voorste vljanAdljke atdjlng in stormloop genomen. l’ussclien de Pisza «n de Weichsel zet ten de Rusmn hun terugtocht voort. De troepen van de Generaals Von 9choltz en Gallwitz vervolgen den vijand in Aan het Oostelijk Front. Het Russische communiqué van 18 Juli meldt Op het front (iokUingen-Mou- ravivo krwg de vijand vasten voet op den rechteroever der Vindawa en trachtte voort te dringen in de richting van Turk* kimi Altantz. Ten O. van Popoliany oefenden wij druk uit op de vijandelijke infanterie. Op den rechteroever der Orzie werd de slrijjd over een uitgebreid front voortgezet. De vijand viel met 3 regb iiH-nlen het dorp Podosie aan, en ont nam ons drie kanonneninaar door een woedenden tegenaanval met de bajonet werden de Duitsche troepen vernietigd, do kanonnen heroverd en. dc vijand uit Pro* doste geworpen. Do troepen uit Siberië en uit Turkestan, die tegenover een twee maal sterken vijand stonden, bewezen hun schitterenden moed en- intense hardnekkig heid. In de richting) van Mlawa trokken wij ten Z. van eiiano-wo terug, daar de v ijand zijn reserves verJwblxdd had. Ten N’.-O. van RadOm viel een kozak- ken.brigade op 15 Juli de Oostenrijksche voorhoede aan bij het dorp Mokrzee, nam 280 man e-n 3 officieren gevangen en maakte 3 mitrailleurs buit. Tusschen die Welchoal en de Boeg nam dc vijand in den nacht van 16 Juli oen algtween offensief. De aanvallen dos vij and» bij de l>eek te Podlipe, ten O. van en bij Fyhava werden terugge- liet 1' r a n- s c h o avond-oomnmniqué van 18 Juli meldt De dag ie betrek* keiijk kalm verloopeu, in de Argonne waar geen infanterie-actio plaats had. Een. hevige aanval van de Duitschers op de hoogten van de Maas, van de loopgraaf aan het dorp hparges werd afgewlageti, onder hevige verliezen De vijand slaagde er af leen in een punt te hernemen en vasten voet te verkrijgen In de loopgraaf, die wij den Oen veroverd) hadden. In Bel gië bij St. George en in Artois rondom Sonchez, hebben artilteriegevechten plaats. Eenige granaten vielen op Atrecht. Op den ëcplUeroever van de Aisne, in de streek van Troyon, kwam het tot een mij- nengevöcht. Bij een hevig bombardtranenf op Reims viel eeU' twintigtal granaten op de stad1; een burger werd gedood, «n ander ernstig gewond. Op de Maaslioogten hebben de Dult- sohern, na het bombardement in den nacht van den 16en op 17en, een hevigen aan val gedaan op de Fransche stellingen vanaf die loopgraaf van CaAonne tot aan het dorp Esprrges. Op den top van hot ravijn van Sonvaux zijn de Duitschers er in geslaagd op een enkel punt weer v&stoo voet te verkrijgen in een gedeelte van de loopgraaf, die de Franschen hun op den 6en hadden ontnomen. lenige afdleelingen Duitschers, die er in gewtaagd Ook haar stemming tegenover de kln- en de oude Dorothea leed onder haar kwrilendo zietepijn. In tiaar verbit terde ziel bleef zelfs de herinnering aan baar overleden echtgenoot niet rein en geheel zonder vlek. In oogenhlikken van angst en vertwijfeling beodnildigdi*- haar man van lafhartigheid. De I gtost van bet wantrouwen zich voortdurend vaster in het hart (ter arme vrouw. Ate die menschen tooh ge lijk hadden, als Eduard haar l»ed!rog«'n had Ate dïe huwelijksplechtigheid slechts een hedriegelijke vertoondng wax ge weest Ate zij dus niet de wettige ecbl- genooto van Eduard von Altenbrak wiw geweest Oh, zij kon hot niet langer verdragen. Zij bezweek onder don last van haar lijden door de onzekerheid die haar hart zoo folterde. Kermend verborg zij het gelaat In (te handen en zal on beweeglijk daar neder. Zij kon zelfs niet weenen. De ondergaande zou wierp haar Hcht nog in den tuin en op de villa. De bloe- ilkolar slagen. Op «hu linkeroever der Veprz maakte de vijand, iia oen hardnekkig gevecht eenige vorderingen. Op den avond van 16 Juli liezcttiro wij het front Izdebno- Krasnoslav. Op den rechteroever def N’eprz, bij de rivier Vylice, worden de vijandelijkc aanvallen afgeslageu. Ten O. van het dorp Grabovetz slaag- <te de vijand er herhaalde malen in, in (k'ii nacht van 16 Juli en den daarop volgenden nrargen-, om onze vordedigings- liniën te forceeten, maar telkenmale sloe gen wij hem terug, zoowel door ons vuur als met die bajonet. Ten Z. van Grouliechov tusschen de rivieren Goutsva en do Boog, richt dc vijand heftige aan vallen op liet front te Metelki-Maxlowcnt- che. Op de flanken van dezen sector bij Teretin en Tchoe Bouj dodon wij in den ten. Al hen ik slechts een ellendige hin- kelMM-n, ik heb toch twee gezonde armen, die nog werken kunnen. I n zij zulten voor <i arlieiden., arns* bedrogene, voor ii en voor de kindVren 1 Hij greep die koortsachtige he<«te van Margherita en. drukte daar vol wring doch beschroomd een kus op. Daar sloeg Margherita de oogen op, keek hem vreemd aan en vroeg zacht Komt Eduard spoedig? Oh, ik hebben» zooveel te vertellen. Ach, mevrouw, de dooden keoren niet weder, antwoordde Hendrikdie l.ijna in tranen iiltbarste. Dood Wat praatje van dooden dkiard is niet dood zo houden hun gevangen in dien vochtigen toren daar willen ze mij ook gevangen zetten levend begraven O God, wijn God, heb medelijden. heb medelijden H(< «preken ging over in een hart- ver^oheurend snikken, doch de tranen, die zij stortte, schenen haar eindelijk de* zoo noodige verlichting te geven. Het weenen vermimlente langzamerhand en eindelijk stoot «yn vaste sluimering haar oogv-n. Weldra toonde een lach op haar gelaat, dat oen gelukkige droom haar bezighield. TWAALFDE HOOFDSTUK. Op een heerlijken lentemorgen wierp dc opgaande zon haar eerste stralen over de vruolubaro vlakte, waar de majewtieuze Ihetstroom zich door heen slingert ate een breede zilveren hand. (Wordt vervolgd.) men hloeidm en geurden, aan de hoo rnen rijpten (te appels en aan de Iciboo- men zag rnen druiven en abrikozen han» gen. I cn zoete wind suisde door het houtgewas rondom den tuin-, alles in de natuur ademde vrede cn rust. Doch de arme vrouw in de eenzame woonkamer gevoelde niets van dit alles. In stomme vertwijfeling zat zij neder. In haar droefheid cn zorg hoorde zij niets van het kwinkeleeren der vogiMs in de hoornen, ja. ze boorde zelfs niet de stem van haar kinderen, die in den tuin bij het spelen hun vroolijken lach lieten weerklinken,. Doch nu Irof een toon het oor dër eenzame vrouw, die haar deed opschrik ken uit haar doffe gevoelloosheid. Do deur van het tuinhek knarste men hoorde zware voetstappen op het kiezel zand van het tuinpad. Margherita snel de naar buiten, (te postbode bracht haar den lang verwachten brief. In. vreeset ijk opgewonden toestand drukte Margherita den brief aan haar hart, hij droeg item poststempel Palermo. Zij verbledcte en het word zwart voor da oogen. De postbode keek haar verwon derd aan. Gwoeit ge u niet wel, mevrouw vroeg hij medelijdend. Zal ik de meid roepen Neen, over. Met snelle nchreden keerde zi j naar dtr kamer terug. Zij kou den hrlef nauwe lijks openen. Zij wierp een hastigen blik wijs in liet Italiaansch geschreven. Hier staat een stempel, zei ze. Het schijnt een officieele brief te zijn. Kijk eeno Dorothea, of er geen be wijs in ligt, den naani van mijn rit meester moeten wij toch kunnen lezen. Hendrik bekeek dfen brief nauwkeurig. Met het hoatje Fransch. dat hij in Frankrijk geloerd had, trachtte hij zelf enkele woorden te ontcijferen doch te vergeefs. Eén ding begreep hij echter, het waren geen goede berichten, die gherlta ontvangen had. Er te niets aan te doen, mom pel de Hendrik met een diep bedroefden blik op de bok lagen «waardige vrouw, die daar lag te ijlen. Men heeft u bedrogen of een «chiirkentroep wil u thans uw recht ont nemen. Maar al heeft de heele wereld n verlaten, dan wil ik u toch niet verla- Von «l«*n voet. Overal waar deze gi-iiMNlgitiuuikte stellingen nog bood, werd hij aangevallen cn worpen. Zoo bestormden de reserve (te landwcertroapcn van Generaal Scholtz <te plaatsen Porembywyk en Ploszcyoa. enige rigimenton van het leger van Ge neraal Von Gallwitz braken door de sterk irttgohouwde stelling bij Mlodzianowo— Karnianowo. Het aantal gevangenen nam hdangrijk toe. Verder werden vier ka nonnen bult gemaakt. Ook ten Noorden., tot tmn <te PUiea en de Weichsel naim-u de achterwaart- «che liewcglngen (ter Russen ««en aan vang. Onze troepen, die hen achtervolg den maak ten bij dc korte gevechten» 620 g«‘vangcnen. Het offensief van hel leger van Gene raal Von Wcyrsch leidde tot Onder («en hevig vijandelijk gen onze troepen op den ien«te door de met alte middelen digde hindernissen der vijandelijk<Gioof<l- hestormden door de ontstane hracht den volgenden morgen Baar de poet en nu volgden zoowel al» voor Margherita - tbare kalmte, de grootste on- «»igiiuii» wriivt nauwe- het hul», maar -ton.l dikwijl» bij hri tuinhek om den weg lang» te zien «m brief voor haar had. 42

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1