lank nd iensap. THIATM. I Urquelll GOUDA. Jl ie Lachtent I CIUUIAS, De Oorlog. itNo. 12840. Maandag 26 Juli 1915. 54e Jaargang. XTie"kX“ws- -A-d."ve3rtexLtie"bl©<d. voor G-crixcLeu ezx QMCxstrelEezx. behalve Zon- en Kerstdagen. EUWE Uitgevers A. BRINKMAN EH ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. R 8 uur. FEUILLETON Moeder en Zoon. n „m kioiiimi"6|1 - Laches. j eerst alhier, inr Peek i Clwtitaa Verschijnt dagelijks Wit om (Parlement. f 1.25 w 1.50 dagelijl ten, de aangenomen Olli ont- dra alle la-ndweerUchtingen naar hui» zijn vij- .0111 24 vliegtoestel daalde van 25 nwianitrcniiHlll it’ll in no de redo van don heer Ter Laan door ERTII XDE HOOFDSTUK. lien «til (Wordt vervolgd.) zoo- om- be- voor- zen- komt aan. derlng. kwamen troepen vefan- wat ia dan Zij hot van ons aan toch ten de ederen avond 1 programma. INA BONTJE, chtan en Solo’*. IHUYSEN. er ze. I R K T, tegenover svalia. van Mistrima, en alle afgeslagen. Op een gevangen nomen officier werd een legerorder vonden. Weg met die muizenis die dienen nergens toe. Wij zullen «elven wol trachten door het leven liehalve op |jet g*‘- die voornemens geschonden Staat kracht te weermacht we dergelijk gevoel paardrijdster te directie zijn kosten -ard het geachte pn- eldzaams aan te bie- drepertoire noemen go noen lieten wij een vijandelijk blokhuis in de lucht springen. Bij Launois, Zuiden van Ban de Sapt, drongen I 'ranschen in een klein gedeelte van on ze voorste loopgraven. Da vesting Duin kerken hebben wij nm verscheidene bom men Inschoten. n Monte Christo, dcende doodenkop, WNEIDER, wiskunstenaar. werkzaamheden, i i0 van 2—4 uur: NiiinmuK. M voor de l-ufd. 1 eek uitnoodigend, frischmuth, Directeur. I van hel weer aan den was, w weer weken lag Iets droef-, staan, aan van .1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. SOLIN, roffen Gedachterr- chnische act. Overal Sensationeel. Opge- tklijke en hoogge houden en zilveren iploma’s. uzikal Clown-Act F ORIGINAL nd MISS HELENA, ischer Goochel-act,. lande vertoond. BLANCHE, rekenkunstenares. 368. 1» Illusionist, inet o.a.Het ont- ide dame op open -- PRIJS VAN HST ABONNEMEN T Per kwartaal idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Mahkt 31bij onze Agentenden nu nog Under j» zelfstandigs TWEEDE KAMER. F i t breidt n g van den L a n d s t o r in. Ken overzicht van de discussie over de n kwart uiteraard Het is moeilijk onder de geweldige hoeveelheid overtolligheden terug te vinden de puntjes, waarom het ging. De Minister hoeft dit wel ondervonden, dat niet-nauwkeurige k omschrijving van hetgeen hij bedoelt, een zeer slechte uitwerking heeft. Het duidelijkst heeft de heer de Savor- uin Lohman den stand van zaken uit eengezet. Dit ontwerp brengt niet dat gene wat men noemt algemeene oefen- I plieht. Hel geeft slechts een lijdelijke ver- I derking van de legermacht, die dienst- haar wordt gemaakt aan de vervanging van hen, die reeds langen tijd aan hun werkkring zijn onttrokken. Wat men op 18 Mei in de Kamer heeft gewild, de bekend» 22 adressanten vroegen heel iets anders. Daaruit volgt dan ook, dal dit werp zuiver een noodwet is; het is een tijdielijke wijziging, landstorm is als re gel reserve, thans wordt landweer re serve na aanvulling van den landstorm. Men had graag wat precieser zien aan gegeven, wat er nu eigenlijk gaal gebeu ren. Wanneer roept de Minister do eor- Hie mannen op? Hoeveel roept'hij er op? Hoeveel zijn er noodig om een landweer- lichting naar huis te zenden Wat ge en dat is voldoende. t i geest kwam langzamerhand weer op ver haal; van gaimoher harte was zij Hen drik dankbaar. Hij had haar sedert dien tijd niet meer verlaten. Door ijver en voor- komendheid was het hem gelukt het ver trouwen zijner klartten te winnen en zoo hraeht hij de zaak op zulk een hoogte, dat hij weldra een welgesteld man kon genoemd worden. Hij kocht een iniis in de nieuwe Friedrichstraal en ruimde de «lorde verdieping daarvan aan mevrouw Montelli. De kleine villa te Friedricheha- gen werd voordeelig verkocht, zoodot Mar gherita onbezorgd de toekomst tegemoet kon gaan. Een gedeelte van haar ver mogen was belegd in «oliede staatspapie ren, do kinderen groeiden voordeelig op, ook nadat do oude Dorothea het lijdelijke met het eeuwige verwisseld had. Eduard werd een bekwaam ingenieur en Greta studeerde muaiekzij had veel talent voor deze schoone kunst. Zoo leefde men stil en tevreden in het huis van oom Hen- drik, zooals de brave Tiedvman door de kinderen genoemd werd. De voormalige bediende was thans Margherita’s beste vriend en raadsman geworden; zij onder nam niets zonder zijn oordeel te vragen en wat hij haar aanraadde, kwam altijd goed uit. Zoo begreep Margherita ook heden, dat Hendrik gelijk had. dot het ontwerp een aflossingswet is, om door uitbreiding van dim landstorm de landweer met verlof te kunnen laten gaan. Hiermee was de wet natuurlijk gered. Zij ging er door met 55 tegen 13 stemmen onverzoenlijk waren alleen de socialisten. Ongeveer middernacht was de land stormwet aangenomen kort daarna ging de Kamer uiteen, nadat het wetje-t land van de agenda, was af gevoerd en een aantal wetjes (w.o. liet oorlogscrediet van 90 inillioen) en conclusies zonder hoof- delijke stemming warm aangenomen. Aan het Italiaansche Front Het Italiaansche communiqué van 26 Juli meldt De Italianen de bezetting van Tofana. In hot district Montonero wordt de op- marweh langs de Orest en de Luzniza voortgezett. De Oostenrijktsche aanvallen aan de Isonzo, op Montepiana, ten op Isonzo Carso zijn gv- IK' waarin het niet-slagen van den tosten rijk schen aanval wordt gemeld, De gisteren vermelde aanval van 22 juli was een algemeene aanval, onderno men met het doel onzen linkervleugel te rug te dringen en ons van deze zijde der Isonzo te verdrijven. van de Ar- I 30) Na de vreeslijke gebeurtenis, die Mar- I ghwita tot in het diepst van haar ziel I getroffen had, was Hendrik Tiedeman de I •■enige vriend en helper voor de iiekla- I genewaardige vrouw geweest. Ernstig had E hij haar zaken ter harte genomen I hij had Margherita’s kleine vermogen ge ilet D u i l h c h e communiqué Juli meldt Het leger van generaal Von Below be haalde een overwinning bij Sjawli over het 5e Russische legerkorps. Xa 10 dagen van voortduremlen strijd op majscli ter vervolging der Russen ge lukte hot gisteren (Vrijdag 03 Juli) de Duilische troepen de Russen tegenover Ro-. zalin (pl.in. 18 K.M. ten N.-W. vauBja- •dow) en Sjadow (aan den spoorweg Sjawll—Dunaburg) tot staan te brengen, slag te leveren en uiteen te jagen. Se dert het liegin dezer operatie (14 Juli) heblien die Duitschers 27.000 Russen krljgs- neen, Hendrik,, .ditmaal l»e- keert ge me niet van mijn voornemen. Greta moet op haar eigen boenen Iwren staan. Zij moet den ernst des levens loe ren kennen. Een strenge opvoeding dnor het practteche leven zal haar goed doen het worden. verwend, Zij schijnt mij eon weinig oppervlakkig. Maar Het D u i t e h o communiqué Juli luidt Aan den Oostelijken rand R Over de vraag, of dit ontwerp de oor- K lognpartij zal versterken, waren de hee- ren ’t niet eens. De socialisten vreezen E verschrikkelijke dingen, wal niet klopt met hun angstdat er van dit ont- W werp niet veel terecht zal komen en dat ‘t zoo lang zal (hiren eer er een lichting naar huis kan. Wat is nu liet eerste doel van deze wet Legerverstcrking of aflossing van K do Landweer? Het laatste? Waarom I zegt de Minister dit dan niet in zijn wet? Het eerste dan, Waarom dan de lich ting 1916 niet oniniddellijk geoefend’ Al dezo vragen roepen om oen ant woord en de Minister bad dit alles kun nen voorkomen, als hij duidelijker zijn ontwerp had toegelicht. Vrij algemeen Rteindl* men met de strek- k king van het voorstel in. Sentimenteelc E redevoeringen, bravouro-nummers zijn er I niet ten hoste gegeven allen hebhen in I him vreugde iete critlsch behouden. Recht hartolijk steunde niemand. De oppositie der sooia&l-democraten is liruikt tot aankoop van zijn, slachterij en het in die zaak rentegevend belegd; hij liad voor de kinderen gezorgd en de moeder getroost en opgebeurd; kortom, hij had voor Margherita en haar kinde- r<n bij dag vb nacht gezorgd als haar \ertrouwdste vriend. Laten wij die geschiedenis trach- ten te vergelen, mevrouw, had hij open- l,artlg gezegd, toen Margherita na haar I herstel hem den hrief uit Palermo had I grioond, waarin de podeeta uit Fratï haar meldde, dat zijn ambtsvoorganger I al» landverhuizer naar Amerika was ge- I *a<n en dat het door hem gehouden re- I 8i9tcr van den burgerlijken stand ner- gpns te vinden was. Hij, de tegenwoor dige podeeta kon daarom het gevraagde h«wriljkebewijs niet afgeven. I Wie weet, wat voor schurkenstreek ™*r achter steekt, had Hendrik gezegd, i Misschien Is het ook wel een misverstand, op zijn nagedlachlenis kleeft, dat hij niet eerlijk tegenover u gelumdeld heeft. Even min als u, geloof ik aan zulk een on eerlijke handeling, maar d«* wereld, de menschen. De wereld? l-.duard von naani wm vergissing, sen, OIM to slaan. I n Margherita Montelli had den. raad van den eerlijken vriend opgevolgd. Haar geest kwam langzamerhand weer op linn.l THMAnA 1 IiQtLi nli GOIDSCHE COURANT. 7ïïïjïïTêïï~adWrïïïTtTËÏÏ: Van 1—-5 gewone regels met bewysiUimmerf 0.56 Elke regel meer«0.10 BU drie achtereenvolgende plaatsingen wvorden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. zou zijtt om onzen on- aan te randen, met weerstaan. Daarom moet onze uitgebreid worden. Zeker inorien zuinig zijn en de Regeering, die in de eerste oorlogsmaanden wel eens wat royaal moest zijn, 1 s zuinig, maar waar 't zooals hier *- noodig i», mo gen financieel» o\ erwegipgen niet den doorslag geven. Do Minister betreurd© nog eens de agitatie over (Ut oiMwofp in den lande; voor zoover de Minister daaraan zelf schuld had door onvolledige toelichting betreurde de Minlstfw (Ut evenzeer en wenschtc hij dit deel van de schuld1 niet van zich af te ladfeo. Bij de verdere uiteenzetting van de be doeling van den Minister ontstond een onaangenaam incidentdoordat Z.Exc. er door inter ruinpeer oude Kamerleden op betrapt werd, dht wat hij zei in strijd was met wat hij geschreven had in de Memorie van Antwoord (over do quaretle of de Minister, behalve wat Voor aflos sing noodig iw, nog meer zal kunnen op roepen voor den Landstorm). Do Minis ter schroef ‘t aan een lapsus toe, (waar over hij menig onaangenaam woord te hooren kreeg) en maakte het later weer (■enigszins goed1, door toe te zeggen dal hij voor eventueel meerdere oproeping een wetsontwerp bij de Staten-Generaal zou indienen. De stemming was echter door oen en ander rumoerig en prikkelbaar geworden en bleef dit den verderen avond. Veel gerepliceerd is er verder niet zoodat na een toezegging van den Mi- ntoter-president, dat na igfloop v#n den oorlog de Regeerlng ourtrenl verschillen de punten, waaromtrent thans nog ge heimhouding geboden is, het noodlge licht zal ontsteken de motle-ter Laan al weldra in stemming kon komen zij werd verworpen met alleen de stennnen der socialisten voor. Eenlge minder belangrijke amendemen ten werden vervolgens ingetrokken of door de Regeering overgenomen, waarna eon vrij lang debatje ontstond over een ainendement-van Sasso van Yssclt, «lat lot strekking had oin te bepalen, dat dra de tegenwoordige buitengewone standigheden hebben opgehouden te staan, aan do Btaten-Gencraal oen stel van wet zal worden gedaan tot in trekking van de®e wet. De Minister ont ried dit amendement Op grond van gemak voor volgende gelegenheden oorlogsgevaar (waarvoor dan geen nieu we wetten zullen noodig zijn), maar de meerderheid van de Kamer (44/24) vond dit weinig overwegend en nam het amen dement aan: een weinig bcduidtendl échec je voor den Miniver, die vervolgens de gevolgen van zijn fout willende dragen het amendement van de Commissie van Rapporteurs overnam, om in den considerans duidelijk uit te laten komen, den lieer Schaper nog eens flink ver sterkt. Z.i. bindt dit ontwerp de Kamer om den algemeenen dienstplicht toe te staan. I n levens acht hij den interna tionalen toestand niet van dien aard, dat het oorlogsgevaar grooter is geworden voor ons land. Volgens zijn meening is dat gevaar thans zeer gering. De Minis ter wil zich daarover niet uitlahm, zei de heer Schaper. Was dat niet lets uit het comité-generaal De heer Marchant begon aijn rede met de opmerkelijke medbdeeiing, dat hij do dislocatie der troepen niet meer zou be spreken, omdat hij redenen had om aan tc nemen, dat'*ue Minister deze zebr l>e- langrijke aangelegenheid iu nadere over- wing zal nemen. Is dit nu alles wal het Xedorlandsche volk krijgt te hooren na de scherpe aan klacht, die de heer Marchant tegen het legerbestuur uitsprak Wij vreezen ’t. Over den vrijwllligen landstorm zijn de nmenlngeii verdeeld. Terwijl de heer van des oort van Zijp zoo ver wil gaan, dat' hij dozen buiten de wet wil laten vindt de heer Fock heolemaal geen aan leiding om hun maar één voordeeltje te geven. Volgens verschillende sprekers is dit instituut eigenlijk vermoord. En juist in die richting had men eer gevonden wat men algen>een wilde, dan in de rich ting van het voorgestelde wetsontw-erp. De motie-Ter Laan, om de Landweer geleidelijk naar huis te zenden en alvast met 2 lichtingen te beginnen, kreeg zoo goed al» geen steun, behalve dan bij de parRjgenooten van den voorsteller. Trou wens, dit is te begrijpen. Men kan de Regi'ering geen wet gaan voorschrijven, als zij de verantwoordelijkheid moot blij ven dragen. beantwoordde zijn handdruk en vervolg de toen Ik geloof, dat go gelijk hebt, Hen drik. Binmm een paar dagen ga ik naar Neurode. 1 n als ge Greta nog eenlgen lijd bij je wilt houden ’t is me zeer aangenaam. Zij moet den cursus van de muziekschool ten einde brengen, dan kan zij naar Xeurode komen en wachten tot zij o(ii gepaste betrekking gevonden heeft. Maar, mevrouw, dat is U4et noodig! Waarom liet kind zoo te plagen Bij vreemde menschen aan huis(J h niet arm, mevrouw, en ikik hen niet arm meer. Seen, zij mag niet als ik in mijne jeugd slachtoffer van onervarenheid Ge h(*bt het kind een beetje mijn vriend. - luchthartig en daar komt Greta. Hendrik Tiedeman hromde Iets in zijn baard, maar hij wist, dat hij op dit punt niets kon uitrichten. Ja, Greta was zijn lieveling, dat wilde hij niet ontken nen. Maar het was toch onzin dat lieve kind de hardvochtige wereld in te den. Nu, dacht Hendrik eindelijk, lijd, komt raad. Voorloopig blijft het kind hij me, Wie denkt nan l-.duard von Altenbrak moeder» naam hebt ge een positie in de maatschappij verworven draagt «Èien ook voortaan in het bawuM- ?ijn, dat het een, eerlijke naam is. Dh genprek vond plaats in de eerste dagen van haar verblijf te Neurode en noden dien tijd was hierover tusschen moeder en zoon geen woord meer gesproken. Het hi*k wel of Eduard hang over te beginnen. In de laatste was hij erg verandei-d en l'ö L.„ geestigs In zijn wezen en meer dan vroe ger gocht hij de eenzaamheid Isisch. Zoo lag hij ook nu zoom van het woud1 op dezelfde plaats, waar hij Gerd» von Altenhrak het eerst ontmoet had. Het beeld van dit schoons ineioje had hem dien dag steeds voorden gestaan. Onwillekeurig vertoefde hij met zijn gedachten in de eerste dagen z op de plek, waar hij de jonge barones ontmoet had en met toovermacht werd hij naar die plaats onder den grooten beukenboom getrokken. In vreemd een schoen ook de schoon.- beheeraeben. Aan het Weatelijk Front. Het F ramsle'he namiddng«o«in>uni- qifé van 25 Juli meldt De nacht ging kalm voorbij, •‘enige actie dk-r artillerie in Artois bij Souchcz, ItiSHohen Aisne en Oise, het plateau van Quennevières en Bols Ie Prêtre, waar geschutvuur, paard met een hevig geweervuur plaats vond, zonder dat hel lot Infanteriegevech ten kwam. In de Vogezen hij Ban de Sapt be haalden de Franschen opnieuw wn »uc- ces. In den avond van 2-1 Juli maakten zij zich nus-ster van zeer sterke Duitsche verdedigingswerken, die zich uitstrricten tusschen de lioogte 627 bij FtmteneHe en hij het dorp Launols bezatten zij een groep huizen, dio het Zuidelijk deel van het dorp vormen. l)e Franschen maakten meer dan 700 niet gewonde ge- v angeneiM be-hoorendc lot 4 verschillende bataljons, en een compagnie mitrailleurs. De hoeveelheid buitgemaakt materieel kan nog niet worden v^astgesteld. Een Dtiitech neer bij Bethanoourt. De tww inzittenden werden gevangen ge nomen. Spiegel-Owaaltuin. "**- h'n’ “>g vri) Z‘J“’ z°°’ ir en vermaak voor i' gezonden Ier kind dat de tent ri"*“ m verrassing. Gaat verbaasd. 15 De Directie. FE MAAL ALHIER, I nde Theater CH FRISCHMUTH. Minister Boslioom heeft duidelijk het dool, het karakter van zijn voorstel ont vouwd. Doei is versterking van de weermacht, niet van het effectief. Is dit ontwerp dan een aflosoingsont- werp, zonder méér Neen/ dat is niet de Ijedoding van de Regeering. Zij wil een drieledig voordeel bereiken le. de vorming van een reserve met verlof; 2e. het naar huis zenden van ouderen, veel al vaders, die reeds een jaar lang etm zware taak in ’s lands belang verricht ten; 3c. het in de weermacht opnemen van jongeren, die tot dusver door geen drukkende lasten bezwaard werden. De Minister uitie vervolgens zijn vfraar- decring voor de mannen aan de grenzen, om daarna eeadge woorden te wijden aan die lieweerdo oorlogszuchtige stemming in ons land. De Regeering kan en wil niet gelooven aan een de,rgdijke stemming en zou, waar noodig, aan dergelijke neigin gen den kop indrukken. Nederland aldus ging de Minister voort is vreddievend', eensgezind en v ast besloten om wie tor wereld ook Aan het Ooateiyk Front Het Russische communiqué van 25 Juli luidtIn de buurt van Mltau werd op 23 Juli niet gewtreden. Meer naar het Zuiden op het front JanUrkl—Szawle— ItOiweivj’ zet de vijand zijn opmarsch Oostwaarts voort. Üp het Narew front werd in den nacht van 23 Juli op den linkeroever der Pissa een aanval door •ien vijand gedaan. Hoewel hij stikgaa- Ijommeu gebruikte, sloegen wij he«n met •mcocH terug. De vijand doet zijn uiterste best liet Narewfront te torceeren hij de sectie van Rojany—Pultusk. Op 23 Juli werd hier hevig gestredten. Op het Welclwid-front geen Mangrijke v erandcring. W.jj sloegen etiMge vijandelijke aanval len af tegen Novogeorgiewsk en Iwaugo- rod. Tusschen de Welchsel en de Boeg werd op 23 Juli een hevig geschutge vecht geleverd. De vijand deed een po ging om in die richting van Berzioe voor uit te komen. Op hel front Kinel—Bawice hadden hard nekkige gevechten plaats. Onze troepen deden daar In d*u nacht van 23 Juli talrijke tegenaanvallen, waarbij zij w lierh&alde malen in slaagden om hij de poritiM der vljandcMjko artillerie te ko men. Zij konden echter, door de onmtan- dlgheden, waaronder de strijd werd ge voerd, de door den vijand verlaten ka nonnen niet medeneenen. Bij Groubeehof concentreerde de and lielangrijke strijdkrachten, die er in hardnekkige gevechten, weinig naar hat Noorden uit te slaagden, na zich een breiden. Aan de Boeg bij Sokal wordt da strijd voortgeze<. Op het oude front hier aanhoudend nieuwe Duitsche Op het overige front geen Als J duard ’s middags vrij was, placht hij gaarne in het naburige Ixvsch aan den oever der Elbj rond te dolen. Zijn moe der, dia sinds eenige weken bij hem woon de, vergezelde hem hij do wandelingen sleclits zelden, haar zwakke krachten He len zulke verre tochten niet toe als I duard gaarne maakte. Dikwijls keerde hij eerst laat in den avond terug als de maan aan «hu hemel stond. In de eerste weken was de nabijheid van het slot Altenbrak voor Margherita zeer onaangenaam geweest, maar zij ge wende er aan in de nabijheid te leven van die menschen, die haar met of zon der opzet in haar rechten tekort deden. Zij had de geduchte aan wraak, aan strijd om de rechten van haar kinderen reeds lang laten varen. En toon Eduard daarover begon te praten, maande zij hem tot onderwerping aan. - Laten wij geduldig afwaehlen wat boven onze hoofden beslot«*n Is, zeld© Onze krachten zijn to zwak om lot te besturen denk maar een» je vader Welke plannen had hij, hoe nabij wa» de uitvoering en greep het noodlot met ruwe hand in en verstoorde alle plannen, die geest gevormd had. Maar juist om vaders nagedachtenis wilde Ik zoo gaarne openlijk zien aange toond, dot uw bewering gegrond fa. Het schijnt mij anders toe, dat er een smet [PER,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1