VAK, azijn t Blad. OON id.fi. Alter e Gracht 269 HAAG, JSTE WAAR- De Oorlog. I Woensdag 21 Juli 1015. 50.12836 54e Jaargang. behalve Zon- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON 9, GOUDA Fed.E.ALTER; tracht 2Qf)A HAAG. e Maandschrift erlijk eo laag in priji XTïe'vi.'ws- exi. voox G-oixcLa, exx Oxxxs'txeHsEeasL Verschijnt dagelijks ende vork 1450.'. 1 MORKS Cz. - - geheimmid. jp 'I MERK Ie tellen. MY ZONEN Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Moeder en Zoon. PER ‘EKJ JORTEM communiqué van» or parti- worden VERING Hel gebruik en de stad aan huis r> RTI'XDE HOOFDSTUK. gezin (Wordt vervolgd.) op- 20 des gra- ragen lameskleeding. :1e of gedeelten EBOL Amsterdam. Hij en A C.BJJL, LEEBAART Lz. vergoed. 4AM en ADRES man &'Zn., Gouda. Z‘| onze' voren zijn gebracht. De bladen verklaren, dat Duitsch- land wederom getoond heeft besloten te zijn de beperking niet te erkennen, die door de internationale wetten en; de gevoelens van menschelijkheid zijn voorgeschreven. Het is onmogelijk, dat van. ’ohnar. Acht ig ton Zuiden van Schludcr- rtoor onze troepen heroverd, door zwakke Italiaansche hij., over zette met langzame sehre- voorl Het Duitse he communiqué van 20 Juli meldt: Den 20en dezer begonnen de En- gelschen, in aansluiting op springen van mijnen bij h Hooge, f (lOUNll E COURANT. Horrijwiel. ngen nog als gratii ■eprodticties: Jaatb 52 Duitschland en de duikbooten-oorlog. Uit New-York wordt d.d. 19 Juli gemeldDe verontwaardiging, die in Amerika door de poging van Duitsch land om de „Orduna” van de Cunard- lyn te torpedeeren, die 227 passagiers aan boord had, waaronder vele Ame rikanen, is niet alleen toegenomen door het feit, dat de „Lusitania”-zaak geen waarschuwing is geweest, doch tevens omdat het schip zich ten Westen van het oorlogszeegebied bevond en dat? dus ditmaal geen dier verontschuldi-; gingen kon worden aangevoerd, welke naan - HET VAN- )RTEN - GEN GAZIJN VAN CHEM. THEEËN worden erd in verzegelde van vijf, fwee en If en een Ned. ons trnelding van Nom- Prijs, voorzien van ,aand Merk, Vol- i Wet gedeponeerd, tot de uitvoering ieerdoorders aan- Aan het Westelijk Front. Het F r g n b c h communiqué van 20 Juli luidt In Artois, om. Souche® en bij NcuviHe St. Vaast had in den loop van dun 19en dozer een. hevige kanonnade’ plaat#, zonder eenige infantericactie. Dei nacht van den 19eni op den 20en werd) gekenmerkt door een hevig bombardement en eenige gevechten met granaten ten - Noorden van het kasteel van Carleui. Ze»- tig bommen werden' op Atrecht gewor-» pen. In de Aisne-valld had een vrijj levendige kanonnade plaats. De stad'Sol»-, sons werd gebombardeerd. In Argonne werden gevechten met bom- f men geleverd. Bij de Manshoogten deden de Duhsohera in den namiddag van 19; dezer op (te Franache stellingen van dej groep ten^ Zuiden van Sonvaux twee» De ervaren man had reeds jaren ge-: l.Mlen (lezen staat van zaken aan den baron blootgelegd, en deze laatste had, werkelijk den moed gehad met zijn vrouw hierover te spreken. Aanvankelijk had' de barones hem ver wonderd aangekekon, en deze verwachtte^ reed» een koele, hoogmoedige afwijzing doch plotseling gleed toen een bijna spoU-j lenden glimlach over haar gelaat en zij’, antwoordde Je oude inspecteur heeft) gelijk het leven bier in Berlijn (Wil-1 Ij» was toon nog majoor bij de gante-ku- rawsicrff) kost te veel geld, laten wij* naar Altenbrak terugkeeren. Ik verlang ook naar het rustige buitenleven. Verheugd, bijna aangedaan, had baron Willy zijn vrouw de hand gekust. Reeds, lang had hij den wenseh gekoesterd den’ krijgsdienst te verlaten en op Allenbrak- te gaan wonen. Sediert jaren reeds had hij ^en smaak meer in het woelige le-j ven dor voorname wereld of het schit terende spel der wapenen. Hij was. oen stille, zonuwachtige, «tikkelende man ge worden, wiens schuwe oogopslag nauwe lijks meer den trotschen blik van. zijn? vrouw kon verdragen. Zijn bekendenver-- wonderden zich over deze verandering van den vroeger zoo vroolijken officier zij schregen dit toe aan zijn verwonding in den oorlog van 1870 on beklaagden» hem oprecht. Niemand wist echter, wel ke worm in het geheim aan het leven van don vroeger zoo. sterken levenslus tiger) man knaagde. Baron Willy nam zijn ontslag, kreeg Aan het Italiaansche Front Het Ooatonrijksche communiqué* van 2U Juli luidt De slag in de streek van Goerz duurt voort. De Italiaansche aanvallen, die gisteren en vannacht metf groote hevigheid op het Goerzer brugge- hoofd waren gericht, hadden wederoni geen resultaat. Nadat de vijandelijke ar4 tiilerie middags het bruggenhoofd hef tig hosclwten had, ging de elfde Italiaan-» sche infanterle-divisie tot den aanval in de streek vgn Podgora over. De vijand drong op verschillende plaatsen in onze stellingen, doch werd er weder uitgewor-f pen» Na een nieuwe voorbereiding <Jpr ar tillerie volgde om vier uur 's namiddags! een (freed» adfevai, die om-B uur avonds’ eveneens werd afgeslagen. Dm den rand? van het Plateau van Doherdo wordt ver bitterd verier gevochten. Gisterenmiddag sloeg de Hongaarsche landweer een hevigen vijandelijken aan val tégen de stellingen bij Sdraussina af. I venechs mishikten allo aanvallen tegen den Zuichvestelijken rand van het plateau van Poiazza on tegen den Monte Cosich! (ten Noorden van Monfaloono). De vijand, die zich in zijn stellingen terugtrok, leed? overal zwkfe verliezlen. Do artil Ier iegev echten. aan do midden- Isönzo en in het Kaninlhische grensge bied duren voort. In de vlakten ten Zui den hiervan werden toen hevige aanval len der Alpini afgcslAgen. In de reodai genoemde gevechten in de streek van den Kreuzberg, verloren do Italianen moor dan 200 man aan dooden en ongeveer het dubbele aan gewonden. Daartegenover staat dat ons totaal verlies 42 man be draagt. De stellini bach werd Óe onlangs strijdkrachten ondernomen aanval op den Col di T.ana mislukte. President Wilson met zachtheid op treedt of eenige zwakte betoont. De „New-York Evening Post”, zoo wel als de „Philadelphia Public Led ger” constateeren, dat de wisseling der nota’s tusschen de Ver. Staten en Duitschland blijkbaar geen nut heeft gehad, nu Duitschland nogmaals tegen alle internationale wetten int een nieuwen aanval beraamde. Amerika en Duitschland. Een Reuter telegram uit Washington meldt d.d. 19 JuliHet verzoek van Bernstoff, om een bemiddeling der Vereenigde Staten, aangaande de En- gelsche wijze van oorlogvoeren ter zee, is koel ontvangen. De staats secretaris Lansing beschouwt het ver zoek als een poging om de Lusitania- uitspraak weg te cijferen. Het wekt den indruk alsof deze gruwelijke ge welddaad van gering belang is ver geleken bij Engelands methode van blokkeeren. Volgens inlichtingen uit officieele bron is het niet waarschijnlijk dat President Wilson in den valstrik zal geraken. Indien Duitschland for- meele voorstellen heeft te doen, zoo zal President Wilson die aan Engeland overbrengen, daar de Ver. Staten de verbinding uitmaken tusschen Enge land en Duitschland. Doch dib is alles wat de President zal dóen. De „New-York Herald” zegt: Hét bemiddelingsvoorstel is onoprecht; het wordt alleen op den voorgrond ge bracht in de hoop de Ver. Staten te kunnen afbrengen van hun onwrik bare positie als verdedigers van de rechten der neutralen en deze afhan kelijk te maken van de Duitsche diplomatie. De „New-York Tribune” zögt: Sinds het begin van den oorlog was elke bedoeling tot een onmiddellijke be middeling ten gunste van den vrede onmogelijk. Het zou het krenken zijn van een der naties, zonder er den uitslag mede te bevorderen, terwijl de andere natie er slechts mede gediend zou zijn. Een tragisch toeval. Een ritmeester vertelt in de Frank furter Zeitung het volgende eigenaar- Het middagmaal vereenigde hot van baron Willy von Altenbrak dagelijks In de groote eetzaal, waarvan de vleu geldeuren toegang verleenden tot de wa rande. Ook de inspecteur van het uit- gefdrekto landgoed was steeds aan tafel: baron Willy hield) ervan zoo aan tafel door de berichten, van zijn voornaamste hals beambte op de hoogte te blijven van de werkzaamheden op zijn landerijen. fling De secretaris, de ondergeschikte PRIJS DER ADVERTENT IËN: Van 1—5 gewone regels met bewysntimmerf 0.55 t Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.45 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Slechts lijdelijk en hangt af van dun toe stand der atmosfeer. Het ig dus aange wezen, de loopgraven», Waarin de projec- tieldh geworpen werden, aan te valled voor de dampen gehad zijn opgetrokken. De aanval lende troepen moeten dan voor zien zijn van brillen', om de oogen te beschermen en hun nhM gezegd zijn/ dat de onaangename prikkeling, dfe *ij in neus en keel voelen geen hlijv^gfa nadeelige gevolgen heeft. L'lt deze nota blijkt duid<4ijk, dat de aldhs v oor (gebrachte gasten niet vergiftig of verstikkend zi.in e>* "liet den dood Ver oorzaken. Aan het Oostelijk Front. Het lluwsische communiqué 20 Juli luidt In de streek van Kiga en Shawii zette de vijand gedurende den 19n op het front van Grunow—Shagory—Krupy zijn vor deringen VOOTt. In dt streek van de Njemen ondernam de vijand een gedeeltelijke aanval tegen onze loopgraven ten Noordoosten van Soewalkl, bij hel dorp Gloubokurow, waar om sinds den 14n hevig gestreden werd. Op het front van de Narew hebben ge-, diceltelijke artilleriegevoohlen plaats. De artillerie, die het fort Novogeoigitwsk ver-; dedligt, beschoot met succes eenige vijam dcflljke colonne». Tuaschen de Wuichscl en de Boi'g; nadbrt de vijand1 omzichtig ons nieuwe, front. Aan de Boeg worden de vijandie-, iijke aanvallen in de streek van Krydoy en fciokal vooplgozet. Aan de Dniester l>e- rrikten wij op den 19n oyis vroegere front Wij naniêh 50Ö gevangenen en maakten’ mitrailleurs buit. van eind van Vouchers. dige geval: Het had gedurende de nacht flink geonweerd en daar ik vrij van dienst was maakte ik een kleine wandeling waarbij ik voorbij een sol- datenkerkhof kwam dat ongeveer 300 pas van mijn kwartier ligt. Onze brave dorpsgeestelijke zag ik naast De Duitsche landweer- en reserve- troepen van het leger van Woyrsch dreven den overmachtigen vijand ge heel uit de Ilzanka-stelling. Alle tegenaanvallen der in allerijl aange voerde Russische reserve werden af geslagen. Meer dan 5000 gevangenen vielén in onze handen. Onze troepen zitten den verslagen vijand op de hie len. Onze cavalerie bereikte reeds den spoorweg van Radom naar Iwangorod. Tusschen Boven-Weichsel en Boeg achtervolgen wij den terugtrekkenden vijand. 26) Ah zoo I Dan is u zeker de nieu-j we ingenieur, ttte aan de fabriek Neu-j rode verwacht wordt j Juist» mejuffrouw - Mijn vader heeft daarover met onzen opzichter gesproken, ik hoorde hét toe-j vallig. Mijn vader heeft ook oen suiker-' fabriek laten inrichten en hij wenscht ook een ingenieur in dienet tc nemen ,1 daar de tegenwoordige inrichting der fa-| brieken niet meer voldoet. Ik begrijp det wei niet goed, maar men hoort er toch naar, als de heeren over ernstige zaken., praten. Men kan altijd iets loeren. Nu was het de beurt aan den vreemde oai de jonge dame verwonderd aan te zienhaar manier van spreken wae zoo i geheel anders dhn van andere jonge dn- uit voorname kringen. Doch bij den aanbiik van dat schoone gelaat, die heer lijke donkerblauwe oogen en die weelde rige bruine lokken, vergat hij te ant-f woorden. Zeker ontging haar die be wonderende blik niet, want langzaam kleurde een. donkerrood haar wangen, en zi| sloeg de oogen neer naar den L_\. v<n haar paard, dat zij met de rijzweep zacbt Htreeldo. Toen keek zij plotseling gelschen, in aansluiting op het doen o bij het kasteel iooge, ten Oosten van Yperen, aan. beide zjjden van den weg van Hooge naar Yperen een aanval, die voor onze stellingen werd afgeslagen. Voor een deel kwam hij in ons artillerievuur njet - een® tot uitvoering. De EngeU schen bezetten een door het doen springen van mijnen ontstanen kuil. Bij Souchez werd een handgranaten- aanval af geweerd. Na een levendige actie van hun artillerie in de streek van Albert trachtten de Franschen des avonds een aanval te doen op onze stellingen bij Tricourt. Zij werden echter teruggedreven. rode blijft, zulten wij elkaar wel meer ontmoeten. Ik rijd veel en maak dikwijls' 1 groote ritten. Tot weerzien dus, mijn heer. Beminnelijk knikte zij, trok den teugel aan en na een tikje met haar rijzweep galoppeerde zij weg, waarbij de hond rooiijk om het paard heensprong. De vroolijke uitdrukking op liet gelaat van den jongeman verdween, toen hij de, schoone paardrijdster naoogde. Haat en| woeste opwinding weerspiegelden zich nu’ in de gelaatstrekken, die even te voren zoo vriéndelijk stonden; een oogroblik zelfs scheen hij de hand dreigend te wil len opheffen, doch hij liet ze weer zak- keh. Ik ben een dwaas, mompelite Wierp de riem van zijn tasch weer den schouder on den en gebogen hoofd zijn weg naar Neurode. het slot, maar in het zoogenaamd ..ambts hui»”, waar ten tijde der feodale rechts pleging de ambtman van het rechtsgebied; van Altenbrak gewoond had. Helambt»-' huis” was nu verbouwd en bevatte de- woningen van eenige beambten- De gunst om met de adellijke familie het middag-’ maal te gebruiken had die inspecteur Feld-i lier zich door zijn langdurigen diensttijd', verworven hij bekleedde zijn lietrekking reedw onder den, ouden barondaardoor ook kon hij, waar, dit noodig wa», vrij moedig voor zijn gevoelen uitkoinen. De brave, bijna zestigjarige man, stond m«-t den baron op een goeden voet <h i baron had weinig kennis van landbouw-' zaken en schikte zich daarom gaarne naar de inzichten van zijn rechtschapen inspector, waarbij hij niet slecht voer. Doch met de barones kon de inepoóteur niet best overweg. Het trotsche, heorsch- zuclitige karakter der barones, hinderde den ouden, trouwen dienaar en de groote plannen der dame betreffende het voor-, dceligste gebruik der landerijen ontlokten hom menigmaal een minachtenden glim lach. .Daarbij kwam dat de barones bui- tenepo^g verkwistend was; zij leefde gaarnq: in al de pracht en praal van een vorstin» Feldner zag in, dat zulk een leven rde inkomsten van het landgoed verslond er bleef niets over voor de ver- Iwtering van den bodem. Zoo snelde men onfeilbaar den ondergang te gemoet, als de verspillingen der barones niet beteu geld of nieuwe hulpbronnen geopend wer- H»< Oostonrijkshe van 20 Juli meldt Tiwsdien de Wcichsel en de Boeg zijn, de verbonden legers in de laatste dagen tot de vervolging van de wijkenden, vij and overgegaan. De bij het succes be-^ trokken troepen van luitonant-veldmaar-- schalk Ara. groente het aantal gevange nen tot 50 officieren en 3500 man. Ook hij Sokal maakten onze troepen meer dan •MXX) ge\ angenen. Ten Westen van de Weichsel braken de verbonden legers na een heldhaftige worsteling den Russische tegenstand. Aan de Ilzanka, ten zuiden en ten westen, van Rodoui leverden Oostennjksch-Hon- gaarsche regimenten hevige gevechten te gen de Zovenhurgsche infanterie. hestornwten de plaats Korsticzyn. II a d’ o in is h e d e nd o o r troepen bezet. In Oost-Gaiicië is de toestand onver anderd. Aan do grens tusschen do Boe- kowina en Bessarahië overvielen wij een Russische brigade en joegen dezen iilt-l een. PRIJS VANJHET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustxeeiil Zondagsblad Idem franco per post j Abonnementen worden Markt 31bjj onze Agenten oen hoogeren rang, benevens een hooge vid<tei*crde en trok naar Altonhutk. Daar door verminderden de uitgaven echter slechts weinig, want omtrent dezen tijd werd Willy’s zoon Harry als officier bij het garderogiment huzaren geplaatst, en Harry von Altenbrak dacht er waarlijk niet aan zijn uitgaven te bekrimpen. Hij had (te l'ichtzinniglicid' van zijn vader, maar ook het eergevo»*! en de rechtvaar digheid van zijn grootvader geërfd. tw(*e ■lengden, die steeds het geslacht Von Altenbrak tot sieraad hadden gestrekt. Harry was trotsch op de eer van zijn geslacht en zou elk offer gebracht heb ben om die eer rein en onbevlekt te be waren. In de roe» van het leven in de groote stad vergat hij zeker meermalen, dat hot niet voldoende is de iilterlijke eer van <ten stand op te houden, genoot h<4 leven met volle teugen dacht daarbij evenmin aan beperking zij ner uitgaven als ?iij» moeder, die zich hoofdzakclijk op Altenbrak teruggetrokken had om niet door de schoonheid van haar bijna volwassen dochter Gerda in ■len schaduw gesteld tc worden. Ook liet leven, op Altenbrak ras op grooten voet ingericht. Men had een stal met prachtige paarden jachtpartijen, ge zellige avondbijoenkomsten, bals en dure reizen wisselden elkaar onophoudelijk af. van gassen. Uil Parijs wordt d.d. 20 Juli gemeld Door de Duitsdiers werd g(*zegd. dat de P'randchc troepen twee maanden vóór' hen verstikkende gassen hebben gebruikt. Ter staving van deze bewering wijzen zij Op eèhr stuk van het ministerie van oor log dl.d. 21 Februari. Daarin wordt gezegd, dat de projectie len een vloeistof bevatten, welke na dë ontploffing in do lucht dampen verspreidt welke oogen, neus cn keel prikkelen. Do dhinpen zijn niet verstikkend, ten minste in kleine hoeveelheden. De uitwerking is. krachtige aanvallen, die echter volkomen, afgesilagen werden. De Duitschers bom bardeerden daarna de Franschc loopgra ven en daden mot zwakke strijdkrachten een reeks kleine aanvallen, die allen af geslagen werden. De verliezen der Duit schers zijn aanzienlijk. De nacht van 19 op 20 dezer wa» onrustig, maar zonder infanlericactie, be halve bij de schans van Calonne, waar twee aanvalspogingen der Duitschers ge-^ makkelijk afgeslagen werden. I en Fransoh aeroplaan achtervolgde oen vijandelijk, vliegtuig en schoot dit met» mitrailleuse vuur neer. Het viel bran dend In de Duiteche Unies bij Soissons. De Fransche artillerie voltooide de ver-, nieling. l.en eskader van zes vliegtuigen} bombardeerde in den ochtend zet het station yan naton vaq 150 en 8 van 90 werden op de gebouwen dor spoorweg en (te treinen geworpen. Het kon vastgesteld dat schade aan het groote goederensta tion werd toegebracht. Geen enkele gra naat viel op de stad. De Fransche vlieg tuigen keerden ongedeerd terug. Vier vliegtuigen wierpen den 19en do-f zer 18 granaten op liet station lerange ton zuiden Het Duitsche communiqué van 20 Juli meldt: In Koerland werden de Russen bij Groschmarden ten Oosten vanTukkum, bij Gruendorf en Usingen teruggedre-> vpn. Ook ten Oosten van Kurschany wijkt de vijand voor onzen aanval.) Noordelijk van Nowogrod aan de Na rew namen de Duitsche troepen dé vijandelijke stellingen ten noorden der. samenvloeiing van Skrota en Pissa. Nieuw aangekomen landstormtroepen, die hier voor de eerste maal in’t vuur kwenen, onderscheidden zich bijzon der. Ten noorden van de Szkwa-mon-* ding bereikten wij de Narew. De ver- bij de poging tot rechtvaardiging sterkingen van Ostrolenka op den' het zinken van de „Lusitania” i noord westelijken oever werden bezet. Ten zuiden van de Weichsel zijn onze troepen tot Blonie-Brojer in de vijan delijke stelling doorgedrongen. Bij de achterhoedegevechten verloren de Russen hier 560 gevangenen en tweo machi n ege weren I f 1.25 150 150 1.90 dageluks aangenomen aan ons Bureau: ten, Jen Boekhandel en de Postkantoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1