>s VAR mini ruNis azijn KEN ntanw* r” Dinsdag 20 Juli 1915. ffo? 12835 Me Jaargang. en iMPEN Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. 9 FEUILLETON Moeder en Zoon. 0 L. irlijk n laag ii prijs 9, GOUDA ■eedschap pen ituigen. 14 tiManltrij De Oorlog. XT5-e"CL-ws- en. vooz <Q-otj.c3.su exx Oxxxstxelcezx. Verschijnt dagelijks behalve' Zon- ZSSING, ier*traat 24 lie meubelen spoe- k. 18 Feestdagen. Telefoon Interc. 82. iidi vork 1450.*. KENNISGEVING. aangenomen F hot IJd* MORES Cz. 25) lor DRES voor meu- (Wordt vervolgd.) man 4c Zn., Gi te voedingswaarde. en Medaille*. kiafzicnbaar ver strekte de vlakte zioh naar hot Noorden en Oosten uit, terwijl in het Westen reeds enkele verhooging.cn van -den bodem te zien waren, die later overghigen in het Harz- en Emegobergte. ook de van van van het de Hij gekleed. zijn maar zware een tics, den ten f 0.55 0.10 genoemde voorpostge- in b"* in van Zul onn van itorrljwiel. EBOL Amsterdam. RECHT. Maandschrift I JN VAN Keukengerei, onderdeden. voor een nieuwen Hot is Intusschen -heden wordt gemeld 1 ohoz was na oen In het Zuiden verhieven zich de slanke van de onde Maagdenburger dom- an- en der moderne de stralen der Aan de Lokal Anaeiger wordt uit Ga- licii' gemold De afgeloopen campagne van Lomherg gaat successievelijk in nieu we groote militaire werkzaamheid over. Aan liet front bestaat ditmaal geen stil stand. Be tijd waarin op het Noord-Oos- tolijk oorlogstooneel («en positio-oorlog ge voerd word is voorbij. Do afloop hier* van is uit don aard der zaak in het ge rechtsfront to zoeken zooals zich dat ont wikkeld heeft gedurende do eerste week van Juni aan beide zijden vaal don Weich- 5 behoefde ritselde on en zonder te voren verscheidene bommen ge worpen te hebben. Men neemt dan, dat het bezoek der vliegtuigen oen voorbode is van een bom bardement met zwaar geschut. GEHEIMMID- - HET VAN- RTEN - SEN Aan het Italiaansche Front. Nachtolijke gevechten om Görz en Doberdo. De oorlogscorrespondent „Bert Tageblatt” schrijft Isonzo.: Man na man tasten de Dalmatiers voorwaarts langs worteltrappen op een boschpad naar den kam van do Plava- hoogte. De soldaten loopen tusschen leemen wanden, sluipen gebogen dobr overdekte gedeelten van de loopgraaf als door tunnels, hooren het schram men van de spaden, het hakken van de houweelen en gaan naar dekkingen, welke overdag door de Italiaansche artillerie stukgeschoten zijn en die men iederen dacht weer herstelt. Acht dagen lang duurt reeds deze vreese- lijko beschieting voort. Niet het gevaar is het dat de zenuwen aantast, maar GOlIIStllE COURANT. PRIJS VAN HET AÏÏÏÏ N N M N T Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen Worden Markt 31, bij onze Agenten gen nog als gratis iproducties: Jneob Ron- nachl? F en Fransohe aanval op Sou Aanval «pogingen worden door ons Aan het Westelijk Front. Hot F r a ro s e h o communiqué van 19 Juli meldt In België bombardix-rd'en do Duitschors op vrij hevige wijze geduren de dien nacht van 18 op 19 dezer de Frausohe loopgraven bij St. Georges, als- medv het dorp en de kerk van Boesinghe. Deo 18on had: een vrij Jjtivig artillerie- gevecht plaats bij Souchez. De DuitschejH doden tegen middernacht ten Westen en Zuid-Weötcn van Souchez over een front van 1200 M. een aanval, dien de Fran- echen afsloegen. In Argonne werd een Duitsclie aanval in de streek van St. Hu bert afgeslagen. Bij de Manshoogten had een levendige infanterieactie plaat.*. In den ochtend van don 18en herwonnen de Franschon door een tegenaanval een de<4 van de loop graaf, die die Franschen hdzet hadden. Ten Zuiden van het ravijn vaj Sonvaux dtilon de Duit schors in dien loop van tien 18t«n een nieuwen aanval, waarbij zij brandende vloeistoffen gebruikten. De aan val .werd echter afg'cslagen. Gedurende deze gevechten brachten de Eranochon den vijand zeer zware verliezen toe. Zij maakten twee officieren en moer dan 200 man, behoorcpSo bij drie verschillen de regimenten, krijgsgevangen. Bij het bortoh van Apremont had een f»tri.pi met bommen on granaten, plaats, zonder actie van de infanterie. Aan don ziiidoostolijken rand van het bosch kwam liet tot eenigo vochten, waarbij do Franschen voordooi waren. I’K 1.1 S n 1'. 11 A I) V E 11 T E.N T I Rb: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Élke regel meerv.w Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit.* betalipg, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar nlaalshiimle. n gelijken. Dat is verdacht. Op- o_ __r I Het witte lichtspook dwaalt thans rond als een slaapwandelaar, doet plotseling een sprong, flikkert aan den boschrand links, zet zijn nacht wandeling voort en blijft plotseling als verstijfd staan. In een lichtvlek zijn vijandelijkp sappeurs meedoogenloos gevangen. Zij .liggen op den buik achter steenen. Door don kyker ziet men hun weggedoken hoofden en ge zichten. Als de sappeurs zich ontdekt zien, springen zij onbevreesd op. Zij hebben ijzeren buizen met een ont plofbare stof onder de Oostenrijkscho draadversperringen gebracht en trach ten die thans aan te steken. Een paar mijnen ontploffen en werpen draden, palefl, steenen in de lucht. Maar reeds striemen de kogels de vermotelen om de ooren en voqt zij zich zelf kunnen neerwerpen, heeft het staal hen reeds getroffen. lederen avond probeeren de Italianen opnieuw de hindernissen op te ruimen. Zij worden tot slangen die door steenen en struikwerk zich kronkelen, tot mol len, die onderaardsche gangen graven en tot eekhoorns, die van boom tot boom springen. Achter iedere ruïne van een huis, achter iedere steen en struik zijn Italianen verborgen, meer, steèds meer. Eert corps, drie infanterie divisies sterk is verzameld. Mijnwer- pers spuwen in do Oostenrijksche ver sperringen. ’s Nachts slingeren kleine afdeelingen hand- en geweergranaten in de ‘dekkingen. f 1.25 1-50 150 1-90 dagelijks' aangenomen aan ons Bureau: ten. den Boekhandel en de Postkantoren. de sloot, dio rondom hol Vroolijk blaffend sprong de »vl voorwaarts vay Krasnik-Zanose tot aan Jeu Boeg, tot aan de Glotanira en lol aan het door de contraled bezette ter rein langs den Dnjester. Tot hiertoe had den de centralen het initiatief, dus de leiding deV gevechten, tengevolge van wa- pensueteM onvoorwaardelijk in htiiideu. Op 5 Jpll «bleek, dat de Russen tenminste op sommige doelen van het front tot een te genoffensief over gingen. De gevechten en verkenningen verklaarden do situatie spoe dig, zoodat volkanen, bleek, dat de vijand iu zijn met v oorbcdochte en met te waar- (tceren handigheid doorgezette achterwaart - sche bewegingen utandhield en melaats van aehterhoedvgwechkm, grootscheeps aaiigdegde tegenaanval Ion op toitw zétte. »nder d>rae ometanJighedon aan do tot nu toe oiKlernonteni vervolgingsgevi'chton krampachtig vast te houdtm had voor de eeairalen zooveel to minder zin als hH voorwaairtsdiringen dnt toenmaals rood's drie weken luul aangehouden, en langza merhand de troeperi, op (jen terrein gc- yoerd hods dip onmiskenliare nAoeilijkJu'- <l«n voor be^’eging, verpleging; on aan-, vulling o pi overdien. Van het offensief woM afgezien. Fnkete plaatselijko ondernemin gen werden gestaakt en voorloopig werd de vewtofking der vorm erde positief bo- volenj hetgeen geschied is. He< eenmaal bloedig en onder groote inspanning he- zotte gebiedl .moest, stevig in onze han den Idijven, terwijl do verkenning op grooten afstand door ayiatcurs <jie ook tijdens de gevechten in actie gebleven waren in ovem-nsleniming met dcnüsi- wo”situatie met sterke middclèn en tol diep In het vijandelijk land waren voort- g'ezol. Do ijver waarmee aan do volma king dor vwploglng»- on Hanvutllngwdienal gowétkt werj verdubbelde zich en reeds in het vooruitzicht van deop ImM ge. bied ten Oosten van dén Woichsel tover-, wachten verkeersmo<ülijk]ieden worden reeds legioenen werklieden en toohnlaohc troepen bij den 'opmarsch der legers van Aantsherlog Jos<‘ph Ferdinand en van sommige gedeelten van genepnal Moc- knisen’s leger, gereed houden.' Nu bleek tlmtix hot tijdstip gekomen waarop de grootste piu'slntiOs waren te volbrengen. Verwoest» spoorlijnen moesten gerepareerd worden, sakken vddHpoor en nieuwe wogeu anng<Megd en eveneens de enkele bestaande landntmten bruikbaar genaakt wordtin voor legorvo<'rtiiigen. Dit endite moor ingespannen arbeid hij dag en ngcht, Tn hef vooruifzit van aanslaande groote gevochten moostén mlllioeijen tons oor logsbehoeften naar het front gezonden worden om van andere transporten niet to «preken. Deze sti'lstand in hot opdwin gen don f'entraten zoomede het versnelde annvociren van enorm oorlogsmateriaal lie ten too, dot do vijand1 liet initiatief op vatte op hot moment waarop hij front gemaakt had voor pon nieuwen tegen stand. Hot 1» inttisschen heden huilen kijf dat i mij niet kwalijk, juffrouw vreemde zich toen te zegg<Ti, werktuig- VHogers boven Duinkerken. an D u i I s c h e zijde wordt gemeld; Duinkiu'ki'n is in den afgoloopen week, volgens do bladen aldaar, hwhaaldelijk loor Duilsche vliegtuigen bezocht ge- w<*ewt. Zoo werd I linsdagmorgen plotse ling alarm geslagen, spoedig daarop ver schenen vijf vlieginaohiijos, die bommen neerwierpen en eerst, naxlat ze ongeveer .een half uur door kanonnen tot afwoer van vliegtuigen beschoten waren, onver let de richting van de zee insloegen. Woensdagochtend vroeg kwamen weder om verscheidiene vliegtuigen uit verschil lende richtingen en. vlogen in de rich ting van den spoorweg naar Duinker ken. De verschanste kanonnen tot verde diging tegen vliegtuigen kwamen in wer king, zoodot de vliegers, op het teek en van hot voorste vliegtuig, dat. vrij nabij kwam, den terugweg namen, echter niet den. die door dè levering van beetwor tels of aardappelen. De oude stad Maag- dniihurg was aanmerkelijk uitgebreid, bij don roem van een onneembare vesting te zijn, kreeg zij het aanzien van een der voornaamste handelspiaatsen van Noord- Duitachland, de hoofdmarkt voor de hept- worteisuiker. Rondom de nauwe, hoekige o straten der oude stail was een net van nieuwe, hroo- do, .voorname straten aangelegd, on bui ten d'e vestingwallen zag men talrijke voorstede. Fraaie tuinen met vriéndelij ke Imisjos omringden de muren der stad. Op den breeden' Elbeatroom voeren stoom- booten en zwaar bejaden aaksclu^en op en af, en goed onderhouden straatwegen doorsneden de vlakte en verloren zich in de verte in don novel. Op een dier straatwegen, w(\lkc noord waarts voerde, liep met rustigen tred oen jonkman voort; telkens koek hij naar dv stad om, als wilde hij nogmaals afscheid nemen yan do geliefden, die hij daar achterliet. Hij had een flink voorkomen en maakte een gunstigon indruk. Wel was hij nog niet geheel volwassen, maar aan zijn krachtige gestalte en zijn brwlc sehou- ders kon men w(4 zien, dat hij frisch <ti gezond was. Hij keek moedig uit zijn helderblauwe oogen, do bruine kl«ir van zijn gelaat verried eon langdurig vertoeven in de buitenlucht. Een fraaie zachte baard sierde gelaat. Hij was eenvoudig net gekleed. Hij droeg een Aan liet Oostelijk Front. liet O o s t o n r ij k s c h e communiqué van 19 Juli luidt; Het offënsief der X'(«rbondcnen in. Polen werd gisteren voortgpzei. Ten Westen van de Weichsel wordt aan dt; Ilzanka gestreden. Ton Noord-Wcslen van Ilza veroverden de (JosttMirijksCh-Hongaarsche troepen eenigc vijandelijke stellingen. Op de hoogten ton Westen van Kxasnyslaw drongen de Duitsehe troepen onder hevige gevechten voort. Tusschen Skicrbioow en Grabo- wiec baanden de Ooslenrijksch-Hongaar- sche regjnwmten, in aansluiting met de Duilsche strijdmacht, zich over Wollra, weg naar (k* vijandelijke lumvelposi- Daar violen 3000 gevangenen in han- van onzetroepen. Ton NooinFOoh- en ten Zuid-flosten van Gokal kre gen do Noordmahrischc, de Bilezlsctie en de West-Galicische landweer na wissel vallige gevechten, vasten voet aan (Ten oostolijken oever van den Boeg. Hier wieden 12 officieren en 1700 man gevan gen genomen' en 5 machinegeweren buit- gemaakt. Do successen, die de Verbon denen. op den 18en over het geheele front hebben, behaald, beeft het weerstandsver mogen yan den vijand geknakt. Alhoewel hij in de laatste dogen alle bereikbare versterkingen had naiigevoerd, vorniochl hij geen stand meer te houden, ving zijn terugtocht aan over hel gansche front In den nacht van den I8en op den tOen co ontruimde hot slagveld vooa* de overwin nende verbonden leger». In Oost-Galicië is de (oestaitd over het algemeen onveranderd. Alleen ten (km van Zalcsczyki koos de vijand DnjesLprfront nogmaals tot het doel zijn hardnekkige aanvallen. De Rnsseq rukten in 7 A 8 gelederen op; he^ eer ste gelid was schijnbaar ongewajH'nd en hief de handen omhoog als wilde het zich overgeven. De vijandelijke aanval mislukte door ons vuur, dal ontzettende verliezen veroorzaakte. Het spreekt van zelf,/ dal thans, evenals in de toekomst zal geschieden, op deze schijnbaar onge- wap(,nid|p aanvallers geschoten werd. aan. Het beest keek jlcn vreemdeling nieuwsgierig aan. en wendde dan den kop We-er naar het hosch, alsof het daaruit iemand verwachtte. De jonkman keek-mot welgevallen naar den grooten, prachtlgen hond, die een fraaien, tilvcrachtigen halsband droeg. Hij za^ daaraan, dal het dier aan een wcdgcsteidcn eigenaar moest toebeliooren. Met aekere nieuwsgierigilield wachtte dV vreemde op het verschijnon van den eige naar. lang behoefde bij niet te wachten. Weer ritselde on kraakte het in hei lioseh en klonk het gehinnik van paard, rtn plotseling vloog een. dame 4r paard over lioseh lien. hond tegen ’I paard op. Houd toch op met dat geblaf,‘Hec tor riep de jonge dame Vroolijk, lor wijl zij den hond! een tikje met haar rij zweep gaf. Oogenblikkclijk gehoorzaam de- het dier en’ ging in het gras liggen, maar hield1 zijn meestére» voortdurend In bet oog. Nu keerde de jonge dame zich rtaar en zeide glimlachend Hektor zal u, hoop ik, niet met zoo’n woest gebrul begroet hebben, mijnheer. Duidt het mij niet ten kwade, als ik u soms verschrikt mocht hehben. G, neon, juffrouw, do hond was- buitengewoon hoffelijk, hij heeft mij al leen verwonderd aangek eken. Ja, ja, Hektor verwachtte hier zoo vroeg in de» morgen geen vreemde, eren de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van de N. V. Koninklijke Stearinekaarsen- fabriek Gouda aldaar om vergunning tot het plaatsen van 4 electnomotoren, elk van 3 P.K., in een tijdolijke loods op her perceel gelegen aan den Turfsingél kadastraal bekend Sectie E No. 1478. Dat op Dinsdag dim 3on Augustus 1915, dos namiddags ten V/t ure op het Raa<4- Iniiw gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór (li(‘n dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt ër op gevestigd dat volgen» de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hin derwet voor het Geiueentobeotuur of een of meer zijner leden zijn verschonen ten R einde hunne bezwaren numdeling, toe te I lichten. r GOUDA, den 20ep Juli 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTi NS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. aanvalHpogingen zonJor "KfecekMiis. Op de Manshoogten, ,ten Zuid'-Westen van I parges en aan den grooten loop graaf werd met afwissdend succes voort- govochlon. Onije troepen lioetton kleine plaats olijke voordeelen in, (Me Zij den 17en hadden bofiaald. Wij maakten weder 3 officieren on 310 man krijgsgevangen. dan de fronlcn, dep ('(mtralen mln als ik. Het kan zoo yroeg niet moer juffrouw, daar ik n reeds op uw wan delrit aantrel. fk hond hot meest van die vroego morgennroti, antwoordde de jonge dame, terwijl een vluchtig rood over haar wan gen vloog. Zolfs in (km vroegmt mor gen is het op het slot bedompt en hooi. Behoort ii op het giindsche slot thuis vroeg de jonkman., en, het, scheen wel of zijn stem, dof en dreigend klonk; d’e jonge dante keek'hom althans verwon derd aan. Juist, mijnheer. Ik hen de dochter van dvA heer von Altenbrak. Ah, dnl had ik wel kunnen rtevt- ken Mei eon verwonderdentrotsohen blik mat dn jonge dame hein van het hoofd tol do voeten, Neem haastte de mijn naant Is Eduard Montelli, kundig ingenieur. Do jonge (feme maakte een kleine bui ging (w. zeide foen: Montelli; Dat is een Italiaansche naan» I Is n uit Italië af komstig Neen, ik niet, maar mijn moeder wel. Maar neem mij niet kwalijk, ik moot verder... naar gindlsche fabriek. torens 2. kerk; rondom doken d’e torens der dero kerken in den morgennevel op de daken en kroonlijsten hooge huizen gloeiden in zon. Tegen don nevel aan den horizon teckenden zich de onttrekken van groote geliouwen af, uit hooge sehoorsteenen- kwamen donkere rookwolken te voor- «chijn en tusschen het^ gezang der leeu- werikken vernam men nu en ‘dan het schril geluid van een stoomfluit of het doffe gedruisch van een stoommachine. Naast den landbouw had ook de fa- •ndesnijverheid b«?it genomen van de rijke Maagdenburger vlakte. Na de we- dwopritiuing van het Duilsche Mol^r- r>jk in 1871 was j-p fabrieksnijverheid o* grooten bloei gekomen, voornamelijk f>p» welke landbouw voortbrengselen- ver- en '<on vele suikerfabrieken en spirilimstokerijen aanwijzen. De meeste mndheeren hadden zoo’n fabriek of steun- Het D u i t s1 c h e ‘communiqué van 19 Juli meldtUit het Groote Hoofdkwartier In de streek van i betrekkelijk rustig loop van den dag de actie des levendiger. chez werd afgcslagen. ten Ziiiden daarvan vuur vt'rijdeld. Op het front tussejien do Oise en Argonne hadden vele levendige artillerie- on mijnengovechtcn plaats. ‘In het Argonnorwoud deed de vijand zwakke INRICHTING! N welke Gevaar, Scha.de of Hin der kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gelet op de artt. fi en 7 der Hinder wet Brengen ter algomoene kennis, d^t op tasoh aan oen riem over den rechter- schouder en hij had een stok in de hand, waarmee hij nu en dan in de lucht schermde. De straatweg liep door een beuken- woud, dat zich ver over dë vlakte uit strikte. Toen hij hft lioseh doorgeloopcn liaxl, trof hem een fraai gezicht op het landbohap. De streek was Ix^rgdebtiger ge worden on op enkele hoogten stonden gro<‘ne lieukcnlioschjes. Aan den linker kant slingerde de Elbe tusschen weiden on akkers, aan don rechterkant verhief zich een tij iim4 houtgewas begrotdde heu velen. Aan don rivieroever zag men de dorpen, omringd door tuinen en Iwom- gnardon, verderop stond oen fabriek, wel- ker sclioorstèen dbnkero rookwolken deed op8tijg.cn en ginds oen oud slot, waar van do talrijke vensters de zonnestralen schitterend wwrkaatsten. Hier zal Ik wat uitrusten, sprak do wandelaar en ging onder een groote» beuk in het gras liggen. Met levende be langstelling beschouwde hij het land- sohap; eindelijk bleef zijn oog .op het oude slot rusten cn zijn blik werd som ber. Lang tuurde hij naar dat oude ge- d<m vroomdeiing houw, maar eindelijk liegon het voor zijn u oogfn te schemeren. Toon pakte hij zijn tasch weer op en wildé zijn wandeling voortzetten. Doch daar hoorde hij ge ritsel in de afgevallen bladeren en een groote, langharige dog sprong uit hot kreupelhout te voorschijn. Onwillekeurig hield do jonkman zijn stok heviger vast: de hond viel hem. echter volstrekt niet de noodzakelijkheid werkeloos in dek kingen te moeten zitten en met geen schot of geen schreeuw te mogen antwoorden. Als een verlossing nit deze helsche pijniging van afwachten zijn de nachtelijke aanvallen der Ita- liaansche infanterie. Van nacht, 4 Juli, is het aan de overzijde merkwaardig stil. De spook- arm het Oostenrijkscho zoeklicht glijdt tastend over de Italiaansche wallen, waarvan de zandzakken plompe, doode dieren f gepast

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1